Türk Dili 2
Deneme Ara Sınavı 13
1.

Aşağıda görülen işletme adı yazılırken hangi yazım kuralı ihlal edilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Ünsüz uyumu
Soru Açıklaması

Ünsüzler ötümlü ve ötümsüz diye ikiye ayrılırlar. Bu ünsüzlerin bir kısmı, ünsüz uyumu dediğimiz kural gereği birbiriyle nöbetleşen çiftleri teşkil ederler: c ~ ç, d ~ t, k ~ g. Bu durum, yazımda aşağıdaki uygulamalara yol açar: (1) Sözcük ötümsüz ünsüzle bitiyorsa ötümsüz ünsüzle başlayan ek gelir: Türk+çe > Türkçe, kayık+çık > kayıkçık, saç+tan > saçtan, iş+te > işte; bit-kin > bitkin, at-kı > atkı, kaç-tı > kaçtı, bak-tık+ça > baktıkça, iç+tik+i > içtiği vb. (2) Sözcüğün sonu ötümlü ünsüz veya ünlü ile bitiyorsa ekin ötümlü ünsüzle başlayan biçimi getirilir: yol+cu > yolcu, güzel+ce > güzelce, yavru+cak > yavrucak, yol+da > yolda, yer+den > yerden, yor-gun > yorgun, dal-gıç > dalgıç, del-gi > delgi, sol-du > soldu, al-dık+ça > aldıkça, bekle-dik+i+m > beklediğim, yüz-dük+ü > yüzdüğü vb. Verilen örnekte de kök ötümsüz ünsüzle bitmektedir. Ünsüz uyumu kuralı gereği, buna getirilen ek ötümsüz bir ses ile başlamalıdır. Doğru yazım, Kökden yerine Kökten olmalıdır. Doğru cevap C’ dir.

2.

I- Öz yaşam öyküsü birinci kişinin ağzından anlatılır.II- Yazarın amacı okuyucunun belli bir konuya dikkatini çekmek, o konuda düşünmesini sağlamaktır.III- Bilim, sanat, siyaset vb. alanlarında tanınmış kişilerin, kendi yaşamını anlattığı yazı türüdür.IV-Augustine tarafından yazılan İtiraflar, Batı kültürünün ilk otobiyografik anlatısı kabul edilir.Öz yaşam öyküsüyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "D" I-III-IV
Soru Açıklaması

Öz yaşam öyküsünün okuyucunun dikkatini bir konuya çekme ve o konuda düşünmesini sağlama özelliği yoktur. Diğer maddelerde verilenler öz yaşam öyküsünün özellikleri arasındadır.

3.

Aşağıdaki fiillerden hangisine -yor eki getirilirse ünlü daralması oluşur?

Doğru Cevap: "A" başlamak
Soru Açıklaması

başla- kök fiiline -yor eki gelirse sondaki a harfi daralarak "ı"ya dönüşür: başl-ı-yor

4.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmalara getirilen eklerde bir yanlışlık yoktur?

Doğru Cevap: "A" TÜBİTAK’ dan burs alıyormuş.
Soru Açıklaması

Kurum, kuruluş adlarının kısaltılmasında her sözcüğün ilk harfi büyük yazılır ve aralarına bir noktalama işareti konulmaz. Bu kısaltmalara getirilen ekler de kısaltmanın açılımına göre değil son harfinin okunuşuna göre getirilir.

5.

I. Saat yazımında saat ile dakika arasına konur.II. Tarih yazarken gün, ay ve yıl rakamla yazılıyorsabunların arasına konur.III. Konuşma çizgisiyle verilen alıntıların bitimindekullanılır.IV. Rakamların yazımında kesirleri göstermek içinkullanılır.Yukarıda nokta kullanımıyla ilgili verilen bilgilerdenhangisi veya hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması

Konuşma çizgisiyle verilen alıntıların bitimindeve rakamların yazımında kesirleri göstermek için virgülkullanılır.

6.
Seçeneklerden hangisinin yazılmasında çoğunlukla düşünceye dayalı plan tercih edilir?
Doğru Cevap: "C" Makale
Soru Açıklaması
Doğru seçenek C'dir.
7.

