Türk Dili 1
Deneme Final Sınavı 45
1.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin hece yapısı diğerlerinden farklıdır?

Doğru Cevap: "E" Sert
Soru Açıklaması

Kir, sel, var ve varlık sözcüklerindeki hecelerin yapısı CVC (ünsüz, ünlü, ünsüz) biçimindeyken sert sözcüğündeki hece yapısı CVCC (ünsüz, ünlü, ünsüz, ünsüz) biçimindedir. Doğru cevap E’ dir.

2.
Bir dilin söz varlığının incelenmesi, o dili konuşan insanların tarihî macerasını ve hangi milletlerle ne tür ilişkilerde bulunduğunu ortaya koyacağı gibi milletin kültür ve düşünce dünyası ile kavramlar dünyasını da gözler önüne sermesine dilcilikte verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Dil içi dünya görüşü
Soru Açıklaması

Bir dilin söz varlığının incelenmesi, o dili konuşan insanların tarihî macerasını vehangi milletlerle ne tür ilişkilerde bulunduğunu ortaya koyacağı gibi milletin kültür ve düşünce dünyası ile kavramlar dünyasını da gözler önüne serer ki dilcilikte buna “dil içi dünya görüşü” denir.

3.
‘Evine gitmeden önce bana uğrasın.’ cümlesi anlamına göre hangi tür cümleye örnektir?
Doğru Cevap: "B" Emir cümlesi
Soru Açıklaması
Verilen cümle; sevinme, korku, heyecan, çoşku gibi duygular ifade edilmemekte veya seslenme, çağırma gibi anlam taşımadığı için ünlem cümlesi özelliklerini taşımamaktadır. Ayrıca olumlu, kurallı ve basit bir cümledir. Ancak soruda anlamına göre hangi tür cümle olduğu sorulmaktadır. Bu nedenle doğru yanıt B seçeneğidir.
4.
Bir dilin ses dizgesinin bütününe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Ses bilimi
Soru Açıklaması
Doğru cevap B şıkkıdır.
5.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Türkçe yazıldığı gibi okunan bir dildir.
Soru Açıklaması
Türkçenin yazıldığı gibi okunan, okunduğu gibi yazılan bir dil olduğu sıkça söylenmesine rağmen bu bilgi son derece yanlıştır. Örneğin söyleyeyim olarak yazdığımız sözcüğü söyli:m biçiminde okunmaktadır.
6.
I. Sözcük öbekleri herhangi bir yargı bildirmez, ancak yine de anlamlı bir bütünlük gösterir. II. Sözcük öbekleri iki ve daha fazla sayıda sözcükten oluşabilir. III. İkiden fazla sözcükten oluşan öbeklerde iç içe geçmiş öbekler bulunabilir. IV. Çekim ekleri, sözcük öbeğinin son ögesine getirilir. V. Sözcük önekleri, cümlede tek bir öge gibi işlev görmezler, Yukarıdakilerden hangileri sözcük öbeklerinin özelliklerini ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "C" I, II, III, IV
Soru Açıklaması
Doğru cevap c şıkkıdır.
7.

Toplumlar ve kültürler arasındaki ilişkiler, dillerin birbirini etkilemesinde daima belirleyici olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu etkenleden biri olarak sayılmaz? 

Doğru Cevap: "D" İslamiyetin yayılması 
Soru Açıklaması

Ticari iliş- kiler, savaşlar, barışlar, buluşlar, felaketler kısacası yeryüzünde yaşanan her olay, dillerin birbirini etkilemesinde pay sahibi olmuştur. Bir inanca girme, bir uygarlık dairesine katılma da dillerin etkilenmesinde bir başka etkendir. İslamiyet tek başına değil her inanç siteminin farklı etkisi olmuştur. Doğru yanıt D'dir. 

8.

Aşağıdakilerden hangisi deyimler ile atasözleri için doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Atasözleri de deyimler gibi kalıplaşmış ifadelerdir.
Soru Açıklaması

Deyimler ve atasözleri zaman zaman birbirine karıştırılmaktadır. Bu iki kalıplaşmış yapı arasında biçime ve anlama bağlı birtakım farklar vardır. Bunlar: 1. Deyimler yargı bildirmezler. Deyimler; bir durumu, olayı ya da varlığı tasvir etmek, açıklamak, ifade etmek amacıyla etkili anlatımından yararlanılan kalıplaşmış söz gruplarıdır. Atasözü ise, bir gözlem ve tecrübenin sonucunda ortaya çıkmış ve zamanla herkesçe benimsenmiş bir yargıyı dile getirir. Yaşanmış birtakım olaylardan, sonraki kuşakların ders almasını sağlamaya çalışır, bir öğüt verir. Bazı deyimlerde yargı bulunsa da genelde deyimler yargısız ifadelerdir. Kısaca deyimler daha çok benzetme, kıyaslama yoluyla bir durumu açıklamak; atasözleri ise bir durum veya olayı tecrübeye dayalı bir yargıya bağlamak amacıyla kullanılırlar. 2. Atasözleri de deyimler gibi kalıplaşmış ifadelerdir. Ancak kalıplaşmanın biçiminde bazı farklılıklar vardır. Atasözlerindeki kalıplaşma deyimlere göre daha sıkıdır. Deyimlerde yer alan sözcükler başta, ortada ve sonda birtakım değişiklikler gösterebilirler. 3. Deyimler amaç bakımından da atasözlerinden farklıdır. Deyimlerin amacı bir durumu ya da kavramı özel bir kalıp içinde çekici ve etkili bir anlatımla belirtmek iken atasözleri öğüt verme, yol gösterme ya da tecrübe aktarma amacı güderler. Bu yönüyle bazı kalıp sözler her iki gruba da dâhil edilebilirler.

