Türk Dili 2
Deneme Ara Sınavı 2
1.

Aşağıdakilerin hangisinde /k/ > /ğ/ nöbetleşmesi görülür?

Doğru Cevap: "D" Dondurma almaya parası olmayan küçüğün avucuna iki lira koyduğumda, o minik gözlerinde beliren mutluluğu asla unutmayacağım.
Soru Açıklaması

Minik sözcüğünde k - ğ nöbetleşmesi görülür.

2.

Sosyal hayattaki çeşitli olaylar( ) doğal değişmeler, insanoğlunun durumu, meslek, umut, halk hayatı gibi konular; insanlık davranış, karakter, eğitim ve öğretim gibi çeşitli konular bütünüyle atasözlerinin kapsamı içindedir.Yukarıdaki cümlede ayraçla belirtilen yere hangi noktalama işareti konmalıdır?

Doğru Cevap: "D" Noktalı virgül
Soru Açıklaması

Bir cümlede virgüllerle ayrılan kelimeler veya kelime öbekleri kendi içinde gruplanabiliyorsa bunlar da birbirinden noktalı virgülle ayrılır.Sosyal hayattaki çeşitli olaylar; doğal değişmeler, insanoğlunun durumu, meslek, umut, halk hayatı gibi konular; insanlık davranış, karakter, eğitim ve öğretim gibi çeşitli konular bütünüyle atasözlerinin kapsamı içindedir.

3.

Aşağıdaki rakamlardan hangisi doğru yazılmıştır?

Doğru Cevap: "A" Amcamın iki bin kitabı var.
Soru Açıklaması

Büyük sayılar yazılırken okumayı kolaylaştırmak amacıyla sondan başlayarak her üç basamakta bir nokta konur. Öyleyse, C yanlıştır. Eğer sayılar rakamla yazılıyor ve sonrasında ek geliyorsa bu eklerin yazımında ünlü ve ünsüz uyumlarına uyulur ve bunlar kesme işareti kullanılarak yazılır. Öyleyse, D ve E yanlıştır. Romen rakamları; yüzyıllarda, hükümdar adlarında, tarihlerde, ayların yazımında, kitap ve dergi ciltlerinde, kitapların ön bölümlerindeki sayfaların numaralandırılmasında ayrı yazılır. Öyleyse, E yanlıştır. Ondan itibaren birleşik rakamlar yazıyla verildiğinde bunlar ayrı ayrı yazılır: on beş kitap, beş yüz bin lira, bir milyon iki yüz bin vb. Öyleyse, A doğrudur.

4.
İnce anlamlı, güldürme amacı güden, halk öykücülüğü geleneğinin uzantısı kısa öykülere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Fıkra
Soru Açıklaması
Fıkra sözcüğü, Türkçede iki tür anlatıyı karşılar. Bunlardan ilki ince anlamlı, güldürme amacı güden kısa öykülerdir. Küçük öykü biçimindeki bu tür, halk öykücülüğü geleneğinin uzantısıdır.
5.
Aşağıdakilerden hangisi, İkilemelerin yazım kuralına ilişkin doğru bir bilgidir?
Doğru Cevap: "A" Araya noktalama işareti konulmadan ayrı yazılır.
Soru Açıklaması
6.

Amacı bilgi vermek ve okurun görüş ve düşüncesini etkilemek olan düşünce yazısı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Makale
Soru Açıklaması

Açıklamaya ve bilgi vermeye dayalı anlatım türlerinden biri olan makalenin konu sınırlaması yoktur. Toplumun genelini ya da bir bölümünü ilgilendiren bilimsel ve sanatsal her konuda yazılabilir. Yazar dilediği konuyu seçer. Makalede amaç, bilgi vermek, okurun görüşünü ve düşüncesini etkilemek olduğu için genellikle açıklayıcı ya da tartışmacı anlatım biçimi ile yazılır.

7.

