Türk Dili 1
Deneme Final Sınavı 18
1.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de yeni iş yeri açan insanların iş yerlerine İngilizce adlar vermesinin bir nedeni olamaz?
Doğru Cevap: "D" Açılan işyerinin amacını karşılayan Türkçe sözcük bulunamamıştır.
Soru Açıklaması

Söz konusu amaçlardan mağazaya uygun bir Türkçe adın bulunamaması olağan bir durum olarak ele alınamaz. Doğru seçenek D'dir.

2.

"Bir dildeki, eserdeki sözcüklerin, deyim ve atasözlerinin bütünü" olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Söz Varlığı
Soru Açıklaması

Söz varlığı, bir dildeki, bir eserdeki sözcüklerin, deyim ve atasözlerinin bütünü. Söz dağarcığı, söz hazinesi, kelime serveti gibi adlarla da anılmaktadır. Bu nedenle doğru cevap D'dir.

3.

Aşağıdaki Türk dillerinden hangisi yazı dili olamamış, yalnızca konuşma dili olarak kalarak varlığını sürdüren dillerden biridir?

Doğru Cevap: "A" Afşar Türkçesi
Soru Açıklaması

Bu yazı dillerinin yanı sıra yazı dili olamamış veya bir dönem yazı dili iken sonradan bu niteliğini yitirmesi yüzünden yalnızca konuşma dili olarak kalmış Afşar, Ahıska, Horasan, Kaşkay, Karayim, Salar, Sarı Uygur, Şor, Teleüt gibi Türk dilinin çeşitli kollarıyla en eski Türkçeden izler taşıyan Halaçça da bu coğrafyada varlığını sürdürmektedir. Doğru cevap A'dır.

4.

VIII-XVII. yüzyılları arasında Doğu Türkistan, Altın Ordu ve Harezm coğrafyalarına kadar yayılan hatta Fatih Sultan Mehmet döneminde sarayda kullanılan alfabe hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Uygur Alfabesi
Soru Açıklaması

VIII-XVII. yılları arasında Harezm, Altın Ordu ve Doğu türkistan gibi geniş coğrafyalara yayılan hatta Fatih Sultan Mehmet'in Uzun Hasan'a bu dilde mektup yazdığı alfabe Uygur Alfabesidir. Doğru cevap D'dir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi Türkçe için kullanılan yazılardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Çin
Soru Açıklaması

Çin

6.

Biri bağımsız biçim birim olmak üzere, en az iki biçim birimden oluşan yani bir veya daha fazla ek alan kök biçim birimlere ne ad verilir? 

Doğru Cevap: "C" Gövde
Soru Açıklaması

Biri bağımsız biçim birim olmak üzere, en az iki biçim birimden oluşan yani bir veya daha fazla ek alan kök biçim birimlere gövde denir.Örneğin; geçit, gelinlik, geliştiril- sözcükleri geç-(i)-t, gel-(i)-n-lik, gel-(i)ş-tir-(i)l- biçim birimlerinden oluşan gövdelerdir. Doğru cevap C'dir. 

7.

'abone, balkon, balon, bilet, jandarma, lamba' gibi Batı dillerinden alıntı sözcükler hangi ülkeyle olan ilişkiler sonucunda Türkçede artış göstermiştir?

Doğru Cevap: "E" Fransa
Soru Açıklaması

Tanzimat Fermanı ile birlikte Batı’ya yöneliş, Türkçenin söz varlığında bu kez de Fransızcanın etkisini başlatmıştır. Önceleri denizcilik, ticaret gibi belirli alanlardaki İtalyanca acente, banka, bono, borda, iskele, güverte vb. sözcüklerle başlayan Batı dillerinden alıntı- lar Fransızca ile ilişkiler sonucunda artmıştır: abone, balkon, balon, bilet, jandarma, jüri, kabine, konferans, lamba, manto, moda, palto, rapor, salon, torpil. Doğru cevap E'dir.

8.

Bir cümlede birden fazla yer tamlayıcısı olabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisi buna örnektir? 

Doğru Cevap: "C" Üniversite'ye Ankara'dan gelmişlerdi. 
Soru Açıklaması

Yer tamlayıcılarının temel özellikleri düşünüldüğünde bir cümlede birden fazla yer tamlayıcısı olabilir. C seçeneğindeki cümlede yaklaşma (nereye?); üniversiteye ve uzaklaşma (nereden?); Ankara'dan durum eklerini alan iki yer tamlayıcısı bulunmaktadır. 

Doğru yanıt C 

9.

Aşağıdakilerden hangisi geçmiş zaman anlamı taşıyan Sıfat fiillere bir örnektir?

Doğru Cevap: "E" Tanıdık (adam)
Soru Açıklaması

Geçmiş zaman anlamı taşıyanlar -DIk-mIş Sıfat fiil Eki alır. Tanıdık (adam) bilmiş (çocuk) gibi. Doğru cevap E'dir.

10.
Aşağıdaki dillerden hangisi konuşulduğu toplam ülke sayısı bakımından ilk sırada yer alır
Doğru Cevap: "D" İngilizce
Soru Açıklaması
Doğru cevap İngilizcedir. Konuşan kişi sayısı bakımından Çin ve İspanyolcanın arkasında kalan İngilizce konuşulan ülke sayısı açısından 112 ülkeyle ilk sırada yer alır. İngilizce'yi 60 ülke ile Fransızca takip etmektedir.
11.

Türk dünyasında aşağıdaki ifadelerden hangisi atasözü için kullanılmıştır?

