Türk Dili 1
Deneme Ara Sınavı 3
1.

Aşağıdakilerden hangisi gırtlakta oluşan tek ünsüzdür?

Doğru Cevap: "A" h
Soru Açıklaması

h

2.
Aşağıdakilerden hangisi Maniheist Uygur çevresine mensup bir şairdir? 
Doğru Cevap: "A" Aprınçur Tigin 
Soru Açıklaması
3.
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki dillerden hangisi dünyada en çok Ana Dil konuşuruna sahiptir?
Doğru Cevap: "D" Çince
Soru Açıklaması
5.
I. Üretim II. İletim III. Algılama IV. Değerlendirme. Ses yukarıdaki hangi aşamaları içeren bir sürecin ürünüdür?
Doğru Cevap: "E" I, II ,III  ve IV
Soru Açıklaması

Ses; üretim, iletişim, algılama vedeğerlendirmeden ibaret dört anaaşamalı bir sürecin ürünüdür.

6.

Aşağıdakilerden hangisinde sıfat fiil almış bir sözcük bulunmaktadır?

Doğru Cevap: "A" Tükenmez kalem
Soru Açıklaması

Tükenmez kalem sözcüğünde tükenmez sıfat fiil içermektedir. Doğru cevap A'dır.

7.

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde aitlik eki vardır?

Doğru Cevap: "A" benimki
Soru Açıklaması

'benimki' sözcüğünde -ki aitlik eki bulunmaktadır. Doğru cevap A'dır.

8.
Bir dildeki sesleri karşılayan işaretlerin belirli bir sırada meydana getirdiği harfler topluluğuna ne denir?
Doğru Cevap: "B" alfabe
Soru Açıklaması

alfabe

9.

Osmanlı Türkçe'sine karşı başlatılan ilk hareket hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Ömer Seyfettin ve Ali Canip'in yeni Lisan Hareketi
Soru Açıklaması

1911’de O¨mer Seyfettin ve Ali Canip’in başlattığı “Yeni Lisan” hareketi Osmanlı Türkçesinin sonunu getirdi. O¨mer Seyfettin, Genç Kalemler dergisinde yazdığı yazılarda İstanbul halkının konuşma diline dayanan yalın bir dil teklif etti ve önceleri çok büyük tepkilerle karşılaşan bu görüşler, zamanla pek çok edebiyat, bilim ve fikir adamı tarafından benimsenip kullanılmaya başlandı. O¨zellikle Ziya Gökalp’in de katılmasıyla “Yeni Lisan” hareke- ti çok güçlendi Edebiyatta milli^lik ve dilde sadeleşme birkaç yıl içinde devrin bütün aydınlarınca kabul edilip uygulama alanına geçirildi.

Doğru cevap A şıkkıdır.

10.

Göktürk yazıtları kaç yılında okunmuştur?

Doğru Cevap: "D" 1893
Soru Açıklaması

Göktürk Yazıtları 1893 yılında okunmuştur.

11.
Aşağıdakilerden hangisi ünsüzlerin boğumlanma yerlerine (çıkaklarına) göre sınıflandırma ölçütlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Geniz ünsüzleri
Soru Açıklaması
12.

Muhakemetü’l-Lügateyn’in yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Ali Şir Nevâyî
Soru Açıklaması

Ali Şir Nevayi tarafından yazılan Muhakemetü’l-Lügateyn’de Farsça ile Türkçe karşılaştırılmış, Türkçenin daha üstün bir dil olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

13.

Etnik açıdan sınıflandırıldığında Türkiye Türkçesi aşağıdakilerden hangisinin bir kolu kabul edilmektedir?

Doğru Cevap: "A" Oğuz Türkçesi
Soru Açıklaması

Türk lehçe ve yazı dillerinin sınıflandırılmasında Türkiye Türkçesi, Güneybatı ya da Batı Türkçesi olarak adlandırılan gruba girer. Bu, yönleri esas alan bir sınıflandırmadır. Etnik sınıflandırmada ise Türkiye Türkçesi, Oğuz Türkçesinin bir koludur. Doğru cevap A'dır.

