Türk Dili 1
Deneme Final Sınavı 28
1.
Aşağıdakilerden hangisi dillerin birbirlerini etkilemesine neden olan etkilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Akrabalık ilişkileri
Soru Açıklaması
Soru kitaptaki metni aynen sorduğu için hatırlama düzeyinde bir sorudur.
2.

Aşağıdakilerden hangisi yansıma kaynaklı ikilemelere örnektir?

Doğru Cevap: "E" harıl harıl çalışmak
Soru Açıklaması

Yansıma kaynaklı olanlar: Fırıl fırıl dönmek, fokur fokur kaynamak, harıl harıl çalışmak…

3.
Kültürle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Anlam alanının sınırları belirli, tanımı kesinleşmiş bir kavramdır. 
Soru Açıklaması
4.

“ad +ki eki; + ad + -dA + -ki, nIn+ki “

Yukarıda verilen yapı aşağıdakilerden hangisi örnektir?

Doğru Cevap: "E" Akşamki kavga sinirlerini bozmuştu.
Soru Açıklaması

Aitlik öbeği yapısı ad +ki eki; + ad + -dA + -ki, nIn+ki örneği Akşamki kavga sinirlerini bozmuştu.

5.

Aşağıdakilerden hangisi Eski Oğuz Türkçesi döneminde eser veren isimlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Yusuf Has Hâcip
Soru Açıklaması

Yusuf Has Hâcip

6.

İçinde en fazla yabancı unsur barındıran eser aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Atabetü’l-Hakayık
Soru Açıklaması

Göktürk ve Uygur yazı dillerinin söz varlığındaki yabancı sözcükler üzerine bir sayım yapan (Aksan, 2004: 126). Orhon Yazıtları’nda yabancı kökenli sözcüklerin oranı %1’in al­tında iken Uygur metinlerinde %2 ile %5 arasında değiştiğini, kimi yerlerde %12’ye kadar yükseldiğini belirtir. Türklerin İslam dinine girmesiyle birlikte bu kez de Arapça, Farsça sözcükler Karahanlı Dönemi eserlerinden itibaren Türk yazı dillerinde görülmeye başla­nır. Bu dönemin ilk eserlerinden Yusuf Has Hacib’in yazdığı Kutadgu Bilig’de Arapçadan alınma haber, hacet, fitne, kudret, mezalim, nefs, Rab, rahmet, sohbet; Farsçadan alınma namaz, pend (öğüt), ruze (oruç) vb. yabancı sözlerin oranının %1,9 iken yaklaşık iki yüzyıl sonra yazılan Atabetü’l-Hakayık’ta %26’ya kadar çıktığı belirlenmiştir. Doğru cevap E’ dir.

7.

Stres sizi yönetmesin, siz stresi yönetin.

Doğru Cevap: "D" Devrik cümledir.
Soru Açıklaması

Yüklemin yeri sonda olduğu için Kurallı bir cümledir doğru seçenek D şıkkıdır

8.

Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı yoktur?

Doğru Cevap: "E" Hakem
Soru Açıklaması

Makine yerine makina, meyve yerine meyva, kurdele yerine kordale veya kurdela, egzoz yerine eksoz veya egsoz, şoför yerine şofor veya şöför yazmak birer yazım yanlışıdır. Hakem doğru yazılmıştır. Doğru cevap E'dir.

9.

Bir toplumun yaşayışına, yaşayış şekline, hayata bakış tarzına, maddi ve manevi değerlerine, inançlarına kısacası kültürüne ilişkin ilk bilgileri elde edebileceğimiz dil özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "E" Söz varlığı 
Soru Açıklaması

Bir toplumun yaşayışına, yaşayış şekline, hayata bakış tarzına, maddi ve manevi değerlerine, inançlarına kısacası kültürüne ilişkin ilk bilgileri söz varlığından elde edebiliriz. Doğru yanıt E'dir. 

10.
Aşağıdakilerden hangisi bilim dili olma koşullarından biridir?
Doğru Cevap: "E" Bilimi oluşturan veri ve bilgilerin ülke dilinde işlenmesi 
Soru Açıklaması
11.

Aşağıdakilerden hangisi yansıma kaynaklı yapıya sahip bir ikilemedir?

