Türk Dili 1
Deneme Ara Sınavı 29
1.

Türkçenin ses özellikleri dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi Türkçe kökenli bir sözcüktür?

Doğru Cevap: "D" bel
Soru Açıklaması

Türkçede istisnai birkaç sözcüğün dışında /c, f, ğ, h, j, l, m, n, n, p, r, ş, v, z/ ünsüzleri söz başında bulunmaz. Ceza, limon, raf, masa ve nazik sözcükleri bu seslerle başlayan Türkçe kökenli olmayan sözcüklerdir. Doğru cevap D’dir.

2.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, hece düşmesi görülmektedir?

Doğru Cevap: "D" Askerler, komutanlarının emriyle koşmaya başladılar.
Soru Açıklaması

Amaç 4

3.

İnsanın ve genellikle annesi bebeklik döneminden birlikte olduğu dil topluluğunun üyeleriyle etkileşim aracılığıyla edindiği ve birinci dil, asıl dil olarak da nitelendirilen dile ne ad verilir.

Doğru Cevap: "B" Ana dili
Soru Açıklaması

Ana Dili: İnsanın ve genellikle annesi bebeklik döneminden birlikte olduğu dil topluluğunun üyeleriyle etkileşim aracılığıyla edindiği dildir. Birinci dil, asıl dil olarak da nitelendirilir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi örneksemeye bir örnektir?

Doğru Cevap: "D" okul
Soru Açıklaması

Örnekseme, özellikle ses ve biçim bakımından yabancı sözcükleri model alarak yerli biçim birimlerle sözcük üretilmesidir.

5.

"Devlet; çok sayıda sözlü dilin yarattığı karmaşada hükmetme, denetleme ve icra gücünün aracı olacak, aynı zamanda egemenliğini simgeleyecek çatı görevinde bir üst dile ihtiyaç duyar. Genel olarak yazı dili, edebî dil vb. şekilde adlandırılan bu üst dile .......... adı verilir." 

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

Doğru Cevap: "B" Ölçünlü Dil
Soru Açıklaması

Devlet; çok sayıda sözlü dilin yarattığı karmaşada hükmetme, denetleme ve icra gücünün aracı olacak, aynı zamanda egemenliğini simgeleyecek çatı görevinde bir üst dile ihtiyaç duyar. Genel olarak yazı dili, edebî dil vb. şekilde adlandırılan bu üst dile ölçünlü dil adı verilir. Bu nedenle doğru cevap B'dir.

6.

Başka dillerden Türkçeye kopyası olmayan tek sözcük türü aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "E" zamirler 
Soru Açıklaması

Zamirler, başka dillerden Türkçeye kopyası olmayan tek sözcük türüdür. Türkçede zamirler İngilizce gibi (I ‘ben’, ancak me ‘beni’; we ‘biz’, ancak us‘bizi’) kimi dillerinaksine cümlede nesne olmaları durumunda yerlerini farklı sözcüklere bırakmaz (ben-beni, biz-bizi). 

Doğru yanıt E 

7.

Edilgen çatı genelde -l- eki ile kurulur fakat her -(ı)-l- eki edilgenlik çatısı kurmayabilir. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi buna örnektir? 

Doğru Cevap: "C" katılmak 
Soru Açıklaması

Edilgen çatı: Edilgen çatı -l- eki ile kurulur. Ünlülerle veya -l- ünsüzü ile biteneylemlerde ise edilgen çatılar -n- eki ile kurulur, boya- >boyan-, bil- > bilin- vb.Edilgen çatı -l- eki ile kurulur. Aç-> açıl, kes- > kesil- vb. Geçişsiz eylemlerdenaynı eklerle yapılan ve öznesi belirsiz çatılara meçhul çatı adını vermektedir. 

A, B, D ve E seçenekleri buna örnektir. 

Her -(ı)-l- eki edilgenlik çatısı edilgenlik kurmayabilir. katılmak sözcüğü : bir kursa katılmak bir aktiviteye katılmak gibi edilgenlik söz konusu değildir. Doğru yanıt C 

8.
Türkçe köken bakımından hangi dil ailesinde yer alır?
Doğru Cevap: "A" Altay
Soru Açıklaması

Türkçe söz dizimi bakımından Özne-Nesne-Yüklem (ÖNY) dilleri, yapı bakımından bitişken diller ve köken bakımından Altay dilleri arasında yer alır. Doğru cevap A' dır.

9.

Türk medeniyet tarihinde çok önemli bir yere sahip olan hangi medeniyetin Kuzeyden güneye göç ederek milli hafızada yer etmesi ile önemli destanlarımızdan biri olan Göç Destanı oluşmuştur? 

Doğru Cevap: "B" Uygurlar 
Soru Açıklaması

Türk medeniyet tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Uygurlar, Köktürkleri ortadankaldırarak 745 yılında Orhun Uygur Kağanlığını kurdular. Bu devlet ise 840 yılında Kırgızlar tarafından ortadan kaldırıldı. Bu olay üzerine ülkelerini terk edip güneye göç eden Uygurlar, güneyde siyasî açıdan değil ama kültür tarihi açısından büyük önem taşıyan Kansu Uygur Devleti ve Hoço Uygur Devleti’ni kurdular.Uygurların kuzeyden güneye göç etmeleri, millî hafızada yer etti ve önemli destanlarımızdan biri olan Göç Destanı bu olay üzerine oluştu.

