Türk Dili 1
Deneme Final Sınavı 32
1.
Aşağıdakilerden hangisi, Türk yazı dilinde en az alıntı sözcük bulunan dönemdir?
Doğru Cevap: "C" Karahanlılar Dönemi
Soru Açıklaması
Çok zengin bir söz varlıgına sahip olan Kutadgu Bilig’de din yoluyla Arapça ve Farsçadan gelen alıntı sözcük oranı yüzde iki civarındadır. Pek çok dünya dilini etkilemiş ve onlara sayısız sözcükler vermiş olan Türkçe, yalnızca Arapça ve Ingilizce karşısında gerilemiştir.
2.

Cümleler yapı, anlam, yüklemin türü ve ögelerinin dizilişine göre farklı biçimlerde sınıflandırılabilir. Yapısına göre cümle türleri düşünüşdüğünde aşağıdaki seçeneklerden hangisi dışarıda kalır? 

Doğru Cevap: "D" Kurallı cümle 
Soru Açıklaması

Cümleler yapı, anlam, yüklemin türü ve ögelerinin dizilişine göre farklı biçimlerde sınıflandırılabilir: Yapısına göre; Basit, Birleşik, Bağlı, Sıralı. Ögelerin Dizilişine Göre: Kurallı, Devrik 

Doğru yanıt D 

3.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sözcük yapımında başvurulan yollardan birine değinilmemiştir?

Doğru Cevap: "B" Yorumlama
Soru Açıklaması

Sözcük yapımı ile ilgili başlıca yollar şu şekilde sıralanabilir: Birleştirme Türetme Kalıplaşma O¨rnekseme Kırpma, Karma Kısaltma Kasıtlı yaratma Ters türetme Derleme Tarama Genelleşme Kopyalama

4.

"Geçmişte yaşanmış olan göçler, fetihler ve çalışma amaçlı taşınmalar sonucunda büyük bir alana yayılan Türkçe, geniş bir alanda konuşulma niteliğini de kazanmıştır. Bugün Avrupa’nın batısından Asya’nın doğusuna kadar uzanan yaklaşık on iki milyon kilometrekarelik bir alanda Türk dili konuşulmaktadır."

Metinde Türkçe'nin hangi güçlü özelliğinden bahsedilmektedir?

Doğru Cevap: "B" Coğrafi yaygınlık
Soru Açıklaması

Türkçenin güçlü yanları ve iç zenginliği olarak değerlendirebileceğimiz alanları da bulunmaktadır. Bunlar Türk dilinin tarihsel derinliği, coğrafi yaygınlığı, söz varlığının genişliği, ilişki ve nezaket sözlerinin yoğunluğu, akrabalık adlarının çeşitliliği, atasözlerinin çokluğu ve anlatım gücüdür.

Çoğrafi yaygınlık incelendiğinde, geçmişte yaşanmış olan göçler ve fetihler sonucunda büyük bir alana yayılan Türkçe, bugün geniş bir coğrafyada konuşulma niteliğini de kazanmıştır. Geçen yüzyılın ikinci yarısında çalışmak amacıyla Avrupa’nın çeşitli ülkelerine giden vatandaşlarımız, Türkçenin yaygınlık alanını daha da genişletmiştir. Bugün Avrupa’nın batısından Asya’nın doğusuna kadar uzanan yaklaşık on iki milyon kilometrekarelik bir alanda Türk dili konuşulmaktadır.

5.

Bir sözcüğün ölçünlü söylenişi ne demektir?

Doğru Cevap: "B" Kullanımın genel kabul görmüş, yaygınlaşmış biçimidir
Soru Açıklaması

Bir sözcüğün ölçünlü söylenişi, genel kabul görmüş, yaygınlaşmış biçimidir. Dolayısı ile sorunun doğru cevabı B seçeneğidir.

6.

“Kalp kırıldı mı bir kere, telafisi olmaz.” cümlesinde yüklemin durumu aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

Doğru Cevap: "C" Yüklem geçişsiz eylem ile oluşmuşsa cümlede nesne ögesi olmaz.
Soru Açıklaması

Yüklem geçişsiz eylem ile oluşmuşsa cümlede nesne ögesi olmaz. Yükleme sorulan “kim, kimler, kimi, kimleri, neyi, neleri” sorularına cevap alınmaz.

7.

Türkçede hangi sesle sözcük başlamaz?

Doğru Cevap: "C" M
Soru Açıklaması

Türkçede m sesiyle sözcük başlamaz.

8.

Aşağıdakilerden hangisi bir dilin sorunları arasında sayılmaz?

Doğru Cevap: "A" Dilin tarihçesinin ve kökeninin her birey tarafından bilinmemesi
Soru Açıklaması

Bazı sözcüklerin yanlış söylenmesi ve yazılması, bazı sözcüklere yanlış anlamlaryüklenmesi; konuşma dilinde ve yazı dilinde cümledeki ögeler arasındaki uyumsuzluklarınyol açtığı anlatım bozukluklarının yanı sıra olur olmaz her yerde yabancıkökenli sözcüklere yer verilmesi, iş yerlerinde, ürünlerde yabancı adlar kullanılması genellikle dilin bir sorunu olarak algılanmaktadır.

