Türk Dili 2
Deneme Ara Sınavı 3
1.

Aşağıdaki ifadelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

Doğru Cevap: "C" avuc açmak
Soru Açıklaması

Dilimizde sonu /ç/, /t/, /p/ veya /k/ ile biten birtakım sözcükler, ünlüyle başlayan ek aldığında veya ünlüyle başlayan sözcüklerle kullanıldığında, bu seslerin geçici olarak, sırasıyla /c/, /d/, /b/ ve /g/ olduğu görülür. Bu tip sözcüklerden sonra ünlüyle başlayan bir sözcük geldiğinde telaffuzda yine /ç/ > /c/ olur; ama bu durum yazıda gösterilmez: öç almak, avuç açmak gibi. Doğru cevap C’dir.

2.

"Dilimizin kimliğimizi ele vermesi kaçınılmazdır. Ama bu ele veriş parmak izinin yahut DNA’nınki kadar kesin olamaz; çünkü genetik kimliğimizi değil, sosyal kimliğimizi belli eder dilimiz." cümlesinde hangi büyük harf kuralı görülmektedir?

Doğru Cevap: "D" Birtakım kısaltmaların tamamı veya ilk harfleri büyük harfle yazılır.
Soru Açıklaması

Birtakım kısaltmaların tamamı veya ilk harfleri büyük harfle yazılır. Dilimizin kimliğimizi ele vermesi kaçınılmazdır. Ama bu ele veriş parmak izinin yahut DNA’nınki kadar kesin olamaz; çünkü genetik kimliğimizi değil, sosyal kimliğimizi belli eder dilimiz. (Hayati Develi, Dil Doktoru)

3.

Aşağıdakilerden hangisinin yazımı doğrudur?

Doğru Cevap: "C" affetmek
Soru Açıklaması

İki sözcük birlikte kullanıldığında ses düşmesi, türemesi veya değişmesi oluyorsa bitişik yazılır. Sadece “affetmek” doğru yazımlıştır, diğerleri ise “hissetmek, hak etmek, şükretmek, kaydolmak” şeklinde yazılmalıdır.

4.

Aşağıdakilerin hangisinde /k/ > /ğ/ nöbetleşmesinden kaynaklanan yazım yanlışı vardır?

Doğru Cevap: "C"  Yıllar sonra lise arkadaşlarımızla buluştuk. Kimler gelmemişti ki? Lisedeyken en samimi arkadaşımı, Haluğu orada gördüm.
Soru Açıklaması

Yıllar sonra lise arkadaşlarımızla buluştuk. Kimler gelmemişti ki? Lisedeyken en samimi arkadaşımı, Haluğu orada gördüm.

5.

“Kültür kelimesi Latince “ekin ekmek” manasınagelirmiş. Mikrop cinsinden canlı bir varlığın muayyen birortam içinde çoğalmasına da kültür denilir. Bir ferdin veyabir milletin manevi kıymetlerini işlemesi, çoğaltması vegeliştirmesi de kültür adını alır.”Yukarıdaki paragrafta paragraf anlatım biçimlerindenhangisinden yararlanılmıştır?

Doğru Cevap: "C" Tanımlama
Soru Açıklaması

Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarakbelirtmek, açıklamak onu tanımlamaktır. Yazıdasavunduğumuz düşünceyi çeşitli özellikleriyletanımlayarak ilgili düşüncenin kavranmasına yardımcıoluruz. Soruda verilen paragrafta da kültür kelimesitanımlanmıştır.

6.
Aşağıdakilerden hangisi kesme işaretinin (’) görevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Dil bilgisi çalışmalarında eklerin farklı biçimlerini gösterirken konur.
Soru Açıklaması
7.

Kökeni Latince’ye dayanan ‘Kompozisyon’ sözcüğü dilimize hangi dilden geçmiştir?

Doğru Cevap: "D" Fransızca
Soru Açıklaması

Derslerdeki yazma çalışmasıyla dar bir tanıma sığdırdığımız kompozisyon, aslında sözcük anlamı olarak farklı parçaların bir araya getirilmesiyle oluşturulan bütünü ifade eder. Dilimize Fransızcadan geçen kompozisyon sözünün kökeni Latinceye dayanmaktadır.

8.
Aşağıdakilerden hangisi doğru olarak yazılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Yeni arabanı görebilecek miyim?
Soru Açıklaması
Soru eki, diğer eklerden farklı olarak daima ayrı yazılır ve sonuna “?” işareti konur. Kimi durumlarda soru ekinin üzerine kişi ekleri de getirilebilir, ancak bu durum ayrı yazılma kuralını değiştirmez. Soru eki şu durumlarda soru anlamı taşımaz: 1) -DI mI zarf-fiil yapısında 2) İyisi mi gibi kalıp ifadelerde 3) İkilemelerde pekiştirme amacıyla kullanıldığında soru işareti kullanılmaz.
9.
Aşağıdakilerden hangisi eleştiri türlerinin sınıflandırmalarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Döneme dönük eleştiri
Soru Açıklaması
. Özdemir ( 2002, 2008) genel olarak eleştiri türlerini şöyle sınıflandırmaktadır. Sanatçıya dönük eleştiri Yapıta dönük eleştiri Okura dönük eleştiri Topluma dönük eleştiri Çözümleyici eleştiri
10.

Türk halk edebiyatında âşıkların yaratıp geliştirdiğitürlerin önemlilerinden biri de halk hikâyeleridir. Bu türdetahkiye (narration) esastır.Yukarıdaki yay ayraç işaretinin kullanımı aşağıdakilerdenhangisiyle aynıdır?