10.
Dil ve kültür arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Dil, kültürden bağımsız bir iletişim aracı olarak algılanmalıdır.
Soru Açıklaması
11.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının ve bakanlarının yasal ve zorunlu olarak kullanmaları gereken dil türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Devlet dili
Soru Açıklaması

Devlet dili, gerek ana dili konuşurları gerekse diğer dillerin konuşurları tarafından devlet yönetiminde ve kamu alanında yasal ve zorunlu olarak kullanılması gereken dil veya dillerdir.

12.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sıklık çatısına örnektir? 

Doğru Cevap: "B" ovalamak 
Soru Açıklaması

Sıklık çatısı: Eylemin gösterdiği hareketin ardı ardına ya da sıklıkla yapıldığınıgösterir. Türkçede en sık kullanılan sıklık çatıları AlA- -IştIr-, -klA-. ov->ovala-,silk-> silkele-, serp-> serpiştir-, ovuştur- vb. sür- > sürükle-, say- > sayıkla- vb. örnekler eylemin ardı ardına yapıldığını gösteren sıklık çatılarıdır. 

Doğru yanıt B 

13.
Sözcükleri ölçütlere göre sınıflandırdığımızda aşağıdakilerden hangisi bu sıralamada yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Çağrışım
Soru Açıklaması
Çağrışım sözcük ölçütlerinden biri değildir.
14.

Ata dil olarak da bilinen ve bir dilin veya dil ailesinin tarihî gelişim sürecinde kuramsal olarak var olduğu düşünülen en eski şekli ile tanımlanan dil aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "C" Ana Dil 
Soru Açıklaması

Ana dil, ata dil olarak da bilinen ve bir dilin veya dil ailesinin tarihî gelişim sürecinde kuramsal olarak var olduğu düşünülen en eski şeklidir. Örneğin, bütün Türk yazı dilleri veya lehçeleri kuramsal İlk Türkçe (İT), (Milada kadar) ve Ana Türkçe (AT) (Milat-MS 5. yüzyıl) dönemlerinden gelişmiştir. İlk Türkçe, bütün Türk dillerinin ‘ana’sıdır. İlk Türkçe döneminde aileden ilk ayrılan üye Ana Bulgarcadır (Eski Çuvaş Türkçesi). Ana Türkçe ise modern Çuvaşça dışında bütün Türk dillerinin anasıdır. Ana Türkçe döneminde aileden ayrılan ikinci üye ise Yakut Türkçesidir. Avrupa, Hindistan ve İran’da konuşulan bütün modern diller binlerce yıl önce konuşulduğu varsayılan Hint-Avrupa ana dilinden gelişmiştir. Doğru cevap C'dir. 

15.

Aşağıdakilerden hangisi ünlülerle ilgili doğru bir ifadedir?

Doğru Cevap: "B" Birinci heceden sonra o/ö ünlüleri bulunan sözcükler yabancı kökenlidir.
Soru Açıklaması

Ünlülerle İlgili Diğer Ses Özellikleri • Birinci heceden sonra o/ö ünlüleri bulunan sözcükler yabancı kökenlidir: Türkçe kökenli sözcüklerde şimdiki zaman ekinin ve birleşik sözcüklerin dışında ikinci veya daha sonraki hecelerde o/ö bulunan kolon, kontör, moloz, pantolon, şantör vb. sözcükler yabancı kökenlidir

16.

Aşağıdaki kelimelerden hangisinde addan eylem yapma eki kullanılmıştır?

Doğru Cevap: "C" küçülmek
Soru Açıklaması

Küçülmek kelimesindeki "l" eki addan eylem yapmaktadır. 

17.

Ekler biçim bakımından kaça ayrılmaktadır?

Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması

Ekler; biçim bakımından ön ekler, iç ekler, son ekler olmak üzere üçe; işlev bakımından yapım ve çekim ekleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

18.

Anadolu’da Hristiyanlığın Ortodoks mezhebine bağlı Karamanlı Türkler tarafındanXVIII-XX. yüzyıllar arasında kullanılan alfabe aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Grek alfabesi
Soru Açıklaması

Anadolu’da Hristiyanlığın Ortodoks mezhebine bağlı Karamanlı Türkler tarafındanXVIII-XX. yüzyıllar arasında kullanılan alfabe Grek alfabesidir. 

19.
Aşağıdakilerden hangisi dil kullanımını etkileyen ve sözcelerin anlamlandırılmasında belirleyici olan unsurları adlandırmak için kullanılır?
Doğru Cevap: "A" Toplumsal bağlam
Soru Açıklaması

İnsanlar farklı toplumsal ortamlarda, farklı amaçlar için, farklı dil biçimlerini kullanırlar. Örneğin birey, isteme eylemini gerçekleştirmek için evde, okulda, resmî ya da samimi bulduğu ortamlarda aynı dilin farklı değişkelerini ya da stillerini kullanabilir. Konuşma ortamına ve iletişime katılanların durumuna göre tercih edilen bu konuşma stillerinin her birine durumsal dil türü denir. Dilde görülen bu tür çeşitlilikler çoğu durumda, iletişim içindeki bireylerin eğitimleri, statüleri, toplumsal rolleri, kültürel arka planları, toplumsal güçleri, cinsiyetleri vb. toplumsal unsurların etkisi ile meydana gelir. Dil kullanımını etkileyen ve sözcelerin anlamlandırılmasında belirleyici olan tüm bu unsurları genel olarak toplumsal bağlam diye adlandırmak mümkündür.

20.

Orta Türkçe dönemi ne zaman başlar?

Doğru Cevap: "E" M.S. 10.yüzyıl
Soru Açıklaması

Orta Türkçe dönemi miladi 10. yüzyılda başlar.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.