Türk Dili 1
Deneme Ara Sınavı 40
1.

Kuzey Türkçesinin asıl eserleri kim zamanında yazılmıştır?

Doğru Cevap: "A" Mısır’ da Kölemenler
Soru Açıklaması

Kuzey Türkçesinin asıl eserleri Mısır’ da Kölemenler zamanında yazılmıştır.

2.

Aşağıdaki kelimelerden hangisi yabancı kökenlidir?

Doğru Cevap: "E" fuaye
Soru Açıklaması

fuaye

3.

Temel harflerin üstüne, altına veya yanına konulan yardımcı işaret ya da simgelere ne denir?

Doğru Cevap: "C" Ayırıcı işaretler
Soru Açıklaması

Temel harflerin üstüne, altına veya yanına konulan yardımcı işaret ya da simgelere ayırıcı işaret denir. Bu nedenle doğru cevap C şıkkıdır.

4.

Kendilerinden daha küçük anlamlı parçalara ayrılamayan, sözlüksel anlam taşıyan ve bir sözcük türüne ait olan biçim birimlerine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Kök
Soru Açıklaması

Kökler, kendilerinden daha küçük anlamlı parçalara ayrılamayan, sözlüksel anlam taşıyan ve bir sözcük türüne ait olan biçim birimlerdir.

5.

Aşağıdaki söz dizimlerinden hangi ikisi Dünyada en yaygın olarak görülmektedir?

Doğru Cevap: "E" ÖNY ve ÖYN
Soru Açıklaması

Dünya dilleri cümle içinde yer alan temel ögeler özne (Ö), nesne (N) ve yüklemin (Y) dizilişine göre altı gruba ayrılır. Dünya dillerinin % 86,57’si ÖNY ve ÖYN dillerini konuşmaktadırlar. Doğru cevap E’dir.

6.

Aşağıdaki iki dilin hangisi NATO'nun resmi çalışma dilleridir?

Doğru Cevap: "B" İngilizce-Fransızca
Soru Açıklaması

Resmî dilden farklı olarak ulusüstü, uluslararası kuruluşların kendi birimleri arasındaki iletişimde yazılı ve sözlü olarak yaygınbiçimde kullandığı dildir. Avrupa ve dünya ölçeğindeki bu tür yapılanmalarda genellikle başta İngilizce olmak üzere; Fransızca, Almanca, İspanyolca, Portekizce, Rusça, Arapça gibi uluslararası diller, çalışma dilleri olarak kullanılır. Örneğin, NATO’nun resmî çalışma dilleri İngilizce ve Fransızcadır.

7.

I. Dil, kültürün devamlılığını sağlar.II. Kültür ve dil arasında tek yönlü bir ilişki vardır.III. Dil, toplumların kültürel hafızası sayılmaktadır.IV. Kültürlerin diller üzerinde belirleyici bir rolü bulunur.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi dil ve kültür ile ilgili olarak doğrudur?

Doğru Cevap: "D" I, III, IV
Soru Açıklaması

Dil, kültürün devamlılığını sağlar. Soyut veya somut pek çok kültürel unsur, dilde varlık bularak kalıcı hâle gelmektedir. Dil, toplumların kültürel hafızası sayılmaktadır. Kültürlerin diller üzerinde belirleyici bir rolü bulunur. Farklı kültürlerden gelen insanların dil davranışları, vücut dilleri, jest ve mimikleri bile farklı olabilmektedir. Dolayısıyla kültür ve dil arasında çok yönlü bir ilişki vardır.

8.

Kendilerinden önceki ad soylu sözcüklere yalın , yaklaşma, uzaklaşma , ilgi  vb. ad durum ekleriyle bağlanarak cümle ögesi olabilen veya diğer sözcük ve sözcük öbekleriyle ilişki kuran, anlamdan çok görev yönü ağırlıkta olan çekimsiz sözcüklere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Edatlar
Soru Açıklaması

Edatlar; Kendilerinden önceki ad soylu sözcüklere yalın (başka, gibi, içre, ile, üzere), yaklaşma (doğru, göre, kadar, ilişkin, karşı, rağmen), uzaklaşma (başka, beri, bu yana, dolayı, itibaren, önce, sonra), ilgi (gibi, için, ile, kadar) vb. ad durum ekleriyle bağlanarak cümle ögesi olabilen veya diğer sözcük ve sözcük öbekleriyle ilişki kuran, anlamdan çok görev yönü ağırlıkta olan çekimsiz sözcüklerdir: kum gibi, cihan içre; akşama doğru, konuya ilişkin; senin gibi, onun kadar; dünden itibaren, sabahtan beri vb. Doğru cevap C'dir.

9.

