Türk Dili 1
Deneme Ara Sınavı 39
1.

Batı’ da morfoloji olarak adlandırılan çalışma alanı Türkçe'de aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılmaz?

Doğru Cevap: "A" Bilimsel biçim
Soru Açıklaması

Batı’ da morfoloji olarak adlandırılan bu çalışma alanı Türkçede biçim bilim, biçim bilgisi, kelime bilgisi, şekil bilgisi, yapı bilgisi, sözcük bilim gibi farklı terimlerle adlandırılmaktadır.

2.

Biçim bilgisel olarak diller kaç gruba ayrılır?

Doğru Cevap: "A" 3
Soru Açıklaması

Biçim bilgisel olarak diller başlıca bitişken (eklemeli), bükünlü (çekimli), yalınlayan diller olmak üzere 3'e ayrılır. Doğru cevap A'dır.

3.

Aşağıdakilerden hangisi konuşulduğu ülke bakımından en yaygın olan dildir?

Doğru Cevap: "A" İngilizce
Soru Açıklaması

İngilizce 112; Çince 31; Türkçe 36; İspanyolca 44; Portekizce 37 farklı ülkede konuşulmaktadır. Buna göre dünyada en yaygın olarak konuşulan dil 112 ülke ile İngilizcedir. Doğru cevap A’dır.

4.
Sümerce ile Türkçe arasındaki ilişkilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Türkçe Sümerceden çok daha eski dönemlere ulaşan bir dildir.
Soru Açıklaması
5.
I. Çince II. Almanca III. Arapça IV. İspanyolca V. RusçaYukarıdaki dillerden hangileri BM Resmi Dillerindendir?
Doğru Cevap: "E" I, III, IV ve V
Soru Açıklaması
6.
I. TatarII. KırgızIII. BaşkurtIV. KazakV. Harezm TürkçesiYukarıdakilerden hangileri Kuzey (Kıpçak) Türkçesinin günümüzdeki devamı olarak kabul edilen lehçeleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" I,II,III ve IV
Soru Açıklaması
7.

Ses yolunun başlangıcında hangi organ yer alır?

Doğru Cevap: "D" akciğerler
Soru Açıklaması

akciğerler

8.
Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür öğelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Atasözleri
Soru Açıklaması
9.

Türkçenin en eski izleriyle Sümerlerden kalan tabletlerde karşılaşılır. İzler, MÖ 6500’lü yıllara kadar gider.Osman Nedim Tuna, 1990 yılında hem Sümerce ile Türkçe hem de Sümerler ile Türkler arasındaki ilişkiler konusunda çalışmalar yürütmüştür.

Aşağıdakilerden hangisi, O. N. Tuna’nın öne sürdüğü çıkarımlardan biridir?

Doğru Cevap: "C" Türkçenin geçmişi, zamanımızdan 5500 yıl öncesine kadar gider.
Soru Açıklaması

Amaç 1

10.
Orta Türkçe Dönemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Dönemde yazılan eserlerin çoğu duygusal aşk mesnevileridir.
Soru Açıklaması
C şıkkındaki bilginin doğrusu dini ve edebi mesneviler olmalıdır. Bu nedenle doğru cevap C şıkkıdır.
11.
Türk Dil Kurumu hangi tarihte kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır?
Doğru Cevap: "B" 12 Temmuz 1932
Soru Açıklaması
12 Temmuz 1932’de Türk Dil Kurumu kurulmuş ve çalışmalara başlamıştır.
12.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde “öpke > öfke” örneğindekine benzer ses olayı vardır?