Doğru Cevap: "A" Harıl harıl çalışmak
Soru Açıklaması

Top top kumaş, deste deste para eksiz olan ikilemelere; baş başa, sağa sola çeşitli ekler alarak kurulan ikilemelere; harıl harıl çalışmak ise yansıma kaynaklı olan ikilemelere örnek olarak gösterilebilir. Doğru cevap A seçeneğidir.

12.

'Bir sözcüğü veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma' tanımı hangisine aittir?

Doğru Cevap: "B" mecaz
Soru Açıklaması

Deyim: Bir sözcüğü veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

13.

İki veya daha fazla sözcükten oluşan, anlatım gücünü artırmak için az çok mantık dışına kayan, gerçek anlamından uzak, ilgi çekici bir anlam yüküne sahip, bazı sözcükleri değişmeyip bazıları değişebilen, toplum tarafından ortaklaşa benimsenen kalıplaşmış söz gruplarına ne denir?

Doğru Cevap: "B" Deyim
Soru Açıklaması

İki veya daha fazla sözcükten oluşan, anlatım gücünü artırmak için az çok mantık dışına kayan, gerçek anlamından uzak, ilgi çekici bir anlam yüküne sahip, bazı sözcükleri değişmeyip bazıları değişebilen, toplum tarafından ortaklaşa benimsenen kalıplaşmış söz gruplarına deyim denir. Doğru cevap B'dir.

14.

Aşağıdaki deyimlerden hangisi halen kullanılmakta olan bir sözcükle eski devirlerde kullanılmış olan bir sözcüğün yan yana gelmesiyle kurulmuştur?

Doğru Cevap: "A" Yarım yamalak
Soru Açıklaması

Yarım sözcüğü halen kullanılırken yamalak sözcüğü eski devirlerde kullanılmıştır. Doğru cevap A'dır.

15.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde bir eylemden ad yapma eki bulunmaktadır?

Doğru Cevap: "E" olanak
Soru Açıklaması

olanak

16.

I. Yaşlılık

II. Gecelik

III. Ocak

IV. Üzüm 

Yukarıda verilen sözcüklerden hangisi/hangileri küçük ünlü uyumu kuralına uymaktadır?

Doğru Cevap: "E" I,II, III ve IV
Soru Açıklaması

Düz bir ünlüyle başlayansözcüklerde birbirini izleyen ünlüler de düz olur: yaşlılık, gecelik; yuvarlak bir ünlüyle başlayan sözcüklerde ise birbirini izleyen ünlüler ya düz geniş ya da yuvarlak dar niteliktedir:ocak, üzüm gibi. Doğru cevap E seçeneğidir.

17.

Türk Dil Kurumu tarafından 2011 yılında yayımlanan on birinci baskı Türkçe Sözlüğe göre en çok sayıda alıntı sözcük hangi dile aittir?

Doğru Cevap: "A" Arapça
Soru Açıklaması

Türk Dil Kurumu tarafından 2011 yılında yayımlanan on birinci baskı Türkçe Sözlük'te en çok alıntı sözcüğün Arapça dilinden geldiği görülmüştür.

18.

Aşağıdakilerden hangisi halk ağzından yazı diline aktarılan ve süt, yoğurt ve ayran gibi yiyecek ve içecekler için kullanılan bir sözcüktür?

Doğru Cevap: "D" Ağartı
Soru Açıklaması

Halk ağzından yazı diline aktarılan ve süt, yoğurt ve ayran gibi yiyecek ve içecekler için kullanılan sözcük ‘ağartı’ dır. Doğru cevap D'dir.

19.

Aşağıdakilerden hangisinde ön damaksıllaşma'ya örnek vardır?

Doğru Cevap: "B" yeşermek
Soru Açıklaması

Sözcükteki art ünlülerin, benzeşme, /c, ç, j, ş, y/ ünsüzlerinin etkisi vb. nedenlerle ön ünlülere dönüşmesidir.

20.

I. Abone

II. Balkon

III. Tayyare

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri dilimize Fransızcadan geçmiştir?

Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması

Uçak için tayr kökünden tayyare Arapça kökenlidir. Balon ve Balkon Fransızcadan dilimize geçmiştir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.