Türk Dili 1
Deneme Ara Sınavı 7
1.

Bilge Kağan yazıtı kaç yılında dikilmiştir?

Doğru Cevap: "C" 735
Soru Açıklaması

Bilge Kağan yazıtı 735 yılında dikilmiştir.

2.
Çeşitli bilim, sanat ve meslek alanlarında kullanılan özel anlamlı sözcüklere ne isim verilmektedir?
Doğru Cevap: "C" Terim
Soru Açıklaması
Çeşitli bilim, sanat ve meslek alanlarında kullanılan özel anlamlı sözcüklere 'terim' denmektedir. Bu nedenle doğru yanıt C seçeneğidir.
3.

Kuzey Afrika’da ve Güneybatı Asya’nın birçok bölgesinde en baskın olan dil ailesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Hami-Sami dilleri
Soru Açıklaması

Afroasya (Hami-Sami dilleri): Kuzey Afrika’da ve Güneybatı Asya’nın birçok bölgesinde en baskın dil ailesidir.

4.

Aşağıdaki kelimelerden hangisi Türkçedir?

Doğru Cevap: "A" neden
Soru Açıklaması

Ne soru ilgecinden türeyen “nere, neden, niçin” vb. soru sözcükleri Türkçedir.

5.
Türkçe ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Türkiye Türkçesi, dünyada konuşanların sayısı bakımından İngilizceden sonraki en büyük ikinci dildir.
Soru Açıklaması
6.
"-AlA-, -IştIr-, -klA-" gibi ekler hangi çatı grubunun ekleridir?
Doğru Cevap: "E" Sıklık çatısı
Soru Açıklaması
ov->ovala, serp->serpiştir, sür->sürükle gibi örneklerde görüldüğü üzere bu ekler sıklık çatısına aittir. Bu nedenle cevap E'dir.
7.
'Konuşma sırasında sesin perdesinin değişmesiyle oluşan melodik perdeleme ve dalgalanma' ne olarak isimlendirilmektedir?
Doğru Cevap: "D" Tonlama
Soru Açıklaması
Tonlama konuşma sırasında sesin perdesinin değişmesiyle oluşan melodik perdeleme ve dalgalanmadır. Bu nedenle sorunun doğru yanıt D şıkkıdır.
8.

Eski Türkçe Dönemi içerisinde yer alan ve ilk yazılı kaynaklarımız olarak kabul edilen Orhun Kitabeleri günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisinde yer almaktadır?

Doğru Cevap: "A" Moğolistan
Soru Açıklaması

İlk yazılı kaynaklarımız olarak kabul edilen ve granit üzerine yazılmış yazılar olan Orhun Kitabeleri günümüzde Moğolistan sınırları içerisinde yer almaktadır. Doğru cevap A'dır.

9.
"Kültürel değişmeler çok çeşitli nedenlerle gerçekleşebilir. Başka kültürlerle karşılaşma ve etkileşim, kültürel değişmeleri motive edebileceği gibi ekonomik, sosyo-politik ve teknolojik değişmeler de kültürleri çeşitli açılardan etkilemektedir."Buna göre aşağıdakilerden hangisinin kültürel değişime ortam yaratması beklenemez?
Doğru Cevap: "D" Renkli televizyona geçiş
Soru Açıklaması
A, B, C ve E şıklarındaki bilgiler toplumların kültürlerini değiştirme ya da yeniden yapılandırma yolunda etkin olabilecek bilgiler içermektedir. Ancak televizyonun siyah-beyazdan renkliye dönüşmesi toplumlar için kültür değişimine etki etmez. Bu nedenle doğru cevap D şıkkıdır.
10.

Aşağıdaki kelimelerden hangisinde ünlü daralması vardır?

Doğru Cevap: "E" bekliyor
Soru Açıklaması

bekleyor>bekliyor

11.
Yoldan gelen arkadaşların hepsi çok yorgun görünüyordu. Cümlesinde vurgulanmak istenen sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" yorgun
Soru Açıklaması
12.
"Bu kurama göre dil, düşünceyi, toplumsal davranışları ve toplumsal davranış örüntülerini belirleyen bir kalıptır. Bu durumda, bir dilin yapısı, o dili konuşanların dünya görüşlerini de belirlemekte ve biçimlendirmektedir. Kurama göre dil, sadece düşüncelerin ifade edildiği bir araç değil, aynı zamanda düşünceyi şekillendiren, bireylerin zihinsel aktivitelerini yönlendiren bir program veya rehberdir. Düşünmek, rasyonel bir eylem olsa da o dilin gramerinden bağımsız değildir. Dil, gerçekliği süzen bir filtre oluşturarak toplumların kendilerini saran dünyayı algılama biçimini ve dünya görüşünü belirlemektedir. Bu nedenle, farklı dilleri konuşan insanların dünyayı algılama biçimleri, değer yargıları ve kültürel davranışları da farklıdır."Yukarıda savunduğu düşünceleri dile getirilen kuram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sapir-Whorf Kuramı
Soru Açıklaması
Bu düşünceyi savunan kuram Sapir-Whorf Kuramı ya da Whorf Hipotezi olarak adlandırılmaktadır. Bu nedenle doğru cevap C şıkkıdır.
13.
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde vurgulanan hece doğru gösterilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Osman – ikinci hece
Soru Açıklaması
Açıklama : Masmavi :Pekiştirme ekleri alan kelimelerde vurgu pekiştirme ekindedir; birinci hece.
Hanımeli :Birleşik sözcüklerde vurgu bütün sözcüktedir.
Kapı, Osman : İki heceli kelimelerde vurgu genelde son hecededir.
İzmir: İki heceli yer adlarında vurgu ilk hecededir
14.

