Türk Dili 1
Deneme Final Sınavı 4
1.

I. Atasözleri ders verici niteliktedir.

II. Atasözleri sürekli tekrarlanır.

III. Atasözleri incelendiğinde genellikle ortadan ikiye bölünmüş bir cümleyle karşılaşılır.

IV. Atasözleri bir ulusun düşünce ve duygu dünyasında yer alan değerleri barındırır.

Atasözleri ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması

Bu özelliklerin hepsi atasözlerinin özellikleridir.

2.
Aşağıdakilerden hangisi 'söz varlığı' ile aynı anlamda kullanılır?
Doğru Cevap: "A" Söz hazinesi
Soru Açıklaması
Söz varlığı, bir dildeki, bir eserdeki sözcüklerin, deyim ve atasözlerinin bütünüdür. Söz dağarcığı, söz hazinesi, kelime serveti gibi adlarla da anılmaktadır. Doğru cevap A seçeneğidir.
3.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kırpma yoluyla oluşmuştur?

Doğru Cevap: "C" Kilo
Soru Açıklaması

Kilo, kilogramdan kırpa yoluyla oluşmuştur. Doğru cevap C'dir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi "göz" sözcüğü yerine kullanılan alıntı sözcüktür?

Doğru Cevap: "A" dide
Soru Açıklaması

dide

5.

Abluka, acente, antika, bando, damacana, iskele, madalya, tabela gibi sözcükler hangi dilden alıntılanmıştır?

Doğru Cevap: "B" İtalyanca
Soru Açıklaması

Hiç kuşkusuz Türkçe daha önce Batı dillerinden sözcükler almıştı. Örneğin Osmanlı Devleti’nin Venedik ile ilişkileri dolayısıyla İtalyancadan abluka, acente, antika, bando, damacana, iskele, madalya, tabela gibi sözcükler alıntılanmıştı. Doğru cevap B'dir. 

6.

Aşağıdakilerden hangisi deyim kavramını karşılamak üzere Osmanlı Türkçesinde kullanılan kelimelerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Dirhem
Soru Açıklaması

Deyim kavramını karşılamak üzere Osmanlı Türkçesinde darbımesel, tabir, ıstılah, temsil vb. terimler kullanılmış; ancak darbımesel zamanla yalnız atasözü kavramı için kullanılır olmuştur.Doğru yanıt E'dir.

7.
Türkçeye karşı kayıtsızlığın, duyarsızlığın yaşandığı bir dönemde Aşık Paşa hangi eserinde Türkçe bilincinin oluşmamasından yakınmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Garibname
Soru Açıklaması
Gündelik dilde, öğretim hayatında, kitle iletişim araçlarında ve sosyal medyada Türkçenin kullanımında yaşanan sorunların başında Türkçeye karşı kayıtsızlık ve duyarsızlık, toplumda Türkçe bilincinin gereğince yaygınlaşmamış olması gelmektedir. Geçmişte de Türkçeye karşı kayıtsızlığın, duyarsızlığın yaşandığı bir dönemde Karamanoğlu Mehmet Bey, “Şimden gerü divanda, dergâhta, bargâhta, çarşıda ve bazarda Türkçeden başka dil konuşulmaya” diyerek ferman çıkarmış; Âşık Paşa, ünlü eser Garibname’de Türkçe bilincinin oluşmamasından "Türk diline kimsene bakmaz idi. Türklere hergöz gönül akmaz idi." dizelerini dile getirerek yakınmıştır.
8.
Türkçe sözcüklerden yapılan ikilemelerin çoğu hangi sözcüklerle kurulur?
Doğru Cevap: "B" Yansımalarla
Soru Açıklaması

Türkçe sözcüklerden yapılan ikilemelerin çoğu yan­sımalardan kurulur: Şakır şakır, şıkır şıkır, tak tak vb.

9.
Aşağıdaki kelimelerden hangisinde imla bozukluğu söz konusudur?
Doğru Cevap: "E" eksoz
Soru Açıklaması
makine yerine makina, meyve yerine meyva, kurdele yerine kordale veya kurdela, egzoz yerine eksoz veya egsoz, şoför yerine şofor veya şöför yazmak birer yazım yanlışıdır.
10.

Toplumda belli bir sosyal sınıfa mensup olanların, daha çok toplum dışı olarakalgılanan ve damgalanmış grupların, toplumun diğer kesimlerinden ayrılmak veya gizlenmek içgüdüsüyle kendilerine sözcük ve deyimlerle oluşturdukları konuşma sistemine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Argo
Soru Açıklaması

Argo

11.

