Türk Dili 1
Deneme Final Sınavı 20
1.

Aşağıdakilerden hangisi yansıma kaynaklı ikilemelere örnektir?

Doğru Cevap: "B" Harıl harıl
Soru Açıklaması

Harıl harıl, yansıma kaynaklı bir ikilemedir.

2.

Birden çok sözcüğün cümle içinde tek işlevle kullanılacak şekilde bir araya getirilerek belirli kurallar içinde yan yana dizilmesinden oluşan yargısız dil birimleri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Sözcük Öbeği
Soru Açıklaması

Birden çok sözcüğün cümle içinde tek işlevle kullanılacak şekilde bir araya getirilerek belirli kurallar içinde yan yana dizilmesinden oluşan yargısız dil birimleri sözcük öbekleridir.

3.
‘Yabancı bir dili öğrenen insanların, yeni öğrendikleri dili ne kadar iyi konuşabilseler de kültürel farklılıklara dayalı engeller yaşadıkları ve iletişimde kültürel kaynaklı yanlış anlamaların gerçekleşebildiği belirtilmektedir’ ifadesi aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?
Doğru Cevap: "C" Farklı kültürlerden gelen insanların dil davranışları ve vücut dillerinde farklılıklar olması
Soru Açıklaması
Kültür ve dil arasındaki etkileşimin diğer boyutu ise kültürlerin diller ve dil davranışları üzerinde belirleyici bir rolünün bulunduğu yönündedir. ‘Kültürlerarası iletişim’ konusunu ele alan dil bilim çalışmalarında, yabancı bir dili öğrenen insanların, yeni öğrendikleri dili ne kadar iyi konuşabilseler de kültürel farklılıklara dayalı bariyerlere takılabildikleri, iletişimde kültürel kaynaklı yanlış anlamaların gerçekleşebildiği belirtilir (Hall, 1974). Farklı kültürlerden gelen insanların dil davranışları, vücut dilleri, jest ve mimikleri bile farklı olabilmektedir. Toplumlarda iletişimin arka planını oluşturan örtük kültürel değerler, bir dilin gramerini ve kelimelerini öğrenmekten çok daha farklı bir öğrenme süreci olan kültürel öğrenmeyle fark edilebilmektedir. Bu nedenle sorunun doğru yanıtı ‘C’ şıkkıdır.
4.

Aşağıdaki içerisinde gönül sözcüğü geçen ifadelerden hangisi deyimdir?

Doğru Cevap: "D" gönül koymak
Soru Açıklaması

Seçenekteki “gönül koymak” darılmak, gücenmek anlamına gelen bir deyimdir. Gönül kelimesi diğer seçeneklerde deyim içerisinde kullanılmamıştır.

5.

Aşağıdakilerden hangisi dil ve kültürel davranışlar ve düşünme biçimleri arasındaki ilişkiyi tartışan meşhur kuramlardan biridir?

Doğru Cevap: "A" Whorf Hipotezi
Soru Açıklaması

Dil ve kültürel davranışlar ve düşünme biçimleri arasındaki ilişkiyi tartışan meşhur kuramlardan biri Whorf Hipotezi olarak bilinen kuramdır. Bu kurama göre dil, düşünceyi, toplumsal davranışları ve toplumsal davranış örüntülerini belirleyen bir kalıptır. Bu durumda, bir dilin yapısı, o dili konuşanların dünya görüşlerini de belirlemekte ve biçimlendirmektedir. Doğru cevap A'dır.

6.

Aşağıdakilerden hangisi Hint-Avrupa dilleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "E" Çin dilleri
Soru Açıklaması

Diğer dört seçenekte verilen diller Hint-Avrupa dilleri arasında iken, Çin dilleri Çin-Tibet dillerinden biridir. Doğru cevap E'dir.

7.

"Bulunan bütün bu çözümler sadece tıbbın ve kimyanın zaferi değildir." cümlesinde yüklem hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

"bugünkü tıbbın ve kimyanın zaferi değildir" verilen cümlenin yüklemidir. 

8.

Haberlerin, görüşlerin, düşüncelerin yayıldığı; ses ve görüntü dosyalarının paylaşıldığı ortama ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Sosyal medya
Soru Açıklaması

Ağ ortamında geliştirilen uygulamalar günümüzde yeni bir iletişim biçimi olan toplumsal iletişim ortamını doğurmuştur. Haberlerin, görüşlerin, düşüncelerin yayıldığı; ses ve görüntü dosyalarının paylaşıldığı bu yeni ortam sosyal medya olarak adlandırılmaktadır. Doğru cevap B'dir.

9.

Aşağıdakilerden hangisi hakkında bir toplumun söz varlığı ögelerine bakılarak bilgi edinilemez? 

