Türk Dili 2
Vize 2016
1.
“Ata zeki, başarılı, iyi kalpli bir çocuktu.” cümlesinde virgülün (,) görevi aşağıdakilerden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "B" Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarını ayırma
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi kompozisyon planında giriş bölümünün özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Açık ve anlaşılır yazılması
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerin hangisinde virgül kaldırılırsa cümlenin anlamı değişir?
Doğru Cevap: "C" İhtiyar, çınar ağacının altında otururken çocukluğu geçti gözünün önünden.
Soru Açıklaması
4.
(I) Dil, iletişimi sağlamada araç olarak kullanılan sesler, sembol ve sözcükler gibi temel birimleri içine alan sistemdir. (II) Sesler dilden dile değişebilir. (III) Bu bakımdan her dilde, sembolleri birleştirmek, yeni semboller yaratmak için kurallar vardır. (IV) Dil; duyguları, düşünceleri, tutumları, inançları, değer yargılarını anlatma ve öğrenmede; algılanan ve yaşanan olaylarla ilgili bilgileri, kültür birikimini aktarmada; soru sormak, emir vermek, istekte bulunmak gibi işlevleri gerçekleştirmek için kullanılan araçtır. (V) Dil öğrenmeyi kolaylaştırır.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde tanım yapılmıştır?
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
5.
Kitap okuma alışkanlığı konusunda ülke olarak sınıfta kaldığımız bir gerçek. Zira yapılan araştırmalarda Japonya’da kitap okuma oranı %14, ABD’de %12 iken bu rakam Türkiye’de %0,01. Hal böyle olsa da ülkemizde bu karamsar tabloyu değiştirebilecek gelişmeler olmaktadır. Nitekim Türkiye’de e-kitap okuyuculuğu giderek artmaktadır. Dijital yayıncılıkta Türkiye’nin performansı daha iyi görünmektedir. Halen yayıncılık pazarında düşük bir pastaya sahip olsa da, e-kitap satışlarının tüm sektöre oranı ABD’de %13, İngiltere’de %6, Türkiye’de %0,4'tür.

Yukarıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarının hangisinden yararlanılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Tanıtlama
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizginin (-) kullanımı yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Yollar çok buzlu olduğu için yavaş-yavaş yürüdüm.
Soru Açıklaması
7.
Ahmetlerin köydeki evine gitmiştik hani. Ocağın yanışı sana, İstanbul’daki evini hatırlatmıştı. Duygulanmıştın...

Yukarıdaki parçada üç noktanın (…) kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yazarın söyleyeceklerinin bitmediğini belirtmek
Soru Açıklaması
8.
Gözlemlerden, yaşantılardan yola çıkıp çok başarılı olmuş sanatçılar vardır (I) ama aynı yöntemle yazmasına karşın başarılı olamamış, hiçbir iz bırakmamış sanatçılar da çoktur (II) örneğin Balzac, hiç evlenmemiş, babalık yapmamış; ama dünyanın en canlı babası Goriot Baba'yı yaratmıştır (III) öte yandan bütün yapıtlarını okuduğum Panait İstrati var (IV) yaşantısından, gözlemlerinden yola çıktığı halde çoktan eskimiştir (V)

Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerin hangisine nokta (.) getirilemez?
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
9.
İradeli insanlar bir işe başlamadan önce o işle ilgili karşılarına çıkabilecek sıkıntıları, zorlukları peşinen kabullenirler. Bu sayede çalışırken morallerini asla bozmazlar ve sabırla çalışarak işlerini başarıyla sonuçlandırırlar. Maymun iştahlılar, yani hevesi çabuk geçenler ise çok geçmeden işten sıkılılar, başka bir işe başlamak isterler ya da en küçük bir sıkıntıda o işi yarım bırakırlar. Böyle davrandıkları için de genellikle başarısız olurlar.

Yukarıdaki parçada düşünceyi geliştirme yollarının hangisinden yararlanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Karşılaştırma
Soru Açıklaması
10.
Babam öğretmendi ve biz her üç beş sene de bir başka şehire taşınırdık. Çocukluğumun bir kısmının geçdiği Zonguldak’da evimizde kışın kömür sobası yanardı. Sobanın üsdünde de hiç bitmeyen çay olurdu. Babam eve geldiğinde annem hemen ona bir bardak çay verirdi...

Yukarıdaki parçada kaç tane yazım yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması
11.
“Bu tür yazılarda amaç o kişiyi tüm yönleriyle tanıtmaktır. Açık, sade bir dille, anlatılan kişinin devrini, çevresini dikkate alarak yazılır. Türk edebiyatında çok eski dönemlerde uygulanmış bir yazı türüdür. Divan edebiyatında “tezkire” adıyla karşılık bulmuştur.”

Yukarıdaki parçada aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden söz edilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Biyografi
Soru Açıklaması
12.
Unvanlar ve lakaplar gibi kullanılan akrabalık sözleri büyük harfle yazılır.


Aşağıdakilerin hangisinde yukarıdaki kurala uygun bir örnek vardır?
Doğru Cevap: "D" Ahmet Bey ve Nuran Hanım bize de gelecekler
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki birleşik kelimelerin hangisinde yardımcı fiil ayrı yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "B" varolmak
Soru Açıklaması
14.
“Onun görevi bence yargıcınki gibidir; taraflara yukarıdan bakabilmelidir. Öte yandan edebi eserin değeri, neyin işlendiğinden çok nasıl işlendiğinde gizlidir. Bunu ortaya çıkarmak istediğinde, o, ancak paletinde her renge yer verirse ülkenin edebiyat manzarasını yansıtabilir. Ben onu, geleceğin edebiyat tarihçilerine malzeme hazırlamakla görevli sayıyorum.” diyen biri aşağıdaki düşünce türlerinden hangisinin yazarından söz etmektedir? .
Doğru Cevap: "C" Eleştiri
Soru Açıklaması
15.
“Aitlik eki olan "-ki" kendinden önceki kelimeye bitişik yazılır ve ünlü uyumuna girmez. Bağlama işlevindeki "ki" ayrı yazılır.”

Bu kurala göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki"nin yazımı doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Akşamki konuyu seninle tekrar konuşup bir sonuca varmalıyız.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi deneme türünün özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Düşüncelerin kesin bir yargıya bağlanması
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "D" Şu kırmızı elbiseyi alsammı ne dersin?
Soru Açıklaması
18.
Türk edebiyatında Batılı anlamda düşünce yazılarının ortaya çıktığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tanzimat edebiyatı
Soru Açıklaması
19.
Genellikle gazete ve dergilerde yayımlanan bu tür, tanınmış bir kişiyi ya da sanat dalını geniş okur kitlelerine duyuran yazılardır. Gerçekleri olduğu gibi ele alan haber yazılarına benzer; ancak, ele aldığı konulara değişik açılardan yaklaşması, kişinin kendi görüş ve bilgi birikimini, deneyimini ortaya koyması yönleriyle de nesnel anlatım taşıyan haberlerden ayrılır.

Yukarıdaki parçada aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden söz edilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Röportaj
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine örnek bir sözcük vardır?
Doğru Cevap: "A" Geleceksen gel ey benim gül yüzlü yarim! Yapraklar mevsimden, ben sensizlikten sarardım.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.