Türk Dili 1
Deneme Ara Sınavı 41
1.
Ad soylu sözcüklerin yüklem olarak kullanılmasını, eylem cümlelerinde ise birleşik çekimler sağlayan eklere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Ek eylemler
Soru Açıklaması
Yönlendirilen sayfada açıkça belirtilmiştir.
2.

Seçeneklerde verilen ad durum eklerinin işlevi ve örneği eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C"  Araç durumu-evin
Soru Açıklaması

Verilen örnekte araç durumu-evle olmalıdır. Doğru cevap C’dir.

3.
Herhangi bir tabana eklenen yapım ekler aracılığıyla anlam ve/ veya tür bakımından farklı yeni sözcüklerin yapımına ne denir?
Doğru Cevap: "B" Türetme
Soru Açıklaması
Yönlendirilen sayfada açıkça belirtilmiştir.
4.
Aşağıdakilerden hangisi bağımsız biçim birime örnek olarak verilebilir?
Doğru Cevap: "E" Okul
Soru Açıklaması
Doğru cevap e şıkkıdır
5.

Bir dilin lehçe, ağız vb. sözlü ve yazılı farklı biçimleri ile karma dillerin ve sözel olmayan dillerin tamamını veya herhangi birini ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Değişke
Soru Açıklaması

Değişke terimi, bir dilin lehçe, ağız vb. sözlü ve yazılı farklı biçimleri ile karma dillerin ve sözel olmayan dillerin tamamını veya herhangi birini ifade etmektedir. Doğru yanıt B seçeneğidir. 

6.

Aşağıdakilerden hangisi ünsüzlerle ilgili ses olaylarından göçüşmeye örnek olarak gösterilebilir ?

Doğru Cevap: "C" lanet>nalet
Soru Açıklaması

Göçüşme, sözcük içindeki iki sesin yer değiştirmesidir. Genellikle /l, p, r/ ünsüzlerininikisinin birlikte bulunduğu sözcüklerde görülür. Söz içinde birbirini izleyen sesler arasındakiyer değiştirmeye yakın yer değiştirme; birbirinden uzakta kalan seslerin yer değiştirmesineise, uzak yer değiştirme adı verilir

7.

Kremlin sözcüğünün Rusya Federasyonu yönetiminin yerine kullanılması anlam bakımından sözcük türlerinden hangisine bir örnektir?

Doğru Cevap: "A" Aktarma
Soru Açıklaması

Aktarma: Sözcüğün dile getirdiği kavramla, bir başka kavram arasında çoğu kez benzetme yoluyla bir ilişki kurarak sözcüğün anlamını o kavrama aktarma olayıdır. Kremlin sözcüğünün Rusya Federasyonu yönetiminin yerine kullanılması gibi. Doğru cevap A'dır.

8.

Aşağıda verilen seçeneklerdeki kelimelerin hangisinde eklenme olduğunda ünlü daralması görülmektedir?

Doğru Cevap: "A" Yiyor
Soru Açıklaması

yokarı > yukarıgövercin >güvercinböyük > büyükyörü >yürü iken eklenme sırasında görülen daralma;

ye-yor > yiyor şeklindedir.

9.

Aşağıdakilerden hangisi uzaklaşma belirten bir edat içerir?

Doğru Cevap: "C" yarından itibaren
Soru Açıklaması

EdatlarKendilerinden önceki ad soylu sözcüklere yalın (başka, gibi, içre, ile, üzere), yaklaşma(doğru, göre, kadar, ilişkin, karşı, rağmen), uzaklaşma (başka, beri, bu yana, dolayı, itibaren, önce, sonra), ilgi (gibi, için, ile, kadar) vb. ad durum ekleriyle bağlanarak cümle ögesiolabilen veya diğer sözcük ve sözcük öbekleriyle ilişki kuran, anlamdan çok görev yönüağırlıkta olan çekimsiz sözcüklerdir: kum gibi, cihan içre; akşama doğru, konuya ilişkin;senin gibi, onun kadar; dünden itibaren, sabahtan beri vb.

10.

Konuşma sırasında sesin perdesinin değişmesiyle oluşan melodik perdelemeve dalgalanma aşağıdakilerden hangisinin açıklamasıdır?

