Türk Dili 2
Deneme Ara Sınavı 14
1.
Bir düşünce yazısı olarak gazete ya da dergilerde yayımlanan, belgeleme ya da kanıtlama gereği duyulmadan günlük olayları, ülke sorunlarını veya yazarın bir konu hakkındaki görüşlerini çeşitli yönlerden inceleyen, yorumlayan kısa yazılara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Fıkra
Soru Açıklaması
2.

Eleştirmenin yapıtı değerlendirmekten çok, yapıtın bir okur olarak kendisi üzerindeki etkilerini değerlendirdiği eleştiri türü hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Okura dönük eleştiri
Soru Açıklaması

Okura dönük eleştiri; eleştirmenin yapıtı değerlendirmekten çok, yapıtın bir okur olarak kendisi üzerindeki etkilerini değerlendirdiği eleştiridir. Bu tür eleştiri belli ölçütlere göre yapılmadığı için deneme havasındadır ve özneldir. İzlenimci eleştiri bu tür içindedir.

3.

“Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce olay ve durum” kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Konu
Soru Açıklaması

Konu en kısa tanımıyla konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce olay ve durum olarak tanımlanmaktadır.

4.
Aşağıdakilerin hangisinde nokta ( . ) işaretini kullanmamız doğru olmaz?
Doğru Cevap: "D" Bir cümlede virgüllerle ayrılan kelimeler veya kelime öbekleri kendi içinde gruplanabiliyorsa bunlar birbirinden nokta ile ayrılır
Soru Açıklaması
Yanlış cevap "D" şıkkıdır. Bir cümlede virgüllerle ayrılan kelimeler veya kelime öbekleri kendi içinde gruplanabiliyorsa bunlar birbirinden nokta ile değil, noktalı virgülle ayrılır.
5.
Gazete ya da dergilerde yayımlanan belgelendirme ve kanıtlama gereği duyulmadan günlük olayları, ülke sorunlarını inceleyen ve yorumlayan kısa yazılardır.   Yukarıda tanımı verilen yazı türü hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Fıkra
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi fıkra ve makalelerin benzer özelliğidir?

Doğru Cevap: "B" Yapı özelliği
Soru Açıklaması

Fıkralarda öznel bir anlatım varken makalelerde nesnellik ön plandadır. Makaleler bilimsel ve belgelere dayandırılan düşünce yazılarıyken, fıkralar belgelendirme ve kanıtlama gereği duymadan yazarın konu hakkındaki görüşlerini sunarlar. Fıkra ve makalelerin en benzer özelliği yapı olarak giriş, gelişme ve sonuçtan oluşmasıdır.

7.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harf kullanımı hatasızdır?

Doğru Cevap: "C" Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor Mihriban (Abdurrahim Karakoç, Dosta Doğru)
Soru Açıklaması

Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor Mihriban (Abdurrahim Karakoç, Dosta Doğru)

8.
Aşağıdakilerden hangisi, kendi aralarında bütünlük oluşturulabilen sıralı cümleleri birbirinden ayırmaya yarayan noktalama işaretidir?
Doğru Cevap: "B" Noktalı virgül (;)
Soru Açıklaması
Noktalı virgül bir nokta ve bir virgülden oluşur. Yazılı metnin seslendirilmesinde virgüle göre biraz daha uzun soluklanılacak yeri gösterir. Sıralı cümleyi oluşturan cümleler, virgülle ayrılıyor ve kendi aralarında gruplanabiliyorsa bu gruplar birbirinden noktalı virgül işareti ile ayrılır.
9.

Günümüzde kullandığımız noktalama işaretleri ilk olarak hangi eserde kullanılmıştır?

Doğru Cevap: "C" Şair Evlenmesi
Soru Açıklaması

Günümüzde kullandığımız noktalama işaretlerinin birçoğu, yazı dilimize Batı’dan, Tanzimat döneminde geçmiştir. Bu işaretleri bizde ilk olarak Şinasi, Şair Evlenmesi (1859) adlı tiyatro eserinde kullanmıştır.

10.

“Güneş doğarken yatmak yakışık alır mı? Allah, rızkısabah erkenden dağıtır, hiçbir şey yapmasanız da eliniziaçıp ( ) Allah ( ) deyip rızkınızı alın yine yatın...” derdi.Yukarıdaki cümlede ayraçlarla belirtilen yere hanginoktalama işareti konmalıdır?

Doğru Cevap: "B" Tek tırnak
Soru Açıklaması

Açılan tırnak içinde ikinci bir tırnak açmaihtiyacı duyulursa tek tırnak işareti kullanılır.

11.

Herhangi bir konuda bilgi vermek, bir düşünce ya da konuya açıklık getirmek, yeni bir görüş ve düşünceyi ileri sürmek, ele alınan konu üzerinde yapılan inceleme ve araştırma sonuçlarına göre kanıtlar sunarak bu yeni görüş ve düşünceleri desteklemek ve doğruluğunu kanıtlamak amacıyla kaleme alınan bilimsel ağırlıklı gazete ve dergi yazılarına ne denir?

