Türk Dili 2
Final 2018
1.
Anlatılacakların sırasıyla aktarılmasını sağlayan ve sözlerin sınırlarını gösteren noktalama işareti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Nokta (.)
Soru Açıklaması
2.
"Kültür kelimesi Latince “ekin ekmek” manasına gelir. Tek hücreli bazı canlıların muayyen bir ortam içinde çoğalmasına da kültür denilir. Bir ferdin veya bir milletin manevi kıymetlerini işlemesi, çoğaltması ve geliştirmesi de kültür adını alır."

Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Tanımlama
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki birleşik sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
Doğru Cevap: "B" İç savaş
Soru Açıklaması
4.
Eleştirmenin yapıtı değerlendirmekten çok, yapıtın bir okur olarak kendisi üzerindeki etkilerini değerlendirdiği eleştiri türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Okura dönük eleştiri
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi okur topluluğuna yönelik roman türlerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Çocuk romanı
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi sanatsal yazı türlerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Şiir
Soru Açıklaması
7.
Batı edebiyat geleneğinde olay öyküsünün kurucusu olarak -------, durum öyküsünün kurucusu olarak ise ------- kabul edilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru olarak tamamlar?
Doğru Cevap: "C" Maupassant - Çehov
Soru Açıklaması
8.
Meclis, kurul, toplantı, mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin, tespit edildiği anda aynen yazıya geçirilmesiyle oluşturulan yazılardır. Konusunu; meclis, mahkeme, kulüp, siyasi parti, kongre ve apartman yönetimi toplantıları vb. yerlerde yapılan toplantılardaki konuşmalar ve görüşmeler oluşturur.

Yukarıda belirtilen resmi yazışma türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tutanak
Soru Açıklaması
9.
Karar yazılırken dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Giriş bölümünde katılımcılar belirtilir.
Soru Açıklaması
10.
Herhangi bir düşüncenin, görüşün açıklanması veya bir tezin savunulması ve halka duyurulması için yazılan ve gazete veya dergi aracılığıyla yayımlanan mektup türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Açık mektup
Soru Açıklaması
11.
Bilimsel yazılarda, yazarın metinde yer vereceği kaynaktan okuduğu bilgileri kendi anlatımıyla ifade etmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Dolaylı aktarım
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi dram türünün özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Olayların ya da durumların gülünç yönlerini genellikle eleştirel bir bakış açısıyla ele alması
Soru Açıklaması
13.
Bir sesi başka seslerden ayırmayı sağlayan fiziksel niteliğe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Tını
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi okuduğunu anlayabilmenin şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Hayal gücü
Soru Açıklaması
15.
Eleştirel düşünmenin temel özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Eleştirel düşünmede ön yargıları kullanarak çıkarımda bulunmak önemlidir.
Soru Açıklaması
16.
Bilim ve sanat alanlarında genel veya belirli bir tema etrafında sunum yapmak üzere bir araya gelen alan uzmanlarının topluluk karşısında gerçekleştirdikleri konuşma türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sempozyum
Soru Açıklaması
17.
Münazara ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Jüri üyelerinin değerlendirmelerinde dinleyicilerin oyları etkilidir.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişim ortamında bireylerin dikkat etmeleri gereken hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Sözlü iletişim sırasında diğer bireylerin yaşını, cinsiyetini, statüsünü gözetmeden konuşmak
Soru Açıklaması
19.
Okurların yazılı metinden anlam çıkardıkları ya da yorumlarda bulundukları, ön bilgilerini kullandıkları, yazar ve okur arasındaki etkileşime dayalı, uygun bir yöntem ve amaç doğrultusunda düzenli bir ortamda gerçekleştirilen anlam kurma sürecine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Okuma
Soru Açıklaması
20.
Dinleyicinin dinlediklerine anlam yükledikten sonra zihinde yapılandırması, yorumlaması, analiz ve sentez yaptıktan sonra bunlardan yeni fikirler üretmesi şeklinde gelişen dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yaratıcı dinleme
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.