Kasımpaşa’dan Beyoğlu’na hiç çıkmamış adam ilk konuşmaya başladığı zaman, kara gözlerini açmıştı.

Yukarıdaki cümlede sözcüklerin bitişik yazılmasına dair hangi kurala örnek görüyoruz?

Doğru Cevap: "C" Birleşik yapıdaki kişi ad ve soyadları, yer adları, kurum adları bitişik yazılır.
Soru Açıklaması

Birleşik yapıdaki kişi ad ve soyadları, yer adları, kurum adları bitişik yazılır. Gülenay, Alper, Songül, Birol, Ertan, Ertürk, Türker, Akbay, Erdemir; Kırklareli, İçel, Çanakkale, Kırıkkale, Karadeniz, Kocatepe, Uludağ, Yenişehir, Yeşilırmak, Osmaneli; Yükseköğretim Kurumu, Açıköğretim Fakültesi, Genelkurmay, Osmangazi Üniversitesi vb. Kasımpaşa’dan Beyoğlu’na hiç çıkmamış adam ilk konuşmaya başladığı zaman, kara gözlerini açmıştı. (Sait Faik, Bütün Eserleri 1 Semaver Sarnıç

8.

Deneme hangi özelliğiyle makaleden ayrı bir özellik taşır?

Doğru Cevap: "A" Belgelere ve tanıklıklara yer verme zorunluluğu olmaması
Soru Açıklaması

Herhangi bir konuyu yeni ve kişisel görüşlerle ele alarak etkili bir anlatımla sunan düzyazılara deneme denir. Deneme, okuyucuyu düşündürmeyi amaç edinmesi nedeniyle makale ve fıkra gibi düşünsel boyutları olan bir yazı türüdür. Ancak belirli bir düşünceyi benimsetmeye çalışmaması nedeniyle fıkradan; belgelere, tanıklara yer verme zorunluluğu olmaması açısından da makaleden; belirli bir sonuç ve yargıya varmama yönüyle de eleştiriden ayrı bir özellik taşır. Öte yandan deneme yazılarında, anı ya da günlük türünde rastlanan bir içtenlik ve gelişigüzellik havası vardır. Her konuda yazılabilmesi, deneme türünün en belirgin özelliği olarak görülebilir.

9.

Aşağıdakilerden hangisi öznel yanı bulunan düşünce yazılarındandır?

Doğru Cevap: "D" Deneme
Soru Açıklaması

Düşünce yazılarının da kendi içinde çeşitlendiği görülür. Araştırmaya dayalı düşünce yazıları bilimsel yazılar içinde de ele alınabileceği gibi deneme, fıkra, eleştiri gibi düşünce yazıları öznel yanı bulunan ve genellikle gazete çevresinde oluşan yazılar olarak değerlendirilmektedir. Anı, günlük, gezi, öz yaşam öyküsü gibi türler ise kişisel hayatı konu edinen düşünce yazıları olarak kabul edilmektedir.

10.

Montaigne aşağıdaki düşünce yazısı türlerindenhangisine öncülük etmiştir?

Doğru Cevap: "C" Deneme
Soru Açıklaması

Deneme türünün öncüsü olan Montaigne yazdığımetinlerin, kişisel düşünce ve deneyimlerinin iletilmesineyönelik parçalar olduğunu vurgulamıştır.

11.
Sayıların yazımıyla ilgili hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Bir şansım olsa 1940lı yıllarda yaşamak isterdim.
Soru Açıklaması

Tarihlerde sayılar kesme işareti ile ayrılarak yazılır. Doğru cevap D şıkkdır 

12.

