Türk Dili 1
Deneme Final Sınavı 22
1.
Türkçe yapı bakımından nasıl bir dildir?
Doğru Cevap: "C" Eklemeli
Soru Açıklaması

Dünya dillerinin yapı bakımından başlıca bitişken (eklemeli diller), bükünlü (çekimli) diller, yalınlayan diller olmak üzere üçe ayrılır. Türkçe, yapı bakımından sondan eklemeli bir dildir.

2.
Aşağıdakilerden hangisi ölçünlü dilin doğru tanımıdır?
Doğru Cevap: "A" Devlet yönetimi, eğitim, ekonomi vb. bütün alanlarda kullanılan, yasal, kurumsal, toplumsal desteği, edebî geleneği, ortak yazım sistemi, genel kabul gören sözlüğü, yazım kılavuzu, ortak söyleyiş sistemi vb. bulunan dildir.
Soru Açıklaması
Cevap: Ölçünlü dil (standart/ölçünlü değişke): Devlet yönetimi, eğitim, ekonomi vb. bütün alanlarda kullanılan, yasal, kurumsal, toplumsal desteği, edebî geleneği, ortak yazım sistemi, genel kabul gören sözlüğü, yazım kılavuzu, ortak söyleyiş sistemi vb. bulunan dil veya değişke.
3.

Karamanoğlu Mehmet Bey'in "Şimden gerü divanda, dergahta, bargahta, çarşıda ve bazarda Türkçe'den başka dil konuşulmaya" şeklinde ferman çıkarmış olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Türkçe karşı yaşanan duyarsızlığın artması
Soru Açıklaması

İlgili ferman Türkçe'ye karşı meydana gelen duyarsızlaşmaya son vermek amacıyla çıkarılmıştır.

4.

Hangi cümlede belirtili nesne yoktur?

Doğru Cevap: "B" Mor dövmelerle işlendi göğsümüze karlı dağların şanlı bayrağı.
Soru Açıklaması

A- bu insanları = Belirtili nesne

C- Sayısız kitabın bulunduğu bu kütüphaneyi =  Belirtili nesne

D- Burada yoldan denize kadar inen büyük kayalar üstünde oturup, akşam saatlerini geçirmeyi = Belirtili nesne

E- en güzel şiirlerini deniz kıyısındaki küçük evde mehtaplı gecelerde yazdığını = Belirtili nesne

B şıkkında belirtili nesne yoktu

5.
Aşağıdakilerden hangisi terimin tanımıdır?
Doğru Cevap: "E" Bilim, sanat, spor, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan sözcük
Soru Açıklaması
Soru kitaptaki metni aynen sorduğu için hatırlama düzeyindedir
6.
Aşağıdakilerden hangisinde, atasözlerinin yapı ve anlam özelliği birlikte verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Az sözcükle çok şey anlatır.
Soru Açıklaması
Doğru cevap A şıkkı . Az sözcükle çok şey anlatma bir atasözünün yapı ve anlam özelliklerinden biridir.
7.

Bir sözcüğün ses, hece, ton, vurgu bakımından söylenme biçimi olarak tanımlanan dil bilgisi terimi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Söyleyiş
Soru Açıklaması

Söyleyiş; telaffuz, sesletim, söyleniş olarak da adlandırılan ve bir sözcüğün ses, hece, ton, vurgu bakımından söylenme biçimi olarak tanımlanan dil bilgisi terimidir. Doğru cevap E'dir.

8.

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi mertlik ile ilgilidir?

Doğru Cevap: "B" Aman diyene kılıç kalkmaz.
Soru Açıklaması

‘Aman diyene kılıç kalkmaz’ atasözü mertlik ile ilgilidir. Doğru cevap B'dir.

9.
Aşağıdakilerden hangisi İngilizcenin dünya dili olmasını sağlayan özelliklerdendir?
Doğru Cevap: "C" İngiltere, dünya pazarlarında kendini kabul ettirmiştir.
Soru Açıklaması
İngiltere yıllardır dilini yaygınlaştırarak, gittikleri yerde sömürgeler oluşturarak, dünya pazarında gücünü artırma çabasında olmuş ve İngilizceyi tüm dünyada kullanılan bir dil haline getirmeyi başarmıştır. Diğer şıklarda belirtilen ifadeler İngilizcenin yaygınlaşmasına ilişkin doğru bilgiler sunmamaktadır; bu nedenle doğru cevap C şıkkıdır.
10.
Dillerin zaman içerisinde başka dillerle çeşitli biçimlerde ilişkiye girmeleri ve bu ilişkiler sonucunda birbirlerinden sözcükler almalarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" ödünçleme 
Soru Açıklaması

Kelime koşması ve ikiz kelime: anlatım gücünü artırmak, anlamı pekiştirmek, kavramı zenginleştirmek amacıyla aynı sözcüğün tekrar edilmesi veya anlamları birbirine yakın veya karşıt olan ya da sesleri birbirini andıran iki sözcüğün yan yana kullanılması anlamına gelen ikilemeler demektir. 

