Türk Dili 1
Deneme Final Sınavı 43
1.
Türkçenin söz varlığını doğru bir şekilde kullanmak isteyen bir birey, aşağıdakilerden hangisini yapmayacaktır?
Doğru Cevap: "C" Radyo ve televizyon yayınlarını yakından takip edecektir.
Soru Açıklaması
Türkçeyi doğru kullanmaya çalışan bir bireyin, radyo ve televiyzon yayınlarını takip ederek işe başlaması beklenmez; bu yayınlardaki yanlış veya yetersiz dil kullanımlarını araştırmak sonraki çalışmalardan olabilir. Doğru cevap C şıkkıdır.
2.

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Olaylar bir gün sonra sosyal medyada yer alır
Soru Açıklaması

Gazetelerin ancak bir gün sonra yazabileceği olaylar, sosyal medyada bir anda yayıldığı gibi farklı yönleriyle değerlendirilmektedir. Doğru cevap A'dır.

3.
Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin güçlü yanları ve iç zenginliği olarak değerlendirilebilecek alanlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Türkçenin Söz Varlığına Girmiş Yabancı Kökenli Sözcükler
Soru Açıklaması
Soru kitaptaki metni aynen sorduğu için hatırlama düzeyinde bir sorudur.
4.

Sözcük öbeklerinin özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Sözcük öbekleri cümlede anlamı genişletme, pekiştirme, belirtme ve niteleme görevlerini yerine getiremezler.
Soru Açıklaması

Sözcük öbekleri cümlede anlamı genişletme, pekiştirme, belirtme ve niteleme görevlerini yerine getirirler. Herhangi bir ayrıntının belirtilmesi sözcük öbekleriylemümkündür ve cümlenin ögeleri de bu tür öbeklerle daha ayrıntılı hâle getirilebilir

5.

Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi halk ağzından yazı diline aktarılan sözcüklere örnektir?

Doğru Cevap: "D" Delecek - Zımba
Soru Açıklaması

Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan Türkçe Sözlük’te (hlk) kısaltmasıyla verilen bütün sözcükler halk ağzından yazı diline aktarılmış sözcüklerdir ki bunların sayısı binlerle ifade edilmektedir. Konuyla ilgili bir çalışmada halk ağzından yazı diline aktarılan sözcüklere örnek olmak üzere verilen sözcüklerden bazıları şunlardır: ağartı : süt, yoğurt, ayran gibi yiyecek ve içecekler. alaz : alev, yalaz. algın : cılız, zayıf, hastalıklı. alkarısı : loğusalara musallat olarak onları boğduğu sanılan görüntü. çor : salgın. delecek : zımba. dolukmak : göz yaşarmak, ağlayacak duruma gelmek. göbelek : yenilen bir çeşit mantar, mantar. işmar etmek : el, göz veya baş ile işaret etmek. kesmik : 1.kesilmiş sütün koyu bölümü, 2. başakla karışık iri saman, 3.taş gibi olmuş toprak parçası.

6.

Johanson ve Csató coğrafi, genetik ve tipolojik ölçütleri esas alarak yaptığı sınıfandırmada Türk dillerini altı gruba ayırır.

Bu sınıflandırmaya göre Türkiye Türkçesi aşağıdaki gruplardan hangisinin içinde yer alır? 

Doğru Cevap: "C" Güneybatı (GB), Oğuz Türkçesi
Soru Açıklaması

Güneybatı (GB), Oğuz Türkçesi grubu kendi içinde batı (b) ve doğu (d) olmak üzere ikiye ayrılır. GBb grubunda Gagauzca, Türkiye Türkçesi ve Azerice; GBd grubunda ise Türkmence yer alır. Doğru yanıt C seçeneğidir. 

7.
Aşağıdakilerden hangisi Hint-Avrupa dil ailesi içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Kafkas dilleri
Soru Açıklaması
8.
Aşağıda Orhun Yazıtlarıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? I. Orhun Yazıtlarında sadece Çince ve Sanskritçe kullanılmıştır. II. Orhun Yazıtlarında Tibetçe dili yoğunluklu olmak üzere toplam beş dil kullanılmıştır. III. Orhun Yazıtlarında beş dil kullanılmış ancak çok az sayıda sözcüğe yer verilmiştir. IV. Orhun Yazıtlarında kullanılan dillerle başlayan etkileşim daha sonra Türk yazı dillerini de etkilemiştir. V. Orhun Yazıtlarında kullanılan dillerin sözcük dağılımı eşittir.
Doğru Cevap: "B" I, II, V
Soru Açıklaması
İlkeden yola çıkarak genele varma olduğu için analiz düzeyinde bir sorudur.
9.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ‘genelleşme’ yoluyla yapılmış bir sözcüktür?

Doğru Cevap: "A" vimlemek
Soru Açıklaması

Başlangıçta kişi adı, marka adı vb. özel ad olan sözcükler genelleşerek belirli bir türün genel adı hâline gelebilir. Vimlemek (marka adından) özel ismi bu yolla dilin söz varlığına girmiştir.

