Türk Dili 1
Deneme Final Sınavı 1
1.

Toplumların hayatın akışı içerisinde oluşan bilge yönlerini, kazandıkları deneyimleri, dünyaya bakışlarını, anlatım yeteneklerini yansıtan ve çok uzun süre düşünce dünyasında yaşamaya devam edebilen bir tür kalıplaşmış sözlere ne denir?

Doğru Cevap: "D" Atasözü
Soru Açıklaması

Toplumların hayatın akışı içerisinde oluşan bilge yönlerini, kazandıkları deneyimleri, dünyaya bakışlarını, anlatım yeteneklerini yansıtan ve çok uzun süre düşünce dünyasında yaşamaya devam edebilen bir tür kalıplaşmış sözlere atasözü denir. Doğru cevap D'dir.

2.

Sosyal medyada insanlar yaşadıkları bir olayı veya bir olay karşısındaki görüşlerini kısa cümlelerle takipçilerine duyurmakta, bu duyurular aynı anda yüzlerce, binlerce kişiye ulaşmaktadır. Bu durumun sözcüklere yansıması nasıl olmaktadır?

Doğru Cevap: "E" Olumsuzdur çünkü Hız söz konusu olduğu için yanlış kullanımlar artmaktadır
Soru Açıklaması

Sosyal medyada insanlar yaşadıkları bir olayı veya bir olay karşısındaki görüşlerini kısa cümlelerle takipçilerine duyurmakta, bu duyurular aynı anda yüzlerce, binlerce kişiye ulaşmaktadır. Ancak, hız söz konusu olduğu için yanlış kullanımlar artmaktadır

3.

Aşağıdakilerin hangisinde iç içe birleşik cümle vardır?

Doğru Cevap: "E" Keşke teyzene benzeseydin demişti bana.
Soru Açıklaması

İç İçe Birleşik Cümle: Bir cümlenin, bir görevle başka bir cümlenin içinde yer almasıyla oluşan birleşik cümleye iç içe birleşik cümle adı verilir. İç içe birleşik cümlede, iç cümle temel cümlenin nesnesi olur (Özkan, 2013). Temel cümlenin yüklemi çoklukla “de-, say-, zannet-, farz et-, bil-, gör-, addet-, duy-, işit-, um-” gibi duygu ifadesi taşıyan eylemlerden oluşur.

Örnek:

Hangi liseyi bitirdiniz Selim Bey, / diye soruyorum, daha önce sormadığımı düşünerek.

yan cümle                                         temel cümle

Keşke teyzene benzeseydin / demişti bana.

yan cümle                            temel cümle

4.

Aşağıdaki sözcüklerinden hangisinin tüm hecelerinde düz ünlüler bulunmaktadır?

Doğru Cevap: "E" Kenarlık
Soru Açıklaması

Düz ünlüler a, e, ı ve i'dir. Doğru cevap E'dir.

5.

Laptop, notebook, forex, leasing, residance, mobbing, mortgage, selfie gibi sözcükler Türkçe'nin hangi dilden söz akışına Maruz kaldığını göstermektedir?

Doğru Cevap: "D" İngilizce
Soru Açıklaması

Pek çok dilde yaşandığı gibi Türkçeye de İngilizceden söz akışı olduğu bir gerçektir. Sözlerin bir bölümü teknoloji, iktisadi ve siyasal ilişkiler, kültürel etkilenmeler sonucunda gelmektedir: laptop, notebook, forex, leasing, residance, mobbing, mortgage, selfie vb. Ki- milerine yetkili kurum ve duyarlı çevrelerce karşılıklar bulunulmakta ve önerilmektedir. Doğru cevap D'dir.

6.

Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin güçlü yanları ve iç zenginliği olarak değerlendirebileceğimiz alanlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Yapı bakımından eklemeli dil olması
Soru Açıklaması

Türkçenin güçlü yanları ve iç zenginliği olarak değerlendirebileceğimiz alanları da bulunmaktadır. Bunlar Türk dilinin tarihsel derinliği, coğrafi yaygınlığı, söz varlığının genişliği, ilişki ve nezaket sözlerinin yoğunluğu, akrabalık adlarının çeşitliliği, atasözlerinin çokluğu ve anlatım gücüdür. Doğru cevap E'dir.

7.

Aşağıdakilerden hangisi Yeni Lisan hareketinin temel prensiplerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Tamlamaları, Arapça kurallara göre yapmak.
Soru Açıklaması

Tamlamaları, Türkçe kurallara göre yapmak temel prensiptir. Doğru cevap C'dir. 

8.
"Çalışmaya başlamadan önce Mozart dinliyordu." cümlesinde "Mozart" sözcüğü cümlenin ögelerinden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Belirtisiz nesne
Soru Açıklaması
Bu cümlede "Mozart" sözcügü belirli bir kişiyi ifade etmesine karşın cümlede belirtme durum eki olmadan kullanılmıştır. Bir türü karşılayan ve yükleme hali eki almayan nesneler belirtisiz nesne olarak adlandırılır. Doğru cevap C şıkkıdır
9.
1945 yılından bu yana Türkçe'de 100 000 civarı sözcüğün sözlükte yer alması, aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "E" Türkçe,söz varlığı zengin bir dildir.
Soru Açıklaması
Sorudaki ifadeler doğrultusunda E şıkkında yer alan Türkçenin zenginliği belirtilmektedir. Cevap E şıkkıdır.
10.
Aşağıdakilerden hangisi  Batı’ da morfoloji olarak adlandırılan  çalışma alanının Türkçedeki isimlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" cümle bilgisi
Soru Açıklaması

Batı’ da morfoloji olarak adlandırılanbu çalışma alanı Türkçede biçim bilim, biçim bilgisi, kelime bilgisi, şekil bilgisi,yapı bilgisi, sözcük bilim gibi farklı terimlerle adlandırılmaktadır. Doğru cevap C'dir.