Tanınmış bir kişiyi, yeri veya sanat dalını, görüşme tekniğinden yararlanarak, geniş okur kitlelerine, kendi görüş ve düşünceleriyle birleştirerek; araştırma, inceleme yoluyla tanıtan, ayrıntılı bilgi veren yazılardır.Tanımı verilen düşünce yazısı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Röportaj
Soru Açıklaması

Röportaj, tanınmış bir kişiyi, yeri veya sanat dalını, görüşme tekniğinden yararlanarak, geniş okur kitlelerine, kendi görüş ve düşünceleriyle birleştirerek araştırma, inceleme yoluyla tanıtan, ayrıntılı bilgi veren yazılardır.

8.
Aşağıdakilerden hangisi, başarılı bir kompozisyon yazımında dikkat edilmesi gereken kurallardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Konunun deneyimlenmesi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi kompozisyon yazarken uygulamamız gerekenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Konuşma diliyle yazılması
Soru Açıklaması
Kompozisyonun bütününde bir düzen olması gerekir. Kompozisyonda düzen, yazı alanının kullanımından başlayıp düşüncelerin, duyguların, açıklamaların, gözlemlerin, saptamaların, örneklerin sıralanışına kadar kendisini göstermelidir. Ancak yukarıda deıindiğimiz örneklerde olduğu gibi başarılı bir kompozisyon yazabilmek için yalnızca bunlar yeterli değildir. Kompozisyon yazma kuralları ve yöntemlerinin uygulanması sırasında biçim, yazım, noktalama, sözcük seçimi vb. bakımlardan da göz önünde bulundurulması gereken özellikler vardır. Biçim açısından kullanılan kâğıdın kompozisyon yazmaya uygunluıu, yaklaşık olarak üstten 6 cm, alttan 2 cm, soldan 1 cm, sağdan 3 cm boşluk bırakılması, yazım kurallarına uyulması, noktalama işaretlerinin yerli yerinde kullanılması gerekmektedir.
10.

Aşağıdakilerden hangisinde büyük harf yazım kuralına uyulmuştur?

Doğru Cevap: "B" İstemek, “İstiyorum.” demek değil, harekete geçmektir.
Soru Açıklaması

Bütün özel isimler -kişi adları ve soyadları, ülke, millet, dil, din, mezhep, gezegen, yer, bölge, yerleşim birimleri, kurum, kuruluş, eser, gazete, dergi, kanun, tüzük, dönem, mevsim, (belirli bir tarih bildiren) ay ve gün, bayram, toplantı vb. isimleri- büyük harfle başlatılır. Birtakım kısaltmaların tamamı veya ilk harfleri büyük harfle yazılır. Bu yüzden, D ve E yanlıştır. Hitap sonrası kullanılan unvanlar büyük harfle yazılır. Bu yüzden, C yanlıştır. İki noktadan sonra veya tırnak içinde verilen cümlelerin ilk kelimesi büyük harfle başlar ve sonuna ilgili noktalama işareti konur. Bu yüzden, A yanlıştır. Doğru cevap B’ dir.

11.

Aşağıda yazarlarıyla beraber verilen eserlerden hangisi Batı edebiyatında anı türünün ilk örnekleri arasında gösterilmektedir?

Doğru Cevap: "A" Julius Sezar-Gallia Savaşı
Soru Açıklaması

Anı türünün geçmişi Batı edebiyatında çok eskilere uzanır. Batı’da Julius Sezar’ın kendini savunmak düşüncesiyle yazdığı Gallia Savaşı adlı eseri ilk örneklerden biri olarak kabul edilir.

12.
Aşağıdakilerden hangisi kompozisyon yazarken izlememiz gereken adımlardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Konunun sınırlandırılmaması
Soru Açıklaması
Kompozisyon yazmada izlenecek adımlar; konunun seçilmesi, konunun sınırlarının çizilmesi ve konuyla ilgili ana düşünce ile yardımcı düşüncelerin belirlenmesi olarak sıralanabilir.
13.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünlü daralmasına örnek vardır?

