Türk Dili 1
Deneme Ara Sınavı 33
1.

Dil bilgisi kitaplarında ortografik (ölçünleştirilmiş yazım sistemi) yaklaşımla Türkçede kaç ünlü, kaç ünsüz vardır?

Doğru Cevap: "A" Sekiz Ünlü Yirmi bir Ünsüz
Soru Açıklaması

Okullardaki dil bilgisi kitaplarında ortografik (ölçünleştirilmiş yazım sistemi) yaklaşımla “Türkçede sekiz ünlü, yirmi bir ünsüz vardır."

2.

Sözcüklerin ilk harflerinin tamamının veya bir bölümünün bir araya getirilmesiile oluşturulmasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Kısaltma
Soru Açıklaması

Sözcüklerin ilk harflerinin tamamının veya bir bölümünün bir araya getirilmesiile oluşturulmasına kısaltma denir. Doğru cevap D'dir.

3.

Eylem ya da ad soylu sözcüklere gelerek bağlı oldukları sözcük öbeklerine göre, sözcükler arasında durum, iyelik, çokluk, kip, zaman, kişi, sayı vb. geçici ilişkiler kuran, görevsel bağımlı biçim birimlerine ne ad verilir? 

Doğru Cevap: "B" Çekim Ekleri
Soru Açıklaması

Çekim ekleri, eylem ya da ad soylu sözcüklere gelerek bağlı oldukları sözcük öbeklerine göre, sözcükler arasında durum, iyelik, çokluk, kip, zaman, kişi, sayı vb. geçici ilişkiler kuran, görevsel bağımlı biçim birimleridir. Çekim ekleri, sözlüksel biçim birimlerinde ad durumlarını, bazı dillerde cinsiyet; eylemlerde çatı, kip, görünüş, kişi vb. gramatikal işlevleri işaretler. Türkçe bir eklemeli dil olduğundan ad ve eylemlerin çekimi, ekler aracılığıyla gerçekleştirilir. Doğru cevap B'dir. 

4.
26 Eylül 1932’de toplanmış olan büyük Türk dil kurultayı nerede yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Dolmabahçe Sarayı
Soru Açıklaması
Ünitede İlgili Bölüme Bakılacak...
5.
Dilin nitelikleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Dil, değişime uğramadan nesilden nesile aktarılır.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi, özellikle ses ve biçim bakımından yabancı sözcükleri model alarak yerli biçim birimlerle sözcük üretilmesini ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "C" Örnekseme
Soru Açıklaması
Doğru cevap c şıkkıdır
7.
Aşağıdakilerden hangisi Oğuz Türkçesi döneminde eser vermemiştir?
Doğru Cevap: "E" Ahmet Yesevi
Soru Açıklaması
8.

Herhangi bir sözcük türüne da^hil olmayan, yani eylem, ad (isim), sıfat, zarf vb. sözcük türlerinden birine girmeyen bağımlı biçim birimlerine ‘_______________’ denilmektedir. Verilen boşluğa gelmesi gereken uygun ifade aşağıdaki şıkların hangisindedir?

Doğru Cevap: "C" Ek
Soru Açıklaması

Ekler, herhangi bir sözcük türüne da^hil olmayan, yani eylem, ad (isim), sıfat, zarf vb. sözcük türlerinden birine girmeyen bağımlı biçim birimlerdir

9.
I. Çince II. Malayca III. İtalyanca IV. BulgarcaYukarıdakilerden hangileri aynı dil ailesinde yer alır?
Doğru Cevap: "E" III ve IV
Soru Açıklaması

Hem İtalyanca hem de Bulgarca, Avrupa dilleri arasında yer alır.

10.

Aşağıdakilerden hangisi bir dilin lehçe, ağız vb. sözlü ve yazılı farklı biçimleri ile karma dillerin ve sözel olmayan dillerin tamamını veya herhangi birini ifade eder?

Doğru Cevap: "C" Değişke
Soru Açıklaması

Değişke, bir dilin lehçe, ağız vb. sözlü ve yazılı farklı biçimleri ile karma dillerin ve sözel olmayan dillerin tamamını veya herhangi birini ifade etmektedir.

