Türk Dili 1
Deneme Final Sınavı 23
1.
"Sana küçük bir hediye vermek istiyorum." cümlesinde yer alan sözcük türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Zamir- sıfat-ad- eylem
Soru Açıklaması
2.
I Kalıplaşmış söz gruplarıdır.     II Genelde yargı bildirmezler.     III Durum veya olayı tecrübeye dayalı bir yargıya bağlarlar.     IV Sonraki kuşakların ders almasını sağlamaya çalışırlar. Yukarıdakilerden hangisi atasözlerinin özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "B" I-III-IV  
Soru Açıklaması

Deyimler yargı bildirmezler. Deyimler; bir durumu, olayı ya da varlığı tasvir et­mek, açıklamak, ifade etmek amacıyla etkili anlatımından yararlanılan kalıplaşmış söz gruplarıdır. Atasözü ise, bir gözlem ve tecrübenin sonucunda ortaya çıkmış ve zamanla herkesçe benimsenmiş bir yargıyı dile getirir. Yaşanmış birtakım olaylar­dan, sonraki kuşakların ders almasını sağlamaya çalışır, bir öğüt verir. Bazı deyim­lerde yargı bulunsa da genelde deyimler yargısız ifadelerdir. Kısaca deyimler daha çok benzetme, kıyaslama yoluyla bir durumu açıklamak; atasözleri ise bir durum veya olayı tecrübeye dayalı bir yargıya bağlamak amacıyla kullanılırlar.

3.

"Anıtkabir'deki törende konuşurken sesi titriyordu." cümlesinin öğeleri sırasıyla hangi şıkta verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Dolaylı Tümleç- Zarf Tümleci- Özne- Yüklem
Soru Açıklaması

Bu cümleyi beraber öğelerine ayıralım. 'Anıtkabir'deki törende' öbeği bulunma halini bildiren dolaylı tümleç, 'konuşurken' kelimesi zaman bildiren zarf tümleci, 'sesi' kelimesi ne sorusuna veren 3. tekil kişi iyeliği almış özne ve 'titriyordu' kelimesi ise çekimlenmiş yüklemdir. Doğru cevap C şıkkıdır

4.
Türkçedeki "baldız, elti, görümce ve yenge" kavramları bu dilin söz varlığını sağlayan özelliklerden hangisine örnek oluşturur?
Doğru Cevap: "D" Akrabalık adlarının çeşitliliği
Soru Açıklaması
"baldız, elti, görümce ve yenge" sözcükleri hem akrabalık bağının şeklini hem de, hem de pek çok dilde yalnızca bir sözcük ile ifade edilen akrabalık adlarını ifade ederek Türkçe sözcük dağarcığını artırmakta, akrabalık bağının kolayca anlaşılmasını sağlamaktadır. Bu nedenle Türkçe'nin "akrabalık ilişkilerinin çeşitliliğine ve söz varlığının zenginliğine örnek olarak gösterilebilir. Doğru seçenek D'dir.
5.
"-cAğIz, -msA, -AGAn, -DIrIk, -lA(n), -rgA" gibi eklerin ortak özellikleri nelerdir?
Doğru Cevap: "D" Yapım Eki olmaları
Soru Açıklaması
Soru kökünde verilen eklerin tamamı yapım ekleridir. Kendi içlerinde alt kategorilere ayrıldıkları için hepsini aynı alt kategori başlığında toplamak mümkün değildir. Bu nedenle doğru cevap D'dir.
6.

2015 yılı verilerine göre yeryüzünde konuşulan dil sayısı kaçtır?

Doğru Cevap: "E" 7.102
Soru Açıklaması

2015 yılı verilerine göre yeryüzünde konuşulan dil sayısı 7.102'dir. Doğru cevap E'dir.

7.

Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğünde (www.tdk.gov.tr),

Her yerde ve her zaman kullanılmayan veya kullanılmaması gereken çoklukla eğitimsiz kişilerin söylediği söz veya deyim, mecaz. Serserilerin, külhanbeylerinin kullandığı söz veya deyim.

sözleriyle açıklanan sözlüksel birim, aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Argo
Soru Açıklaması

Amaç 2

8.

'O da be-nim gi-bi  çi-ko-la-ta ye-me-den uy-uya-mı-yor.' dizesinde hangi  sözcük eklerine  ayrılırken hata yapılmıştır?

Doğru Cevap: "D" uyuyamıyor
Soru Açıklaması

Türetim ve çekim kavramları biçim bilgisinin önemli inceleme konularıdır ve dilin işleyişinde temel öğelerdendir.

9.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi argoda "ölmek" anlamına gelmektedir?

Doğru Cevap: "C" cavlamak
Soru Açıklaması

Argo, genellikle toplum dışı sosyal sınıfların gizlenmek veya diğer gruplardan ayrılmak amacıyla oluşturdukları konuşma sistemidir. Cicozlamak, kirişi kırmak, payandaları çözmek, zamkinos etmek ifadeleri kaçmak, sıvışmak anlamına gelmektedir. Cavlamak ise argoda ölmek anlamına gelmektedir.

