Türk Dili 1
Deneme Ara Sınavı 42
1.

Takma dişlerini kaybeden nineniz hangi sesi çıkarmakta zorlanır?

Doğru Cevap: "D" /f/
Soru Açıklaması

/b/, /p/, /m/ için oluşum yeri dudaklar, /k/ için ön damaktır. Bir diş-dudak ünsüzü olan /f/ sesini çıkarmak içinse dişlere ihtiyaç vardır. Doğru cevap D’ dir.

2.

Dil edinim aygıtı terimi aşağıdakilerden hangi dilbilimci kullanmıştır?

Doğru Cevap: "E" Chomsky
Soru Açıklaması

Dil edinim aygıtı: Chomsky’ye göre, dil bilimcilerin yüzyıllarca süren sistemli çalışmalarının sonucunda bile ulaşamadıkları dil bilgisi kurallarını yeni doğmuşve zihnî gelişimini bile henüz tamamlamamış bir çocuğun birkaç sene zarfında edinmesi, ancak doğuştan gelen, dile özgün kurallarla donatılmış içgüdüsel birsistem, dil edinim aygıtı sayesinde gerçekleşmektedir.

3.
W. Von Humboldt’un dil ile ilgili ‘Dil, sınırlı anlamın sınırsız kullanımıdır’ tanımı, dilin özelliklerinden hangisi ile ilişkilidir?
Doğru Cevap: "C" Dilin üretim gücünün sınırsız olması
Soru Açıklaması
W. Von Humboldt dili tanımlarken verilmek istenen mesajın bir çok farklı şekilde ifade edilebileceğini vurgulamıştır. Sınırlı sayıda sese sahip olan dil, sözcük dağarcığı ve farklı anlatım biçimleri ile sınırsız bir zenginliğe sahiptir. Bir konu bir çok farklı şekilde ifade edilebilir. Sorudaki diğer şıklar dilin farklı özelliklerini ifade etmektedir. Bu nedenle sorunun doğru yanıtı 'C' şıkkıdır.
4.
Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin yazımında kullanılan alfabelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Çin Alfabesi
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi addan eylem yapan bir ek almıştır?

Doğru Cevap: "E" sula
Soru Açıklaması

'sula' sözcüğü, 'su' kökünden gelmektedir. Yani kökü bir addır. Sulama ise bir eylemdir. Doğru cevap E'dir.

6.

Aşağıdakilerden hangisi dar yuvarlak bir ünlüdür?

Doğru Cevap: "D" u
Soru Açıklaması

u, dar yuvarlak bir ünlüdür. Doğru cevap D'dir.

7.

1 Kasım 1928 tarihinde Türk Dili açısından hangi gelişme yaşanmıştır?

Doğru Cevap: "B" Latin Alfabesine dayanan Türk Alfabesinin kabulü
Soru Açıklaması

1 Kasım 1928 tarihinde Latin harflerine dayanan Türk Alfabesi kabul edilmiştir.

8.

Aşağıdaki ünsüzlerden hangisi kendisinden sonra gelen ünlüyü ön damaksıllaştırabilir?

Doğru Cevap: "A" ç
Soru Açıklaması

ç, kendisinden sonra gelen ünlüyü ön damaksıllaştırabilir. Doğru cevap A'dır.

9.
Aşağıdakilerden hangisi Köktürk yazısının kökeni konusunda uzmanların görüşlerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Çağatay Türkçesinin özelliklerini yansıtmaktadır.
Soru Açıklaması
Ünitede İlgili Bölüme Bakılacak...
10.

1069 yılında Yusuf Has Hâcip tarafından yazılmış 6645 beyitten oluşan eser aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Kutadgu Bilig
Soru Açıklaması

Kutadgu Bilig

11.

Aşağıdakilerden hangisinde ünlü birleşmesi yoktur?

Doğru Cevap: "D" Fasıl
Soru Açıklaması

Fasıl sözcüğünde ünlü birleşmesi yoktur. Doğru cevap D'dir.

12.
Bugün elimizde biri Mısır'da, biri Taşkent'te, diğeri de Viyana'da olan üç yazma nüshası bulunan eser aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Kutadgu Bilig
Soru Açıklaması

Bugün elimizde biri Mısır'da, biri Taşkent'te, diğeri de Viyana'da olan üç yazma nüshası bulunan eser Kutadgu Bilig'dir. Doğru cevap E'dir.

13.
Konuşurların eş zamanlı olarak bir dilden diğer dile veya bir dil değişkesinden diğer dil değişkesine geçmesine toplum dil biliminde ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Kod değiştirme
Soru Açıklaması
Konuşurların eş zamanlı olarak bir dilden diğer dile veya bir dil değişkesinden diğer dil değişkesine geçmesine toplum dil biliminde Kod değiştirme adı verilir.
14.