Doğru Cevap: "A" Makale
Soru Açıklaması

Herhangi bir konuda bilgi vermek, bir düşünce ya da konuya açıklık getirmek, yeni bir görüş ve düşünceyi ileri sürmek, ele alınan konu üzerinde yapılan inceleme ve araştırma sonuçlarına göre kanıtlar sunarak bu yeni görüş ve düşünceleri desteklemek ve doğruluğunu kanıtlamak amacıyla kaleme alınan bilimsel ağırlıklı gazete ve dergi yazılarına makale adı verilir. Makalede konu sınırlaması yoktur, toplumun genelini ya da bir bölümünü ilgilendiren bilimsel ve sanatsal her konuda yazılabilir.

12.
Aşağıdakilerden hangisi, kesin kuralları olmasa da noktalama işaretlerinin kullanılmasını zorunlu kılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Yazının bulunması.
Soru Açıklaması
Yazılı anlatım, insanlığın ortak belleği olan yazının bulunması ile başlar. Belli bir düzene sahip olmasa da noktalama işaretlerinin yazının bulunmasından beri kullanıldığı belirtilmektedir. Antik çağda noktalama işaretlerinin kullanımı, kopyası tamamlanan kitapların gözden geçirilip düzeltilmesi sırasında yapılıyordu. Batı’da özellikle 16. yüzyılda matbaanın gelişmesi ile noktalama işaretlerinin kullanımı da yaygınlık kazanmıştır (Atasoy, 2010: 824). 19. yüzyılda noktalama işaretleri genelleşmiş ve belli kurallara bağlanmıştır. Bugün dünyada kullanılan Çin, Arap, Ermeni, Kiril gibi birçok alfabede çoğunlukla Batılı noktalama işaretleri kullanılmaktadır.
13.
İki rakam arasına konulduğunda yaklaşıklık, aşağı yukarılık anlamı katan noktalama işareti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kısa çizgi (-)
Soru Açıklaması
Kısa çizgi, iki rakamın arasına konduğunda yaklaşıklık, aşağı yukarılık anlamı katar.
14.
Aşağıdakilerden hangisini, açıklanacak ya da tanımlanacak bir kavramdan sonra kullanılan noktalama işaretidir?
Doğru Cevap: "E" İki nokta üst üste (:)
Soru Açıklaması
Cümleden sonra, cümle ilgili yapılacak açıklamadan önce iki nokta kullanılır. Kendinden sonra bir açıklama ya da birkaç örnek geldiğini bildirir. Bunların dışında söyleyişi etkili kılmak için de kullanılır.
15.

Aşağıdakilerin hangisinde büyük harf kullanılmamasından kaynaklanan yazım yanlışı vardır?

Doğru Cevap: "C" Türk milleti Kurtuluş savaşı yıllarında yedi düvele karşı büyük mücadeleler vermiş ve bunda da başarılı olmuştur.
Soru Açıklaması

Türk milleti Kurtuluş savaşı yıllarında yedi düvele karşı büyük mücadeleler vermiş ve bunda da başarılı olmuştur.

16.

Aşağıda verilenlerden hangisi düşünce yazılarından biridir?

Doğru Cevap: "C" Gezi yazısı
Soru Açıklaması

Roman, şiir, öykü ve tiyatro sanatsal yazı türlerindendir. Gezi yazısı ise düşünce yazısıdır.

17.

Eski dillere ait metinleri inceleyen bilimselçalışmalarda, metinde okunamayan yerler hakında yazarınbir tahmini varsa bunlar hangi noktalama işaretikullanılarak gösterilir?

Doğru Cevap: "A" Köşeli ayraç
Soru Açıklaması

Eski dillere ait metinleri inceleyen bilimselçalışmalarda, metinde okunamayan yerler hakkındayazarın bir tahmini varsa bunlar köşeli ayraç içindegösterilir.Örnek olarak şu metin gösterilebilir:ä_ ilki tadıkı_ çorı_ boz [atıg binip tägdi] “İlk olarakTadık Çor’un boz (atına binip hücum etti)”.

18.

Yazının bulunmasından beri kullanılan noktalama işaretleri kaçıncı yüzyılda genelleşip belirli kurallara bağlanmıştır?

Doğru Cevap: "C" 19. Yüzyıl
Soru Açıklaması

Yazılı anlatım, insanlığın ortak belleği olan yazının bulunması ile başlar. Belli bir düzene sahip olmasa da noktalama işaretlerinin yazının icadından beri kullanıldığı belirtilmektedir. Antik çağda noktalama işaretlerinin kullanımı, kopyası tamamlanan kitapların gözden geçirilip düzeltilmesi sırasında yapılıyordu. Batı’da özellikle 16. yüzyılda matbaanın gelişmesi ile noktalama işaretlerinin kullanımı da yaygınlık kazanmıştır. 19. yüzyılda noktalama işaretleri genelleşmiş ve belli kurallara bağlanmıştır. Bugün dünyada kullanılan Çin, Arap, Ermeni, Kiril gibi birçok alfabede çoğunlukla Batılı noktalama işaretleri kullanılmaktadır.

19.
Aşağıdakilerden hangisi Göktürk ve Yenisey yazıtlarında kullanılan noktalama işaretidir?
Doğru Cevap: "B" İki Nokta
Soru Açıklaması
İki nokta kullanılmıştır.
20.

Aşağıdakilerin hangisinde büyük harf kullanılmamasından kaynaklanan yazım yanlışı vardır?

Doğru Cevap: "C" 23 Nisan 1920 ulu önder Atatürk’ün çocuklara bayram olarak hediye ettiği tarihtir.
Soru Açıklaması

Yanıt C'dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.