Türk Dili 1
Deneme Final Sınavı 13
1.

Türkçe yapı bakımından hangi dil grubundandır?

Doğru Cevap: "D" eklemeli
Soru Açıklaması

Türkçe, eklemeli diller grubunun en tipik üyesidir.

2.

“Seda Hanım uzun yıllardan beri şehir merkezinde yaşıyordu.” Cümlesinde yer tamlayıcısı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" şehir merkezi
Soru Açıklaması

Seda Hanım uzun yıllardan beri şehir merkezinde yaşıyordu.

           Özne                               yer tam                yüklem

3.

Benzetme ilgisi bulunmaksızın, neden sonuç gibi türlü ilişkilerle bir sözcüğün başka bir sözcük yerinde kullanılması sanatına ne denir?

Doğru Cevap: "E" Mecaz-ı mürsel
Soru Açıklaması

Benzetme ilgisi bulunmaksızın, neden sonuç gibi türlü ilişkilerle bir sözcüğün başka bir sözcük yerinde kullanılması sanatına mecaz-ı mürsel denir. Bir diğer adı da ad aktarmasıdır. Doğru cevap E'dir.

4.

Türkçeden en fazla sözcüğün geçtiği dil şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" Sırpça
Soru Açıklaması

Türkçeden en fazla sözcüğün geçtiği dil Sırpçadır. Bir zamanlar dokuz bine yakın sözcüğün bulunduğu belirlenmiştir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin gücü ve iç zenginliğine örnek gösterilemez?

Doğru Cevap: "C" Avrupa dillerinden daha zengin olmak
Soru Açıklaması

Avrupa dillerinden daha zengin olması yanlış bir ifadedir. Bu nedenle cevap C'dir.

6.

Türkçemizde olumsuz davranışlarda bulunanlardan bahsederken söylenen nezaket sözcüğü aşağıdaki şıkların hangisinde bulunmaktadır?

Doğru Cevap: "C" Sözüm meclisten dışarı
Soru Açıklaması

Olumsuz davranışları bulunanları örnek verirken sizi tenzih ederim, sözüm meclisten dışarı nezaket ifadeleri kullanılmaktadır.

7.
Aşağıdaki dil olgularından hangisi vurguyu açıklamaktadır?
Doğru Cevap: "B" Sözcenin bir parçası diğer parçalara göre daha baskılı ve güçlü biçimde söylenir.
Soru Açıklaması
"Sözcüklerin bazı hecelerini, sözcük öbeklerinin bazı sözcüklerini daha baskılı, vurgulu söyleriz. " Bu vurgudur. Doğru cevap B'dir.
8.

Aşağıdakilerden hangisi deyim değildir?

Doğru Cevap: "C" Ecel geldi cihana, baş ağrısı bahane. 
Soru Açıklaması

"Ecel geldi cihana, baş ağrısı bahane" bir atasözüdür, yargı bildirir. 

9.
Radyo ve televizyon yayınlarının artması ve yaygınlaşması, Türkçenin doğru kullanımı adına olumlu bir gelişme olarak görülse de birçok sorunu beraberinde getirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Türkçedeki yabancı sözcüklerin kullanımı artmaktadır.
Soru Açıklaması
Radyo ve televizyon yayımcılığının yaygınlaşması, şıklar arasında Türkçede var olmayan yabancı sözcük kullanımının artması şeklinde Türkçenin söz varlığını olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle doğru cevap D şıkkıdır.
10.

“Mavi deniz, sıcak güneş ve dost sohbeti... İşte tatil.”

Yukarıdaki cümlenin yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" sıfat + ad 
Soru Açıklaması

Mavi deniz, sıcak güneş ve dost sohbeti... İşte tatil. Sıfat tamlaması  “sıfat + ad” yapısı şeklindedir.

11.
Aşağıdakilerden hangisi “Yeni Lisan Hareketinin” ilkelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Dilimize girmiş olan Arapça ve Farsça sözcükleri dilimizden atmak
Soru Açıklaması
12.

16. Yüzyıldan itibaren Türkçe edebi eserlerin söz varlığında en çok hangi dillerden alıntı yapıldığı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" Arapça ve Farsça
Soru Açıklaması

16.yüzyıl başlarından itibaren edebî eserlerin söz varlığında Arapçadan, Farsçadan alıntılarda artış gözlenir. Özellikle divan şiirinin Fars ve Arap edebiyatından esinlenmesinin sonucunda söz varlığının Arapça, Farsça alıntılarla görünümü de değişmeye başlar.