Ödünçleme: alıntı sözler başka bir dilden gelen sözcüklere denir. 

İç alıntılar: Ağızlar, zaman zaman ölçünlü dile sözcükler verir. Bir dilin kendi ağız ve lehçelerinden yaptığı bu tür alıntılara “iç alıntılar” denir.

İlişki sözleri: insanların günlük ilişkilerinde çeşitli amaç ve niyetlerle iletişim kurmak için kullandığı sözcüklerdir. 

Doğru yanıt C 

11.

Aşağıdakilerden hangisi özne ile ilgili yanlış bir ifadedir?

Doğru Cevap: "D" Geçişli iken edilgen çatıya sokulan eylemlerle kurulan cümlelerde nesne bulunmalıdır.
Soru Açıklaması

6. Geçişli iken edilgen çatıya sokulan eylemlerle kurulan cümlelerde nesne bulunmaz. Cümlenin asıl nesnesi olan öge, özne görünüşündedir; ama cümlenin asıl öznesi değil sözde öznesidir. Sözde özne, cümlede işi yapan öge değil yapılan işten etkilenendir. Örnek: Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. (Yahya Kemal) özne Cümlenin öznesi sallanmamaya konu olan “ne mendil ne de bir kol” yapılandan etkilenen edilgen bir öznedir.

12.

Çok yüksek bir anlatım gücüne sahip olan Orhun Yazıtları'nda günümüzde kullanılan deyimlerin kökleri de bulunmaktadır. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? 

Doğru Cevap: "B" Yazılı kaynakların önemi
Soru Açıklaması

Deyim oluşması, biraz da zamanla ilgili bir durumdur. Türkçe, bugünkü bilgilerimizle ilk yazılı metinler olarak adlandırdığımız Orhun Yazıtları’nda çok yüksek bir anlatım gücüne sahiptir. Bu güçlü anlatımı oluşturan sebeplerden biri de deyim kullanımıdır. Doğru yanıt B'dir. 

13.

İlk ögesi yaklaşma (yönelme) durum eki taşıyan kısaltma öbeği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Yaklaşma öbeği
Soru Açıklaması

Yaklaşma öbeği: İlk ögesi yaklaşma (yönelme) durum eki taşıyan kısaltma öbeğidir. Can-a yakın, dil-e kolay, kişi(y)-e özel vb.

14.
Aşağıdakilerden hangisi hem kitle ileşitim araçlarında hem de sosyal medyada Türkçe'nin kullanımı ile ilgili yaşanan ortak bir sorundur?
Doğru Cevap: "C" Söyleyiş bozuklukları
Soru Açıklaması
Ünlü harfleri yazmadan ünsüzlerle yazışma, büyük harfle ilgili kurallarda aykırılık, sözcüklerin yazımında özensizlik ve kısa mesajlardaki karakter sınırlaması sosyal medyada yaşanan sorunlardandır. Söyleyiş bozuklukları ise hem sosyal medyada hem de kitle iletişim araçlarında Türkçe'nin kullanımına yönelik yaşanan sorunlardan biridir. Doğru yanıt C'dir.
15.

Türk yazı dili aşağıdakilerden hangisi ile başlar?

Doğru Cevap: "B" Orhon yazıtları
Soru Açıklaması

Türk yazı dili, İkinci Göktürk Kağanlığı Dönemi’nde VIII. yüzyılın ilk yarısında dikilen Orhon Yazıtları ile başlar.

16.
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlü daralması vardır?
Doğru Cevap: "B" ağlıyor
Soru Açıklaması
17.

Aşağıda verilenlerden hangisi sözcük öbeklerinin özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Sözcük öbekleri yargı bildiriler.
Soru Açıklaması
18.

Aşağıda verilen atasözlerinden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?

Doğru Cevap: "C" Ne doğrarsan aşına, o çıkar kaşığına
Soru Açıklaması

Hemen hemen tamamı tek cümleden oluşan atasözleri genellikle iki kısımdan oluşurve ikinci kısım birinci kısımda ifade edilen fikri ve anlamı kuvvetlendirir. Pek çok atasözünün yapısına dikkat edildiğinde genellikle ortadan ikiye bölünmüş bir cümleyle karşılaşılır. Şu atasözleri bu durumu gösterir niteliktedir: “Ağırlık altın kale, hafiflik başa bela”, “Sabreden derviş, muradına ermiş”, “Aç ne yemez, tok ne demez”, “Eken bilmez, biçen bilir”, “Ne doğrarsan aşına, o çıkar kaşığına” vb. Doğru cevap C'dir.

19.

Aşağıdakilerden hangisi Türkçe'nin anlatma gücünü oluşturan hususlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Harfler
Soru Açıklaması

Bir dilin anlatma gücünü oluşturan önde gelen hususlar mecazlı anlatım, sözcükler, deyimler ve atasözleridir. Doğru cevap D seçeneğidir.

20.

Türkçede kaç adet atasözü bulunmaktadır?

Doğru Cevap: "D" 4.500
Soru Açıklaması

Türkçede toplam 4.500 adet atasözü bulunmaktadır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.