Türk Dili 1
Deneme Final Sınavı 29
1.

Dil ve toplum arasındaki ilişki dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

Doğru Cevap: "A" Dil ve toplum arasındaki ilişkinin bir başka görünümü de toplumsal nezakettir.
Soru Açıklaması

Dil bilimsel açıdan nazik olmak, kişilerle aramızdaki toplumsal ilişkinin gereklerine uygun biçimde konuşmaktır. Buna göre dil ve toplum arasındaki ilişkinin başka bir görünümü de toplumsal nezakettir.

2.

Başka dillerden Türkçeye kopyası olmayan tek sözcük türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" zamirler
Soru Açıklaması

Zamirler, başka dillerden Türkçeye kopyası olmayan tek sözcük türüdür.

3.

Hangisi Dil etkileşiminin başta gelen nedenlerindendir?

Doğru Cevap: "C" Din
Soru Açıklaması

Dil etkileşiminin başta gelen nedenlerinden biri de dindir. Dinîn kutsal metinlerinin dili o dine inanan diğer halkların dillerini etkilemiştir. Bu durumu hem Batı dünyasında yani Hristiyanlık coğrafyasında hem de Doğu yani İslam coğrafyasında oldukça etkili bir biçimde görmekteyiz. Bütün Hristiyan ülkelerde çok uzun bir süre kilise dili ya da ibadet dili olarak Latince kullanılmış ve bu durum, dinîn gereği olarak düşünülmüştür. İslam dünyasında da Batı’daki kadar olmasa da Arapçanın benzer bir etkisi olmuştur.

4.

Türkçeden en fazla sözcüğün geçtiği dil aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Sırpça
Soru Açıklaması

Türkçeden en fazla sözcüğün geçtiği dil Sırpçadır. Doğru cevap A seçeneğidir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi deyimlerle birleşik sözler arasındaki farklardan değildir?

Doğru Cevap: "E" Deyimler ve birleşik sözcükleri oluşturan ikinci sözcük normal bir fiil olarak çekimlenir.
Soru Açıklaması

Deyimleri oluşturan ikinci sözcük normal bir fiil olarak çekimlenir: Göz koydu,göz koymuş, göz koyar vb. “Göz mü koyuyor” kullanımında da deyimin iki sözcüğü arasına soru edatı getirilmiştir. Birleşik sözcükte bu mümkün olmaz.

6.

Türkçenin ünsüzleri genel olarak kaç grupta sınıflandırılır?

Doğru Cevap: "B" 4
Soru Açıklaması

Türkçenin ünsüzleri genel olarak;

-Oluşum/boğumlanma yerlerine (çıkaklarına) göre

-Ötümlü/ötümsüz (titreşimli/titreşimsiz) olmalarına göre

-Sürekli/süreksiz olmalarına göre

-Ağız/ geniz ünsüzü olmalarına göre dört grupta sınıflandırılır.

Doğru cevap B'dir.

7.

1911’de, “Yeni Lisan”düşüncesi Osmanlı Türkçesinin sonunu getirdi. Genç Kalemler dergisindeki yazılarda, İstanbul halkının konuşma diline dayanan yalın bir dil önerildi. Başlangıçta çok büyük tepkilerle karşılaşan bu görüşler zamanla birçok edebiyatçı, bilimci, düşünür tarafından benimsendi.

Aşağıdakilerden hangisi, Yeni Lisan düşüncesini başlatan iki isimdir ?

Doğru Cevap: "D" Ömer Seyfettin ile Ali Canip
Soru Açıklaması

Amaç 4

8.
“U¨lkesini, yüksek istikla^lini korumasını bilen Türk milleti dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır...” sözünü söyleyen Atatürk aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir?
Doğru Cevap: "B" Türkçe dilinin önemini kavratmak
Soru Açıklaması

Diline önem veren her gelişmiş ülkede olduğu gibi biz de Türkçenin karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümünde üzerimize düşen görevi yerine getirmeliyiz. Türkçeye her zaman önem veren Atatürk’ün özellikle vurguladığı gibi: U¨lkesini, yüksek istikla^lini korumasını bilen Türk milleti dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır...  Doğru yanıt B’dir.

9.

Aşağıdakilerden hangisi iyelik eki almış bir sözcüktür?

Doğru Cevap: "C" Kalemi
Soru Açıklaması

Kalemi iyelik eki almış bir sözcüktür.

10.

Türkçeden en fazla sözcüğün geçtiği dil, aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Sırpça
Soru Açıklaması

Türkçeden en fazla sözcüğün geçtiği dil Sırpça'dır.

