Türk Dili 2
Final 2019
1.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantez farklı bir görevde kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Bu yapıt (Bu Ülke), Cemil Meriç’in en bilinen eserlerinden biridir.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ünsüz türemesi meydana gelmiştir?
Doğru Cevap: "E" Soğuktan bütün bedenim buz kesilmişti; öyle ki artık ne el ne de ayak parmaklarımı hissedebiliyordum.
Soru Açıklaması
3.
Herhangi bir konuda bilgi vermek, bir düşünce ya da konuya açıklık getirmek, yeni bir görüş ve düşünceyi ileri sürmek, ele alınan konu üzerinde yapılan inceleme ve araştırma sonuçlarına göre kanıtlar sunarak bu yeni görüş ve düşünceleri desteklemek ve doğruluğunu kanıtlamak amacıyla kaleme alınan bilimsel ağırlıklı gazete ve dergi yazılarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Makale
Soru Açıklaması
4.
Sevinçten() heyecandan içim içime sığmıyor() bağırmak() kahkahalar atmak() ağlamak istiyorum()

Yukarıdaki cümlede parantezle () gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" (,), (;), (,), (,), (.)
Soru Açıklaması
5.
I. Kişisel yorumlara yer verilebilir.
II. Yazının bir tutanak olduğu, taraflarca
okunduğu sonuç bölümünde yer almalıdır.
III. Tutanakta zamanın ayrıntılı olarak belirtilmesi zorunlu değildir.
IV. Sadece bilgisayarda yazılabilir.
V. Başta görevliler olmak üzere diğer kişilerin de adı soyadı ve imzası olmalıdır.


Tutanakla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" II ve V
Soru Açıklaması
6.
Bilimsel bir yazıda çalışmanın çerçevesi, ------- bölümünde çizilir. Araştırmacının konuyu nasıl sınırladığı ve ne çerçevede, hangi yöntemle ele alacağı bu bölümde mutlaka belirtilmelidir. Böylece araştırmacı, hazırlayacağı yazının küçük bir haritasını çıkarmış olur.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "A" giriş
Soru Açıklaması
7.
Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik;
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!
Haykırdı, ak tolgalı beylerbeyi: "İlerle!"
Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle...
Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan.
Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan.
Bir gün yine doludizgin atlarımızla
Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla...
Cennette bugün gülleri açmış görürüz de
Hâlâ o kızıl hâtıra gitmez gözümüzde!
Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik;
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!


Yukarıdaki dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "B" Epik
Soru Açıklaması
8.
Batı edebiyat geleneğinde olay öyküsünün kurucusu olarak -------, durum öyküsünün kurucusu olarak ise ------- kabul edilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru olarak tamamlar?
Doğru Cevap: "D" Maupassant - Çehov
Soru Açıklaması
9.
Bilimsel yazılarda, yazarın metinde yer vereceği kaynaktan okuduğu bilgileri kendi anlatımıyla ifade etmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Dolaylı aktarım
Soru Açıklaması
10.
I. Olmuş ya da olabilecek olaylar anlatılır.
II. Kurguya dayalı yazılardır.
III. Olay, zaman, yer, kahraman ögeleri vardır.
IV. Kişiler, tüm özellikleriyle işlenir.
V. Tek bir olay ele alınır.


Yukarıdakilerden hangileri öykü ve romanın ortak özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" IV ve V
Soru Açıklaması
11.
Resmi yazı türleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Dilekçe-tutanak-karar-rapor-özgeçmiş
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi tragedyanın özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Toplumda, günlük yaşamda ve siyasette bozuk olanı eleştirmeye dayalı olması
Soru Açıklaması
13.
Dinlenenlerin çok yönlü bakış açısıyla tarafsız bir şekilde ele alındığı, değerlendirildiği, birbirleriyle karşılaştırıldığı dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Eleştirel dinleme
Soru Açıklaması
14.
"Forum"u "açık oturum"dan ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Dinleyicilerin, konuşma süresince söz alarak soru sorabilmeleri ve görüşlerini ifade edebilmeleri
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Eleştiri
Soru Açıklaması
16.
Eleştirel düşünmenin temel özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Eleştirel düşünmede ön yargıları kullanarak çıkarımda bulunmak önemlidir.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi okuma öncesinde yararlanılabilecek stratejilerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Tahmin etme
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlü uzunluğu anlamı değiştirmektedir?
Doğru Cevap: "C" şura
Soru Açıklaması
19.
Bir sesi başka seslerden ayırmayı sağlayan fiziksel niteliğe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Tını
Soru Açıklaması
20.
Okurların yazılı metinden anlam çıkardıkları ya da yorumlarda bulundukları, ön bilgilerini kullandıkları, yazar ve okur arasındaki etkileşime dayalı, uygun bir yöntem ve amaç doğrultusunda düzenli bir ortamda gerçekleştirilen anlam kurma sürecine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Okuma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.