Türk Dili 1
Deneme Final Sınavı 47
1.

Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir/, /koşarak çıkanlar nefes darlığıhisseder. (Cenap Şahabeddin)

Cümlesi yapısı bakımından ne tür bir cümledir?

Doğru Cevap: "B" Bağımsız sıralı cümle
Soru Açıklaması

Örnekteki sıralı cümle aralarında benzetme ilgisi bulunan bağımsız sıralı cümledir. Ortak ögeleri yoktur. Doğru cevap B seçeneğidir. 

2.
Aşağıdaki dillerden hangisi Kıpçak Türkçesi de denilen Türkçenin Kuzeybatı grubunda yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Gagauzca
Soru Açıklaması

 Gagauzca Türkçenin Güneybatı, Oğuz Türkçesi grubunda yer alır. Oysa Karayca, Karakalpakça, Nogayca, Kumukça, Kazakça, Karaçay Balkarca, Kazan Tatarcası, Başkurtça gibi dil ve lehçeler Türkçenin Kuzeybatı, Kıpçak Türkçesi grubunda yer alır.

3.
Aşağıdakilerden hangisi dünya dillerine Türkçe'den en çok geçen kelimelerdendir?
Doğru Cevap: "A" Yoğurt
Soru Açıklaması
4.

Çocuğun dil ediniminin belirli sürecinde iki sözcükten oluşan cümlelerle konuşmasına ne denir?

Doğru Cevap: "B" Telegrafik konuşma
Soru Açıklaması

Telegrafik konuşma, çocuğun dil ediniminin belirli sürecinde iki sözcükten oluşan cümlelerle konuşmasıdır.

5.
I. Türkçe yapı bakımından eklemeli bir dildir. II. Türkçe sözcüklerde kalınlık incelik açısından uyum güçlüdür. III. Türkçe sözcüklerde düzlük yuvarlaklık açısından uyum vardır. IV. Türkçe sözcüklerde genişlik yuvarlaklık açısından güçlü bir uyum vardır. Türkçe ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I, II, III
Soru Açıklaması
Doğru cevap c şıkkıdır
6.
Türkçenin karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümü için aşağıdakilerden hangisi faydalıdır?
Doğru Cevap: "E" Kitle iletişim araçlarında doğru ve güzel Türkçe kullanımının yaygınlaşması.
Soru Açıklaması

Kitle iletişim araçlarında bozuk dil kullanımı nasıl bir anda yaygınlaşıyorsa doğru ve güzel Türkçe kullanımı da bir anda yaygınlaşacaktır. Bu konuda ödüllendirici olmak gerekir. Türk Dil Kurumu, RTÜK gibi kurumların topluma örnek olacak biçimde doğru ve güzel Türkçeyi kullanan yazar, gazeteci, tiyatrocu, spiker ve sunucuyu ödüllendirmeye devam etmesi yararlı olacaktır. Bununla birlikte dilin kul­lanıldığı alanlarda yasal boşlukların giderilmesi, kuralların belirlenmesi yararlı olacaktır.

7.

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bakımdan dilin özelliklerinden değildir?

Doğru Cevap: "E" Ekonomik ve kültürel olarak gelişmiş ülkelerinde dilleri gelişmiştir.
Soru Açıklaması

Ekonomik ve kültürel yönden gelişmiş olan bir ülkenin dili de gelişmiş olabilir. Ancak bu yargı, bilimsel değildir.

8.

Codex Cumanicus hangi Türkçe ile yazılmıştır?

Doğru Cevap: "C" Kıpçak Türkçesi
Soru Açıklaması

Codex Cumanicus Avrupalılar tarafından Kıpçak sahasında yani Karadeniz’in kuzeyindeki Kıpçak lehçesi ile yazılmıştır.

9.

Aşağıdakilerden hangisinde alıntı hece türlerine örnek vardır?

Doğru Cevap: "D" Proje
Soru Açıklaması

"Proje" kelimesinin ilk hecesi /pro/ ünsüz+ünsüz+ünlü harflerden oluşmaktadır. Doğru cevap D'dir.

10.

Türkçede yeni sözcükler ve terimler türetmenin daha kolay olmasının sebebi aşağıdaki şıkların hangisinde kesin olarak belirtilmiştir?

Doğru Cevap: "B" Türkçenin yapı bakımından eklemeli bir dil olması
Soru Açıklaması

Yapı bakımından eklemeli dil olması dolayısıyla Türkçede yeni sözcükler, terimler türetmek çok daha kolaydır. Hiç kuşkusuz bu özellik, yalnız Türkçe için değil yapı bakımından aynı özelliğe sahip diğer diller için de geçerlidir.

11.

Telaffuz, sesletim, söyleniş olarak da adlandırılan ve bir sözcüğün ses, hece, ton, vurgu bakımından söylenme biçimi olarak tanımlanan dil bilgisi terimine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Söyleyiş
Soru Açıklaması

Söyleyiş, telaffuz, sesletim, söyleniş olarak da adlandırılan ve bir sözcüğün ses, hece, ton, vurgu bakımından söylenme biçimi olarak tanımlanan dil bilgisi terimidir. Doğru cevap C'dir.

