Türk Dili 1
Deneme Final Sınavı 36
1.

Günümüzde en geçerli ve yaygın yabancı dil niteliğini kazanmış olan dil aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" İngilizce
Soru Açıklaması

İngilizce, günümüzde en geçerli ve yaygın yabancı dil niteliğini kazanmış olan dildir. Doğru cevap E'dir.

2.
Bir sözcüğün genel kabul görmüş ve yaygınlaşmış biçimde söylenişine ne isim verilmektedir?
Doğru Cevap: "C" Ölçünlü söyleniş
Soru Açıklaması
Bir sözcüğün genel kabul görmüş ve yaygınlaşmış biçiminde söylenişine ölçünlü söyleniş denmektedir. Doğru yanıt C'dir.
3.
Kitle iletişim araçlarında kullanılan Türkçe'nin iyileştirilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
Doğru Cevap: "E" Yayımcılara yönelik hizmet içi kursların düzenlenmesi
Soru Açıklaması
4.

Cumhuriyet döneminde deyim kavramının karşılığı olarak hangi terim kullanılmıştır?

Doğru Cevap: "A" Tabir
Soru Açıklaması

'A' şıkkı haricindeki deyim kelimesinin eş anlamları farklı zamanlarda Osmanlı döneminde kullanılmış olup kimi farsça kimi arapçadan gelmektedir.Doğru yanıt 'A'

5.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi şartlı birleşik cümledir? 

Doğru Cevap: "E" Onu seviyorsan, ayrılamayacaksan bunu Ona söylemelisin.
Soru Açıklaması

Şartlı Birleşik Cümleler: Temel cümleye şart ifadesine dayalı bir yan cümle ilebağlanmış cümlelerdir. Türkçede –sA şart eki almış yan cümle, temel cümleyi şart,zaman, tahmin, benzetme gibi anlamlarla tamamlar ve çoğu zaman zarf işlevindetemel cümleden önce gelir.Örnek: Bu sefer de geç gelirse / bir daha beklemem.yan cümle / temel cümleOnu seviyorsan, ayrılamayacaksan / bunu Ona söylemelisin. yan cümle / yan cümle / temel cümle

Doğru yanıt E 

6.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi karma yoluyla oluşmuştur?

Doğru Cevap: "C" Arge
Soru Açıklaması

KarmaKarma, iki sözcüğün hecelerini ya da parçalarını, genellikle ilk bileşenin birinci, ikinci bileşenin ikinci parçasını bir araya getirerek yeni sözcük oluşturma yoludur. arge (<araştırma + geliştirme), ordonat (< ordu + donatım), eltel (< el + telefonu ) vb. Karmadabileşenler biçim bilgisel ögeler değildir.

7.
Aşağıdakilerden hangisi "mertlik" ile ilgili bir atasözüdür?
Doğru Cevap: "C" Aman diyene kılıç kalkmaz.
Soru Açıklaması

Aman diyene kılıç kalkmaz atasözü mertlik ile ilgilidir. Doğru cevap C'dir.

8.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde türetim yapılamayan bir ekin olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: "E" Altmış
Soru Açıklaması

Türkçe altmış ve yetmiş sözcüklerindeki -mIş yeni türetim yapamaz, yani başka sözcüklerde kullanılamaz.

9.

Geometri alanında kullanılan açı, açıortay, altıgen, beşgen, çap, dar açı, dış tersaçı, dikey, düşey çizgi, eşkenar dörtgen, ikizkenar üçgen, teğet, yamuk, yüzey gibi yüz yirmi dokuz geometri terimini kullanarak Türkçe terimlerle öğretim ve bilim yapmanın örneğini gösteren kimdir?

Doğru Cevap: "A" Mustafa Kemal Atatürk
Soru Açıklaması

Geometri alanında kullanılan açı, açıortay, altıgen, beşgen, çap, dar açı, dış tersaçı, dikey, düşey çizgi, eşkenar dörtgen, ikizkenar üçgen, teğet, yamuk, yüzey gibi yüz yirmi dokuz geometri terimini kullanarak Türkçe terimlerle öğretim ve bilim yapmanın örneğini gösteren şahıs hiç şüphesiz Mustafa Kemal Atatürk'tür. Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir.

10.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözcük yapımında kullanılan yollardan biri olan kırpma ile yapılmıştır?

Doğru Cevap: "A" Kilo
Soru Açıklaması

Kimi zaman, bir sözcüğün ilk hecesi ya da bir bölümü ile anlam kaybı olmadan aynı kavram ifade edilebilir. Kırpma, çok heceli bir sözcüğün bir veya daha fazla hecesini kaldırarak yeni sözcük oluşturma yoludur: Kilo (kilogram), motel (motor otel), pop (popüler), santim (santimetre) vb.

11.
Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin en çok sözcük aldığı dildir?
Doğru Cevap: "B" Arapça
Soru Açıklaması
12.
Bağlama edatlarıyla birbirine bağlanmış ve aralarında anlamca ilişki bulunan sıralı cümlelere ____ cümle denir.  Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" Bağlı
Soru Açıklaması

Bağlama edatlarıyla birbirine bağlanmış ve aralarında anlamca ilişki bulunan sıralı cümlelere bağlı cümle denir. Doğru cevap C'dir.

