Türk Dili 1
Deneme Final Sınavı 39
1.

İki veya daha fazla sözcükten oluşan, anlatım gücünü artırmak için az çok mantık dışına kayan, gerçek anlamından uzak, ilgi çekici bir anlam yüküne sahip bazı sözcükleri değişmeyip bazıları değişemeyen, toplum tarafından ortaklaşa benimsenen kalıplaşmış söz gruplarına ne denir?

Doğru Cevap: "A" Deyim
Soru Açıklaması

İlgili tanım deyimin tanımıdır. Doğru cevap 'A'şıkkıdır.

2.
I. İnanç II. Ahlak III. El Sanatları IV. Öğreti V. Dünya GörüşüYukarıdakilerden hangileri manevi kültür unsurlarındandır?
Doğru Cevap: "E" I, II, IV ve V
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi kısaltma öbeklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Edat öbeği
Soru Açıklaması

Kısaltma öbekleri; ilgi, belirtme, yaklaşma, bulunma ve ayrılma öbeği olarak beş gruba ayrılmıştır. Doğru cevap B'dir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi, dil ve toplum arasındaki ilişkinin özelliklerindendir?

Doğru Cevap: "B" Cinsiyet, dilin kullanımını belirler.
Soru Açıklaması

Amaç 6

5.
Türk diline kimsene bakmaz idi. Türklere hergiz gönül akmaz idi. Dizeleri kime aittir?
Doğru Cevap: "A" Aşık Paşa
Soru Açıklaması

A^şık Paşa, ünlü eseri Garibname’de Türkçe bilincinin oluşmamasından 

Türk diline kimsene bakmaz idi.

Türklere hergiz gönül akmaz idi.

dizelerini dile getirerek yakınmıştır. Doğru seçenek A'dır.

6.

"Bir nesnenin özelliklerinden veya özellikleri arasındaki ilişkilerden herhangi birini tek başına ele alan zihinsel işlem, gerçeklikte ayrılamaz olanı düşüncede ayırma"olarak verilen tanım, dilin aşağıdaki hangi özelliğini ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "B" Soyutlama
Soru Açıklaması

Duygu, düşünce ve kavramları dile getirebilmek için sözcük sayısının çok olması önemli olmakla birlikte, bundan daha önemlisi dilin sözcük türetme ve soyutlama gücüdür. Soyutlama; bir nesnenin özelliklerinden veya özellikleri arasındaki ilişkilerden herhangi birini tek başına ele alan zihinsel işlem, gerçeklikte ayrılamaz olanı düşüncede ayırma olarak tanımlanır. Doğru yanıt B'dir. 

7.

Aşağıdakilerden hangisi yapısına göre cümle türlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Kurallı
Soru Açıklaması

Türkçede cümleler, yapılarına, taşıdıkları yargı değerlerine göre basit, birleşik, bağlı ve sıralı olmak üzere dört grupta ele alınmaktadır. Kurallı cümle ise cümledeki öğelerin dizilişine göre yapılan sınıflama kapsamına girmektedir. Doğru cevap D seçeneğidir.

8.
Konuşma sırasında sesin perdesinin değişmesiyle oluşan melodik modele ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" tonlama
Soru Açıklaması
9.

TDK 2011 verilerine göre Türkçe'nin bugünkü yazı dilinin söz varlığı yaklaşık olarak kaçtır?

Doğru Cevap: "A" 122.000
Soru Açıklaması

Bir dilin işlenmişliğini ortaya koyan en önemli gösterge söz varlığıdır. Türk Dil Kurumunun 1945’te çıkardığı birinci baskı Türkçe Sözlük’te yaklaşık 32.000 söz vardı. Türkçenin bugünkü yazı dilinin söz varlığı son baskı (TDK 2011) Türkçe Sözlük’te 122.423’e ulaşmıştır. Bu nedenle doğru cevap A'dır.

10.
Latin harflerine dayanan Türk Alfabesi ne zaman kabul edilmiştir
Doğru Cevap: "A" 1 Kasım 1928
Soru Açıklaması
1 Kasım 1928 tarihinde Latin harflerine dayanan Türk Alfabesi kabul edilmiştir.
11.

Anlatımı güçlendirmek üzere ikileme oluşturulurken ya aynı sesi veren aynı sözcük tekrarlanır ya da sesleri birbirini andıran sözcükler yan yana kullanılır. Bazı durumlarda ikilemeyi oluşturan sözcüklerin başındaki ünsüzlerin benzeşmesi ile ön seste benzerliksağlanmış olur. Aşağıdaki ikilemelerden hangisi buna örnektir? 

Doğru Cevap: "C" kör kütük 
Soru Açıklaması

Anlatımı güçlendirmek üzere ikileme oluşturulurken ya aynı sesiveren aynı sözcük tekrarlanır ya da sesleri birbirini andıran sözcükler yan yana kullanılır.İkilemeyi oluşturan sözcüklerin başındaki ünsüzlerin benzeşmesi ile ön seste benzerliksağlanmış olur: Cümbür cemaat, çul çaput, çerden çöpten, çekip çevirmek, bet beniz, çoluk çocuk, döl döş, düğün dernek, kış kıyamet, kol kanat, kör kütük, sağ salim, soy sop, kul kurban, yarım yamalak, yalan yanlış, yamru yumru, zar zor, saçma sapan, toz toprak vb.Bazen de ses benzerliğine bağlı ritim son seste oluşturulur: Kırık dökük, yırtık pırtık,eciş bücüş, az buz, tuz buz, süklüm püklüm, selam kelam, haşır neşir, hesap kitap, yaza boza, dur otur, giyim kuşam, dirlik düzenlik, halim selim, akça pakça vb.İkilemelerdeki sözcüklerde ünlüler de bir sistem içerisinde kullanılırlar. Özellikle yansımalarda birinci sözcüğün ilk hecesinde “a” sesi varsa, ikinci sözcüğün ilk hecesinde “u” ünlüsü yer alır: Çarpık çurpuk, tak tuk, çat çut, cart curt, takır tukur, gacır gucur, şapır şupur, allak bullak…

Doğru yanıt C 

12.

