Türk Dili 1
Deneme Ara Sınavı 36
1.
Aşağıdakilerden hangisi kasıtlı yaratma örneği değildir?
Doğru Cevap: "C" cam
Soru Açıklaması
2.

Konuşma esnasında cümleler veya sözcükler arasında verilen kısa aralıklara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Durak
Soru Açıklaması

Konuşma esnasında cümleler veya sözcükler arasında verilen kısa aralıklara durak denir. Doğru cevap A'dır. 

3.

"Oku baban gibi eşek olma." cümlesi Türkçenin bir özelliğine dikkat çekmek amacıyla sıkça kullanılmaktadır. Bu özellik aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "E" Durak 
Soru Açıklaması

Vurgu, durak, tonlamaya dil incelemelerinde parçalanabilen ögelerden ayrı düşünülmediği ve konuşma dilinin vazgeçilmez ögeleri olduğunu göstermek için parçalar üstü ses birimleri denilmektedir. Durak; konuşma esnasında cümleler veya sözcükler arasında verilen kısa aralıklardır. Yazı dilinde virgül ile de kullanılır. Doğru yanıt E'dir. 

4.
“Dil atalardan bize kalan bir miras, bir emanettir. Kuşaktan kuşağa aktarılan bu emanete karşı, paha biçilmez, kutsal ve dokunulmaz şeylere karşı duyulan saygı gösterilmelidir”. Bu söz, her dilin konuşucusu için bir kılavuz olmalıdır.” Bu sözü aşağıdaki kişilerden hangisi söylemiştir?
Doğru Cevap: "B" Nietzsche
Soru Açıklaması
Ünitede İlgili Bölüme Bakılacak...
5.
"Kültürü oluşturan ögeler, genel anlamda maddi ve manevi veya somut ve somut olmayan biçiminde sınıflandırılabilir" bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi manevi kültür unsurlarımıza örnek olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "D" Kına gecesi
Soru Açıklaması
Kına gecesi maddi olmaktan ziyade manevi bir durumdur. Diğer şıkların hepsi elle tutulabilen somut şeylerdir.
6.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sıfat-fiil bulunur? 

Doğru Cevap: "C" Sözleşmeye imza atabilmem için tükenmez kalem gerekti. 
Soru Açıklaması

"Tükenmez" sözcüğü "tüken-" fiilinden "-mAz" sıfat fiil ekiyle geniş zaman alnamı taşıyan bir sıfat fiile dönüştürülmüştür. Doğru yanıt C seçeneğidir. 

7.
Göçmen azınlık dili nedir?
Doğru Cevap: "D" Çeşitli nedenlerle yerli coğrafyalarını terk ederek başka ülkelere göç eden ve bulundukları siyasal coğrafyadaki resmî dilden veya çoğunluğun dilinden farklı bir dili konuşan göçmen toplulukların dilidir.
Soru Açıklaması
Göçmen Azınlık Dili Çeşitli nedenlerle yerli coğrafyalarını terk ederek başka ülkelere göç eden ve bulundukları siyasal coğrafyadaki resmî dilden veya çoğunluğun dilinden farklı bir dili konuşan göçmen toplulukların dilidir.
8.

Gelin sözcüğü, emir kipinde bir cümle veya “evlenmek için hazırlanmış, süslenmiş kız veya yeni evlenmiş kadın” anlamında bir ad olarak anlaşılabilir. Bu farklılığa yol açan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Vurgu
Soru Açıklaması

Vurgu: Herhangi bir sözcenin parçasının diğer parçalara göre daha baskılı ve güçlü biçimde söy­lenmesidir. Böylelikle daha baskılı söylenen parçaya önem verilmiş olur. Ses bilgisinde sözcük vurgusu ve cümle vurgusu olmak üzere iki ana vurgu türü vardır. Ayrıca öbek vur­gusu, berkitme vurgusu ve ahenk vurgusundan da söz edilebilir. Sözcük vurgusunda hecelerden biri, cümle vurgusunda ise sözcüklerden biri vurgu­ludur. Örneğin, bölme sözcüğünde vurgu ilk hecedeyken (BÖLme!) olumsuz emir, ikinci hecedeyken (bölME) matematik terimi karşılığındadır. Benzer şekilde, gelin sözcüğü ad olarak kullanıldığında vurgu geLİN biçiminde ikinci hecede, eylem olarak kullanıldığında ise GElin biçiminde ilk hecededir. Doğru cevap A’ dır.

9.

Aşağıdakilerden hangisi siyasal ve etnik bakımdan dil türlerinden biridir?

Doğru Cevap: "C" Resmi dil
Soru Açıklaması

Siyasal ve Etnik Bakımdan Dil Türleri iki başlık altında ele alınmıştır. Bunlar:

Devlet Dili

Resmî Dil

10.

Aşağıdakilerden hangisinde en temel ünlü ses ile en zayıf ünlü ses sırasıyla birlikte yer almaktadır? 