Doğru Cevap: "C" Nüfus artış oranları
Soru Açıklaması

Bir toplumun geçmişte hangi toplumlarla ilişki içerisine girdiği, hangi kültür alanları içerisinde kaldığı, hangi inançları benimsediği söz varlığı ögelerinden anlaşılabilir. Özellikle söz varlığı, dillerin yaşadığı değişimleri, etkileşimleri göstermektedir. Ancak toplumun nüfus artış oranı bunlardan biri değildir. Doğru cevap C'dir.

10.

Aşağıdakilerden hangisinde, belirlenen sözcüklere gelen ekler doğru ayrılmıştır?

Doğru Cevap: "E" Konser, öylesine gürültülüydü ki kulak-lar-ı-mız-ın zarı patladı.
Soru Açıklaması

Amaç 1

11.

Osmanlı Türkçesi olarak adlandırdığımız Türkçenin 16.yy'dan 20.yy'ın başlarına kadar olan dönemde, hangi yabancı dillerin dil bilgisi kuralları ve öğeleri dilimizin yapısına etki etmeye başlamıştır ?

Doğru Cevap: "E" Farsça-Arapça
Soru Açıklaması

Osmanlı Türkçesi olarak adlandırdığımız Türkçenin 16.yy'dan 20.yy'ın başlarına kadar olan dönemde, Farsça ve Arapça dil bilgisi kuralları ve öğeleri dilimizin yapısına etki etmeye başlamıştır.

12.

İkilemeler, dil çalışmalarında kapsamlı olarak ele alınan, tek sözcük gibi anlam ifade edecek biçimde kullanılan dil birliklerindendir. Alanda farklı isimlerle de anılırlar. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir?

Doğru Cevap: "C" İkilemeli ad
Soru Açıklaması

İkilemeler, dil çalışmalarında kapsamlı olarak ele alınan, tek sözcük gibi anlam ifade edecek biçimde kullanılan dil birliklerindendir. Alanda tekrar öbeği, bağlam öbeği, ikilemeli ad, yinelemeli ad, ikiz kelime, kelime koşması gibi farklı terimlerle anılırlar. Doğru yanıt C'dir.

13.

Birinci dil, asıl dil olarak nitelendirilen dil türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Ana dili
Soru Açıklaması

Ana dili insanın ve genellikle annesi bebeklik döneminden birlikte olduğu dil topluluğunun üyeleriyle etkileşim aracılığıyla edindiği dildir. Birinci dil, asıl dil olarak da nitelendirilir. 

14.

1069'da yazılan, esas olarak Türkçeden Arapçaya bir sözlük olan, Türk kültürü ile ilgili bilgiler de veren, eser aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Kutadgu Bilig
Soru Açıklaması

Yusuf Has Hacip tarafından yazılan, Türk devlet anlayışını ve Türk’ün dünya ile ilişkisini, insanlararası ilişkileri, Türk’ün tabiat algısını, bilgi karşısındaki tavrını bizlere aktaran, Kutadgu-Bilig esas olarak Türkçeden Arapçaya bir sözlüktür.

15.
İngilizcenin etkilediği dillerden biri olan Türkçenin kullanım alanlarıyla ilgili aşağıda verilen ikilemelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Catering-Bilişim
Soru Açıklaması
Bilginin ne anlama geldiğini kavradığı için anlama düzeyinde bir sorudur.
16.

İkilemelerin kuruluşunda en fazla görev alan sözcük türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" cins isimler
Soru Açıklaması

Cins adlarından pek çok ikileme kurulmaktadır: öbek öbek, sıra sıra, dizi dizi, dağ taş, yol yolak vb.

17.
Aşağıdakilerden hangisi kültürel ögelerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" İleri teknoloji 
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi Afroasya dil ailesinde yer alan dillerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Tunguz dilleri
Soru Açıklaması

Tunguz dilleri köken bakımından Türkçenin de yer aldığı Altay dilleri grubuna girer. Oysa Sami, Çad, Kuşi ve Omo dilleri Afroasya dilleri arasında yer almaktadır.

19.
Bir sözcüğün temel anlamla ilişkili olarak edindiği bir başka anlama/kavrama ne isim verilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Yan anlam
Soru Açıklaması
Bir sözcüğün temel anlamla ilişkili olarak edindiği bir başka anlama/kavrama yan anlam denilmektedir. Doğru yanıt B seçeneğidir.
20.

Aşağıdakilerden hangisi ikilemelerin genel özellikleri arasında sayılmaz?

Doğru Cevap: "E" İkileme içerisindeki sözcükler tek başına kullanılacak bir anlam yüküne sahiptir
Soru Açıklaması

İkileme içerisindeki sözcüklerin bir kısmı tek başına kullanılacak bir anlam yüküne de sahip değillerdir. İkilemeyi kuran sözcükler arasında, bunların birlikte kullanılmasını gerektiren bir ilgi vardır ve dil konuşurları bu ilginin farkındadırlar. Doğru cevap E'dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.