Doğru Cevap: "E" Türk edebiyatında âşıklar (ozanlar) şiirlerinidoğaçlama yaratırlar.
Soru Açıklaması

Bilinmediği düşünülen veya başka dillerdekikarşılığı verilmek istenen bir kelimenin yabancı dildekiveya Türkçedeki karşılığı ayraç içinde verilebilir.

11.
Göktürk ve Yenisey yazıtlarında kullanılan tek noktalama işareti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İki nokta (:)
Soru Açıklaması
Göktürk ve Yenisey yazıtlarında kullanılan tek noktalama işareti, iki noktadır.
12.

Unvanlar ve lakap gibi kullanılan akrabalık sözlerinin yazımı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" Yüzbaşı Cengiz Topel
Soru Açıklaması

Unvanlar ve lakap gibi kullanılan akrabalık sözleri büyük harfle yazılır.Sultan Murat, Şah İsmail, Yüzbaşı Cengiz Topel, Dede Korkut, Nene Hatun, Hala Sultan vb. Doğru cevap E seçeneğidir.

13.

I- İnsanları bir konu üzerinde düşündürmeyi, tartışmayı, bu yolla gerçeklere ulaştırmayı amaçlar.II- Türk edebiyatında Batılı anlamda düşünce yazılarının ortaya çıkışı Cumhuriyetin ilanıyla birliktedir.III- Düşünce yazıları sanatsal boyutlu yazarlar değildir.IV- Düşünce yazılarında yazarlar genellikle sözcüklerin mecaz anlamlarını kullanırlar.Yukarıda düşünce yazıları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması

İnsanları, bir konu üzerinde düşündürmeyi, tartıştırmayı, bu yolla gerçeklere ulaştırmayı amaçlayan yaz› türlerine düşünce yazıları denir. Türk edebiyatında Batılı anlamda düşünce yazılarının ortaya çıkışı Tanzimat’la birliktedir. Yazarın sanatlı anlatım kaygısı yoktur. Genelde sözcüklerin ilk anlamlarıyla oluşturulan düşünce yazılarında, okurda bıraktığı izlenimin kişiden kişiye değişmeyeceği varsayılır.

14.

Hangisi kompozisyon yazma kuralları ve yöntemlerinin uygulanması sırasında göz önünde bulundurulması gereken özelliklerden değildir?

Doğru Cevap: "E" Dil seçimi
Soru Açıklaması

Kompozisyonun bütününde bir düzen olması gerekir. Kompozisyonda düzen, yazı alanının kullanımından başlayıp düşüncelerin, duyguların, açıklamaların, gözlemlerin, saptamaların, örneklerin sıralanışına kadar kendisini göstermelidir. Ancak başarılı bir kompozisyon yazabilmek için yalnızca bunlar yeterli değildir. Kompozisyon yazma kuralları ve yöntemlerinin uygulanması sırasında biçim, yazım, noktalama, sözcük seçimi vb. bakımlardan da göz önünde bulundurulması gereken özellikler vardır.

15.
6- Bir düşüncenin gerçekliğini yadsınamayacak bir kesinlikle göstermeye ne denir?
Doğru Cevap: "E" Tanıtlama
Soru Açıklaması
Bir düşüncenin gerçekliğini yadsınamayacak bir kesinlikle göstermeye tanıtlama denir.
16.

Aşağıda Latin alfabesi ile ilgili verilen yazımlardan hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Noam Chomsky
Soru Açıklaması

Latin alfabesi kullanan ülke ve toplumlara ait özel isimler aynen yazılır.Rio de Janeiro, Margaret Thatcher, Noam Chomsky, National Geographic, Atlantic.

Doğru cevap C seçeneğidir.

17.
I. Sanatçıya dönük eleştiri II. Yapıta dönük eleştiri III. Okura dönük eleştiri IV. Topluma dönük eleştiri V. Çözümleyici eleştiri Yukarıdakilerden hangileri eleştiri türlerindendir?
Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV ve V
Soru Açıklaması
Bunların hepsi eleştiri türleridir dolayısıyla doğru cevap E seçeneğidir.
18.

I. Saat yazımında saat ile dakika arasına konur.II. Tarih yazarken gün, ay ve yıl rakamla yazılıyorsa bunların arasına konur.III. Konuşma çizgisiyle verilen alıntıların bitiminde kullanılır.IV. Rakamların yazımında kesirleri göstermek için kullanılır.Yukarıda nokta kullanımıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması

Konuşma çizgisiyle verilen alıntıların bitiminde ve rakamların yazımında kesirleri göstermek için virgül kullanılır.

19.

Aşağıda yazarlarıyla verilen eserlerden hangisiözyaşamöyküsü/otobiyografi türüne ait bir eserdir?

Doğru Cevap: "E" Halikarnas Balıkçısı- Mavi Sürgün
Soru Açıklaması

Türk edebiyatında özyaşamöyküsü türündeyapıtlar oldukça azdır. Bunlar arasında Muallim Naci’ninÖmer’in Çocukluğu (1889), Yusuf Akçura’nın Ta Kendimyahut Defter-i Amalim (1944), Nigâr Hanım’ın Nigâr bintiOsman: Hayatımın Hikâyesi (ölümünden sonrayayımlandı 1959), Halikarnas Balıkçısı’nın Mavi Sürgün(1961) anı yönleri ağır basmasına karşın öz yaşamöyküleri arasında da sayılabilir.

20.

Aşağıdakilerin hangisinde ünlü daralmasından kaynaklanan yazım yanlışı yapılmıştır?

Doğru Cevap: "B" “Size gelmiyeceğim!” diyorum; boşuna ısrar etme ne olur!
Soru Açıklaması

“Size gelmiyeceğim!” diyorum; boşuna ısrar etme ne olur!

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.