11.
Aşağıdakilerden hangisi, Çoyr yazıtının özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "C" Türkçe'nin ilk yazılı belgesidir.
Soru Açıklaması
12.
I Yayımlarda kaba sözlere yer verilmesi II Yayımcılığın kısır bir söz varlığıyla yapılması  Yapımcıların seçiminde Türkçeyi doğru kullanma niteliği aranması IIIYukarıdakilerden hangisi veya hangileri radyo ve televizyon yayımlarının yaygınlaşmasıyla Türkçe kullanımında görülen olumsuzlukların sebeplerindendir?
Doğru Cevap: "B"  I-II
Soru Açıklaması

Radyo ve televizyon yayımlarının yaygınlaşması, dinleme ve izleme oranlarının yük­selmesi Türkçe açısından olumlu ve yararlı bir gelişme olması gerekirken yeni sorunlar ortaya çıkarmıştır. Söyleyiş bozuklukları, cümle düşüklükleri, yanlış sözcük kullanma, Türkçenin söz varlığında bulunmayan yabancı sözcüklere yer verme, kaba dil ve argo gibi olumsuzluklar radyo ve televizyon yayınlarında sınırsızca yapılınca bu yanlışlar toplu­mun, özellikle de genç kuşakların diline yerleşmiştir. Yayımcılığın kısır bir söz varlığıyla yapılması ise bir başka sorundur.

13.
Aşağıda belirtilen atasözleri ve ifade ettikleri anlam eşleşmelerinden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" “bir çiçekle bahar gelmez” - Umut verici küçük bir belirti ile doyurucu sonuca ulaşılır.
Soru Açıklaması

"sona kalan dona kalır" - yapılacak bir işin hemen yapılmamasından dolayı geciktiren kişinin zarar ettiğini, "ağlamayan çocuğa meme vermezler" - hakkı olan şeyi bile istemenin gerekmesi gerektiği, yoksa kimsenin “şunun hakkını verelim” demeyeceğini, "sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer" - bir olaydan gerekli dersi alan, zarar gören kimsenin, ona benzer bir işle karşılaştığında uyanık davranması gerektiğini ve "yoldan kal yoldaştan kalma" - yolculukta arkadaş çok önemli olduğunu, iyi bir arkadaşla yolculuk yapmak için, gerekirse yolculuğunu geri bırakması gerektiğini ifade eder. Tek doğru eşleşme B'de vardır.

14.
Aşağıdakilerden hangisi alıntı bir sözcüktür?
Doğru Cevap: "C" istasyon
Soru Açıklaması
Alıntı sözler bölümünü okuyunuz.
15.

"İleride görmekte olduğunuz arboretum, 1912 yılında yapılmıştır." cümlesinde geçmekte olan 'arboretum' sözcüğünün Türk Dil Kurumu'nda yer alan Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Ağaç Parkı
Soru Açıklaması

TDK'ya göre arboretum, ağaç parkı anlamına gelmektedir.

16.
"Komisyon, sınavın son durumunu merak ediyor." cümlesinin öge sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Özne-belirtili nesne-yüklem
Soru Açıklaması
17.

Türkiye’nin Latin alfabesini benimsemesi aşağıdakilerden hangisi sonucunda olmuştur?

Doğru Cevap: "D" 1926 yılında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de toplanan Birinci Türkoloji Kurultayı’nda alınan kararlarla
Soru Açıklaması

1926 yılında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de toplanan Birinci Türkoloji Kurultayı pek çok Türk topluluğunun kültür hayatını etkilemek bakımından çok önemli bir toplantıdır. Atatürk, bu toplantıya ilgisiz kalmamış ve Fuat Köprülü, Hüseyinzade Ali Bey ile o sıralar Türkiye’de çalışmakta olan Macar bilgin Mesaroş Yula’yı Türkiye’yi temsil etmek üzere göndermiştir. Bu toplantıda alınan Latin asıllı alfabe kabul edilmesi tavsiyesine uyulmuş ve 1 Kasım 1928’de Türkiye bu alfabeyi benimsemiştir.

18.
Kuralcı dil bilgisi nedir?
Doğru Cevap: "A" Dilin kurallarının tanımına göre dilin kullanılmasını savunan yaklaşımdır.
Soru Açıklaması
Kuralcı dil bilgisi, dilin kurallarının tanımına göre dilin kullanılmasını savunan yaklaşımdır. Bu yaklaşımda dil bilgisi bir amaçtır.
19.
Aşağıdakilerin hangisinde kısa ünlülerin uzun söylenmesine ilişkin bir yanlışlık yapılmıştır?  
Doğru Cevap: "A" Kovalamacanın ardından katil zanlısı ele geçirildi. 
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi geniz sesi ile oluşan kelimelere örnek gösterilebilir? 

Doğru Cevap: "B" Makas
Soru Açıklaması

/m/ ve /n/ geniz boşluğunda oluşan geniz sesleri, diğer sesler ise ağız boşluğunda oluşan ağız sesleridir. "makas" kelimesindeki /m/ sesi geniz sesidir. Doğru cevap B'dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.