Aşağıdakilerden hangisi düz ünlülerden biridir?

Doğru Cevap: "E" a
Soru Açıklaması

a, düz ünlülerden biridir. Doğru cevap E'dir.

15.
Bölgesel diller ve bölgesel olmayan diller kaça ayrılır?
Doğru Cevap: "A" 2
Soru Açıklaması
.Yerli Dil nedir? Cevap: Yerli Azınlık Dili Aynı siyasi veya ulusal çevrede, genellikle belirli bir bölgede tarihin eski dönemlerinden bu yana yaşayan ve çoğunluğun dilinden farklı bir dili kullanan topluluğun dilini yerli azınlık dili olarak nitelendirebiliriz. Devletin resmî dilinden farklı diller olarak da adlandırılabilir. Örneğin Bulgaristan, Yunanistan vd. Balkan ülkelerindeki Türk dilli azınlıklar tarafından konuşulan Rumeli Türkçesi, Kırım Tatarcası, Gagauzca yerli azınlık dilleridir. Göçmen azınlık dili nedir? Cevap: Göçmen Azınlık Dili Çeşitli nedenlerle yerli coğrafyalarını terk ederek başka ülkelere göç eden ve bulundukları siyasal coğrafyadaki resmî dilden veya çoğunluğun dilinden farklı bir dili konuşan göçmen toplulukların dilidir. AB ülkelerinde Avrupa’daki göçmen Türk azınlıklarının konuştuğu Türkçenin hiçbir resmî statüsü yoktur. Türkçe, en az bin yıldır Avrupa’da konuşulmasına karşın Hintçe, Urduca, Arapça vd. göçmen dilleriyle aynı grupta, ‘Avrupalı olmayan dil’ olarak değerlendirilmektedir. Rusçanın durumu da Türkçenin durumuna benzemektedir.
16.

Alfabe kanununa göre ünsüzler kendilerinden sonra gelen hangi ünlü ile seslendirilirler?

Doğru Cevap: "E" /e/
Soru Açıklaması

Alfabe kanununa göre ünsüzler kendilerinden sonra gelen bir /e/ ünlüsü ile seslendirilebilirler.

17.

Aşağıdakilerden hangisi dilin tanımlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Sınırsız anlamın sınırlı kullanımıdır
Soru Açıklaması

Dil, sınırlı anlamın sınırsız kullanımıdır (W. von Humboldt). Doğru cevap E'dir.

18.

Kendilerinden daha küçük anlamlı parçalara ayrılamayan, sözlüksel anlam taşıyan ve bir sözcük türüne ait olan biçim birimlere ne ad verilir? 

Doğru Cevap: "A" Kök
Soru Açıklaması

Kendilerinden daha küçük anlamlı parçalara ayrılamayan, sözlüksel anlam taşıyan ve bir sözcük türüne ait olan biçim birimlere kök denir. Doğru cevap A'dır. 

19.

Aşağıdaki cümlelerde geçen sözcüklerden hangisinde aitlik eki sözcüğe farklı bir anlam katmıştır? 

Doğru Cevap: "C" Akşamki yemekler çok güzel olmuştu. 
Soru Açıklaması

Aitlik eki (-ki): Aitlik eki adlardan zamir ve sıfat türünde adlar yapan, bağlılık,içinde bulunma, aitlik anlamları taşıyan bir ektir. -ki aitlik eki sözcüklere yalın (akşamki,yarınki), bulunma (evdeki, yoldaki) ya da ilgi (seninki, bizimki) durumlarındanbiriyle eklenir. Aitlik eki ad çekim ekleri alabilir. -ki eki bugünkü gibi bir ikisözcüğün dışında ünlü ve ünsüz uyumlarına girmez. 

a, b, d ve e seçeneklerinde aitlik eki bulunma anlamı taşırken c seçeneğinde yalın anlam katmıştır. Doğru yanıt C 

20.
Oluşum yerlerine göre ünsüzleri sınıflandıracak olursak aşağıdaki ünsüzlerden hangisi diş-dudak ünsüzüdür? 
Doğru Cevap: "E" /f/
Soru Açıklaması

Üst dişler ile alt dudağın birbirine temas ettiği noktada  diş-dudak ünsüzleri /f/, /v/ oluşur. Doğru cevap E’dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.