Türk Dili 2
Deneme Ara Sınavı 11
1.

Bu kucaklaşmadan sonra kardeşini kendinden biraz uzaklaştıran annem, sesine nazlı bir küskünlük katarak konuşurdu: ( ) Eee, enişten gitmese buralara yolun düşmeyecek belli ki.Yukarıdaki cümlede ayraçla belirtilen yere hangi noktalama işareti konmalıdır?

Doğru Cevap: "C" Uzun çizgi
Soru Açıklaması

Roman, hikâye, masal, tiyatro gibi türlerde kişilerin konuşmaları verilirken kullanılır.Bu kucaklaşmadan sonra kardeşini kendinden biraz uzaklaştıran annem, sesine nazlı bir küskünlük katarak konuşurdu: | – Eee, enişten gitmese buralara yolun düşmeyecek belli ki.

2.

Ünlü Osmanlı tarihçisi Peçevi İbrahim Efendi, bizde ilk kahvenin 1554’te İstanbul’da açıldığını yazar: “Keyiflerine düşkün bazı safa ehli insanlar ile kişiler, okuryazar makulesinden (soyundan) arif kimseler orada toplanmaya başlamıştır... Kimi kitap ve güzel şeyler okur, kimi tavla ve satranç oynar, kimi yeni söylenmiş gazeller getirerek şiirden ve edebiyattan bahsederdi.” Bizden esinlenen İngiliz tacirleri ilk kahvehaneyi 1650’de Oxford’da açmışlar. Kahvehaneler İngiltere’de de o kadar rağbet görmüş ki birkaç yıl içinde sayıları iki bini aşmış.Yukarıdaki paragrafta anlatım biçimlerinin hangisinden yararlanılmıştır?

Doğru Cevap: "D" Tanıklama
Soru Açıklaması

Tanıklama, anlatılanlara somutluk kazandırmak için başkalarının düşüncelerinden, sözlerinden yararlanmadır. Tanık göstermek olarak da adlandırılır.

3.
Hangi yazar noktalama işaretlerini ilk defa bir tiyatro eserinde kullanmıştır?
Doğru Cevap: "C" Şinasi
Soru Açıklaması
Günümüzde kullandığımız noktalama işaretlerinin birçoğu, yazı dilimize Batı’dan, Tanzimat döneminde geçmiştir. Bu işaretleri bizde ilk olarak Şinasi, Şair Evlenmesi (1859) adlı tiyatro eserinde kullanmıştır. Bilindiği gibi bu eser, aynı zamanda basılı ilk Türkçe tiyatro eseri olma özelliği taşımaktadır.
4.

Yazılı anlatımda okumayı ve anlamayı kolaylaştıran, yazarın okura aktarmak istediği düşünce ya da duygunun doğru ulaşmasına yardımcı olan, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirten karakterler aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Noktalama işareti
Soru Açıklaması

Konuşmanın inceliklerini yazıya aktarmak ve verilen iletiyi eksiksiz ve doğru olarak okura ulaştırabilmek için yazılı anlatımda birtakım işaretlere gereksinim duyulur. Yazılı anlatımda okumayı ve anlamayı kolaylaştıran, yazarın okura aktarmak istediği düşünce ya da duygunun doğru ulaşmasına yardımcı olan, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirten bu işaretlere noktalama işaretleri denir.

5.

Aşağıdakilerden hangisinde iki nokta yanlış kullanılmıştır?

Doğru Cevap: "E" Ayşe’nin: Murat’ın, Selma’nın, Ali’nin okumadığı kitapları okuması şaşırtıcıydı.
Soru Açıklaması

Aynı eki alan kelimeler virgülle art arda sıralandığında oluşabilecek anlam karışıklığını önlemek için noktalı virgül kullanılır.

6.

Aşağıdakilerden hangisi da ile ilgili bir yazım yanlış vardır?

Doğru Cevap: "A" Sokak ta cadde gibi bomboştu.
Soru Açıklaması

da / de bağlacı, sonu ötümsüz ünsüzlerle biten sözcüklerden sonra kullanıldığında ta / te biçiminde söylense bile yazımı /d/ iledir: Sokak da cadde gibi bomboştu.

7.

Aşağıdakilerden hangisi doğru yazılmıştır?

Doğru Cevap: "B" Çalışadurmak
Soru Açıklaması

Birleşik yapıdaki kişi ad ve soyadları, yer adları, kurum adları bitişik yazılır. Öyleyse, A yanlıştır. Ara yönleri bildiren sözcükler ile artık somut yer bildirmeyen alt, üst, üzeri sözcükleriyle kurulan birleşik sözcükler bitişik yazılır. Öyleyse, C yanlıştır. Dilimize Arapça ve Farsçadan geçen, tek sözcük gibi düşünülen tamlamalar bitişik yazılır. Öyleyse, D yanlıştır. İç, dış, alt, üst, ön, art, büyük, küçük, orta, karşı, sağ, sol, bir, iki, tek, çift, sıra, gibi sözcüklerin başta olduğu birleşik sözcükler ayrı yazılır. Öyleyse, E yanlıştır. Gerçek anlamı dışında, yardımcı fiil olarak kullanılan, vermek, durmak, yazmak, kalmak, bilmek ve gelmek fiilleri, kendisinden önceki fiile -A, -U, -I zarf-fiil ekleri yardımıyla bağlandığında bitişik yazılır. Öyleyse, B doğrudur.