Doğru Cevap: "C" makal
Soru Açıklaması

Türk dünyasında atalar sözü, eskiler sözü, makal, nakıl gibi adlar atasözü anlamında kullanılmıştır. Farklı uluslar ise kanatlı söz, nasihat, cevherli söz, ibret verici söz, altın  söz, ruhun doktoru gibi anlamlara gelen adlar verilmiştir.

12.

Aşağıdakilerden hangisi diğer Türk lehçelerinden farklılaşarak bağımsız bir dile evrilmiştir?

I. Çuvaşça

II. Tuva

III. Gagavuz Türkçesi

IV. Karakalpak Türkçesi

V. Yakutça

Doğru Cevap: "B" I, V
Soru Açıklaması

Türkiye Türkçesiyle birlikte Azerbaycan, Türk­men, Gagavuz, Özbek, Uygur, Kazak, Tatar, Başkurt, Kırgız, Karakalpak, Karaçay, Balkar, Nogay, Kumuk, Tuva, Hakas, Altay Türkçeleri ile çeşitli özellikleri bakımından Türk yazı dillerinden farklılaşarak bağımsız birer dil durumuna gelen Çuvaşça ve Yakutça, yirmi yazı dili hâlinde bu geniş coğrafyada devlet dili, resmî dil veya özerk dil olarak kullanıl­maktadır. Doğru cevap B’ dir

13.

2015 yılı verilerine göre yeryüzündeki 7.102 dilden ancak kaç tanesi yazı dili özelliğine sahiptir?

Doğru Cevap: "A" 100
Soru Açıklaması

100

14.

Türkçede yeni sözcükler, terimler türetmenin çok daha kolay olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?

Doğru Cevap: "B" Türkçenin yapı bakımından eklemeli dil olması nedeniyle
Soru Açıklaması

Türkçe yapı bakımından eklemeli dil olması dolayısıyla Türkçede yerni sözcükler, terimler türetmek çok daha kolaydır

15.
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki kelimelerden hangisi terim anlamı taşımamaktadır?
Doğru Cevap: "A" matematik
Soru Açıklaması
Terim; bilim, sanat, spor, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan sözcük.
17.

"Dilde, fikirde, işte birlik" sloganıyla Tercüman Gazetesi’ni yayımlayarak Türk aydınlarını Türkçe konusunda etkileyen Türk aydını kimdir?

Doğru Cevap: "C" Gaspıralı İsmail Bey
Soru Açıklaması

Özellikle Kırım’da Gaspıralı İsmail Bey’in ‘Dilde, fikirde, işte birlik’ sloganıyla yayınladığı Tercüman Gazetesi, hemen bütün Türk aydınlarını etkilemiştir. Atatürk’ün Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra dil ve kültür konularında attığı adımların arkasında bu etkinliklerin oluşturduğu birikim vardır. Doğru cevap C’dir.

18.

Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin bilim ve öğretim dili olarak gelişmesinin önündeki engellerden biridir?

Doğru Cevap: "D" Yüksek öğretimde meslek derslerinin İngilizce verilmesi.
Soru Açıklaması

Ana dili Türkçe olan öğretim üyesinin ana dili Türkçe olan öğrencilere dersi yabancı dilde anlatmasını açıklamak zordur. Böyle bir uygulamanın dünyada örneği son derece azdır. Ancak asıl büyük sorun, özellikle akademik yükselmelerde değerlendirmeye alınan bilimsel makalelerin Türkçe değil de yabancı dilde, çoğunlukla da İngilizce yazıl­masının teşvik edilmesidir. Üstelik her bilim dalının geçerli yabancı dili farklı iken bütün bilim dallarında tek bir yabancı dili geçerli kılmak bilimsel bir yaklaşım da değildir.

19.

'Zeki ama tembel biriydi. Ailesinin maddi durumu çok iyiydi.İş bulmak için hiç bir çaba sarfetmiyordu. Gününü bilgisayarda oyun oynayarak geçirirdi.Bir gün annesi ile babasını kaybedince  hayata bakışı değişti. '

Yukarıda hangi söz öbeği yoktur?

Doğru Cevap: "E" Tekrar öbeği
Soru Açıklaması

Parçada bulunan ve şıklarda verilenlere örneklere bakalım, A şıkkına örnek , "annesi ile babası" bağlama öbeği , B şıkkına  örnek olarak " iş bulmak için" edat öbeği, C şıkkına örnek "bakış" isim fil öbeği ve D şıkkına örnek "kaybedince" zarf fiil öbeği bulunmkata fakat E şıkkındaki Tekrar öbeğine örnek bulunmamaktadır.  Doğru Cevap E şıkkıdır.

20.
…….. Kavramı, dili konuşanların yeni karşılaştıkları kavramlara dil içerisinde çeşitli yollarla karşılıklar oluşturmaları biçiminde tanımlanabilir. Bu karşılık bulmada Türkçe, ekleme ve birleştirme diye adlandırabileceğimiz iki temel yol kullanır. Ekleme; sözcükle ekin, birleştirme ise sözcükle sözcüğün ilişkilendirilmesidir. Bütün dillerin önemli anlatım yollarından biri olan tamlama kurma da bir birleştirme, yani sözcükle sözcüğün ya da sözcüklerin ilişkilendirilmesidir. Yukarıdaki anlatım aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır?
Doğru Cevap: "A" Türetme
Soru Açıklaması
Belirtilen Sayfada Sorunun Cevabı Mevcuttur.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.