Doğru Cevap: "D" bey
Soru Açıklaması

Süreklileşme, süreksiz ünsüzlerin, akıcı ya da sızıcı sürekli ünsüzlere dönüşmesidir: beg- > beğ > bey (-g-, -ğ- > -y-)

13.
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Türkçesinin coğrafi ölçütlere göre ayrılmış ağızlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Akdeniz
Soru Açıklaması

Türkiye Türkçesinin coğrafi bakımdan Anadolu Türkçesi ve Rumeli Türkçesi olarak ikiye ayrılması gelenekselleşmiştir. Anadolu Türkçesi yine coğrafi ölçütlere göre, Batı Anadolu, Orta Anadolu, Ege, Karadeniz ve Doğu Anadolu ağızları olmak üzere dörde ayrılır. Doğru cevap E’dir.

14.

Ses tellerinde ham ses haline gelen hava akımının ikinci durağı neresidir?

Doğru Cevap: "A" Gırtlak
Soru Açıklaması

Ses tellerinde ham ses haline  gelen hava akımının ikinci durağı gırtlaktır. Gırtlağı geçen ham ses, küçük dil tarafından ağız boşluğuna veya geniz boşluğuna veya her ikisine birden gönderilir.

15.

Aşağıdaki ünsüzler ile ilgili ses olayı-örnek eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Ötümsüzleşme: beg > beğ > bey
Soru Açıklaması

Beg > beğ > bey değişimi ötümsüzleşme değil, süreklileşmedir. Süreksiz ünsüzün, akıcı ya da sızıcı sürekli ünsüze dönüşmesi söz konusudur.

16.

Hangisi "Yeni Lisan Hareketi"nin temel prensiplerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Öteki Türk lehçelerinden kelime almak
Soru Açıklaması

Yeni Lisan hareketinin temel prensipleri şöyle sıralanabilir 1. Yazı dilini konuşma diline yaklaştırmak, mümkün olduğu kadar İstanbul halkınınkonuştuğu gibi yazmak.2. Dilimizdeki Arapça ve Farsça gramer kurallarını kullanmamak.3. Tamlamaları, Türkçe kurallara göre yapmak.4. Yabancı kelimeleri Türkçedeki söylenişiyle yazmak, bilim terimlerinde Arapça kelimelerdenyararlanmak.5. Öteki Türk lehçelerinden kelime almamak.6. Bu kurallardan hareket ederek millî bir dil ve millî bir edebiyat meydana getirmek

17.

I. İkisi de dudak ünsüzüdür.

II. /b/ ağız sesidir.

III. /m/ geniz sesidir.

IV. /b/ titreşimsiz bir ünsüzdür.

Yukarıda /b/ ve /m/ sesleri ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "D" I, II, III
Soru Açıklaması

/b/ ve /m/ seslerinin ikisi de dudak ünsüzüdür, /b/ ağız sesidir. /m/ geniz sesidir. Ancak /b/ ve /m/ seslerinin ikisi de titreşimlidir.

18.

I. Dil bir sistemdir. II. Dilin temeli sestir. III. Dilde nedensizlik ilkesi esastır. IV. İlkel dil, gelişmiş dil ayrımı yoktur. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri dilin niteliğini ifade eder?

Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması

Dil bir sistemdir. Dilin temeli sestir. Dilde nedensizlik ilkesi esastır. İlkel dil, gelişmiş dil ayrımı yoktur. bu özelliklerin tamamı dilin niteliğini ifade eder. Dolayısıyla doğru cevap e şıkkıdır.

19.

Aşağıdakilerden hangisi Türkçe kökenli kelimelerde bulunan ikincil ünsüzlerden biridir?

Doğru Cevap: "B" f
Soru Açıklaması

f, Türkçe kelimelerde bulunan ikincil ünsüzlerden biridir. Doğru cevap B'dir.

20.

Türkçe kökenli sözcüklerle ilgili yazılanlardan hangisi/hangileri doğrudur?

I.   Türkçe kökenli sözlerde /j/ bulunmaz.

II.  Söz başında /c, f, ğ, h, j, l, m, n, ñ, p, r, ş, v, z/ ünsüzleri bulunmaz.

III. Sözcük sonunda /b, c, d, g, g/ ünsüzleri bulunmaz.

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Tüm seçenekler doğru olduğu için doğru şık E şıkkıdır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.