13.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem yapım eki hem de çekim eki almıştır?
Doğru Cevap: "D" varlığım
Soru Açıklaması
14.

Türkiye Türkçesinin Balkanlar'da Orta Doğu'da, Kafkaslar 'da yazı dili olarak kullanılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Türkçenin Osmanlı Devleti'nin resmi dili olması.
Soru Açıklaması

Türk yazı dilleri içerisinde en fazla konuşura sahip Türkiye Türkçesi, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde değil Balkanlarda, Orta Doğuda, Kafkaslar’da yazı dili olarak kullanılmaktadır. Türkiye Türkçesinin bu coğrafyalarda yazı, edebiyat, yayın kıs­men de öğretim dili olarak kullanılmasının nedeni Türkçenin Osmanlı Devletinin resmî dili olmasından kaynaklanmaktadır.

15.
Cümle çözümlemelerinde yükleme sorulan hangi soru sözcüğü yer tamlayıcısını (dolaylı tümleci) buldurur?
Doğru Cevap: "E" Kimden
Soru Açıklaması
E seçeneğindeki kimden soru sözcüğü dolaylı tümlec buldurmaya yöneliktir
16.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir ad tamlaması ile kurulmuş tamlama türü bulunmaktadır? 

Doğru Cevap: "D" Odanın içini gül kokusu kaplamıştı.
Soru Açıklaması

Belirtisiz ad tamlaması: İlk sözcüğün ek almayıp ikinci sözcüğün iyelik eki –sIalmasıyla oluşan ad tamlamasıdır.Örnek: Vişne reçelini çok severdi.Odanın içini gül kokusu kaplamıştı.Dedem tam bir insan sarrafıydı.

Takısız ad tamlaması: Her iki sözcüğün de ek almadığı ad tamlamasıdır. Bu tür adtamlamalarında tamlanan ögenin niteliği, benzetme ve/ya neden yapıldığını belirtilir.

Örnek: Kendisine yün kazak örmüştü.Tahta kapıdan içeri girince ilk onu gördü.Vitrinde gördüğü elmas yüzükle geçmişe daldı.

Demir kapı beyaza boyanmıştı. 

A, B, C ve E seçenekleri takısız isim tamlaması, D seçeneği ise belirtisiz isim tamlamasıdır. Doğru yanıt D 

17.

1. Yeni taşındığımız evle alışveriş merkezi arasında, bir sulama kanalı vardı. 2.  Sınavı geçmek için, çok çalışman gerektiğini bilmiyor değilsin. 3. Bu şehirde, büyük bir sanat merkezi bulunur mu? 4. Annemin yokluğunda, patates yemekten bıktım! 5. Eve geldiğinizde, ayakkabılarınızı çıkararak oturmaz mıydınız?

Yukarıdaki cümlelerin türü, aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralamada verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Olumlu cümle-Olumsuz cümle-Soru cümlesi-Ünlem cümlesi-Emir cümlesi
Soru Açıklaması

Amaç 3

18.

İki veya daha fazla sözcükten oluşan, anlatım gücünü artırmak için az çok mantık dışına kayan, gerçek anlamından uzak, ilgi çekici bir anlam yüküne sahip, bazı sözcükleri değişmeyip bazıları değişebilen, toplum tarafından ortaklaşa benimsenen kalıplaşmış söz gruplarına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Deyim
Soru Açıklaması

Argo; toplumda belli bir sosyal sınıfa mensup olanların, daha çok toplum dışı olarak algılanan ve damgalanmış grupların, toplumun diğer kesimlerinden ayrılmak veya gizlenmek içgüdüsüyle kendilerine sözcük ve deyimlerle oluşturdukları konuşma sistemidir. İkileme, anlatım gücünü artırmak, anlamı pekiştirmek, kavramı zenginleştirmek amacıyla aynı sözcüğün tekrar edilmesi veya anlamları birbirine yakın veya karşıt olan ya da sesleri birbirini andıran iki sözcüğün yan yana kullanılmasıdır. Dillerin söz varlıklarının hiç azımsanmayacak bölümlerinden birini alıntı, yani başka bir dilden gelen sözcükler oluşturur.  Atasözleri; toplumların hayatın akışı içerisinde oluşan bilge yönlerini, kazandıkları deneyimleri, dünyaya bakışlarını, anlatım yeteneklerini yansıtan ve çok uzun süre düşünce dünyasında yaşamaya devam edebilen bir tür kalıplaşmış sözlerdir.  İki veya daha fazla sözcükten oluşan, anlatım gücünü artırmak için az çok mantık dışına kayan, gerçek anlamından uzak, ilgi çekici bir anlam yüküne sahip, bazı sözcükleri değişmeyip bazıları değişebilen, toplum tarafından ortaklaşa benimsenen kalıplaşmış söz gruplarına deyim denir. Doğru cevap C seçeneğidir.

19.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "E" Sehpanın ayağı kırılmış, hemen onarılması gerekiyor.
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi söyleyiş teriminin eş anlamlısıdır?

Doğru Cevap: "C" Sesletim
Soru Açıklaması

Sesletim

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.