Türk Dili 1
Deneme Final Sınavı 25
1.
Aşağıdakilerden hangisi marka adı iken tür adı olarak kullanılır?
Doğru Cevap: "B" Selpak
Soru Açıklaması
B seçeneğindeki Selpak sözcüğü bir markayken kağıt mendil yerine kullanılan bir tür ismine dönüşmüştür
2.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne, cümle içinde kullanılmıştır?

Doğru Cevap: "B" Eve gittiğimde, tüm işler bitmişti.
Soru Açıklaması

Amaç 2

3.

Aşağıdakilerden hangisi, Türkçe kökenli bir kelimedir?

Doğru Cevap: "A" Uçak
Soru Açıklaması

Uçak

4.

Aşağıdaki sözcüklerin hangisi ünsüz benzeşmesine örnek verilebilir?

Doğru Cevap: "B" Yapışkan
Soru Açıklaması

yapış- gan eki alırken benzeşme sebebiyle › yapışkan'a dönüşmüştür. Doğru cevap B'dir.

5.
İngilizcenin bütün dünya dilleri üzerinde etkili olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Teknolojik, bilimsel ve siyasi sebepler
Soru Açıklaması
6.
7) Dillerin zaman içerisinde farklı dillerle etkileşime girmesi ve bu etkileşim sonucunda birbirlerinden aldıkları sözcüklere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Alıntı Sözler
Soru Açıklaması
Belirtilen Sayfada Sorunun Cevabı Mevcuttur.
7.

Aşağıda belirlenen sözcüklerin hangisinde, birden çok yapım eki kullanılmıştır?

Doğru Cevap: "A" Alış veriş merkezine yeni bir gözlükçü dükkânı açılmış.
Soru Açıklaması

Amaç 2

8.

Horasan Türkçesi aşağıda verilen ülkelerden hangisinde en çok konuşulmaktadır?

Doğru Cevap: "C" İran
Soru Açıklaması

Horasan Türkçesi en çok İran'da konuşulmaktadır. Doğru cevap C seçeneğidir.

9.
Aşağıdaki sıfat fiil eklerinden hangisi geniş zaman anlamı taşıyan sıfat fiildir?
Doğru Cevap: "C" oynar (başlık)
Soru Açıklaması
Tabloda da görüldüğü gibi, sıfat fiil eklerinden -r, -Ar, -An ve -mAz geniş zaman anlamı taşımaktadır. Seçenekler arasında 'oynar (başlık)' -r ekini alan tek örnektir. Bu nedenle doğru yanıt C seçeneğidir.
10.

Son cümleyi söyledim, söyleyeceklerini beklemeden uzaklaştım. 

......I...............II......................III........................IV...........

Tümcesindeki altı çizili öğeler sırayla nelerdir?

Doğru Cevap: "A" Nesne, yüklem, zarf tümleci, yüklem
Soru Açıklaması

I: Nesne (Düz Tümleç) Öznenin yaptığı işten doğrudan etkilenen ve geçişli eylemi tamlayan sözcüklere nesne denir.

II: Yüklem, cümlede yargı bildiren çekimli öğedir.

III: Zarf tümleci, cümlenin anlamını zaman, sebep, tarz, yön, ölçü, şart vb. yönlerden tamamlayan ve sınırlayan ögelerdir. 

IV: Yüklem, cümlede yargı bildiren çekimli öğedir.

Doğru cevap A seçeneğidir. 

11.

Aşağıdaki metin seçeneklerden hangisini örnekler?

Akar senin suların Kazılık tağı

Akar iken akmaz olsun!

Biter senin otların Kazılık tağı

Biter iken bitmez olsun!

Kaçar senin geyiklerin Kazılık tağı

Kaçar iken kaçmaz olsun!

Doğru Cevap: "D" Kargış
Soru Açıklaması

Dilin söz varlığının hiç azımsanmayacak ve ihmal edilmeyecek bir bölümünü de uzman­ların alkış ve kargış dediği dua ve beddualar oluşturmaktadır. Alkış, günümüzde biraz değişik bir anlamla kullanılmaktadır. Bugün bir hareketi veya durumu beğenmeyi, onay­lamayı göstermek üzere yapılan hareketi ifade eden alkış sözcüğü, eski dilde dua anlamına kullanılmıştır. Alkamak “övmek”, alkış ise “övgü” demektir. Alkamak fiilinin zıt anlamlısı olarak kullanılan kargamak ise “beddua etmek”, bu sözcükten türetilmiş olan kargış ise “beddua” anlamındadır. Alkış ve kargışlar nesir ya da nazım olabilir, ancak manzum özellikler gösterenler ya­zılı metinlerimizde de karşımıza çıkar. Dede Korkut Hikâyeleri bu bakımdan örnek bir metindir ve içerisinde alkış- kargış olarak kabul edilecek bölümler vardır. Verilen örnek Dede Korkut’tan alınmış manzum bir kargış örneğidir. Doğru cevap D’ dir.

