Türk Dili 1
Deneme Ara Sınavı 31
1.
Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür unsurlarına örnek verilebilir?
Doğru Cevap: "E" Geleneksel kıyafetler
Soru Açıklaması

Maddi kültür unsurları mimari, el sanatları, geleneksel kıyafetler, araç-gereçler gibi elle tutulur, gözle görülür, somut olan unsurlardır. Doğru cevap E' dir.

2.

Her –n- eki dönüşlülük çatısı kurmayabilir. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi buna örnektir? 

Doğru Cevap: "A" kalkınmak 
Soru Açıklaması

Dönüşlü çatı: Yıkandım, küreklere asıldık örneklerindeki gibi, yüklemin bildirdiğieylemin özneye döndüğünü, eylemin özne tarafından kendi kendine yapıldığınıgösteren çatıdır. Dönüşlü çatı ekleri - n- ve -l-’dir. Yıka-> yıkan-, bak->bakın-, yor->yorul- vb. Dönüşlü çatılarda, yüklem çoğunlukla nesne alamaz, ancak “bavuluyüklendim” örneğinde olduğu gibi geçişli eylem de olabilir.

Her –n- eki dönüşlülük çatısı kurmayabilir. örneğin kalkınmak. doğru yanıt A 

3.

Gözlükçülük sözcüğünün tabanı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Gözlükçülük
Soru Açıklaması

Göz, gözlük sözcüğünün; gözlük, gözlükçü sözcüğünün; gözlükçü ise gözlükçülük sözcüğünün tabanıdır. Doğru cevap D'dir.

4.

Herhangi bir sözcük türüne dahil olmayan, yani eylem, ad (isim), sıfat, zarf vb. sözcük türlerinden birine girmeyen bağımlı biçim birimlerine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Ek
Soru Açıklaması

Ekler, herhangi bir sözcük türüne dâhil olmayan, yani eylem, ad (isim), sıfat, zarf vb. sözcük türlerinden birine girmeyen bağımlı biçim birimlerdir. 

5.
Aşağıdakilerden hangisi atasözlerine yansıtılan kültürel öğelere örnek verilemez?
Doğru Cevap: "B" kara sürmek
Soru Açıklaması
6.
_____ Türkçesi, Çağatay Türkçesinin günümüzdeki devamı olarak kabul edilir. Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Özbek 
Soru Açıklaması

Özbek Türkçesi, Çağatay Türkçesinin günümüzdeki devamı olarak kabul edilir. Doğru cevap E'dir.

7.

Aşağıdakilerden hangisi çekim eklerinin işlevlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Yeni sözcük yapma
Soru Açıklaması

Yeni sözcükler yapma görevi bulunan ekler, yapım/türetim ekleridir. Soru anlamı katma, kişi ilişkisi kurma, aitlik ve çokluk gösterme ise çekim eklerinin görevlerindendir.

8.
I. Devlet yönetimi, eğitim, ekonomi vb. alanlarda kullanılır.II. Yasal, kurumsal ve toplumsal desteği vardır.III. Edebi geleneği vardır ve ortak yazım sistemine sahiptir.IV. Genel kabul gören sözlüğü ve yazım kılavuzu bulunur.V. Ortak söyleyiş sistemi vardır.Yukarıda özellikleri verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ölçünlü dil
Soru Açıklaması

Ölçünlü dil (standart/ölçünlü değişke): Devlet yönetimi, eğitim, ekonomi vb. bütün alanlarda kullanılan, yasal, kurumsal, toplumsal desteği, edebî geleneği, ortak yazım sistemi, genel kabul gören sözlüğü, yazım kılavuzu, ortak söyleyiş sistemi vb. bulunan dil veya değişke.

9.

Ek almayan, çekime girmeyen, tek heceli sözcüklerin sıralanmasının, tonlamanın ve vurgulamanın birincil önem taşıdığı dil türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Yalınlayan diller
Soru Açıklaması

Yalınlayan diller, ek almayan, çekime girmeyen, tek heceli sözcüklerin sıralanmasının, tonlamanın ve vurgulamanın birincil önem taşıdığı Çince, Tibetçe gibi dillerdir. Doğru cevap A'dır. 

10.