Aşağıdakilerden hangisi 'Konuşurlar sesleri nasıl üretir?' sorusuna yanıt arayan alandır?

Doğru Cevap: "A" Söyleyiş ses bilgisi
Soru Açıklaması

Söyleyiş ses bilgisi 'Konuşurlar sesleri nasıl üretir?' sorusuna yanıt arayan alandır.

15.
"kadın giyimi > kadın giyim" belirtisiz ad tamlamasında tamlanan ekinin düşmesi hangi ses olayıyla açıklanabilir?
Doğru Cevap: "E" En az çaba ilkesi
Soru Açıklaması
Doğru cevap E şıkkıdır
16.

“Dillerin sınıflandırmasında farklı sınıflandırmalar yapılmakla birlikte en temel yöntemler ………………… ve ………………… sınıflandırmadır.”

Verilen cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangilerinin getirilmeleri uygun olur? 

Doğru Cevap: "D" köken / yapı bakımından
Soru Açıklaması

Dillerin sayısı, yaşları, farklılıkları ve yakınlıkları gibi hususlarının araştırılması için sınıflandırmaya ihtiyaçları vardır. Sınıflandırma ölçütleri tarihsel gelişimi veya dilleri arasındaki ilişkilere dayanır. Dillerin sınıflandırılmasından farklı sınıflandırmalar yapılmakla birlikte en temel yöntemler köken sınıflandırması ve yapı bakımından sınıflandırmalardır.

17.
Türk Dillerinin sınıflandırması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Çuvaşça, Ogur/Bulgar grubu Türkçenin sınıflandırması içinde yer alan dillerdendir.
Soru Açıklaması

Türk Yazı Dillerinin ve Lehçelerinin Sınıflandırılması Avrasya coğrafyasına yayılan Türk dillerinin sınıflandırılması ile ilgili genetik, coğrafi, etnik, tipolojik birçok ölçüt ve sınıflandırma girişimi vardır. Johanson ve Csató (2006) coğrafi, genetik ve tipolojik ölçütleri esas alarak yaptığı sınıflandırmada Türk dillerini altı gruba ayırır. 5. grupta Çuvaşça, Ogur/Bulgar grubu yer almaktadır. Bu grup İlk Türkçe döneminde Türk dillerinden ayrılan Çuvaşça bu grubun tek yazı dilidir. 

18.
Terminoloji; bir bilim, bir sanat, bir meslek ya da bir teknik dalına özgü sözcüklerin tümüdür. Terminoloji sözcüğünün anlamı, dilin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilişkilidir?
Doğru Cevap: "B" Dil, toplumsal katmanlara göre değişir.
Soru Açıklaması
Bir sanat veya meslekte kullanılan sözcükler, o alanda çalışan meslektaşların etkili iletişim kurmasını sağlamaktadır. Farklı meslek gruplarında farklı terminolojiler kullanılmaktadır. Bu özellik dilin toplumsal katmanlara göre değişmesi özelliği ile örtüşmektedir. Bu nedenle sorunun doğru yanıtı 'B' şıkkıdır.
19.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde karma yoluyla oluşturulmuş bir sözcük bulunmaktadır?

Doğru Cevap: "E" Şirketimizin arge harcamaları geçen yıla oranla yüzde 80 arttı.  
Soru Açıklaması

Karma, iki sözcüğün hecelerini ya da parçalarını, genellikle ilk bileşenin birinci, ikinci bileşenin ikinci parçasını bir araya getirerek yeni sözcük oluşturma yoludur. arge (< araştırma + geliştirme), ordonat (< ordu + donatım), eltel (< el + telefonu ) vb. Doğru yanıt E seçeneğidir. 

20.

Aşağıdakilerden hangisindeki sözcüklerin tamamı eylemden ad yapım eklerine örnektir?

Doğru Cevap: "B" sevgi, binek, tanıdık, basamak
Soru Açıklaması

Eylemden ad yapma ekleri, eylem kök ya da gövdelerinden, köken anlamıyla bağlantılı yeni ad gövdeleri yapan ve sayıca en fazla olan eklerdir. Bu eklerden bir bölümü çok yaygın biçimde tüm eylem köklerine gelebilirken, yayvan ve kaypak örneklerinde olduğu gibi, bir bölümü de yalnızca bir ya da birkaç sözcükte görülür. 

"sev-gi, bin-ek, tanı-dık, bas-amak" sözcüklerinde görüldüğü gibi kökler eylemdir. Doğru cevap B'dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.