12.
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi karşıda verilen kavramı örnekler?
Doğru Cevap: "C" Aman diyene kılıç kalkmaz ----Mertlik
Soru Açıklaması
Seçenekler incelendiğinde "Aman diyene kılıç kalkmaz" atasözü özür dileyenin üstüne gidilmez anlamında mertlik bildiren bir söz olduğu görülür. diğer seçeneklerde eşleştirilen kavram yanlıştır.
13.

Aşağıdakilerden hangisi dilde kısırlaşmanın nedenlerinden biridir?

Doğru Cevap: "C" Belirli sözcüklerin sık kullanılması sonucu bunların zamanla pek çok sözcüğün yerini alması.
Soru Açıklaması

Kişisel tercihlerle belirli sözcüklerin daha sık kullanılması, zamanla bunların anlam ayrıntılarını ortaya koyan pek çok sözcüğün yerini alması gibi bir başka olumsuzluğa da yol açmaktadır.

14.
"Kapının önünde gülümseyerek bana bakıyordu." cümlesinin yapısına göre türü nedir?
Doğru Cevap: "E" Basit
Soru Açıklaması
Cümle tek yargı bildirdiği ve tek yükleme sahip olduğu için basit cümledir. Doğru seçenek E’dir.
15.

Aşağıda verilen seçeneklerinden hangisinde Türkçenin söz varlığıyla ilgili somut ve kesin bir bilgi paylaşılmıştır?

Doğru Cevap: "B" Türklerin dünya görüşünün göstergesidir
Soru Açıklaması

Şıklarda somut ve kesin bilgi olarak: Ölçünlü Türkçenin söz varlığının genel dildeki ögelerinin yer aldığı ve Türk Dil Kurumunun 2011 yılında yayımladığı on birinci baskı Türkçe Sözlük’te madde başı ve madde içi toplam 92.292 sözcük bulunmaktadır.

16.

Aşağıdakilerden hangisi deyimlerin özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Deyimi oluşturan sözcükler bitişik yazılırlar.
Soru Açıklaması

Deyimi oluşturan iki sözcük kesinlikle bitişik yazılmazken, birleşik sözlerin bir kısmı bitişik yazılır. Doğru yanıt D'dir.

17.

Türklerin en uzun süre ile ve en yaygın olarak kullandığı yazı sistemi hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Arap alfabesi
Soru Açıklaması

Türklerin İslam dinini kabul etmeleriyle birlikte Arap kaynaklı yazı bin yılı aşkın bir süredir Türk dilinin çeşitli yazı dillerinin kâğıda dökülmesinde kullanılmıştır. Doğru cevap E’dir.

18.

Aşağıdakilerden hangisi Batı Türkçesinin ilk yazı dilidir?

Doğru Cevap: "B" Oğuz Türkçesi
Soru Açıklaması

Batı Türkçesinin ilk yazı dili olan Anadolu Selçuklu ve Beylikler ya da bir diğer adıyla Eski Oğuz Türkçesi yazı dili de Kutadgu Bilig’in dili kadar olmasa da nispeten duru bir dildir. Doğru cevap B'dir.

19.

Herhangi bir dilin söz varlığı denildiğinde ne anlaşılmalıdır?

Doğru Cevap: "E" O dilin sözlüğünde yer alan deyimler, atasözleri, kalıp sözler, ikilemeler, terimler, argolaşmış sözler, ilişki sözleri, alkış ve kargışlar
Soru Açıklaması

Türkçenin ya da herhangi bir dilin söz varlığı denildiğinde, yalnızca o dilin sözlüğünde yer alan sözcükler değil; deyimler, atasözleri, kalıp sözler, ikilemeler, terimler, argolaşmış sözler, ilişki sözleri, alkış ve kargışlar gibi çeşitli anlatım kalıpları akla gelmelidir.

20.
Türkçenin metinlerle izleyebildiğimiz tarihi boyunca kullandıkları ilk düzenli, kuralları yerleşmiş yazı sistemi hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Köktürk Alfabesi
Soru Açıklaması
Bugünkü bilgilerimize göre Türkçenin metinlerle izleyebildiğimiz tarihi boyunca kullandıkları ilk düzenli, kuralları yerleşmiş yazı sistemi Köktürk alfabesidir. Bugünkü Kazakistan sınırları içerisindeki Esik kurganlarında çıkan dört bin civarındaki buluntu içerisinde üzerinde Köktürk harflerinin ilkel şekilleriyle yazılmış 26 harflik ibare olan bir tas vardır. MÖ IV.-V. yüzyıllara ait olan bu yazı, Köktürk harflerinin kullanılma tarihini Orhun yazıtlarından yaklaşık 1200 yıl, bugünden ise 2500 yıl geriye götürmektedir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.