Karadeniz’in kuze­yindeki Kıpçak lehçesiyle oluşturulmuş ve Avrupalılar tarafından yazılmış olan en önemli eser hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Codex Cumanicus 
Soru Açıklaması

Kuzey Türklüğünün hakim unsuru olan Kıpçak Türklüğünün yazı dilidir ve Altınordu Dönemi’nde oluşan edebî dilin devamıdır. Asıl Kıpçak sahasında yani Karadeniz’in kuze­yinde bu lehçeyle oluşturulan en önemli eser Avrupalılar tarafından yazılmış olan Codex Cumanicus’dur. Doğru cevap D’dir.

10.

Karadeniz'in Kuzeyinde ve Kıpçak Lehçesiyle oluşturulmuş olan aynı zamanda Avrupalıların yazmış olduğu eserin adı nedir?

Doğru Cevap: "E" Codex Cumanicus
Soru Açıklaması

Karadeniz'in Kuzeyinde ve Kıpçak Lehçesiyle aynı zamanda Avrupalıların yazmış olduğu eser Codex Cumanicustur.

11.

1887 yılında, Ludwig Lazarus Zamenhof’un kurallarını belirlediği Esperanto’nun (Ümit Dili ) türü, aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Yapay dil
Soru Açıklaması

Amaç 2

12.

Seslerin gerçek değerini göstermek üzere kullanılan, özel işaretler taşıyan alfabeye ne denir?

Doğru Cevap: "E" Transkripsiyon alfabesi
Soru Açıklaması

Seslerin gerçek değerini göstermek üzere kullanılan, özel işaretler taşıyan alfabeye çeviri yazı (transkripsiyon) alfabesi denir. Bu nedenle doğru cevap E şıkkıdır.

13.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi düzlük-yuvarlaklık uyumuna aykırıdır?

Doğru Cevap: "C" Karpuz
Soru Açıklaması

Karpuz, düzlük-yuvarlaklık uyumuna aykırıdır. Doğru cevap C'dir.

14.
Türkiye'de siyah renk uğursuzluk, kötülük, Çin'de ise güven ve kaliteyi temsil etmektedir. Renklerin ülkelere göre farklı anlamlar taşıması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
Doğru Cevap: "D" Renklere yüklenen anlamların kültürel farklılıklar ve gelenekler doğrultusunda şekillenmiş olması.
Soru Açıklaması
Renklere yüklenen anlamların Kültürel farklılıklar ve gelenekler doğrultusunda şekillenmiş olması.
15.

İlk yapay dil kim tarafından oluşturulmuştur?

Doğru Cevap: "B" Martin Schyeler
Soru Açıklaması

Genellikle Latince, Grekçe ortak ve yaygın sözcüklerle ve basitleştirilmiş dil bilgisi kurallarıyla öğrenme kolaylığı, yaygın ana dillere yakınlık, işlevsellik vb. sağ- lamak üzere, ilk yapay dil, Volapük (Dünya Dili), 1880 yılında Johann Martin Schleyer tarafından oluşturulmuştur. Bu nedenle doğru cevap B'dir.

16.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi soyut anlamlıdır?

Doğru Cevap: "C" Dil
Soru Açıklaması

‘Dil’ sözcüğü beş duyu organıyla algılanamayan soyut anlamlı bir sözcüktür.

17.
Dil Encümeni adıyla kurulan komisyon Türk-Latin alfabesi ile ilgili hangi aşağıdakilerden hangi esası belirlememiştir?
Doğru Cevap: "E" Çift harfler bulunacak.
Soru Açıklaması
Ünitede İlgili Bölüme Bakılacak...
18.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde bulunan ünlüler ön, yuvarlak ve dar ünlü örneklerini içermektedir? 

Doğru Cevap: "C" Güldür 
Soru Açıklaması

Ünlülerin sınıflandırılmasında; ön ünlüler /e, i, ö, ü/, yuvarlak ünlüler /o, u, ö, ü/, dar ünlüler /ı, i, u, ü/ oluşur. Buna göre "güldür" sözcüğündeki "ü" ünlüsü ön, yuvarlak, dar ünlü içerir. Doğru yanıt C'dir. 

19.

Olumsuzluk çatısı: Eylem kök ve gövdelerinden olumsuzluk anlamlı eylemler yapar. Aşağıdaki kelimelerden hangisi buna bir örnektir?

Doğru Cevap: "B" Almamak
Soru Açıklaması

"me" "ma" ekleri olumsuzluk çatı ekleridir. Doğru cevap "B" dir. 

20.
I. En Az Çaba İlkesiII. İlişkide Bulunulan Dillerin EtkisiIII. Eklenmelerdeki BenzeşmeIV. Seslerin Birbirlerini EtkilemesiV. Yazımın EtkisiYukarıdakilerden hangileri bir dilin seslerinin farklı nedenlerle değişebileceğine örnek olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "E" I, II, IV ve V
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.