Ağaç sözcüğü ile doğadaki ağaç arasında hiçbir nedensellik ilişkisinin olmaması dilin hangi özelliğini kapsar?

Doğru Cevap: "B" Dilde nedensizlik ilkesi esastır
Soru Açıklaması

Ağaç sözcüğü ile doğadaki ağaç arasında hiçbir nedensellik ilişkisinin olmaması dilin nedensizlik ilkesini kapsamaktadır. Doğru cevap B'dir.

11.
Ortaöğretimde kullanılan geometri terimleri kim tarafından Türkçeleştirilerek dilimize kazandırılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Mustafa Kemal Atatürk
Soru Açıklaması
Ortaöğretimde kullanılan geometri terimlerini bizzat Atatürk Türkçeleştirerek dilimize kazandırılmıştır. Bu nedenle sorunun yanıt A şıkkıdır.
12.
Aşağıdakilerden hangisi ünlülerin sınıflandırılmasında esas olan ölçütlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Sertlik/yumuşaklık
Soru Açıklaması
Doğru cevap C şıkkıdır
13.
Ses aygıtı düşünüldüğünde, gırtlağa geçen ham sesin küçük dil tarafından iletildiği nokta aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ağız boşluğu
Soru Açıklaması
Doğru cevap A şıkkıdır
14.

Aşağıdaki eserlerden hangisi Karahanlı döneminden kalmamıştır?

Doğru Cevap: "E" Orhun Abideleri
Soru Açıklaması

Karahanlı Dönemi’nden günümüze sayı olarak çok olmamakla birlikte Türk dil ve kültürtarihi açısından son derece önemli eserler kalmıştır. Bunlar; 1069 yılında Yusuf HasHâcip tarafından yazılmış 6645 beyitten oluşan Kutadgu Bilig; Kâşgarlı Mahmut tarafından1072 yılında başlanıp 1077 yılında tamamlanmış, 7000’den fazla Türkçe kelimeninArapça karşılığı verilmekle kalınmayıp şiirlerle, atasözleri ve deyimlerle örneklendirilerekzenginleştirilmiş, Türk kültürünün hazinesi olarak değerlendirilen Dîvânü Lügâti’t-Türk;Edip Ahmet Yüknekî tarafından yazılan Atebetü’l-Hakâyık; Ahmet Yesevî’nin şiirlerinintoplanmasıyla oluşturulan Dîvân-ı Hikmet ve kim tarafından yazıldığı tam olarak bilinmeyenKur’an Tercümesi gibi eserlerdir. Doğru cevap E'dir. 

15.
I. SüryaniII. UygurIII. Slav (Kiril)IV. LatinYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Türklerin kullandığı alfabelerdendir?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi yabancı kökenli bir sözcük değildir?
Doğru Cevap: "A" kömür
Soru Açıklaması
Doğru cevap A şıkkıdır
17.

Aşağıdakilerden hangisi, dilin bilimsel özelliklerindendir?

Doğru Cevap: "E" Dil, nedensizlik ilkesine dayalıdır.
Soru Açıklaması

Amaç 1

18.

Köken bakımından diller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Türkçe ve Arapça aynı dil ailesinde yer alır.
Soru Açıklaması

Köken bakımından diller çeşitli dillerin ortak bir ana/ata dilden türediği esasına dayanır. Kaynak ya da genetik sınıflandırma olarak da adlandırılabilir. Almanca ve İngilizce aynı dil ailesinde yer alır. İbranice ve Arapça, Hami-Sami dillerindendir. Türkçe ise Altay dilleri arasında bulunur yani Türkçe ve Arapça aynı dil ailesinde yer almaz.

19.

Whorf Hipotezi ya da Sapir-Whorf Hipotezi adıyla anılan kurama göre, aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?

Doğru Cevap: "A" Dil, düşünceyi belirler.
Soru Açıklaması

Amaç 5

20.

Aşağıdakilerden hangisi Kuzeybatı (KB), Kıpçak Türkçesine ait bir yazı dilidir?

Doğru Cevap: "B" Kazakça
Soru Açıklaması

Gagauzca, Türkiye Türkçesi, Azerice ve Türkmence Güneybatı (GB), Oğuz Türkçesine aittir. Kazakça Aral-Hazar grubunda Kuzeybatı (KB) Türkçesidir. Doğru cevap B’dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.