Hangisinde verilen sıralama yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Öfkesinden etrafındaki insanlara ağır sözler söylüyordu.  (Dolaylı Tümleç,Zarf Tümleci, Belirtisiz Nesne, Yüklem)
Soru Açıklaması

Öfkesinden etrafındaki insanlara ağır sözler söylüyordu. 

Öfkesinden = zarf tümleci

etrafındaki insanlara= dolaylı tümleç

ağır sözler= belirtisiz nesne

söylüyordu= yüklem

12.
Aşağıdakilerden hangisi bir atasözünün oluşup yaygınlaşması için gerekli koşullardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Cümleler, birbirleriyle kafiyelidir.
Soru Açıklaması
D şıkkında Atasözlerini oluşturan cümlenin kafiyeli olması atasözünün oluşup yaygınlaşması için gerekli koşullardan birisi değildir.
13.

Bir nesnenin özelliklerinden veya özellikleri arasındaki ilişkilerden herhangi birini tek başına ele alan zihinsel işlem, gerçeklikte ayrılamaz olanı düşüncede ayırma nedir?

Doğru Cevap: "A" Soyutlama
Soru Açıklaması

Soyutlama

14.

Kars ilinin bir köyünde yaşayan bir vatandaşla Muğla ilinin bir köyünde yaşayan bir köylü vatandaşın konuşma farklılığına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" ağız
Soru Açıklaması

 Şive ile ağız genellikle birbirine karıştırılmaktadır. Bir dilin aynı ülkenin çeşitli yerlerinde küçük ses farklılıklarıyla birbirinden ayrılan kollarına ağız denir.  Ağızlar ülkenin çeşitli bölge, kent veya bölümlerinde farklılık gösterebilmektedir.

15.
"Elinde kalan son antikalar, İstanbul'daki açık arttırmada üç beş kuruşa satıldı." cümlesinde zarf tümleci olan sözcük veya sözcük öbeği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" üç beş kuruşa
Soru Açıklaması
Cümlede sözcük öbeklerinden bağlama öbeği, kısaltma öbeği, tekrar öbeği, ad ve sıfat tamlamaları, zarf-fiil öbeği, edat öbeği zarf görevinde olabilir. Doğru cevap E şıkkıdır.
16.

Garibname adlı eserinde Türkçe bilincinin oluşmamasından yakınan şair kimdir?

Doğru Cevap: "A" Aşık Paşa
Soru Açıklaması

A^şık Paşa, ünlü eseri Garibname’de Türkçe bilincinin oluşmamasından 'Türk diline kimsene bakmaz idi, Türklere hergiz gönül akmaz idi.' dizelerini dile getirerek yakınmıştır.

17.

Aşağıdakilerden hangisi Türk damgalarından oluşan ilk Türk abecesidir?

Doğru Cevap: "A" Göktürk Yazısı
Soru Açıklaması

İlk yazılı kaynağımız Orhon Yazıtları’nda kullanılan ve bir bölümü Türk damgalarından gelen harflerden oluşan Göktürk yazısı ulusal abecemizdir.

18.
Kopyalama : A dilinin, B diline ait sözcük, anlam vb. dil ögelerini kendi sistemine dâhil etmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre aşagıdaki eşleştirmelerden hangisinde kopyalama yapılmıştır?
Doğru Cevap: "E" birader - brother
Soru Açıklaması
Türkçedeki ‘erkek kardeş’ anlamındaki birader sözcüğünün Boşnakça brati, Farsça berader ve İngilizce brother sözcükleriyle sesçe yakın ve anlamca aynı olmasının nedeni de Türkçenin bu sözcüğü Boşnakça ve İngilizce ile birlikte Hint- Avrupa dilleri ailesinde yer alan Farsçadan kopyalamasıdır.
19.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim kullanılmıştır?

Doğru Cevap: "E" Kardeşim bilgisayarını bozduğumu öğrenince küplere bindi.
Soru Açıklaması

‘Kardeşim bilgisayarını bozduğumu öğrenince küplere bindi.’ cümlesinde "küplere binmek" sinirlenmek anlamında kullanılmıştır. Doğru cevap E'dir.

20.

Aşağıdakilerden hangisi sözcüğün mecazlı kullanımının sıklıkla iletişim sorunlarına yol açabileceğini gösterir?

Doğru Cevap: "A" Sözcüklerin farklı anlamlara gelebilmesi
Soru Açıklaması

Mecaz bir dilin zenginleşmesinin önemli yolarından biridir. Özellikle sanatçılara daha iyi ifade imkânı sağlar. Ancak günlük iletişimde gerçek anlamından çok farklı biçimde kullanılabilmesinden dolayı “anlama ortaklığına” ihtiyaç duyar. Bu anlama ortaklığı gerçekleşmediğinde de iletişim sorunlarına yol açması muhtemeldir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.