Türk Dili 1
Deneme Ara Sınavı 6
1.

Mesafe, saygı, dayanışma, yakınlık vb. toplumsal ilişkilerin iletişim kodunda birtakım karşılıklar bulduğu ve birden fazla stratejisi olan olgu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Toplumsal nezaket
Soru Açıklaması

Toplumsal nezaket; mesafe, saygı, dayanışma, yakınlık vb. toplumsal ilişkilerin iletişim kodunda birtakım karşılıklar bulduğu ve birden fazla stratejisi olan bir olgudur. Doğru cevap B'dir.

2.

Orhun Abideleri adlı eserin yazarı kimdir? 

Doğru Cevap: "C" Muharrem Ergin 
Soru Açıklaması

Türklerin kendi yazdıkları belgelerle ilgili olarak sürekli yeni bilgiler ortaya çıkmaktave yayınlar yapılmaktadır. En hacimlileri Köl Tigin, Bilge Tonyukuk ve Bilge Kağan adınadikilmiş olan bu yazıtlarla ilgili Türkiye ve Türkiye dışından pek çok bilim adamı çalışmış veçalışmaktadır. Ayrıca sürekli değişik Türk topluluklarına ait yeni yazıtlar da bulunmaktadır.Bu yazıtlardan Tonyukuk adına dikilmiş olan 725-726 yıllarında, Köl Tigin’e ait olan21 Ağustos 732’de, Bilge Kağan yazıtı da 24 Eylül 735’te dikilmiştir. Orhun Abideleri adlıeserin yazarı Prof. Dr. Muharrem Ergin (2002, XIV), eserinin baş kısmında bu yazıtlarınözelliklerini şöyle belirtir:Türk adının, Türk milletinin isminin geçtiği ilk Türkçe metin… İlk Türk tarihi… Taşlar üzerine yazılmış tarih… Türk devlet adamlarının millete hesap vermesi, milletle hesaplaşması… Devlet ve milletin karşılıklı vazifeleri… Türk nizamının, Türk töresinin, Türk medeniyetinin, yüksek Türk kültürünün büyük vesikası… Türk askerî dehasının, Türk askerlik sanatının esasları… Türk gururunun ilâhi yüksekliği… Türk feragat ve faziletinin büyük örneği… Türk edebiyatının ilk şaheseri… Türk hitabet sanatının erişilmez şaheseri… Yalın ve keskin üslûbun şaşırtıcı numûnesi… Türk milliyetçiliğinin temel kitabı… Bir kavmi bir millet yapabilecek eser… Türk dilinin mübarek kaynağı… İnsanlık âleminin sosyal muhteva bakımından en manalı mezar taşları…

Doğru yanıt C 

3.

Türkçe'de bulunan dudak uyumu aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

Doğru Cevap: "A" Düz ünlülerden sonra ancak düz ünlüler, yuvarlak ünlülerden sonra dar-yuvarlak veya düz-geniş ünlüler gelebilir.
Soru Açıklaması

Terimin en kapsamlı açıklaması şöyledir; Düz ünlülerden sonra ancak düz ünlüler, yuvarlak ünlülerden sonra dar-yuvarlak veya düz-geniş ünlüler gelebilir.

4.
Aşağıdakilerden hangisi Köktürk alfabesiyle kağıda yazılmış eserlerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Irk Bitig
Soru Açıklaması
A, C, D şıkları taş üzerine yazılan yazıtlar, E şıkkı ise sözlü gelenek ürünü bir destandır. Doğru cevap B şıkkıdır.
5.
Türkiye Türkçesi hangi gruptadır?
Doğru Cevap: "B" Oğuz Türkçesi
Soru Açıklaması

Türkiye Türkçesi Oğuz Türkçesi grubuna aittir. Doğru cevap B' dir.

6.

Türkçenin ses özelliklerine göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Doğru Cevap: "D" Türkçede iki ve daha fazla ünsüz yan yana gelebilir.
Soru Açıklaması

Türkçede iki ünsüz hatta üç ünsüz yan yana gelebilir. Doğru yanıt D'dir. 

7.

Aşağıdaki dillerden hangisi biçim bilgisel tipoloji bakımından bükünlü dil olarak tanımlanmaktadır?

Doğru Cevap: "C" Arapça
Soru Açıklaması
Biçim bilgisel tipoloji bakımından Yunanca, Latince, İnglizce, Rusça, Ukraince; Arapça, İbranice vd. bükünlü dillerdir. Bükünlü dillerde sözcüğün biçiminin değişmesi anlamın ve/veya dil bilgisel işlevin de değiştiğini gösterir. Doğru cevap C'dir.
8.

Aşağıdakilerden hangisi genel olarak yazı dili, edebî dil vb. şekilde adlandırılan üst dile verilen addır?

Doğru Cevap: "A" Ölçünlü dil
Soru Açıklaması

Devlet; çok sayıda sözlü dilin yarattığı karmaşada hükmetme, denetleme ve icra gücünün aracı olacak, aynı zamanda egemenliğini simgeleyecek çatı görevinde bir üst dile ihtiyaç duyar. Genel olarak yazı dili, edebî dil vb. şekilde adlandırılan bu üst dile ölçünlü dil adı verilir.