8.

I. Konunun seçilmesiII. Konunun sınırlarının çizilmesiIII. Konuyla ilgili ana düşünce ile yardımcı düşüncelerin belirlenmesi.Kompozisyon yazmada izlenecek adımlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru sırada verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" I-II-III
Soru Açıklaması

Kompozisyon yazımında izlenecek adımlar; konunun seçilmesi, konunun sınırlarının çizilmesi, konuyla ilgili ana düşünce ile yardımcı düşüncelerin belirlenmesi olarak sıralanabilir.

9.

Aşağıdakilerden hangisi paragrafa ilgili doğru bilgidir?

Doğru Cevap: "B" Tek bir cümle bir paragraf olabilir.
Soru Açıklaması

Paragraf birkaç cümleden oluşur. Kimi zaman tek bir cümlenin paragrafı oluşturduğu görülse de başarılı bir paragraflandırmada bir cümlede verilen düşünce diğer cümlelerle açıklanır.

10.

Konuyu daha anlaşılır duruma getireceği gibi düşünceye açıklık ve somutluk kazandırır.

Yukarıdaki tanım aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisini açıklar?

Doğru Cevap: "D" Örneklendirme
Soru Açıklaması

Örnekler vermek konuyu daha anlaşılır duruma getireceği gibi düşünceye açıklık ve somutluk kazandırır.

11.
Tanınmış bir kişiyi, yeri veya sanat dalını geniş okur kitlelerine, kendi görüş ve düşünceleriyle birleştirerek araştırma, inceleme yoluyla tanıtan, ayrıntılı bilgi veren yazılara ne denir?
Doğru Cevap: "A" Röportaj
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi eleştiri türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Editöre dönük eleştiri 
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi, anlamı doğrudan etkileyerek cümlede karmaşayı önleyen ayırıcı noktalama işaretidir?
Doğru Cevap: "A" Virgül (,)
Soru Açıklaması
Virgül, anlama doğrudan etki eden ve cümlede karışmayı önleyen ayırıcı işarettir. Okuyana, ses tonunu ayarlaması ve yazılanları doğru okuyabilmesi için yol gösterir.
14.

Aşağıdakilerden hangisi makale türünde yazı yazılırken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Yazar savunduğu düşünceyi açık olarak yazmamalı ve dolaylı anlatımlara yer vermelidir.
Soru Açıklaması

Makale yazımında dikkat edilmesi gereken temel noktalardan biri de üsluptur. Makale yazarken yazar savunduğu düşünceyi açık olarak yazmalı dolaylı anlatım ve söz oyunlarına yer vermemelidir.

15.

I- Gençler Yasak Bölgeye girerek hayatlarını riske attılar

II- Saygıdeğer Meslektaşlarım, yarın öğlen toplantımız var.

III- Şah İsmail büyük bir yenilgi almıştı.

IV- Balkan ülkelerinde Ortodoksluk yaygındır.

V- En sevdiğim mevsim Nisandır.

Hangi cümlede büyük harf kullanımında yanlışlık vardır?

Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması

E şıkkındaki ay ismi belirli bir tarihi belirtmediği için küçük yazılmalıdır doğru cevap E şıkkıdır.

16.

Aşağıdakilerden hangisi yaşam öyküsü/biyografiyazımında dikkat edilmesi gereken belirleyiciözelliklerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Yaşam öyküsü yazımında gerçekler saptırılır.
Soru Açıklaması

Yaşam öyküsü yazımında gerçekler saptırılmazancak gerçekler sanatçı duyarlılığı ile yazılır. Bu türdetarihsel gerçeklik en önemli öğedir. Yazılacak kişininçocukluğundan itibaren kişinin bireysel ve toplumsalözellikleri yansıtılır.

17.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Acele et film birazdan başlıcak. 
Soru Açıklaması
18.
Hangisindeki ses olayı diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "C" Maçta bileğim burkuldu.
Soru Açıklaması

C şıkkındaki göğüs kelimesinde sesi düşmesi varken diğer şıklarda asılları 'p,ç,t,k 'ile biten sözküklerin 'b,c,d,g'ye nöbetleşmesi olayı vardır. Doğru cevap C şıkkıdır.

19.
Seçeneklerden hangisi "makale" türünde yazarken dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri olamaz?
Doğru Cevap: "D" Makalede yazar düş gücünden ve öznelliğinden yararlanmalıdır
Soru Açıklaması
20.

Altı çizili yabancı sözüklerin hangisinin yazımı değişikliğe uğramıştır?

Doğru Cevap: "E" Dilimize son yıllarda birçok farklı yabancı terim geçmektedir
Soru Açıklaması

A ve C şıkkındaki özel isimler duyulduğu gibi yazılır, alfabesi farklı dillerden gelen isimler duyulduğu gibi yazılır, B şıkkında Latin alfabesini kullanan ülkelere ait isimler orjinal halini korur, D şıkkında eskiden dilimze giren yabancı bir kelime olan gardırop duyulduğu gibi yazılan gruba girer, değişikliğe uğrayan kelime ingilizceden dilimze giren 'term' kelimesindeki sessiz harflerin arasına sesli türetmesiyle kullanılan terim kelimesidir. Kelime yazım değişikliğine uğramıştır. Doğru cevap E şıkkdır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.