11.

Bugün bir hareketi veya durumu beğenmeyi, onaylamayı göstermek üzere yapılan hareketi ifade eden alkış sözcüğü, eski dilde hangi anlamda kullanılmıştır?

Doğru Cevap: "A" Dua 
Soru Açıklaması

Bugün bir hareketi veya durumu beğenmeyi, onaylamayı göstermek üzere yapılan hareketi ifade eden alkış sözcüğü, eski dilde dua anlamına kullanılmıştır. Doğru yanıt A'dır.

12.

Türkçeden en fazla sözcüğün geçtiği dil aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Sırpça
Soru Açıklaması

Türkçeden en fazla sözcüğün geçtiği dil Sırpçadır. Bir zamanlar dokuz bine yakın sözcüğün bulunduğu belirlenmiştir. Bugün Sırpçada sayısı yedi bine yaklaşan Türkçe alıntı- dan badžànak ‘bacanak’, bàlta ‘balta’, dùšek ‘döşek’, jòrgan ‘yorgan’, kàjmak ‘kaymak’, òdžak ‘ocak’ bunlardan yalnızca birkaçıdır. Sırp Türkolog Dr. Mirjana Marinkoviç, 2008 yılında Belgrad’da çıkan bir dergide Türkçe sözlerin Sırpçadaki yoğunluğunu ve kullanım sıklığını ele almıştır. Doğru cevap E'dir.

13.
Aşağıdakilerden hangisi "süreksiz patlayıcı" bir ünsüzdür?
Doğru Cevap: "D" c
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi Türk Dil Kurumu’nun kuruluş tarihidir?

Doğru Cevap: "D" 12 Temmuz 1932
Soru Açıklaması

1 Kasım 1928’de Türkiye Latin alfabesini benimsemiştir. 12 Nisan 1931’de Türk Tarih Kurumu kurulmuş, 02 Temmuz 1932’de ilk tarih kongresi toplanmıştır. 12 Temmuz 1932’de Türk Dil Kurumu kurulmuş ve çalışmalara başlamıştır. 17 Ekim 1932’de ise Türk Dil Kurumu bir bildiri yayınlamıştır. Doğru cevap D seçeneğidir.

15.
Ana dilinin dil bilgisiyle ilgili temel ilkelerini öğretim ortamında edinmenin en önemli yararı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yabancı dil öğreniminde gerek hedef dili öğrenme ve gerekse ana dili ile hedef dil arasında karşılaştırma yapmayı sağlaması
Soru Açıklaması

Ana dilinin dil bilgisiyle ilgili temel ilkelerini öğretim ortamında edinmenin, yabancı dil öğreniminde de gerek hedef dili öğrenme ve gerekse ana dili ile hedef dil arasında karşılaştırma yapma, bu yolla insanın ufkunu, bakış açısını geliştirme bakımından sayısız yararı vardır.

16.

I. Yabancı dili yabancı dil dersinde öğretmek yerine alan derslerinin de İngilizce verilmesi 

II. Akademik yükselmelerde değerlendirmeye alınan bilimsel makalelerin Türkçe değil de yabancı dilde, çoğunlukla da İngilizce yazılmasının teşvik edilmesi

III. "Bir lisan bir insan, iki lisan iki insan" özlü sözünün yanlış olması 

IV. Yabancı dille öğretimin yapıldığı derslerde okutulan ders kitaplarının yabancı dilde yazılmış olması 

V. Yabancı dille öğretim yapılan dersi okutan öğretim üyesinin yabancı dil bilgi düzeyi

Yukarıda sıralanan durumlar yabancı dille öğretim ile ilgili karşılaşılan durumları belirtmektedir. Sıralanan bu durumlardan kaç tanesi doğru olabilir? 

Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması

Türkçede neredeyse atasözü niteliğine ulaşmış olan "bir lisan bir insan, iki lisan iki insan" özlü sözü, yabancı dil öğrenmeyi salık vermektedir. Tamamen yanlış bir düğünce değil tartışmalıdır. Hiç kimse yabancı dil öğrenilmesine karşı değildir, hatta birkaç yabancı dil öğrenilmesi taraftarıdır. I, II, IV, V numaralı durumlar doğru olarak kabul edilir. Doğru yanıt D'dir. 

17.

Aşağıda verilen kelimelerden hangisinde ünsüz benzeşmesi görülmektedir?

Doğru Cevap: "B" Unutgan
Soru Açıklaması

Ünsüz benzeşmesi, bir sözcükteki ünsüzlerin; oluşum noktası, nitelik ve/veya nicelik bakımından bir başka sese benzemesidir.

 unut – gan  →  unut – kan

18.

Türkçede söz varlığı yerine aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılmaz?

Doğru Cevap: "E" sözcük serveti
Soru Açıklaması

Türkçede söz varlığı yerine söz dağarcığı, kelime dağarcığı, kelime kadrosu, kelime hazinesi gibi terimler de kullanılmaktadır. Ancak Türkçede söz varlığı yerine sözcük serveti terimi kullanılmamaktadır.

19.
Aşağıdakilerden hangisi deyimlerin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Yargı bildirmesi
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi bir eksiltili cümle örneği değildir?

Doğru Cevap: "C" Marketten aldıklarım sadece ekmek, makarna ve tuz.
Soru Açıklaması

“Marketten aldıklarım sadece ekmek, makarna ve tuz” cümlesi eksiltili bir cümle değildir. Doğru cevap C’dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.