9.
I. Lastik II. Tahmin III. Sabah IV. Vazo V. Hesap Yukarıdakilerden hangileri Türkçe'de bazı ünsüzlerle başlayan sözcükler, belirtilen özel durumların dışında yabancı kökenlidir tanımlamasına örnektir?
Doğru Cevap: "C" I, IV ve V
Soru Açıklaması

Türkçede  istisna  birkaç sözcüğün dışında /c, f, ğ, h, j, l, m, n, ñ, p, r, ş, v, z/ ünsüzler söz başında bulunmaz.ünsüzlerle başlayan sözcükler, belirtilen özel durumların dışında yabancı kökenlidir. Örneğin cuma, fen, hesap, şükür, vali, ziyaret Arapçadan; can,jale, peri, renk, şah Farsçadan; halter, jandarma, marj, narkoz, plato, raket, şövalye,vites Fransızcadan; cıvata, ciro, filika, firma, lastik, pipo, rota, vazo İtalyancadan;feribot, golf, hentbol, lider, miting, roket, şilt, vinç İngilizceden; cımbız, fire, huni,lahana, marangoz, poyraz, roka, vatos, zargana, zoka Rumcadan kopyalanmıştır.

10.

Kendilerinden daha küçük anlamlı parçalara ayrılamayan, sözlüksel anlam taşıyan ve bir sözcük türüne ait olan biçim birimlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Kök
Soru Açıklaması

Kökler, kendilerinden daha küçük anlamlı parçalara ayrılamayan, sözlüksel anlam taşıyan ve bir sözcük türüne ait olan biçim birimlerdir.

11.
Zarfların tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Eylemlerin, sıfatların ya da başka zarfların önüne gelerek onları yer, zaman, durum, ölçü ve soru bakımından niteleyen, açıklayan sözcüklerdir.
Soru Açıklaması
Zarflar, eylemlerin, sıfatların ya da başka zarfların önüne gelerek onları yer, zaman, durum, ölçü ve soru bakımından niteleyen, açıklayan sözcüklerdir.
12.
Aşağıdakilerden hangisinde yazar ve eser eşleştirmeleri doğru verilmemiştir?
Doğru Cevap: "C" Mukaddemetü'l-Edeb- Harezmi
Soru Açıklaması

Mukaddemetü'l-Edeb- Zemahşeri Doğru cevap C'dır.

13.

Aşağıdakilerden hangisi durum eklerini ifade eder?

Doğru Cevap: "B" Cümle içindeki adları diğer sözcüklere değişik anlam ilişkileri çerçevesinde bağlayan biçim birimlerdir.
Soru Açıklaması

Durum ekleri: Hâl ekleri olarak da bilinen durum ekleri, cümle içindeki adları diğer sözcüklere değişik anlam ilişkileri çerçevesinde bağlayan biçim birimlerdir. Doğru cevap B'dir.

14.

Türkçe, yapı bakımından aşağıdaki dillerin hangisinin içinde yer alır?

Doğru Cevap: "C" Sondan Eklemeli Diller
Soru Açıklaması

Amaç 3

15.
Tarih boyunca en çok alfabe değitirip 13 alfabe kullanan Türklerdir. Bunun en önemli sebebi hangi şıkta verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Tarih boyu yaşadıkları göç,fetih ve sosyo kültürel etkileşimler
Soru Açıklaması

Türkçenin pek çok farklı alfabelerle yazılmasının nedeni, Türk milletinin yaşadığı hayat tarzıyla doğrudan ilgilidir. Türk milleti, çok erken devirlerden itibaren göçler ve fetihler nedeniyle Sibirya’dan İç Asya’ya, O¨n Asya’dan Kafkaslar’a, Karadeniz kıyılarından Orta Avrupa’ya kadar uçsuz bucaksız bir coğrafyaya dağılmış ve bunun sonucunda da pek çok halk ve kültürle karşı karşıya gelmiş, iç içe yaşamış ve maddi ve kültürel alışverişlerde bulunmuş, bazen de bu halklar içinde eriyip yok olmuştur.  Din değiştirmek her ne kadar alfabe ve dili etkilese de tek başına bir sebeb değildir. Bu bağlamda doğru cevap D şıkkıdır.

16.
Anonim bir eser olan “Codex Cumanicus” Türkçenin hangi tarihi dönemine aittir?
Doğru Cevap: "B" Kuzey (Kıpçak) Türkçesi
Soru Açıklaması
17.

Türkçe aşağıdaki dillerden hangisi ile akrabalık özelliği taşımaktadır?

Doğru Cevap: "C" Moğolca
Soru Açıklaması

Türkçe ve Moğolca dilleri Altay dillerine mensup dillerdir.

18.
Bilimsel çalışmaların temeli sınıflandırmadır. Sözcüklerin sınıflandırılması da bir bakıma dil bilgisinin ve dil biliminin temelidir. Dil bilimciler sözcüğü kısaca en küçük serbest biçim sözleriyle tanımlarlar. Yukarıdaki tanım sözcüğün nasıl bir birim olduğunu ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "B" Sözcüğün tek başına cümle kurabilen ve en az bir bağımsız biçim birimden oluşan bir birim olduğunu ifade eder.
Soru Açıklaması
Sözcüğün tek başına cümle kurabilen ve en az bir bağımsız biçim birimden oluşan bir birim olduğunu ifade eder.
19.

Anadolu'nun yazı dili hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Oğuz Türkçesi
Soru Açıklaması

Selçuklu Türkçesinden günümüze yazılı eser kalmamıştır, Osmanlı Türkçesi XV.yılın sonundan itibaren kullanıldı Arapça ve Farsça etkisinde kaldı, Uygur Ve Köktürk Türkçesi ise Türkler'in Anadolu'ya gelmeden önce kullandıkları dil idi. Doğru Cevap B şıkkıdır.

20.
Eski adıyla “Türk Dil Tetkik Cemiyeti” yeni adıyla “Türk Dil Kurumu” hangi tarihte kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" 11882
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.