Türk Dili 1
Deneme Ara Sınavı 38
1.
Türkçe kökenli sözcüklerin özellikleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Türkçede iki ünsüz yan yana gelemez.
Soru Açıklaması
Türkçede iki ünsüz hatta üç ünsüz yan yana gelebilir: ‘Türkçede iki sessizin yan yana gelemeyecegi kanısı oldukça yaygındır oysa Türkçede iki hatta üç ünsüz yan yana gelebilir. Türkçede iki ünsüzün veya üç ünsüzün yana yana gelebileceği veya gelemeyeceği özel durumlar şu şekildedir: Türkçe kökenli sözcüklerde söz basında, bir iki tartışmalı örnek göz önüne alınmazsa söyleyişte ve yazımda iki ünsüz yan yana bulunamaz. Ancak sözcük veya heceler Türk, alt, ölç, üst vb. belirli ünsüz çiftleri ile sona erebilir. Altı, aldı, eller, gitmiş vb. örneklerdeki gibi farklı hecelerde iki ünsüz yan yana bulunabilir. Türkçe, altta, ölçtü, üstten örneklerinde olduğu gibi ikisi hecenin sonunda, üçüncüsü sonraki hecenin basında olmak üzere üç ünsüz yan yana gelebilir.
2.

Bugünkü bilgilerimize göre Türkçenin ilk yazılı belgesi MS 687-692 yıllarına tarihlenen C¸oyr yazıtıdır.

Aşağıda verilen dillerin, ilk kaynaklarına ilişkin bilgilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" İngilizce - En eski belgesi MS 8. yüzyıla aittir.
Soru Açıklaması

Amaç 1

Doğru eşleştirme aşağıdaki gibidir:

Türk dili : MS 687- 692, Çoyr yazıtı.

Japonca: MS 712, Nihon Şoki

İngilizce: En eski belgesi MS 8. yüzyıla aittir. 

Fransızca-Almanca :Eneskibelgeleri,843yılındaikikardeşarasındabirantlaşmadır. İtalyanca-:17. yüzyılda oluşmuştur.

Macarca: Tihanyi Vakıfnamesi MS 1057.

3.

“Ön-düz-dar” şeklinde özellikleri olan ses aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" i
Soru Açıklaması

“ön-düz-dar” şeklinde özellikleri olan ses “i” ünlüsüdür.

4.

Aşağıdakilerden hangisi ters türetmeye örnektir?

Doğru Cevap: "C" baymak
Soru Açıklaması

Türkçede de ayılmak, bayılmak sözcüklerindeki {-l-} ögesinin edilgenlik eki olduğu sezinlenmiş ve ters türetme yoluyla argoda kullanılan *ay- ve *bay- sözcükleri yapılmıştır. Örneğin, “Yeter artık, baydın.” Ya da “Son anda aydım.” gibi.

5.

Lozan antlaşmasıyla kullanımına son verilen alfabe aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Grek alfabesi
Soru Açıklaması

Lozan antlaşmasıyla Grek alfabesinin kullanımı sona ermiştir.

6.

Ötümsüz, diş, süreksiz (patlayıcı) ve ağız özelliklerine sahip olan ünsüz aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" t
Soru Açıklaması

t sesi yukarıda verilen özelliklere sahiptir: ötümsüz, diş, süreksiz (patlayıcı), ağız.

Doğru cevap E'dir.

7.
I. BurunII. AğızIII. KarınIV. ŞükürV. ÇiçekHece Düşmesi, sözcükte birbirinin ardından yer alan ve birbirine benzeyen veya birbirleriyle özdeş olan hecelerden birinin ses ve hece tekrarını önlemek, vurgusuzluk vb. nedenlerle düşmesidir. Buna göre , yukarıdaki kelimelerden hangileri hece düşmesine örnek olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
8.
I. Artlık/Önlük II. Düzlük/Yuvarlaklık III. Sürekli/süreksiz IV. Titreşimli/titreşimsiz V. Darlık/Genişlik Yukarıdaki özelliklerden hangisi ünlülerin sınıflandırılmasında kullanılan ölçütlerden değildir?
Doğru Cevap: "E" e) III ve IV
Soru Açıklaması
"Ünlülerin sınıfandırılmasında esas olan boğumlanmayla ilgili belli başlı ölçütler şu şekildedir: Artlık/Önlük, Darlık/Genişlik, Düzlük/Yuvarlaklık, Uzunluk/Kısalık."
9.

Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan manevi ögeler arasında gösterilebilir?