10.

Günüzde Ahıska Türkçe'si aşağıdaki ülkelerden hangilerinde kullanılmaktadır?

Doğru Cevap: "A" Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan
Soru Açıklaması

Günümüzde Ahıska Türkçesi Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye'de kulanılmaktadır. Doğru cevap A'dır.

11.
I. Fizik sınavından iyi not aldım. Sınav soruları oldukça kolaydı. Evin kapısını sıkıca kilitledim. Tarih kitabım üçüncü sıranın üzerindeydi. Evin duvarının boyası yenilenmeliydi.

 Yukarıda verilen cümlelerin hangisinde birden fazla sözcük öbeği vardır?

Doğru Cevap: "D" I-IV
Soru Açıklaması

“Fizik sınavı, iyi not, sınav soruları, evin kapısı, Tarih kitabı, üçüncü sıra, evin duvarlarının boyası” örnek cümlelerdeki sözcük öbekleridir. Buna göre doğru yanıt D seçeneğidir. 

12.

Toplumda belli bir sosyal sınıfa mensup olanların, daha çok toplum dışı olarak algılanan ve damgalanmış grupların, toplumun diğer kesimlerinden ayrılmak veya gizlenmek içgüdüsüyle kendilerine sözcük ve deyimlerle oluşturdukları konuşma sistemine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Argo
Soru Açıklaması

Argo; toplumda belli bir sosyal sınıfa mensup olanların, daha çok toplum dışı olarak algılanan ve damgalanmış grupların, toplumun diğer kesimlerinden ayrılmak veya gizlenmek içgüdüsüyle kendilerine sözcük ve deyimlerle oluşturdukları konuşma sistemidir. Genel dilin sözcüklerine bazı özel anlamlar vermek ve özel birtakım sözcükler katmakla oluşan argo, bir çeşit özel dil sayılabilir. Doğru cevap D'dir.

13.
"Eşyalarını aldıktan sonra aceleyle evden çıktı." cümlesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? I. Cümle sıralı bir cümledir. II. Cümlede dolaylı tümleç kullanılmıştır. III. Cümlede zarf tümleci kullanılmıştır. IV. Cümlede belirtili nesne vardır. V. Cümlede çokluk eki bulunan özne kullanılmıştır.
Doğru Cevap: "C" II, III
Soru Açıklaması
"aceleyle" zarf tümleci, "evden" dolaylı tümleçtir ve bu yüzden doğru cevap C seçeneğidir.
14.

Çatı ekleriyle ilgili hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" En fazla iki ettirgenlik çatı eki üst üste gelerek eylem oluşturabilir.
Soru Açıklaması

İki ettirgen çatı üst üste gelerek çift geçişli eylemler kurabilir. Daha fazla sayıdaettirgenlik eki de üst üste gelebilir. Örneğin; yaptırt-(<yap-tır-t), aldırttır-(<al-dır-ttır-) vb.

15.
Bir dilin işleyişinde temel öğelerden olan ve biçim bilgisinin önemli inceleme konuları arasında yer alan kavramlar hangileridir?
Doğru Cevap: "D" Türetim-Çekim Ekleri
Soru Açıklaması
Soru kitaptaki metni aynen sorduğu için hatırlama düzeyindedir.
16.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz vardır? 

Doğru Cevap: "D" Otobüsü kaçırınca biletlerimiz de yandı.
Soru Açıklaması

‘Otobüsü kaçırınca biletlerimiz de yandı’ cümlesindeki yanmak sözcüğü gerçek anlamı dışında mecaz anlamda kullanılmıştır. Doğru cevap D'dir.

17.

Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir?

Doğru Cevap: "C" Sütten ağzı yanan yoğurdu suyla yer
Soru Açıklaması

Doğru atasözü "Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer". Doğru cevap C'dir.

18.

Bir sözcüğü veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanmaya ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Metafor
Soru Açıklaması

Bir sözcüğü veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanmaya metafor adı verilir.

19.

İnsanlığın ilk yazılı metinlerinden itibaren karşılaşılan atasözlerine farklı uluslar farklı adlar vermişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu adlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Aklın kalbi
Soru Açıklaması

İnsanlığın ilk yazılı metinlerinden itibaren karşılaşılan atasözlerine farklı uluslar; kanatlı söz, nasihat, cevherli söz, ibret verici söz, altın söz, dilin gülzarı, halk mektebi, halk hikmeti, ruhun doktoru, aklın gözü gibi anlamlara gelen adlar vermişlerdir. Doğru yanıt C'dir. 

20.

Aşağıdakilerden hangisi, sözcük öbeklerinin özelliklerinden biridir?

Doğru Cevap: "C" Cümlede, tek bir öge gibi işlev görür.
Soru Açıklaması

Amaç 1

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.