11.

İnsan dillerinin hayvan seslerinin taklidi esasına dayandığını ileri süren dil kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Yansıma kuramı
Soru Açıklaması

İnsan dillerinin hayvan seslerinin taklidi esasına dayandığını ileri süren dil kuramı yansıma kuramıdır. Yansıma, doğadaki seslerin taklit yoluyla dile aktarılmasıdır. Vızıl vızıl, şırıl şırıl, hav hav, tak tak… Bunlardan zamanla isimler ve fiiller türetilmiştir: şırıltı, şırıldamak, miyavlamak…

12.
Aşağıdakilerden hangisi Çağatay Edebiyatı'nın dönemlerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Klasik devir
Soru Açıklaması
Doğru cevap A şıkkıdır
13.
Çeşitli bilim, sanat ve meslek alanlarında kullanılan özel anlamlı sözcüklerdir. Yazının dilinin kimi sözcükler bilim, sanat, spor, vb. alanlarda özel anlamlar kazanır bu olaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Terim anlamı
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi, dilin özelliklerindendir?

Doğru Cevap: "A" Dil, zihinsel bir organdır.
Soru Açıklaması

Amaç 1

15.

Aşağıdakilerden hangisi, ses bilgisi konusuna ilişkin geçerli bir bilgi değildir?

Doğru Cevap: "E" Net bir kuram çerçevesinde incelenir.
Soru Açıklaması

Amaç 1

16.
Akciğerlerden gelen havayı, gırtlaktan sonra geniz ve ağız boşluğuna aşağıdakilerden hangisi yönlendirir?
Doğru Cevap: "E" Küçük dil
Soru Açıklaması
Ses tellerinde ham ses hâline gelen hava akımının ikinci durağı gırtlaktır. Gırtlağı geçen ham ses, küçük dil tarafından ağız boşluğuna veya geniz boşluğuna veya her ikisine birden gönderilir. Bu nedenle doğru yanıt E şıkkıdır.
17.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Türkçe kökenli sözcüklerde bulunmayan ünsüzlere girer?

Doğru Cevap: "B" kolej
Soru Açıklaması

Yansımalar dışında içinde j sesi bulunan bütün sözcükler yabancı kökenlidir. Bu sebebten ötürü B şıkkındaki kolej kelimesi Türkçe kökenli bir sözcük değildir. Bu yüzden doğru cevap B şıkkıdır.

18.

“Eylem ya da ad soylu sözcüklere gelerek bağlı oldukları sözcük öbeklerine göre, sözcükler arasında durum, iyelik, çokluk, kip, zaman, kişi, sayı vb. geçici ilişkiler kuran, görevsel bağımlı bicim birimleri” aşağıda verilen eklerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Çekim ekleri
Soru Açıklaması

Çekim ekleri, eylem ya da ad soylu sözcüklere gelerek bağlı oldukları sözcük öbeklerine göre, sözcükler arasında durum, iyelik, çokluk, kip, zaman, kişi, sayı vb. geçici ilişkiler kuran, görevsel bağımlı bicim birimleridir”. Çekim ekleri, sözlüksel biçim birimlerinde ad durumlarını, bazı dillerde cinsiyet; eylemlerde çatı, kip görünüş, kişi vb. gramatikal işlevleri işaretlerler. Doğru cevap A’dır. 

19.

Eylemden eylem yapma eklerinden olan çatılardan nesneye yönelik olan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" ettirgen
Soru Açıklaması

Çatıları, öznenin ve nesnenin durumuna göre dönüşlü, edilgen, işteş, ettirgen çatılar olarak daha ayrıntılı bir şekilde sınıflandırabiliriz. Dönüşlü, edilgen, işteş çatılar özneye, ettirgen çatılar ise nesneye yöneliktir.

20.

Türk ve Altay kültüründe kutsal mezar anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Kurgan
Soru Açıklaması

Kurgan, Türk ve Altay kültüründe kutsal mezar anlamındadır. Esik kurganı MO¨ 5. yüzyıla ait olup Kazakistan’dadır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.