Aşağıda verilen sözcük gruplarından hangisi dilimize İtalyancadan geçmiştir?

Doğru Cevap: "B" İskele-Güverte
Soru Açıklaması

Önceleri denizcilik, ticaret gibi belirli alanlardaki İtalyanca acente, banka, bono, borda, iskele, güverte vb. sözcüklerle başlayan Batı dillerinden alıntılar Fransızca ile ilişkiler sonucunda artmıştır: abone, balkon, balon, bilet, jandarma, jüri, kabine, konferans, lamba, manto, moda, palto, rapor, salon, torpil. Doğru cevap B'dir.

13.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B"  İçine / yağmurlu bir günde birdenbire / açan güneş gibi doyumsuz bir sevinç / doldu.
Soru Açıklaması

B seçeneğindeki cümle ögeleri ayırmada yanlışlık yapılmıştır. Doğru cevap B'dir.

14.
Bilim, sanat, spor ve meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan sözcükler nasıl isimlendirilmektedir?
Doğru Cevap: "D" Terim
Soru Açıklaması
Bilim, sanat, spor ve meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan sözcüklere 'terim' denmektedir. Diğer seçeneklerin tamamı kişinin 'sözcük dağarcığını' ifade etmekte ve eş anlamlıdırlar. Doğru yanıt D'dir.
15.

Aşağıdakilerden hangisi Türk dilinin zenginlik alanlarından biridir? 

Doğru Cevap: "A" Söz varlığının anlatım gücü
Soru Açıklaması

Türkçenin güçlü yanları ve iç zenginliği olarak değerlendirebileceğimiz alanları da bulunmaktadır. Bunlar Türk dilinin tarihsel derinliği, coğrafi yaygınlığı, söz varlığının genişliği, ilişki ve nezaket sözlerinin yoğunluğu, akrabalık adlarının çeşitliliği, atasözlerinin çokluğu ve anlatım gücüdür.

16.

Bir dilin söz varlığı denince akla aşağıdakilerden hangisi gelmez?

Doğru Cevap: "B" Noktalama işaretleri
Soru Açıklaması

Söz varlığı;bir dilin sözcükleri,deyimleri,atasözleri demektir. Noktalama işaretleri buna girmez.

17.

Aşağıdakilerden hangisi Türkçe'deki hece türlerinden (ünsüz+ünlü+ünsüz+ünsüz)ün gösterimidir?

Doğru Cevap: "D" CVCC
Soru Açıklaması

CVCC Türkçe'deki hece türlerinden (ünsüz+ünlü+ünsüz+ünsüz)ün gösterimidir.

18.
Aşağıdakilerden hangisi "balıkçılık" sözcüğünün tabanıdır?
Doğru Cevap: "C" Balıkçı
Soru Açıklaması
Tabanlar, eklerin, yani bağımlı biçim birimlern eklendiği yalın sözcükler, yani bağımsız biçim birimlerdir. Tabanlar kök veya türemiş sözcük olabilir. Mesela göz, gözlük sözcügünün; gözlük, gözlükçü sözcüğünün; gözlükçü ise gözlükçülük sözcüğünün tabanıdır. Doğru cevap c şıkkıdır
19.

Diller arasında bir karşılaştırma yapılacaksa hangi açıdan dillerin değerlen­dirilmesi daha doğrudur?

Doğru Cevap: "C" İşlenmişlik açısından
Soru Açıklaması

Diller arasında bir karşılaştırma yapılacaksa işlenmişlik açısından dillerin değerlen­dirilmesi daha doğrudur. Dillerin yazı diline sahip olup olmaması bir değerlendirme ölçütüdür.

20.
Aynı meslek veya toplumsal gruptaki insanların, temel kavramları itibarıyla ortak dilden ayrı olarak kullandıkları özel dil veya söz dağarcığına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Jargon
Soru Açıklaması
Argo ve Jargon TDK’nin Türkçe sözlüğünde (www.tdk.gov.tr) argo bir dil türü olarak değil ‘1. Her yerde ve her zaman kullanılmayan veya kullanılmaması gereken çoklukla eğitimsiz kişilerin söylediği söz veya deyim, mecaz. Serserilerin, külhanbeylerinin kullandığı söz veya deyim’ sözleriyle sözlüksel bir birim olarak açıklanmaktadır. Argonun prestiji ölçünlü dile göre çok düşüktür, denilebilir. Burada, belirli yerel, toplumsal ve mesleki gruplara özgü düşük statülü bir dil olan argo ile özellikle gençler tarafından kullanılan yeni üretilen ve hızla değişebilen ve toplumun çok büyük çoğunluğu tarafından anlaşılmayan söz varlığına dayalı özel dil arasında bir ayrım yapmak gerekiyor. Aynı meslek veya toplumsal gruptaki insanların, temel kavramları itibarıyla ortak dilden ayrı olarak kullandıkları özel dil veya söz dağarcığına jargon adı verilmektedir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.