Türk Dili 2
Final 2017
1.
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Düşekalka
Soru Açıklaması
2.
"Müziği, resmin kız kardeşi olarak adlandıran Leonardo, yine de resmin, müziği aştığını ve ona hükmettiğini belirtir ve buna şöyle bir açıklama getirir: “Çünkü müzikte olduğu gibi, resim yaratılıştan hemen sonra yok olmaz; yok olmak bir yana varlığını sürdürür ve aslında yalnızca bir yüzey olan şeyi canlıymış gibi gösterir. Ayrıca müzik, şiir gibi eşzamanlı olarak değil, ardışık bir düzen içinde art arda dizilen seslerin bir uyum ve bütün oluşturmasıdır."

Yukarıdaki parçada ağırlıklı kullanılan anlatım biçimleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Tanıklama - Karşılaştırma
Soru Açıklaması
3.
Üç noktanın kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Soruyu pekiştirmek için kullanılır.
Soru Açıklaması
4.
Kaynakçada, yazar adlarının yazımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Kaynakça listesinde yer alacak olan yazarın soyadı her zaman büyük harflerle yazılmalıdır.
Soru Açıklaması
5.
Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik
Haykırdı, ak tolgalı beylerbeyi "İlerle!"
Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle
Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan
Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan
Bir gün yine doludizgin atlarımızla
Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla
Cennette bugün gülleri açmış görürüz de
Hâlâ o kızıl hâtıra gitmez gözümüzde
Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik


Yukarıdaki dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "C" Epik
Soru Açıklaması
6.
Sanatsal metinler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Resmi, sade, açık bir dille yazılır, üslup kaygısı yoktur.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerin hangisinde resmi yazı türleri birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Dilekçe-tutanak-karar-rapor-özgeçmiş
Soru Açıklaması
8.
Bilimsel yazılarda konuyla ilgili herhangi bir cümleyi, paragrafı ya da fikri kaynakta yer aldığı şekliyle hiçbir müdahalede bulunmadan tırnak içinde verilerek yapılan alıntılama türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Doğrudan aktarım
Soru Açıklaması
9.
Bilimsel araştırma yazılarında kullanılan dil ve anlatımla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Anlatımı zenginleştirmek için devrik cümlelere yer verilmelidir
Soru Açıklaması
10.
Bu tür 14. yüzyılın ilk yarısında İtalyan yazar Boccacio’nun "Decameron" adlı kitabı ile ortaya çıkmıştır. Dünya edebiyatında Victor Hugo, Stendhal, Balzac, Flaubert, Zola, Tolstoy Dostoyevski, Çehov; Türk edebiyatında ise Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi bir çok ünlü yazar bu türde eser vermiştir.

Yukarıda sözü edilen anlatı türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Öykü
Soru Açıklaması
11.
Tiyatro eseri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Roman ve öyküde olduğu gibi okura yönelik bir anlatı türü söz konusudur.
Soru Açıklaması
12.
Eleştirel düşünmenin temel özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Eleştirel düşünmede ön yargıları kullanarak çıkarımda bulunmak önemlidir
Soru Açıklaması
13.
"Forum"u "açık oturum"dan ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Dinleyicilerin, konuşma süresince söz alarak soru sorabilmeleri ve görüşlerini ifade edebilmeleri
Soru Açıklaması
14.
Okuma alışkanlığını etkileyen faktörlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Okuma alışkanlığı edinmede arkadaş çevresi, kişinin içinden gelen istek ve yönelimden daha etkilidir.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki sözlü anlatım türlerinden hangisinde tartışma yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Konferans
Soru Açıklaması
16.
İletilmek istenen mesaja, oluşturulmak istenen duygu değerine bağlı olarak konuşmacının cümle düzeyinde yaptığı tonlamalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Ezgi
Soru Açıklaması
17.
Zihnin etkin kılınması açısından yararlı olan ve okuma sırasında okumanın kesilerek ya da metne başlanmadan önce metnin görsellerinden, başlığından yola çıkılarak metin hakkında yorumların yapılması şeklinde gerçekleştirilen okuma türü aşağıdakilerden hangisidir? .
Doğru Cevap: "E" Tahmin ederek okuma
Soru Açıklaması
18.
Dinlenenlerin çok yönlü bakış açısıyla tarafsız bir şekilde ele alındığı, değerlendirildiği, birbirleriyle karşılaştırıldığı dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Eleştirel dinleme
Soru Açıklaması
19.
Herhangi bir konuda bilgi vermek, bir düşüne ya da konuya açıklık getirmek, yeni bir görüş ve düşünceyi ileri sürmek, ele alınan konu üzerinde yapılan inceleme ve araştırma sonuçlarına göre kanıtlar sunarak bu yeni görüş ve düşünceleri desteklemek ve doğruluğunu kanıtlamak amacıyla kaleme alınan bilimsel ağırlıklı gazete ve dergi yazılarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Makale
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlü uzunluğu anlamı değiştirmektedir?
Doğru Cevap: "D" şura
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.