Türk Dili 1
Deneme Ara Sınavı 4
1.

Aşağıdakilerden hangisi öznenin ve nesnenin durumuna göre çatıların sınıflandırılma şekillerinden değildir?

Doğru Cevap: "A" Öznel çatılar
Soru Açıklaması

Çatıları, öznenin ve nesnenin durumuna göre dönüşlü, edilgen, işteş, ettirgen çatılar olarak daha ayrıntılı bir şekilde sınıflandırabiliriz.

2.

Seçeneklerde yer alan sözcük-sözcük türü çiftlerinden hangisi doğru eşleştirilmiştir?

Doğru Cevap: "D" Gibi-Edat
Soru Açıklaması

Doğru sözcük-sözcük türü eşleştirmesi aşağıdaki gibidir.

İleri-Zarf

Herkes-Zamir

Veya-Bağlaç

Gibi-Edat

Hey-Ünlem

3.
Aşağıdakilerden hangisi titreşimsiz ünsüzlerdendir?
Doğru Cevap: "B" ç, p
Soru Açıklaması
Doğru cevap B şıkkıdır
4.
‘Bilge Kağan Yazıtları’ Türkçenin hangi döneminde yazılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Eski Türkçe dönemi
Soru Açıklaması
Bu yazıtlardan Tonyukuk adına dikilmiş olan 725-726 yıllarında, Köl Tigin’e ait olan 21 Ağustos 732’de, Bilge Kağan yazıtı da 24 Eylül 735’te dikilmiştir. Bu tarihlerin Eski Türkçe Dönemi'ni belirtmesi nedeniyle sorunun yanıtı A şıkkıdır.
5.

"Bir dil topluluğunda söyleyiş, yazım ve söz varlığı vb. belirli alanlarda ortak ve resmi kabulun sağlanmasıdır."

Yukarıda tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir ?

Doğru Cevap: "A" Ölçünleştirme
Soru Açıklaması

Ölçünleştirme (standartlaştırma): Bir dil topluğunda söyleyiş, yazım ve söz varlığı vb. belirli alanlarda ortak ve resmî kabulün sağlanmasıdır. Bu nedenle doğru cevap A'dır.

6.
Dilin tanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "A" Dil insanlar arasında yazılı sürecin sonunda gelişmiş ve sistemleşmiş bir yapıdır.
Soru Açıklaması

Ergin'in tanımına göreDil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabi bir vasıta, kendisine mahsus kanunları olan ve ancak bu kanunlar çerçevesinde gelişen canlı bir varlık, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli antlaşmalar sistemi, seslerden örülmüş içtimai bir müessesedir. 

7.
Öznenin ve nesnenin durumuna göre değişkenlik gösteren çatı kategorileri arasında sayılmayacak olan alt grup hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Geçişli
Soru Açıklaması
B, C, D ve E şıkları çatının 4 grubudur. Geçişli çatı yoktur. Bu nedenle doğru cevap A'dır.
8.

İbrani Alfabesini hangi Türk topluluğu kullanmıştır?

Doğru Cevap: "D" Hazarlar
Soru Açıklaması

Köktürk Devleti’nin en batı ucundaki bir Türk boyu olan Hazarlar, bu devletin hakimiyeti zayıflayınca Kafkaslar’ın ve Karadeniz’in kuzey bozkırlarında kendi devletlerini kurdular. Çok dinli ve çok dilli bir siyasî yapıya sahip olan Hazarlarda Köktürk alfabesi yanında İbrani alfabesi de kullanılmıştır ancak Hazarlardan günümüze bu alfabe ile yazılmış belge kalmamıştır. Doğru cevap D’dir

9.

Aşağıdakilerden hangisi Türkçe'nin akraba olduğu dillerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Farsça
Soru Açıklaması

Türkçe, Farsça ile akraba değildir.

10.

Türkçe hangi dil ailesine aittir?

Doğru Cevap: "B" Altay Dilleri
Soru Açıklaması

Türkçe, Ural- Altay dil ailesinin Altay koluna mensup kabul edilir. Bu kabul; Türkçenin öncelikle Moğolca, Mançu-Tunguzca, Korece ve Japonca gibi Altay dilleri ile daha sonra da Macarca, Fince vb. Ural dilleriyle akraba olduğu anlamına gelmektedir. Doğru cevap B şıkkıdır.

11.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi dilin kültürle ilişkisini yansıtmaz?
Doğru Cevap: "D" Toplumun kültür yapısı dilin yapısına bağlı olarak gelişir.
Soru Açıklaması
12.

Konuşma sesi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Konuşma sesleri, ses yolu adı verilen gırtlaktan başlayıp burunda ve dudaklarda sona eren bir düzenek tarafından üretilir.
Soru Açıklaması

Konuşma seslerinin üretimi, ses yolu adı verilen akciğerlerden başlayan ve burunda ve dudaklarda sona eren bir düzenek tarafından üretilir. Bu nedenle doğru cevap A'dır.

