Türk Dili 2
Final 2016
1.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "B" Babaannem hep bana “Biraz daha sabır etsen iyi olur.” derdi.
Soru Açıklaması
2.
I. Gazete ve dergi yazılarıdır.

II. Savunulan görüşü ispatlama zorunluluğu vardır.

III. Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşurlar.


Yukarıdakilerden hangileri makale ile fıkranın ortak özellikleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "E" Mimar Sinan mahallesinde yeni bir ortaokul yapılıyormuş.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerin hangisinde kesme (') işaretinin kullanımı yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Arkadaşımın Ankara'lı olduğunu bilmiyordum.
Soru Açıklaması
5.
“Plinus’un söylediği gibi, herkes kendisi için bir derstir. İnsan kendisini yakından görmeyi bilmelidir. Benim yaptığım, bildiklerimi söylemek değil, kendimi öğrenmektir. Böylece başkasına değil, kendime ders veriyorum. Dolayısıyla bunu yaparken de bildiklerimi başkalarına anlatmakla kötü bir iş yapmıyorum. Bana birçok yararı olan bu işin, belki başkasına da faydası olur diye düşünüyorum. Zaten ben, yalnız kendimle uğraşıyorum.”

Yukarıdaki parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi ağır basmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Tanıklama
Soru Açıklaması
6.
Emile Zola aşağıdaki edebî akımlardan hangisinin temsilcisi olarak kabul edilir?
Doğru Cevap: "B" Naturalizm
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi resmî yazışma türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Edebî Mektup
Soru Açıklaması
8.
Dinleyin dostlarım başa geleni
Ekmek çama çıktı tuz firar etti
Artık siz düşünün geri kalanı
Çoğu bekliyorduk az firar etti


Yukarıdaki dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "D" Satirik
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki kaynakça yazımı örneklerinden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Arıkan, R. (2004). Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama. Ankara: Asil Yay.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi sanatsal yazıların özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Dil kullanımının düşünce yazılarıyla aynı olması
Soru Açıklaması
11.
Konusunu tarihten ve mitolojiden alan, kahramanlarını seçkin ya da olağanüstü kişilerden seçen bu türün en güzel örneklerinden biri Shakespeare’in "Romeo ve Juliet" adlı eseridir.

Yukarıda söz edilen tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tragedya
Soru Açıklaması
12.
Gümüş bir dumanla kapandı her yer
Yer ve gök bu akşam yayla dumanı
Sürüler, çeşmeler, sarı çiçekler
Beyaz kar, yeşil çam, yayla dumanı


Yukarıdaki dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "E" Pastoral
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi açık oturumun özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Tartışılan konuda kesin sonuca varılması
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi okuma sırasında kullanılan stratejilerin amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Anlamı bilinen ve bilinmeyen kelimeler arasında anlamsal ilişki kurmak
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur?
Doğru Cevap: "B" bilfiil
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi doğru, güzel ve iyi bir sesin sahip olması gereken temel fiziksel özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Doğallık
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi eleştirel düşünme sürecinin içerdiği becerilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Tanık gösterme
Soru Açıklaması
18.
Türkçeye başka dillerden yapılan anlam kopyalamalarında adlar, eylem yapım ekleriyle kullanılabilecekken, “açıklamak” yerine “açıklama yapmak” örneğinde olduğu gibi, zaman zaman verici dilin etkisiyle yanlış yardımcı eylemlerle birlikte kullanılmaktadır.

Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kullanımı yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" alkış almak
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki okuma süreçlerinden hangisi “Okuyucunun konuyla ilgili ön bilgilerini harekete geçirmesi, okuma türüne en uygun amaç ve yöntemi belirleyerek okuma eylemini gerçekleştirmesi” ilkesini içerir?
Doğru Cevap: "A" Okuma stratejik olmalı
Soru Açıklaması
20.
“Oy birliği” ve “oy çokluğu” kavramlarının yakından ilişkili olduğu yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Karar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.