14.
I. ı/iII. o/öIII. u/üIV. a/eV. o/üYukarıdaki ünlü seslerden hangileri art, yuvarlak ve geniştir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız II
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi deyimlere yansıtılan kültürel öğelere örnek verilemez?
Doğru Cevap: "A" Ak yaşmak leke götürmez
Soru Açıklaması
16.

Türkçe, köken bakımından aşağıdaki dillerin hangisinin içinde yer alır?

Doğru Cevap: "A" Altay Dilleri
Soru Açıklaması

Amaç 3

17.

"Bir dilin tarihi, siyasi, sosyal ve kültürel nedenlerle değişik bölgelerde ses yapısı, şekil yapısı ve kelime hazinesi bakımından önemli farklarla birbirinden ayrılan kollarından her biri" olarak tanımlanan dil türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Diyalekt
Soru Açıklaması

Diyalekt, geleneksel Türkolojide Batı dillerindeki diyalekt karşılığındaki lehçe, Korkmaz’ın (2007) tanımıyla ‘Bir dilin tarihi, siyasi, sosyal ve kültürel nedenlerle değişik bölgelerde ses yapısı, şekil yapısı ve kelime hazinesi bakımından önemli farklarla birbirinden ayrılan kollarından her biri’dir.

18.
'Kemal' sözcüğündeki 'e' ve 'a' ünlerinin sınıflandırılması ile ilgili olarak aşağıda verilen ikililerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" ön ünlü - düz ünlü
Soru Açıklaması
*Artlık/Önlük: Ağız boşluğunun ön ve art bölümleriyle ilgili karşıtlık; /a/-/e/, /ı/-/i/, /o/-/ö/, /u/-/ü/ ayrımlarını belirler. Dilin ön tarafının tümsekleşmesiyle ağzın arka bölgesinde art ünlüler /a, ı, o, u/, dilin arka tarafının tümsekleşmesiyle ağız boşluğunun ön tarafında ön ünlüler /e, i, ö, ü/ oluşur. *Düzlük/Yuvarlaklık: Dudakların düzleştiği ya da yuvarlaklaştığı düz/yuvarlak karşıtlığı a/-/o/, /ı/-/u/, /e/-/ö/, /i/-/ü/ ayırımlarını belirler. Dudakların yuvarlaklaşması durumunda yuvarlak ünlüler /o, u, ö, ü/, düzleşmesi durumunda ise düz ünlüler /a, e, ı, i/ oluşur. *Darlık/Genişlik: Alt çenenin üst çeneye yaklaştığı veya üst çeneden uzaklaşması- na bağlı dar/geniş karşıtlığı ise a/-/ı/, /e/-/i/, /ö/-/ü/, /o/-/u/ ayırımlarını belirler. Alt çene ve üst çenenin birbirinden uzaklaşmasıyla, ağız boşluğu genişler, dolayısıyla geniş ünlüler /a, e, o, ö/; alt çene ile üst çenenin birbirine yaklaşmasıyla ağız boşluğu daralır ve dar ünlüler /ı, i, u, ü/ oluşur. Bu bilgilere göre 'Kemal' sözcüğündeki 'e' ön, düz ve geniş ünlüdür; 'a' art, düz ve geniş ünlüdür. İki ünlü sesin doğru olarak sınıflandırıldığı seçenek A'dır.
19.

'Halkın, anlamını bilmediği ya da unuttuğu bir sözcüğü ses ve anlam bakımından kendi dilinin sözcüklerinden birine benzetmesi' tanımı anlam bakımından sözcük türlerinden hangisine aittir?

Doğru Cevap: "A" yerlileştirme
Soru Açıklaması

Yerlileştirme (halk etimolojisi): Halkın, anlamını bilmediği ya da unuttuğu bir sözcüğü ses ve anlam bakımından kendi dilinin sözcüklerinden birine benzetmesidir. Çorum sözcüğünün, çoğu Rum’dan, İstanbul’un İslam ve bol sözcüklerinden geldiği açıklaması birer yerlileştirme etimolojisi örneğidir.

20.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ünlü daralması vardır?

Doğru Cevap: "A" İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı.
Soru Açıklaması

Amaç 2

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.