Türk Dili 1
Deneme Ara Sınavı 37
1.

Ses tellerinin titreşmesi ile meydana gelen olay aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Ham ses ötümlü hâle gelir
Soru Açıklaması

Ham sesin ötümlü hale gelmesi  ses tellerinin titreşmesi ile meydana gelen olaydır.

2.

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde 'ayak' sözcüğü farklı bir anlam türünde kullanılmıştır?

Doğru Cevap: "D" Bana ayak yapma!
Soru Açıklaması

'Bana ayak yapma!' tümcesinde ayak sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır. Diğer seçeneklerde ise temel anlamda kullanılmıştır. Doğru cevap D'dir. 

3.
" Bu bekleyiş beni çok yordu." cümlesindeki 'bekleyiş' sözcüğüne ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? 1. Yeterlik eki kullanılmıştır. 2. İsim fiil kullanılmıştır. 3. Sıfat fiil kullanılmıştır. 4. Soru eki kullanılmıştır.5. İşteşlik eki kullanılmıştır.
Doğru Cevap: "E" Yalnız 5
Soru Açıklaması
İlkeden yola çıkarak genele varma mantığında olduğu için analiz düzeyinde bir sorudur.
4.

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlü daralması vardır?

Doğru Cevap: "C" Ağlıyor.
Soru Açıklaması

Ağla-yor › ağlıyor ünlü daralmasına bir örnektir. Doğru cevap C'dir.

5.

Türkçe kökenli sözlerde kaç tane ana ses uyumu vardır?

Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması

Türkçe kökenli sözlerde ünlüler arasında, ünsüzler arasında ve ünlülerle ünsüzler arasında olmak üzere üç ana ses uyumu vardır. Bu nedenle doğru cevap B şıkkıdır.

6.
Aşağıdakilerden hangisi Türkçe kökenli sözcüklerde bulunan ikincil ünsüzlerdir?
Doğru Cevap: "C" c, f, ğ
Soru Açıklaması
Doğru cevap C şıkkıdır
7.

İlk yapay dil, Volapük (Dünya Dili),  Johann Martin Schleyer tarafından hangi yıl oluşturulmuştur?

Doğru Cevap: "C" 1880
Soru Açıklaması

Genellikle Latince, Grekçe ortak ve yaygın sözcüklerle ve basitleştirilmiş dil bilgisi kurallarıyla öğrenme kolaylığı, yaygın ana dillere yakınlık, işlevsellik vb. sağlamak üzere, ilk yapay dil, Volapük (Dünya Dili), 1880 yılında Johann Martin Schleyer tarafından oluşturulmuştur. Doğru cevap C'dir.

8.

Aşağıdakilerden hangisinde ünlü daralması vardır?

Doğru Cevap: "A" güvercin
Soru Açıklaması

Daralma; benzeşme, daraltıcı ünsüzlerin etkisi vb. seslik nedenlerle geniş ünlülerin dar ünlü hâline gelmesidir.

9.
I. Kuzey Türklüğünün hakim unsuru olan Kıpçak Türklüğünün yazı dilidir. II. Altınordu Dönemi'nde oluşan edebi dilin devamıdır. III. Bu lehçeyle oluşturulan en önemli eser Avrupalılar tarafından yazılmış olan Codex Cumanicus'tur. IV. Kuzey Türkçesinin asıl eserleri Mısır'da Kölemenler zamanında yazılmıştır. Kuzey Türkçesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" I, II, III, IV
Soru Açıklaması
Doğru cevap B şıkkıdır
10.

Doğal veya doğal olmayan bir varlık tarafından yani anatomik, mekanik vb. yollarla ortaya çıkan fiziksel enerjinin havada oluşturduğu titreşimlerin kulak kepçesi tarafından toplanması, dış kulaktan iç kulağa, oradan karmaşık süreçlerle beyne iletilmesi ve beyinde yorumlanmasıyla ortaya çıkan fiziksel dalgalara ne ad verilir? 

Doğru Cevap: "A" Ses
Soru Açıklaması

Ses, doğal veya doğal olmayan bir varlık tarafından yani anatomik, mekanik vb. yollarla ortaya çıkan fiziksel enerjinin havada oluşturduğu titreşimlerin kulak kepçesi tarafından toplanması, dış kulaktan iç kulağa, oradan karmaşık süreçlerle beyne iletilmesi ve beyinde yorumlanmasıyla ortaya çıkan fiziksel dalgalardır. Doğru cevap A'dır. 