9.
Aşağıdakilerden hangisi kısaltma öbeklerine örnek olarak verilebilir?
Doğru Cevap: "E" Yükte hafif pahada ağır bir hediye al.
Soru Açıklaması
Doğru cevap e şıkkıdır
10.

"Resmi beyaz perde üzerinde kımıldayan, kirpiğinin her teli bir ok gibi dikilmiş güzel kadının gözünden damla damla akan sahte gözyaşları, insanı derinden yaralıyordu."

Yukarıdaki cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?

Doğru Cevap: "A" Dolaylı tümleç
Soru Açıklaması

Resmi beyaz perde üzerinde kımıldayan, kirpiğinin her teli bir ok gibi dikilmiş güzel kadının gözünden damla damla akan sahte gözyaşları= özne, insanı= nesne, derinden= zarf tümleci, yaralıyordu=yüklem. Cümlede dolaylı tümleç yoktur. Doğru cevap A'dır.

11.

Aşağıdaki ikilemelerle ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" İkilemelerde genellikle az heceli sözlük önce, çok heceli sözcük sonra gelir.
Soru Açıklaması

A, B, D ve E şıkları ikilemeler için doğru ifadeler değildir. 'C' şıkkı doğrudur. 

12.

Aşağıdakilerden hangisi 'söz varlığı' yerine kullanılan terimlerden değildir?

Doğru Cevap: "D" kavram kadrosu
Soru Açıklaması

Söz varlığı yerine, söz dağarcığı, sözcük dağarcığı, kelime dağarcığı, kelime hazinesi, kelime kadrosu, kelime serveti gibi terimler de kullanılmaktadır.

13.

Aşağıdakilerden hangisi Türkçe'nin söz varlığının çeşitli olmasının nedenlerinden biri değildir ?

Doğru Cevap: "B" Pek çok eski medeniyet diline sözcük kazandırmamış olması
Soru Açıklaması

Başka dillere kelime aktaran bir dil zengin bir dil veya dil varlığı çeşitli bir dil olarak kabul edilir.Gene geniş coğrafyalarda hüküm süren ve tarihi eski diller de söz varlığı çeşitli dillerdir. Doğru yanıt 'B' seçeneğinde verilmiştir.

14.

'Belki seviyordur da gösteremiyordur sevgisini'

Yukarıdaki cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Bağlı cümle
Soru Açıklaması

Bağlama edatlarıyla (bağlaç) birbirine bağlanmış ve aralarında anlamca ilişki bulunan sıralı cümlelere bağlı cümle denir (Eker, 2006).

15.

Türkçe, aşağıdaki hangi dil ailesine mensuptur?

Doğru Cevap: "C" Ural-Altay
Soru Açıklaması

Ural-Altay

16.

Türk Dil Kurumunun 2011'de sanal ortamda kullanıma sunduğu Büyük Türkçe Sözlük’te yaklaşık kaç söz varlığı bulunmaktadır?

Doğru Cevap: "C" 572.000
Soru Açıklaması

Türk Dil Kurumunun 2011'de sanal ortamda kullanıma sunduğu Büyük Türkçe Sözlük’te yaklaşık 572.000 söz varlığı bulunmaktadır. Doğru cevap C'dir.

17.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bağlama öbeği bulunmaktadır? 

Doğru Cevap: "B" Çalışkan fakat hırslı bir kişiliği vardı. 
Soru Açıklaması

Bağlama ÖbeğiEn az iki eş ögenin bağlaç ile bağlanmasıyla oluşan sözcük öbeğidir. Eğer bağlanan ikiden fazla öge varsa bağlaç son iki öge arasına girer. Bağlama öbeği, cümlede ad, sıfat ve zarf görevinde bulunabilirler.Örnek: Kardeşim ve teyzem yarın İstanbul’a gidecekler.Çalışkan fakat hırslı bir kişiliği vardı.Ne para ne şöhret mutlu etmişti.Zengin mi fakir mi belli değildi.

A, C, D ve E seçeneklerinde gibi, için...diye, arabayla, rağmen edat öbeği B seçeneğinde "fakat" bağlama öbeğidir. Doğru yanıt B 

18.

Bir sözcüğü veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Mecaz
Soru Açıklaması

Mecaz: Bir sözcüğü veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor. Doğru cevap B'dir.

19.
Aşağıdakilerden hangisi bir dilin söz varlığını oluşturan unsurlardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Kaba sözler
Soru Açıklaması
20.

Bir dilin kollarından birinin yani bir lehçesinin bir ülke ya da bölge içerisinde küçük ses farklılıklarıyla birbirinden ayrılmasına ne denir? 

Doğru Cevap: "B" Ağız
Soru Açıklaması

Kargış beddua demektir. Argo eğitimsiz kişilerce kullanılan söz öbekleri, Alkış dua demektir. Alıntı söz ise bir başka dilden gelen sözcük demektir. Doğru yanıt 'B' şıkkıdır. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.