9.
‘Şişman adam bana doğru yürüdü.’ cümlesinde geçen "şişman adam" ifadesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "A" Sıfat tamlaması
Soru Açıklaması
Altı çizilen ifadede ’şişman’ sıfat, ‘adam’ ise addır ve sıfat tamlamasıdır. Doğru yanıt A seçeneğidir.
10.

Aşağıdakilerden hangisi ses olayları nedenleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "C" Seslerin birbirini etkilememesi
Soru Açıklaması

C seçeneği dışındaki nedenler ses olayları içerisinde yer alır. Bu nedenle doğru cevap seslerin birbirini etkilememesidir. Çünkü sesler herzaman birbirini etkiler.

11.
Türkçe'de bazı sözcüklerin yanlış söylenmesi ve yazılması, bazı sözcüklere yanlış anlamlar yüklenmesi; konuşma dilinde ve yazı dilinde cümledeki ögeler arasındaki uyumsuzlukların yol açtığı anlatım bozukluklarının yanı sıra olur olmaz her yerde yabancı kökenli sözcüklere yer verilmesi, iş yerlerinde, ürünlerde yabancı adlar kullanılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kullanıcıların hatası
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi Türkçe'ye zenginlik katan özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Anlatım bozuklukları
Soru Açıklaması

Türkçe gerek ses yapısı ve ses uyumları gerek biçim özellikleri ve sözcük türetme yeteneği gerek söz varlığı ve anlatım gücü ile yeryüzündeki birçok dil gibi kendi kendisine yeten özelliklere ve iç zenginliğine sahiptir. Türkçenin karşı karşıya bulunduğu sorunların bir bölümü aslında konuşurlarının yaşadığı sorunlardır. Bunlar Türkçenin özelliklerini yeterince kavrayamamış, söz varlığı- nın anlatım gücü ile donanamamış, kendi yetersizliklerinin nedenini Türkçeye bağlayan, bu yüzden de yabancı sözcüklerin cazibesine kapılmış kullanıcıların sorunudur. Kısacası dilin asıl sorunu, gerekli özeni göstermeyen konuşurlarladır. Doğru cevap A'dır.

13.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi dilimizden Macarcaya geçmiştir?

Doğru Cevap: "A" Keçi
Soru Açıklaması

Keçi dilimizden Macarcaya geçmiştir. Doğru cevap A'dır.

14.
Türkçeden en fazla sözcüğün geçtiği dil aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sırpça
Soru Açıklaması
Doğru cevap a şıkkıdır
15.

İmla olarak da adlandırılan ve bir dilin belli kurallarla yazıya geçirilmesi;söz varlığının yürürlükte olan ses, biçim, köken bakımından kurallara uygun olarak yazılması, noktalama işaretlerinin yerli yerinde kullanılması olarak tanımlanan dil bilgisi terimine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Yazım
Soru Açıklaması

Yazım, imla olarak da adlandırılan ve bir dilin belli kurallarla yazıya geçirilmesi;söz varlığının yürürlükte olan ses, biçim, köken bakımından kurallara uygun olarak yazılması, noktalama işaretlerinin yerli yerinde kullanılması olarak tanımlanan dil bilgisi terimidir. Yazım kuralları ve sözlerin,özel adların, kısaltmaların bu kurallara göre yazılmış biçimleri, abece sıralamasına göre yazım kılavuzunda yer alır. Doğru cevap D'dir.

16.

Aşağıdakilerden hangisi söz varlığı kapsamında ele alınamaz?

Doğru Cevap: "D" Alfabe
Soru Açıklaması

Alfabe, söz varlığı kapsamında ele alınamaz.

17.

Konuşma seslerini özellikleri, türleri, sözcüklerdeki sıralanışları, görevleri ve uğradıkları değişmeler açısından araştıran, sınıflandıran ve herhangi bir kurama dayalı olmayan, genellikle fiziksel yönleri ağır basan dil bilgisi dalına ne denir?

Doğru Cevap: "C" ses bilgisi
Soru Açıklaması

ses bilgisi

18.

Yazmış olduğu hatıratıyla, Türk nesrinin önemli örneklerindenbirini bırakmış olan kişi kimdir?

Doğru Cevap: "D" Babür
Soru Açıklaması

Klasik dönemin diğer iki önemli edebiyatçısı da aynı zamanda hükümdar olan Hüseyin Baykara ile Babür’dür. Ali Şir Nevâyî’nin okul arkadaşı ve yakın dostu olan Hüseyin Baykara; hem bir hükümdar, hem de divân sahibi bir şairdir. Babür ise divânı ve başka eserleri yanında hatıra türünden yazdığı Vakayî adlı büyük eseriyle hem Türk anı edebiyatının hem de Türk nesrinin önemli örneklerinden birini vermiştir.

19.

"Bana bir daha yalan söylersen seni affetmeyeceğim." cümlesi yapısına göre nasıl bir cümledir?

Doğru Cevap: "D" Şartlı bileşik
Soru Açıklaması

Temel cümledeki olayın gerçekleşmesi yan cümlede iletilen durumun gerçekleşmesine bağlıdır. Dolayısıyla bu bir koşul-şart cümlesidir.

20.
I. Ortaçağ'da yazılan belgeler II. Mağaralara kazınmış sözcükler III. Sümerce tabletlerdeki alıntı kelimeler IV. Friglerden kalan yazılı anıtlar Türk Dili'nin yaşayan Dünya dilleri arasında en eski yazılı belgelere sahip olmasının kanıtı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
Doğru cevap C şıkkıdır
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.