Türk Dili 2
Deneme Ara Sınavı 12
1.

Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

Doğru Cevap: "E" Beşyüzbin lirayı alıp kaçmış.
Soru Açıklaması

Beş yüz bin lirayı alıp kaçmış.

2.
Aşağıdakilerden hangisi, anlatılacakların sırasıyla aktarılmasını sağlayan sözlerin sınırlarını gösteren noktalama işaretidir?
Doğru Cevap: "C" Nokta (.)
Soru Açıklaması
Nokta, anlatılmak istenenleri sırasıyla vermeyi sağlayan sözlerin sınırlarını gösterir.
3.

Sözcük anlamı olarak farklı parçaların bir araya getirilmesiyle oluşturulan bütünü ifade eden, resim, müzik, heykel gibi sanat dalları ile çeşitli bilim dallarında parçaların bütünü oluşturacak bir düzende bir araya getirilmesi anlamına kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kompozisyon
Soru Açıklaması

Kompozisyon, aslında sözcük anlam› olarak farklı parçaların bir araya getirilmesiyle oluşturulan bütünü ifade eder. Dilimize Fransızcadan geçen kompozisyon sözünün kökeni Latinceye dayanmaktadır. Latincede “bir araya getirmek, birleştirmek, inşa etmek” anlamındaki componere sözünden gelişen compositio (n-) eski Fransızcaya geçmiştir.

4.
Yapıtın ortaya konduğu dönemdeki sosyolojik ve tarihsel özelliklerin yapıta etkilerinin gözlendiği, yapıtın bir belge olarak görüldüğü, estetik yönünden çok, onu etkileyen tarihsel ve sosyolojik koşulların belirlenerek değerlendirildiği eleştiri türüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Topluma dönük eleştiri
Soru Açıklaması
5.

Eleştirmenin değerlendirmek için ele aldığı yapıtı özellikle sanatçının varlığını ölçü alarak yaptığı eleştiri türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Sanatçıya dönük eleştiri
Soru Açıklaması

Sanatçıya dönük eleştiri; eleştirmenin değerlendirmek için ele aldığı yapıtı özellikle sanatçının varlığını ölçü alarak yapmasıdır. Eleştirmen yapıtı açıklamak için yazarı ile ilgi kurar, sanatçının hayatını ve kişiliğini inceler.

6.
Herhangi bir konuyu yeni ve kişisel görüşlere ele alarak etkili bir anlatımla sunan düzyazılara ne denir?
Doğru Cevap: "A" Deneme
Soru Açıklaması
7.
"Güzelmi güzel bir kızdı. Öyle bir havası vardı ki yanına kimse yaklaşamıyordu bile. Mahalledeki kızlar da ona hayrandı." Parçadaki yazım yanlışı hangi durumla ilgilidir?
Doğru Cevap: "E" İkileme yapan '-mi' eki
Soru Açıklaması

 '-mi' pekiştirme olarak kullandığı zaman ayrı yazılır, 'Güzel mi güzel' şeklinde yazılması gerekmektedir. Doğru cevap E şıkkıdır.

8.
Hem bağlaç hemde edat olarak kullanılan ile ne şekilde kullanılmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Bağımsız veya ekleştirilerek kullanılır
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi bir kompozisyonda dili etkili kullanma becerisini kazandıran ve bilgi donanımını arttıran etkinliklerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Okuma
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisinde ünlü düşmesi gereksiz ve yanlış kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Burun burna geldik ama kaza olmadı.
Soru Açıklaması
11.
Bir sanat eserini çeşitli yönleri ile inceleyip açıklamak, anlaşılmasını sağlamak ve değerlendirmek amacıyla yazılan yazılara ne denir?
Doğru Cevap: "C" eleştiri
Soru Açıklaması
Bir sanat eserini çeşitli yönleri ile inceleyip açıklamak, anlaşılmasını sağlamak ve değerlendirmek amacıyla yazılan yazılara ne denir?
12.

Aşağıdakilerin hangisinde pekiştirme sıfatının yazımı yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Ben bütün çiçekleri severim. Pembe gülün yeri benim gönlümde başkadır. Hele pes pembe olursa benim için yeri daha da başkadır.
Soru Açıklaması

Ben bütün çiçekleri severim. Pembe gülün yeri benim gönlümde başkadır. Hele pes pembe olursa benim için yeri daha da başkadır.

13.

Bilimsel yazılarda, önemli kişilerin doğum ve ölüm,olayların başlangıç ve bitiş, aynı şekilde devletler,kurumlar veya kuruluşların kurulma ve yıkılma, eserlerinüretilmesinin başlama ve bitiş tarihleri aralarına konur.Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tanımın kullanımıdır?

Doğru Cevap: "E" Kısa çizgi
Soru Açıklaması

Bilimsel yazılarda, önemli kişilerin doğum veölüm, olayların başlangıç ve bitiş, aynı şekilde devletler,kurumlar veya kuruluşların kurulma ve yıkılma, eserlerinüretilmesinin başlama ve bitiş tarihleri ayraç içindearalarına kısa çizgi konarak gösterilir.

14.

Hangi cümlede -ki eki doğru bir şekilde kullanılmıştır?