Sözcük anlamı olarak farklı parçaların bir araya getirilmesiyle oluşturulan bütünü ifade eden, resim, müzik, heykel gibi sanat dalları ile çeşitli bilim dallarında parçaların bütünü oluşturacak bir düzende bir araya getirilmesi anlamına kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kompozisyon
Soru Açıklaması

Kompozisyon, aslında sözcük anlamı olarak farklı parçaların bir araya getirilmesiyle oluşturulan bütünü ifade eder. Dilimize Fransızcadan geçen kompozisyon sözünün kökeni Latinceye dayanmaktadır. Latincede “bir araya getirmek, birleştirmek, inşa etmek” anlamındaki componere sözünden gelişen compositio(n-) eski Fransızcaya geçmiştir.

13.

Hangisi kompozisyondaki yardımcı düşünce / düşüncelerin özelliklerinden değildir?

Doğru Cevap: "E" Yazarın görüşünü içermek zorundadır.
Soru Açıklaması

Konunun belirlenmesinden sonra yazımızın ana düşüncesini ve bu düşünceyi destekleyecek, açıklayacak, geliştirecek yardımcı düşünceleri bulma adımının atılması gerekmektedir. Ana düşünceyi ve yardımcı düşünceyi belirleme işi, yazmaya başlamadan önce düşünce, görüş ve duygu üretme aşamasıdır. Kişinin kazandığı bilgi donanımı temelinde gözlemleme, yorumlama ve araştırmaya dayalı olarak konuyla ilgili özgün düşünceler üretmesidir. Yardımcı düşünce, yazarın iletmek istediği temel düşünceyi destekleyen yan düşüncelerdir. Ana düşünce tek iken yardımcı düşünce birden çoktur. Yardımcı düşünceler, ana düşünceyi desteklediği oranda değerlidir.

14.
Günümüzde kullandığımız şekliyle noktalama işaretleri yazım dilimizde ilk olarak hangi eserde kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Şair Evlenmesi - Şinası
Soru Açıklaması
Aynı zamanda basılı ilk tiyatro eseri olma özelliğini de taşıyan Şinasi'nin Şair Evlenmesi adlı eseri yazım dilimizde modern noktalama işaretlerinin ilk kullanıldığı eserdir. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneğidir.
15.

Batı edebiyatında deneme türünün kurucusu olarak kabul edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Montaigne
Soru Açıklaması

Batı edebiyatında en tanınmış deneme yazarları Fransız edebiyatında, bu türün kurucusu sayılan Montaigne, İngiliz edebiyatında Bacon’dur.

16.
Ara yönleri bildiren sözcükler ile ilgili hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Her zaman bitişik yazılır (örnek: kuzeydoğu)
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi virgülün görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Cümleyle ilgili verilecek örneklerden önce kullanılır.
Soru Açıklaması
18.

Alıntı yapıldığında atlanan yeri belirtmek içinkullanılan noktalama işareti hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Üç nokta
Soru Açıklaması

Alıntı yapıldığında atlanan yeri belirtmek için üçnokta kullanılır.Örnek olarak şu cümle gösterilebilir:“... Önce size, şiirde musikinin, anlamla ilişkisi olmayanbir musiki olmadığını hatırlatmak isterim. Aksi hâldeanlamsız fakat musiki değeri üstün şiirler yaratabilirdik,böyle bir şiirin varlığına hiç şahit olmadım.”

19.
Edebiyat, sanat, spor gibi kendi alanlarında tanınmış, okurun ilgisini çekecek kişilerin yaşam öykülerini araştırarak okuyana bilgi vermeyi amaçlayan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Biyografi
Soru Açıklaması
20.

Hangisi kompozisyon planını yaparken göz önünde bulundurulması gereken faktörlerden değildir?

Doğru Cevap: "E" Kelime sayısı
Soru Açıklaması

Konunun özelliğine, işlenecek ana düşünce ve yardımcı düşüncelerin niteliğine, kullanılacak örneklere, anlatım biçimine göre kompozisyon yazmada üç tür plan uygulanabilir:- Olaya dayalı plan- Düşünceye dayalı plan- Duyguya dayalı plan

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.