13.

I.  Dil, sınırlı anlamın sınırsız kullanımıdır.II. Dil, kendi düşüncelerini sesin yardımıyla, özne ve yüklem aracılığıyla anlaşılır        duruma getirmektir.III.Dil, zihnin birikimlerinin temsilidir.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri dilin tanımı kapsamına girer?

Doğru Cevap: "D" I,II ve III
Soru Açıklaması

Dil, sınırlı anlamın sınırsız kullanımıdır, dil, kendi düşüncelerini sesin yardımıyla, özne ve yüklem aracılığıyla anlaşılır duruma getirmektir ve zihnin birikimlerinin temsilidir. Doğru cevap D'dir.

14.

Bugünkü bilgilerimize göre Türkçenin metinlerle izleyebildiğimiz tarihi boyunca kullandıkları ilk düzenli, kuralları yerleşmiş yazı sistemi hangi alfabedir?

Doğru Cevap: "A" Köktürk alfabesi
Soru Açıklaması

Bugünkü bilgilerimize göre Türkçenin metinlerle izleyebildiğimiz tarihi boyunca kullandıkları ilk düzenli, kuralları yerleşmiş yazı sistemi Köktürk alfabesidir.

15.
Aşağıdakilerden hangisi "ö" ve "ü" ünlüleri ile ilgili doğru bir ifadedir?
Doğru Cevap: "D" Ön ve yuvarlak ünlülerdir.
Soru Açıklaması
Doğru cevap D şıkkıdır
16.

Tuvaca, coğrafi, genetik ve tipolojik ölçütler esas alarak yapılan sınıflandırmada hangi Türk dili grubuna dahil edilir?

Doğru Cevap: "C" Kuzeydoğu (KD), Sibirya Türkçesi
Soru Açıklaması

Tuvaca, coğrafi, genetik ve tipolojik ölçütler esas alarak yapılan sınıflandırmada Kuzeydoğu (KD), Sibirya Türkçesi grubuna dahil edilir. Doğru cevap C'dir.

17.

Sümerce ve Türkçe ilişkisinden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisi/ hangileri hakkında fikir edinmek mümkün olabilir?

I. Türkçe'nin yaşı

II. Türkçe'nin gelişimi

III. Türkiye Türkçesi

IV. Atatürk ve dil politikası

Doğru Cevap: "C" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması

Sümercenin bugün yaşayan birtakım dillerle ilişkisi çok tartışılan konulardandır. Bu tartışmalara konu olan dillerden biri de Türkçedir ve bu tartışma uzun zamandır yapılmaktadır. Atatürk de bu tartışmalara ilgisiz kalmamış, 1935 yılında Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesini kurdurarak bu tür konuların araştırılmasını istemiş, büyük bir devlet adamı olarak bilim konusunu bilim kurumuna havale etmiştir .Sümerce ve Türkçede 168 ortak kelime vardır ve bu kelimeler, akrabalıktan ya da kelime alış-verişinden kaynaklanmış olabilir. Sümerler ile ilgili yapılan çalışmalar bize  Türkçe'nin gelişimi, yaşı, Türkiye türkçesi ve Atatürk'ün dile vermiş olduğu önem de dahil olma üzere bir çok konuda ışık tutmaktadır. Doğru cevap C'dir.

18.
Farsçadaki original biçimi “divar” olan sözcüğün Türkçede “duvar” biçiminde kullanılması hangi ses olayı ile açıklanabilir?
Doğru Cevap: "D" Ünlü Yuvarlaklaşması
Soru Açıklaması

Yuvarlaklaşma, sözcüklerdeki düz ünlülerin genellikle, ET bolmış > olmuş gibi ünlü benzeşmesi ya da Far. divar> duvar, Ar. ?amir > hamur, mufti > müftü örneklerindeki gibi /b, f, p, v/ ünsüzlerinin yuvarlaklaştırıcı etkisi sonucu yuvarlak ünlülere dönüşmesidir. Doğru yanıt D'dir. 

19.

Aşağıdaki dillerden hangisi Afroasya (Hami-Sami dilleri) arasında yer almaz?

 
Doğru Cevap: "B" Moğol dilleri
Soru Açıklaması

Afroasya (Hami-Sami dilleri) Kuzey Afrika’da ve Güneybatı Asya’nın birçok bölgesinde en baskın dil ailesdr. Afroasya dilleri; Sami dilleri, Çad dilleri, Berber dilleri, Kuşi dilleri, Omo dilleri ailelerinden oluşur. Sami dillerinin en önemli üyesi İslam öncesi dönemde yalnızca Arap Yarımadası’nda konuşulan Arapçadır. Doğru cevap B'dir.

20.
Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bakımdan dilin özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Günümüzde 2. yabancı dilin öğrenilmesi gerekliliktir.
Soru Açıklaması
A şıkkkında bilimsel değil genel bir bilgi vardır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.