11.
İslam dünyası için klasik Arapça, aşağıdaki sınıflamalardan hangisinin içine girmektedir?
Doğru Cevap: "A" Kutsal diller
Soru Açıklaması
İslam dünyası için klasik Arapça kutsal dil olarak ele alınmaktadır.
12.

Ait olduğu Ural-Altay dil ailesi düşünüldüğünde Türkçe aşağıdaki dillerden hangisi ile akraba değildir?

Doğru Cevap: "D" Farsca
Soru Açıklaması

Hâlen tartışmalı olmakla birlikte Türkçe, Ural-Altay dil ailesinin Altay koluna mensup kabul edilir. Bu kabul; Türkçenin öncelikle Moğolca, Mançu-Tunguzca, Korece ve Japonca gibi Altay dilleri ile daha sonra da Macarca, Fince vb. Ural dilleriyle akraba olduğu anlamına gelmektedir.

13.

Sümercede ve Türkçede kaç ortak kelime vardır?

Doğru Cevap: "E" 168 
Soru Açıklaması

168 ortak kelime vardır.

14.
Aşağıdakilerden hangisi dil ve kültür arasındaki ilişki için söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Dil ve kültür geleneksel bilginin kaynağıdır.
Soru Açıklaması
Dil ve kültürün geleneksel bilgi kaynağı olduğu söylenemez. Ancak diğer şıklarda dil ve kültür arasında bir ilişkiden bahsedilmektedir.
15.

Aşağıdaki ünlüler ile ilgili ses olayı-örnek eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Ünlü daralması: git › gidiyor
Soru Açıklaması

“Gidiyor” sözcüğünde ünlü daralması yoktur. Eğer özle ›  özlüyor, ağla › ağlıyor, iste › istiyor vs. şeklinde olsaydı ünlü daralması olurdu.

16.
Türkçedeki ‘erkek kardeş’ anlamındaki birader sözcüğünün Boşnakça brati, Farsça berader ve İngilizce brother sözcükleriyle sesçe yakın ve anlamca aynı olmasının nedenini aşağıdaki kurallardan hangisi ile açıklayabiliriz?
Doğru Cevap: "D" Ödünçleme
Soru Açıklaması

Türkçedeki ‘erkek kardeş’ anlamındaki birader sözcüğünün Boşnakça brati, Farsça berader ve İngilizce brother sözcükleriyle sesçe yakın ve anlamcaaynı olmasının nedeni de Türkçenin bu sözcüğü Boşnakça ve İngilizce ile birlikte Hint Avrupa dilleri ailesinde yer alan Farsçadan kopyalamasıdır. Buna ödünçleme denir.

17.
Aşağıdakilerden hangisi ses bilgisinin tanımıdır?
Doğru Cevap: "D" Konuşma seslerini, özelliklerini, türleri, sözcüklerdeki sıralanışları, görevleri ve uğradıkları değişmeler açısından araştıran, sınıflandıran ve herhangi bir kurama dayalı olmayan, genellikle fiziksel yönleri ağır basan dil bilgisi dalına verilen addır.
Soru Açıklaması
18.

Kutadgu Bilig kaç yılında yazılmıştır?

Doğru Cevap: "D" 1069
Soru Açıklaması

Kutadgu Bilig 1069 yılında yazılmıştır.

19.

"Çeşitli bilim, sanat ve meslek alanlarında kullanılan özel anlamlı sözcüklerdir."

Sözcüklerin anlam bakımından türleri düşünüldüğünde yukarıda verilen tanım hangi seçeneği karşılamaktadır?

Doğru Cevap: "C" Terim
Soru Açıklaması

Terimler, çeşitli bilim, sanat ve meslek alanlarında kullanılan özel anlamlı sözcüklerdir. Yazı dilinin kimi sözcükleri bilim, sanat, spor vb. alanlarda özel anlamlar kazanır ve terim olarak kullanılır.

20.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Türkçenin akraba olduğu diller eksiksiz ve yanlışsız olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Moğolca, Korece, Macarca, Fince, Mançu-Tunguzca
Soru Açıklaması
Doğru cevap E şıkkıdır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.