13.

I.Soru

II.Emir

III. Sıralı

IV.Devrik

V.Ünlem

Yukarıdakilerden hangileri Anlamlarına Göre Cümleler olarak sınıflandırılır?

Doğru Cevap: "E" I.,II. ve V. 
Soru Açıklaması

Anlamsal özelliklerine göre cümleleri olumlu, olumsuz, soru, ünlem ve emir cümleleri olarak sınıflandırabiliriz.

14.
Türk dilinin kaynaklarıyla bilinçli bir biçimde terim türetme yoluna giden ilk Türk toplumu aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Uygurlar
Soru Açıklaması
15.
Bazı sözcüklerin yanlış söylenmesi ve yazılması Bazı sözcüklere yanlış anlamlar yüklenmesi Anlatım bozuklukları Her yerde yabancı kökenli sözcüklere yer verilmesi

Türkçe'de yukarıdaki durumlardan hangisi ya da hangileri genellikle dilin bir sorunu olarak algılanmaktadır?

Doğru Cevap: "C" I, II, III, IV
Soru Açıklaması

Türkçede bazı sözcüklerin yanlış söylenmesi ve yazılması, bazı sözcüklere yanlış anlamlar yüklenmesi; konuşma dilinde ve yazı dilinde cümledeki ögeler arasındaki uyumsuzlukların yol açtığı anlatım bozukluklarının yanı sıra olur olmaz her yerde yabancı kökenli sözcüklere yer verilmesi, iş yerlerinde, ürünlerde yabancı adlar kullanılması ge- nellikle dilin bir sorunu olarak algılanmaktadır.

16.
Aşağıda verilen ülkelerden hangisinde Ahıska Türkçesi kullanılmamaktadır?
Doğru Cevap: "E" Slovakya
Soru Açıklaması
Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye; Ahıska Türkçesinin en çok konuşulduğu yerlerdir. Doğru cevap E seçeneğidir.
17.
İkileme, anlatım gücünü artırmak, anlamı pekiştirmek, kavramı zenginleştirmek amacıyla aynı sözcüğün tekrar edilmesi veya anlamları birbirine yakın veya karşıt olan ya da sesleri birbirini andıran iki sözcüğün yan yana kullanılmasıdır. Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi ikileme değildir?
Doğru Cevap: "E" gelin çiçek
Soru Açıklaması
"gelin çiçek" ikilemin (anlatım gücünü artırmak, anlamı pekiştirmek, kavramı zenginleştirmek amacıyla aynı sözcüğün tekrar edilmesi veya anlamları birbirine yakın veya karşıt olan ya da sesleri birbirini andıran iki sözcüğün yan yana kullanılmasıdır) tanımına uymamaktadır.
18.

Aşağıdaki kelimelerden hangisi İtalyancadan dilimize geçmiştir? 

Doğru Cevap: "C" abluka
Soru Açıklaması

Osmanlı Devleti’nin Venedik ile ilişkileri dolayısıyla İtalyancadan abluka, acente, antika, bando, damacana, iskele, madalya, tabela gibi sözcükler alıntılanmıştı. Anadolu’da yaşayan Rumlardan alay, avlu, dalyan, efendi, lahana, liman, sandal, yakamoz vb. sözcükler Türkçeye geçmişti.

19.

Aşağıdakilerden hangisi deyimlerin özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Mantık sınırlarında kalınır.
Soru Açıklaması

Deyimler anlatım gücünü artırmak için az ya da çok mantık dışına çıkan kalıplaşmış söz gruplarıdır. Mantık dışına çıkmamak deyimin kullanım alanını sınırlar.

20.

Türkçe'nin zengin söz varlığına sahip bir dil olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Aynı coğrafyadaki farklı kültürlerle etkileşim halinde olması
Soru Açıklaması

Bir dildeki sözcüklerin bütünü, söz varlığını (söz dağarcığı, kelime hazinesi) oluşturur. Aynı coğrafyadaki farklı kültürlerle etkileşim sonucunda Türkçe'nin tarihsel derinliğinden gelen söz varlığı renklenmiş, çeşitlenmiş ve zenginlik kazanmıştır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.