12.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci vardır?

Doğru Cevap: "C" Hız yaparak toplantıya yetiştim.
Soru Açıklaması

Zarf tümleci, cümlenin anlamını zaman, sebep, tarz, yön, ölçü, şart vb. yönlerden tamamlayan ve sınırlayan ögelerdir (Karahan, 2006; Özkan, 2013). Doğru seçenek C'dir.

13.

"Telaffuz, sesletim, söyleniş olarak da adlandırılan ve bir sözcüğün ses, hece, ton, vurgu bakımından söylenme biçimi" olarak tanımlanan dil bilgisi terimi hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Söyleyiş
Soru Açıklaması

Telaffuz, sesletim, söyleniş olarak da adlandırılan ve bir sözcüğün ses, hece, ton, vurgu bakımından söylenme biçimi" olarak tanımlanan dil bilgisi terimi söyleyiştir.

14.

Yüklemin yerine göre cümleler hangi gruplara ayrılır?

Doğru Cevap: "C" Düz ve devrik
Soru Açıklaması

Cümleler yüklemin yerine göre kurallı (düz) ve devrik olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.

15.

Aşağıdaki eserlerin hangisinde Arapça ve Farsça sözcükler diğerlerinden daha fazla kullanılmıştır?

Doğru Cevap: "A" Atabetü’l-Hakayık
Soru Açıklaması

Arapça, Farsça sözcükler Karahanlı Dönemi eserlerinden itibaren Türk yazı dillerinde görülmeye başlanır. Bu dönemin ilk eserlerinden Yusuf Has Hacib’in yazdığı Kutadgu Bilig’de Arapçadan ve Farsçadan alınma yabancı sözlerin oranının %1,9 iken yaklaşık iki yüzyıl sonra yazılan Atabetü’l-Hakayık’ta %26’ya kadar çıktığı belirlenmiştir. Sultan Veled’in İbtidaname’sinde %13, Yunus Emre’nin şiirlerinde ve Âşık Paşa’nın Garibname’sinde yaklaşık %20, Kul Mesud’un Kelile ve Dimne çevirisinde %16 oranında yabancı sözcük bulunmaktadır. Doğru cevap A'dır.

16.

Budizm, Maniheizm, Nasturilik gibi çeşitli inançları benimseyen Uygur Türkçesinin söz varlığını aşağıdaki dillerden hangisinin etkilediği söylenebilir?

Doğru Cevap: "E"  Toharca
Soru Açıklaması

Uygur Türkçesini o dönemde verilen şıklardan sadece Toharca etkilemiştir. Toharca (künçit ‘susam’, lesp ‘vü- cudun bir usaresi’, nayvazik ‘cin’)

17.

Çağatay Türkçesinin en önemli kişilerinden biri olan ve bir eserinde Türkçe ile Farsçayı karşılaştırarak Türkçenin daha üstün bir dil olduğu sonucuna varan Ali Şir Nevai'nin bahsedilen eserinin adı nedir? 

Doğru Cevap: "B" Muhakemetül Lugateyn
Soru Açıklaması

Ali Şir Nevainin Türkçe ve Farsçayı karşılaştırarak Türkçenin daha üstünbir dil olduğu sonucuna ulaştığı eserinin adı Muhakemetül Lugateyn'dir. Doğru cevap B'dir.

18.

Aşağıdaki deyimlerden hangisinin olumsuz bir anlamı vardır?

Doğru Cevap: "E" Gönlünü karartmak
Soru Açıklaması

gönül bağlamak: sevmek; gönlüne su serpmek: umut verici bir haberle bir kişiyi rahatlatmak; gönül okşamak: birini güzel sözle mutlu etmek; gönlünü serin tutmak: sakin olmak; gönlünü karartmak: yaşam isteğini azaltmak

19.

Türkçe'nin okullarda zorunlu dil haline getirilmesi ne zaman gerçekleştirilmiştir?

Doğru Cevap: "A" 1908
Soru Açıklaması

Abdülaziz Dönemi’nde bilim dili olarak Türkçeye yer verilmesi istekleri gelmeye başlayınca ortaöğretimde ve meslek okullarında Türkçeye Arapçadan sonra yer verilir oldu. Ancak Türkçenin okullarda zorunlu ders hâline getirilmesi II. Meşrutiyet (1908) ile birlikte gerçekleşecektir. Bu nedenle doğru cevap A'dır.

20.
Aşağıdakilerden hangisi, İngilizceden alıntılanan sözcüklerin Türkçenin ses yapısına uydurularak kullanımına örnek olarak verilebilir?
Doğru Cevap: "D" Partner
Soru Açıklaması
Doğru cevap d şıkkıdır
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.