Doğru Cevap: "D" Karanlığın içinden Emine’nin beyaz dişleri iki sır sedef taneleri gibi parlıyor. (Yakup Kadri, Yaban)
Soru Açıklaması

Karanlığın içinden Emine’nin beyaz dişleri iki sır sedef taneleri gibi parlıyor. (Yakup Kadri, Yaban)

parlamak-parlıyor

14.

I-Tarihte en çok din değiştiren toplum türklerdir.

II- Güney Amerika'da ispanyolca konuşulur

III- Tdk 1923'te Atatürk tarafından kurulmuştur.

IV- Savaşta nice komutan, er, onbaşı şehit olmuştu.

V- Kadın, polise " beni ne ile şuçluyorsunuz" diye çıkıştı.

Hangisinde büyük harf kullanım hatası yoktur? 

Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması

Ünvanlar belirli bir şahıs için kullanılmıyorsa küçük harfle yazılır. A şıkkında millet ismi, B şıkkında dil ismi, C şıkkında kısaltma kelimenin diğer harfleri, E şıkkında tırnak içinde başlayan cümle büyük harfle başlamalıdır. doğru cevap D şıkkıdır.

15.

Aşağıdakilerden hangisi ünsüz ikizleşmesine örnektir?

Doğru Cevap: "D" tren hattı
Soru Açıklaması

Türkçede, Arapça hiss veya İngilizce full sözcüklerinde olduğu gibi ikiz ünsüz yoktur. Bu yüzden dilimize Arapçadan giren ve aslında sonunda ikiz ünsüz bulunan his, af, hak, hat, had, zan gibi sözcükler tek ünsüzle yazılır. Ancak bu tip sözcükler ünlüyle başlayan ek veya fiille kullanıldıklarında sondaki ünsüz ikizleşir. his etmek > hissetmek; af+a uğramak > affa uğramak; hak+ı > hakkı; tren hat+ı > tren hattı vb

16.

Hangi seçenekte büyük harf kullanımı ile ilgili bir yanlış vardır?

Doğru Cevap: "A" Bilim insanları mars'ta yaşamın olduğunu öne sürüyorlar.
Soru Açıklaması

Gezegen isimleri büyük harfle yazılır, doğru cevap A şıkkıdır. 

17.
Bir kişiyi, yeri veya sanat dalını geniş okur kitlelerine, kendi görüş ve düşünceleriyle birleştirerek araştırma, inceleme yoluyla tanıtan, ayrıntılı bilgi veren yazılara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" röportaj
Soru Açıklaması
bir kişiyi, yeri veya sanat dalını geniş okur kitlelerine, kendi görüş ve düşünceleriyle birleştirerek araştırma, inceleme yoluyla tanı
tan, ayrıntılı bilgi veren yazılara ne ad verilir?
18.
Aşağıdakilerden hangisi yazılı anlatımda noktalama işaretlerinin okura yardımcı olduğu konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Metnin hızlı okunmasını sağlar
Soru Açıklaması
Konuşmanın inceliklerini yazıya aktarmak ve verilen iletiyi eksiksiz ve doğru olarak okura ulaştırabilmek için yazılı anlatımda birtakım işaretlere gereksinim duyulur. Yazılı anlatımda okumayı ve anlamayı kolaylaştıran, yazarın okura aktarmak istediği düşünce ya da duygunun doğru ulaşmasına yardımcı olan, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirten bu işaretlere noktalama işaretleri denir.
19.

“Güneş doğarken yatmak yakışık alır mı? Allah, rızkı sabah erkenden dağıtır, hiçbir şey yapmasanız da elinizi açıp ( ) Allah ( ) deyip rızkınızı alın yine yatın...” derdi.Yukarıdaki cümlede ayraçlarla belirtilen yere hangi noktalama işareti konmalıdır?

Doğru Cevap: "B" Tek tırnak
Soru Açıklaması

Açılan tırnak içinde ikinci bir tırnak açma ihtiyacı duyulursa tek tırnak işareti kullanılır.

20.

Aşağıdakilerin hangisinde düzeltme işaretinin kullanılmamasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

Doğru Cevap: "A" Yıllarca süregelen davamızda hakim nihayet bugün kararı açıklayacak.
Soru Açıklaması

Yıllarca süregelen davamızda hakim nihayet bugün kararı açıklayacak.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.