Doğru Cevap: "D" Diğer ülkelerde bulunan doğal güzelliklere göre Türkiye'ninkiler daha güzel.
Soru Açıklaması

+ki Aitlik Eki, ki Bağlacı ile ki Pekiştirme ve Şüphe Edatının YazımıTürkçede sesteş olan üç ayrı ki vardır:Aitlik bildiren +ki ekinin yazımı: Bir ek olduğu için sözcüğe bitişik yazılır.Elimizdeki imkânları kullanmamakta neden direniyoruz? (Haldun Taner, Koyma Akıl, Oyma Akıl)Bağlama işlevindeki ki sözcüğünün yazımı: İki cümleyi bağlayan yani bağlaç olan ki ayrı yazılır.Bizim de işimiz bu! Onlar unutacak, biz söyleyeceğiz ki cümle âlem duysun. (Feyza Hepçilingirler, Türkçe “OFF”)Pekiştirme veya şüphe görevinde kullanılan ki sözcüğünün yazımı: Pekiştirme görevindeki ki sözü yüklemlerden sonra kullanılır ve ayrı yazılır.Sen zaten evde çalışıyorsun, senden önce gelebilmem mümkün değil ki! (Ayşe Kulin, Türkan)Türkçede özellikle ilk iki maddedekilerin karıştırıldığı, çok defa ayrı yazılacakken bitişik yazıldığı görülmektedir. Bunu ayırt etmenin iki basit çözümü vardır:• Üzerine hâl eki getirmek mümkünse bitişik, değilse ayrı yazılmalıdır: Evdekine, yoldakinden, seninkini vb.Elbette Avrupa ülkelerinde konuşulan Türkçe, Türkiye’dekinden farklı şartlar altında varlığını devam ettirmekte, kendine has kimi özellikler geliştirmektedir.(Nurettin Demir-Emine Yılmaz, Türk Dili El Kitabı)

ki cümleden çıkarıldığında anlam bozuluyorsa bitişik; bozulmuyorsa ayrı yazılır.Derler ki binlerce işçi çalışmış bu köşkü yapmak için; şimdi hiçbirinin adı bilinmez. (Murathan Mungan, Lal Masallar)Yukarıdaki metni okuyunuz. Bir de koyu yazılı sözcüğü çıkarak okuyunuz.Böyle okunduğunda da cümlenin anlamının bozulmadığı görülür. Öyleyse burada ki ayrı yazılmalıdır.

15.
' başarılı idi / başarılıydı, gelmeli idi / gelmeliydi, hasta imiş / hastaymış, yolcu iken / yolcuyken' Yukarıdakiler hangi yazıma örnektir?
Doğru Cevap: "D" Ek fiilin yazımı
Soru Açıklaması
• Sözcük ünlüyle bitiyorsa, ek fiilin başındaki /i/ ünlüsü yarı ünlü /y/ sesine dönüşür.

başarılı idi / başarılıydı, gelmeli idi / gelmeliydi; hasta imiş / hastaymış; almalı imiş / almalıymış; yolcu iken / yolcuyken, okumalı iken / okumalıyken vb.
16.
"İnsanları, bir konu üzerinde düşündürmeyi, tartıştırmayı, bu yolla gerçeklere ulaştırmayı amaçlayan yazı türlerine düşünce yazıları denir." Bu tanımdan hareketle seçeneklerden hangisi düşünce yazısıdır?
Doğru Cevap: "B" Deneme
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerin cümlelerin hangisinde ‘’ki’’ nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

Doğru Cevap: "C" Hava öyle güzeldiki kendimi hemen sokağa attım.
Soru Açıklaması

‘’ki’’ aitlik eki olduğu zaman bitişik, bağlaç ise ayrı yazılır.

18.

Aşağıdakilerin hangisinde /k/ > /ğ/ nöbetleşmesi görülür?

Doğru Cevap: "E" Dondurma almaya parası olmayan küçüğün avucuna iki lira koyduğumda, o minik gözlerinde beliren mutluluğu asla unutmayacağım.
Soru Açıklaması

Dondurma almaya parası olmayan küçüğün avucuna iki lira koyduğumda, o minik gözlerinde beliren mutluluğu asla unutmayacağım.

19.

Aşağıdaki birleşik sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

Doğru Cevap: "C" kaydolmak
Soru Açıklaması

İki sözcük birlikte kullanıldığında ses düşmesi, türemesi veya değişmesi oluyorsa bitişik yazılır. “yok olmak” sözcüğünde ses düşmesi, türemesi veya değişmesi yok. Birleşik sözcüklerin bitişik yazılmasını gerektirecek diğer kurallar da bu birleşik kelime için söz konusu olmadığından, “yok olmak” sözcüğü ayrı yazılmalıdır. Doğru cevap C’dir.

20.

I. Olaya dayalı planII. Akışa dayalı planIII. Duyguya dayalı planIV. Üsluba dayalı planYukarıdakilerden hangisi veya hangileri kompozisyon yazımında uygulanabilecek plan türlerindendir?

Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması

Konunun özelliğine, işlenecek ana düşünce ve yardımcı düşüncelerin niteliğine, kullanılacak örneklere, anlatım biçimine göre kompozisyon yazmada üç tür plan uygulanabilir: • Olaya dayalı plan • Düşünceye dayalı plan • Duyguya dayalı plan.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.