Doğru Cevap: "A" toplumsal inançlar
Soru Açıklaması

Kültür en genel tanımıyla insanların doğaya kattığı her şeydir. Her toplumun da doğaya maddi ve manevi katkıları vardır. Her toplumda kullanılan araç gereçler, el sanatı ürünleri, mimari ve geleneksel kıyafetler o topluma özgü somut, maddi kültürel mirastır. Toplumsal inançlar ise soyut ve içsel oldukları için manevi ögelerdir.20

10.
'Çalışma dili, resmî dilden farklı olarak ulusüstü, uluslararası kuruluşların kendi birimleri arasındaki iletişimde yazılı ve sözlü olarak yaygın biçimde kullandığı dildir' bu tanıma göre NATO'nun resmi çalışma dilleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" İngilizce Fransızca
Soru Açıklaması
NATO'nun resmi çalışma dilleri İngilizce ve Fransızca'dır. Diğer şıklar yanlış eşleştirilmiştir.
11.

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kullandığı alfabelerden değildir?

Doğru Cevap: "D" Kanji
Soru Açıklaması

Çince yazı karakterlerinden oluşan ve bir Japon alfabesi olan Kanji Türkler tarafından kullanılmamıştır.

12.

Aşağıdakilerden hangisi 'evrensellik' sözcüğünün tabanıdır?

Doğru Cevap: "C" evrensel
Soru Açıklaması

Tabanlar, eklerin, yani bağımlı biçim birimlerin eklendiği yalın sözcükler, yani bağımsız bi- çim birimlerdir. Tabanlar kök veya türemiş sözcük olabilir. Örneğin; göz, gözlük sözcüğünün; gözlük, gözlükçü sözcüğünün; gözlükçü ise gözlükçülük sözcüğünün tabanıdır. Doğru cevap C'dir.

13.
Biçim bilgisi, dilin hangi bileşenini ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "B" Morfoloji
Soru Açıklaması
Doğru cevap b şıkkıdır
14.

Ka^şgarlı Mahmut’un, 7000’den fazla Türkçe kelimenin Arapça karşılığını vererek şiirlerle, atasözleri ve deyimlerle zenginleştirdiği, Türk kültürünün hazinesi olarak değerlendirilen Di^va^nü Lüga^ti’t-Türk, Türkçenin hangi döneminde yazılmıştır?

Doğru Cevap: "B" Orta Türkçe Dönemi
Soru Açıklaması

Amaç 2

15.

Sümerce ve Türkçe ile Sümerler ve Türkler arasındaki ilişkiler konusunda Osman Nedim Tuna'nın yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Sümerce ve Türkçede 128 ortak kelime vardır ve bu kelimeler, akrabalıktan ya da kelime alışverişinden kaynaklanmış olabilir.
Soru Açıklaması

Sümerce ve Türkçede 168 ortak kelime vardır ve bu kelimeler, akrabalıktan ya da kelime alışverişinden kaynaklanmış olabilir. Doğru cevap A'dır. 

16.

‘Yazın’ sözcüğünü dil bilgisel bilgi bakımından incelediğimizden aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?

Doğru Cevap: "B" Addan belirteç
Soru Açıklaması

‘Yaz (ı) n’ sözcüğü addan belirteç haline dönüşmüştür.

17.
Aşağıdakilerden hangisi ek eylem kiplerinden ‘duyulan geçmiş zaman’ örneğidir?
Doğru Cevap: "A" Adaymışız
Soru Açıklaması
Şekilde de görüldüğü gibi, ek eylem kiplerinden duyulan geçmiş zaman; -miş/mış eki ile yapılmaktadır. Doğru yanıt A seçeneğidir.
18.

Türk dilleri coğrafi, genetik, etnik ve tipolojik ölçütleri esas alınarak yapılan sınıflandırmasında altı gruba ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi bu gruplardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Ortadoğu, Tibetçe Türkçesi
Soru Açıklaması

Tibetçe ek almayan, çekime girmeyen yalınlayan dillerden biridir.

19.

Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili edat (ilgeç) öbeği diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır ?

Doğru Cevap: "B" Burası size göre bir yer değil.
Soru Açıklaması

Bir yer, nasıl bir yer, size göre bir yer derken bir edat öbeği yapmıştır. Zarf değil sıfat almıştır. Diğer şıkların hepsi zarftır.

20.

Aşağıdakilerden hangisi Batı’ da morfoloji olarak adlandırılan  çalışma alanının Türkçedeki karşılıklarından biri değildir?

Doğru Cevap: "D" cümle bilgisi
Soru Açıklaması

Batı’ da morfoloji olarak adlandırılan çalışma alanı Türkçede biçim bilim, biçim bilgisi, kelime bilgisi, şekil bilgisi,yapı bilgisi, sözcük bilim gibi farklı terimlerle adlandırılmaktadır. Doğru cevap D'dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.