10.

"Senede bir gün de olsa gel." cümlesinde "senede bir gün" aşağıdaki kısaltma öbeklerinden hangisine örnektir? 

Doğru Cevap: "A" Bulunma öbeği 
Soru Açıklaması

Senede bir gün ilk ögede bulunma hali taşıdığı için bulunma öbeğine örnektir. 

11.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Türkçesinin en çok konuşulduğu yerler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Türkmenistan
Soru Açıklaması
Soru kitaptaki metni aynen sorduğu için hatırlama düzeyinde bir sorudur.
12.

İki veya daha fazla sözcükten oluşan, anlatım gücünü artırmak için az çok mantık dışına kayan, gerçek anlamından uzak, ilgi çekici bir anlam yüküne sahip, bazı sözcükleri değişmeyip bazıları değişebilen, toplum tarafından ortaklaşa benimsenen kalıplaşmış söz gruplarına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Deyim
Soru Açıklaması

İki veya daha fazla sözcükten oluşan, anlatım gücünü artırmak için az çok mantık dışına kayan, gerçek anlamından uzak, ilgi çekici bir anlam yüküne sahip, bazı sözcükleri değişmeyip bazıları değişebilen, toplum tarafından ortaklaşa benimsenen kalıplaşmış söz gruplarına deyim adı verilir.

13.
Türkçe sırasıyla köken ve yapı bakımından aşağıdaki dünya dillerinden hangileri arasında bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Altay dilleri-Bitişken diller
Soru Açıklaması

Türkçe, akraba oldukları henüz kesinlik kazanmayan Altay dilleri grubu içinde yer almaktadır. Türkçe sondan eklemeli bir dil olduğundan eklenme, son eklenme şeklinde gerçekleşir ve bitişken diller içerisinde yer alır.

14.

Bir nesnenin özelliklerinden veya özellikleri arasındaki ilişkilerden herhangibirini tek başına ele alan zihinsel işlem, gerçeklikte ayrılamaz olanıdüşüncede ayırma olarak tanımlanan terim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" soyutlama
Soru Açıklaması

Soyutlama: Bir nesnenin özelliklerinden veya özellikleri arasındaki ilişkilerden herhangi birini tek başına ele alan zihinsel işlem, gerçeklikte ayrılamaz olanı düşüncede ayırma.

15.

Türkçeden en fazla sözcüğün geçtiği dil aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Sırpça
Soru Açıklaması

Türkçeden en fazla sözcüğün geçtiği dil Sırpçadır. Bir zamanlar dokuz bine yakın sözcüğün bulunduğu belirlenmiştir. Bugün Sırpçada sayısı yedi bine yaklaşan Türkçe alıntıdan badzànak ‘bacanak’, bàlta ‘balta’, dùšek ‘döşek’, jòrgan ‘yorgan’, kàjmak ‘kaymak’, òdzak ‘ocak’ bunlardan yalnızca birkaçıdır. Doğru cevap D'dir.

16.

Deyimler ve atasözleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Deyimler de atasözleri gibi yargı bildirmezler.
Soru Açıklaması

Deyimler yargı bildirmezler. Deyimler; bir durumu, olayı ya da varlığı tasvir etmek, açıklamak, ifade etmek amacıyla etkili anlatımından yararlanılan kalıplaşmış söz gruplarıdır. Atasözü ise, bir gözlem ve tecrübenin sonucunda ortaya çıkmış ve zamanla herkesçe benimsenmiş bir yargıyı dile getirir. Yaşanmış birtakım olaylardan, sonraki kuşakların ders almasını sağlamaya çalışır, bir öğüt verir. Bazı deyimlerde yargı bulunsa da genelde deyimler yargısız ifadelerdir.

17.

Bir durumu, olayı ya da varlığı tasvir etmek, açıklamak, ifade etmek amacıyla etkili anlatımından yararlanılan kalıplaşmış söz gruplarına ne ad verilir? 

Doğru Cevap: "B" deyim 
Soru Açıklaması

Deyimler yargı bildirmezler. Deyimler; bir durumu, olayı ya da varlığı tasvir etmek,açıklamak, ifade etmek amacıyla etkili anlatımından yararlanılan kalıplaşmışsöz gruplarıdır. 

Doğru yanıt B 

18.

"Leyla ile Mecnun" hangi sözcük öbeğine örnektir?

Doğru Cevap: "C" Bağlama öbeği
Soru Açıklaması

"Leyla ile Mecnun", "sen ve ben" bağlama öbeğine örnektir. Doğru cevap C'dir.

19.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, kalıplaşmış bir sözcük yoktur?

Doğru Cevap: "E" Kuruluşun, arge çalışmalarını hızlandırmalıyız.
Soru Açıklaması

Amaç 3

20.
Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin yanlış kullanımına sebebiyet vermez?
Doğru Cevap: "D" Dil için hazırlanmış bir sözlük kullanılması
Soru Açıklaması
Sözlük yalnızca dili öğrenenler için değil, o dilin konuşucuları için de hazırlanmıştır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.