Doğru Cevap: "A" Tonlama
Soru Açıklaması

Tonlama konuşma sırasında sesin perdesinin değişmesiyle oluşan melodik perdeleme ve dalgalanmadır.

11.

Aşağıdakilerden hangisi maddi kültürü oluşturan öğeler arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "E" Davranış kalıpları
Soru Açıklaması
Maddi kültür unsurları mimarî, el sanatları, geleneksel kıyafetler, araç-gereçler gibi elle tutulur, gözle görülür, somut olan unsurlardır. Davranış kalıpları ise manevi kültür unsurlarındandır. Doğru cevap E'dir.
12.
"Oturmadınız mı?" cümlesinde bulunan çekim ekleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Olumsuzluk-geçmiş zaman-2. çoğul kişi-soru
Soru Açıklaması
Doğru cevap d şıkkıdır
13.

“Kızılderililer dilleri yerine İngilizce konuşmaya başladıkça gelişeceklerdir.” diyen biri dille ilgili aşağıdaki bilimsel değerlendirmelerin hangisine aykırı bir söylemde bulunmuş olur?

Doğru Cevap: "E" İlkel dil, gelişmiş dil ayrımı yoktur.
Soru Açıklaması

Bilimsel açıdan ilkel veya gelişmiş dil diye bir ayrımdan bahsedemeyiz. Kızılderililerin gelişmemesinin sebebi dil olmadığı gibi, Amerikalıların da gelişmişliğinin sebebi İngilizce değildir. Bu nedenle dil gibi gelişmişliği kronolojik olarak ele alınamayan yapılar üzerinden hiyerarşik değerlendirmeler yapmak bilimsel olmayacaktır.

14.
Ötümlü  Diş  Ağız  Sürekli  Geniz

 Yukarıdaki ifadelerden hangisi “n” ünsüzü ile ilgili olarak doğrudur?

Doğru Cevap: "D" I, II, IV, V 
Soru Açıklaması

“n” ünsüzü “ötümlü, diş, sürekli, geniz” şeklinde özelliklere sahiptir.

15.
I.MalaycaII.ArapçaIII.KazakçaIV.İspanyolcaV.PortekizceYukarıdakilerden hangileri Latin dillerindendir?
Doğru Cevap: "C" IV - V
Soru Açıklaması
Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Romence, İspanya’da konuşulan Katalanca yaşayan belli başlı Latin dilleridir.
16.
Kiril alfabesini kullanan ilk Türk soylu halk aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Çuvaşlar
Soru Açıklaması

Kiril alfabesini kullanan ilk Türk soylu halk Çuvaşlardır. Doğru cevap B'dir.

17.

Hinduizm için kutsal dil olarak kabul edilen dil hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Sanskrit
Soru Açıklaması

Yahudilik için Klasik İbranice, Hinduizm için Sanskrit, Budizm için Prakrit (Pali), Islam dünyası için Klasik Arapça kutsal dillerdir. Doğru cevap A’dır.

18.

Biçim birimlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Bağımlı biçim birimler de görevlerini bağımsız biçim birimler gibi tek başlarına yerine getirebilirler.
Soru Açıklaması

Bağımlı biçim birimler (ek) ise tek başlarına kullanılamayan biçim birimlerdir.Bağımlı biçim birimler görevlerini yerine getirebilmeleri için bağımsız biçim birimlerine ihtiyaç duyarlar. Örneğin, “kızlar eve gitti.” cümlesinde “kız, ev, git” bağımsız biçim birimlerken sözcüklere eklenen “-lar, -e, -ti” ekleri bağımlı biçim birimlerdir.

19.

Aşağıda verilen kelimeler ve açıklamaları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Somut anlam: Somut anlamın aksine, belirli bir nesneye ait olmayan, o nesneyi çağrıştırmayan, geleneksel tanımıyla beş duyu organı ile algılanmayan, yalnızca zihinde var olan anlamdır.
Soru Açıklaması

Soyut anlam: Somut anlamın aksine, belirli bir nesneye ait olmayan, o nesneyi çağrıştırmayan, geleneksel tanımıyla beş duyu organı ile algılanmayan, yalnızca zihinde var olan anlamdır. Doğru cevap C'dir.

20.
Aşağıdaki kurumlardan hangisinin kısaltması yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" ANÜ (Anadolu Üniversitesi)
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.