Doğru Cevap: "A" /a, ı/
Soru Açıklaması

En temel ünlü ses olarak /a/ kabul edilir. Türkçe için en zayıf ünlü ise /ı/dır. Doğru yanıt A'dır. 

11.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir edilgen çatı örneğidir?

Doğru Cevap: "B" Duvarlar daha geçen ay boyandı. 
Soru Açıklaması

Edilgen çatı, cümlenin dil bilgisel (sözde) öznesinin yüklemin bildirdiği eylemden etkilendiğini veya eylemin hedefi olduğunu gösteren çatıdır. "Duvarlar daha geçen ay boyandı." cümlesi, buna bir örnek oluşturmaktadır. Doğru yanıt B seçeneğidir. 

12.
"Balkan savaşları zamanında Bulgaristan'a yerleşen Türk aileler günümüzde hala bu ülkede yaşamlarını sürdürmektedir" bu bilgiye göre bu ailelerin günümüzde kullandıkları dil için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Yerli Azınlık Dili
Soru Açıklaması
Aynı siyasi veya ulusal çevrede, genellikle belirli bir bölgede tarihin eski dönemlerinden bu yana yaşayan ve çoğunluğun dilinden farklı bir dili kullanan topluluğun dili yerli azınlık dili olarak nitelendirilmektedir. Bugün Bulgaristan'da yaşan Türkler bu sınıflandırmaya girdikleri için doğru cevap B şıkkıdır.
13.
Johanson ve Csató’nun coğrafi, genetik ve tipolojik ölçütleri esas alarak yaptığı Türk dilleri sınıflandırmasına göre Yakutça, Tuvaca, Hakasça ve Dolganca dilleri hangi gruba dahildirler?
Doğru Cevap: "D" Kuzeydoğu, Sibirya Türkçesi
Soru Açıklaması
Dil aileleri göz önüne alındığında sorunun doğru cevabı D şıkkıdır.
14.

Türkçede ünsüz harflerle verilen ses özellikleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Sözcük ya da hece sonunda belirli ünsüz çiftleri bulunabilir.
Soru Açıklaması

Sözcük ya da hece sonunda belirli ünsüz çiftleri bulunabilir: Söz ya da hece sonunda bulunan ünsüz çiftlerinin tamamında ilk ünsüz akıcı /l, n, r/ ünsüzlerinden biri veya /s/dir. 

-LÇ: ölç, -LK: ilk, -LP: alp, -L?: kal?, -LT: alt, -NÇ: korkunç, -NK: denk, -NT: ant,-RÇ: sürç, -RK: Türk, -R?: sar?, -RP: sarp, -RS: pars, -RT: sürt, -ST: üst.

15.

Kuzey Türkçesinin diğer adı nedir?

Doğru Cevap: "A" Kıpçak Türkçesi
Soru Açıklaması

Kuzey Türkçesinin diğer adı Kıpçak Türkçesidir.

16.
10 Haziran 1928’de Dil Encümeni adıyla bir komisyon kurulan komisyonda aşağıdaki ilkelerden hangisi kabul edilmemiştir?
Doğru Cevap: "E" Ses değerleri konusunda Köktürkçe esas alınacaktır.
Soru Açıklaması
17.

Herhangi bir sözcük türüne dahil olmayan, yani eylem, isim, sıfat, zarf gibi sözcük türlerinden birine girmeyen bağımlı biçim birimlerine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Ek
Soru Açıklaması

Ekler herhangi bir sozcük türüne dahil olmayan, yani eylem, ad (isim), sıfat, zarf vb.sozcük türlerinden birine girmeyen bağımlı biçim birimlerdir.

18.
Sözcük yapımının tanımı nedir?
Doğru Cevap: "C" Türemiş karmaşık sözcüklerin yapısının yan sözcüğü oluşturan sözcükten daha küçük biçim bilgisel ögelerin diziliş, bir araya geliş biçimlerinin bir tür sözcük sentaksının (söz dizimi) araştırılmasıdır.
Soru Açıklaması
Yönlendirilen sayfada açıkça belirtilmiştir.
19.

Gerek ana dili konuşurları gerekse diğer dillerin konuşurları tarafından devlet yönetiminde ve kamu alanında yasal ve zorunlu olarak kullanılması gereken dil veya dillere ne ad verilir? 

Doğru Cevap: "A" Devlet Dili
Soru Açıklaması

Gerek ana dili konuşurları gerekse diğer dillerin konuşurları tarafından devlet yönetiminde ve kamu alanında yasal ve zorunlu olarak kullanılması gereken dil veya dillere devlet dili denir. Doğru cevap A'dır. 

20.
Kendilerinden daha küçük anlamlı parçalara ayrılamayan, sözlüksel anlam taşıyan ve bir sözcük türüne ait olan biçim birimlerine ne isim verilir?
Doğru Cevap: "D" Kök
Soru Açıklaması
Yönlendirilen sayfada açıkça belirtilmiştir..
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.