Türk Dili 2
Büt 2018
1.
İnsanın üç güvenilir arkadaşı vardır: Yaşlı karısı, yaşlı köpeği ve hazır parası.

Yukarıdaki cümlede virgülün(,) kullanım gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Benzer ve eşdeğer ögeleri ayırma
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
Doğru Cevap: "A" Murat da yarın sabah kahvaltıya gelecek mi?
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki yazı türlerinden hangisinde yazar düşüncelerini ispatlama yoluna gider?
Doğru Cevap: "D" Makale
Soru Açıklaması
4.
“İnternete erişimin temel bir insan hakkı olduğuna dair görüşlerin ağırlık kazandığı bir dönemde yaşıyoruz. Türkiye kamuoyunda da, internetin temel bir hak olduğuna dair, gelişmiş ülkelerin de ötesinde bir algı olduğunu bazı kamuoyu araştırmaları aracılığı ile öğreniyoruz. BBC’nin 2011 yılında 26 ülkede yaptırdığı bir araştırma, katılımcıların yüzde 80’inin interneti temel bir hak olarak gördüğüne işaret ediyor. Türkiye’de internet erişimini kendileri için temel bir hak olarak görenlerin oranını da yüzde 91 olarak gösteriyor.”

Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?
Doğru Cevap: "B" tanıtlama
Soru Açıklaması
5.
“Bilimsel bir yazıda çalışmanın çerçevesi, ------- bölümünde çizilir. Araştırmacının konuyu nasıl sınırladığı ve ne çerçevede, hangi yöntemle ele alacağı bu bölümde mutlaka belirtilmelidir. Böylece araştırmacı, hazırlayacağı yazının küçük bir haritasını çıkarmış olur.”

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "E" giriş
Soru Açıklaması
6.
Tutanakla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Tutanaklar, olaydan sonra etraflıca araştırılıp yazılan yazılardır.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıda yazarlarıyla birlikte verilmiş olan eserlerden hangisi Türk edebiyatında didaktik şiirin ilk örneği olarak bilinmektedir?
Doğru Cevap: "D" Yusuf Has Hacib - Kutadgu Bilig
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi dram türünün özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Olayların ya da durumların gülünç yönlerini genellikle eleştirel bir bakış açısıyla ele alması
Soru Açıklaması
9.
Bilimsel yazılarda, yazarın metinde yer vereceği kaynaktan okuduğu bilgileri kendi anlatımıyla ifade etmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Dolaylı aktarım
Soru Açıklaması
10.
Bilimsel araştırma yazılarında kullanılan dil ve anlatımla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Anlatımı zenginleştirmek için devrik cümlelere yer verilmelidir.
Soru Açıklaması
11.
“Çehov, “Bir insanı unutmak istiyorsanız onunla yaşadıklarınızı değil, onun size yaşattıklarını düşünmelisiniz.” sözüyle aslında hikâyecilikte izlediği yolun da ipuçlarını verir. Onun hikâyelerinde olaylar beklenmedik bir sonla bitmez. Aksine bittikten sonra da devam ediyor etkisi bırakır. O; olayları ve kişileri değil, olay ve kişilerin yansıttıkları, hissettirdikleri üzerinde durur.”

Yukarıda sözü edilen öykü türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Durum öyküsü
Soru Açıklaması
12.
Türkçeye başka dillerden yapılan anlam kopyalamalarında adlar, eylem yapım ekleriyle kullanılabilecekken, zaman zaman verici dilin etkisiyle yanlış yardımcı eylemlerle birlikte kullanılmaktadır.

Aşağıdakilerin hangisinde bu duruma örnek bir kullanım vardır?
Doğru Cevap: "A" Beğeni almak
Soru Açıklaması
13.
Bir kimseyi, bir düşünceyi, bir durumu açık ya da kapalı biçimde, iğneli bir dille, eleştirme yönü ağır basan şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Satirik şiir
Soru Açıklaması
14.
Zihnin etkin kılınması açısından yararlı olan ve okuma sırasında okumanın kesilerek ya da metne başlanmadan önce metnin görsellerinden, başlığından yola çıkılarak metin hakkında yorumların yapılması şeklinde gerçekleştirilen okuma türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tahmin ederek okuma
Soru Açıklaması
15.
Bir sesi başka seslerden ayırmayı sağlayan fiziksel niteliğe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Tını
Soru Açıklaması
16.
"Forum"u "açık oturum"dan ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Dinleyicilerin, konuşma süresince söz alarak soru sorabilmeleri ve görüşlerini ifade edebilmeleri
Soru Açıklaması
17.
Okurların yazılı metinden anlam çıkardıkları ya da yorumlarda bulundukları, ön bilgilerini kullandıkları, yazar ve okur arasındaki etkileşime dayalı, uygun bir yöntem ve amaç doğrultusunda düzenli bir ortamda gerçekleştirilen anlam kurma sürecine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Okuma
Soru Açıklaması
18.
Eleştirel düşünmenin temel özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Eleştirel düşünmede ön yargıları kullanarak çıkarımda bulunmak önemlidir.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki sözlü anlatım türlerinden hangisinde tartışma yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Konferans
Soru Açıklaması
20.
Dinlenenlerin çok yönlü bakış açısıyla tarafsız bir şekilde ele alındığı, değerlendirildiği, birbirleriyle karşılaştırıldığı dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Eleştirel dinleme
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.