Türk Dili 2
Deneme Ara Sınavı 4
1.

Konuyu daha anlaşılır duruma getireceği gibi düşünceye açıklık ve somutluk kazandırır. Yukarıdaki tanım aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisini açıklar?

Doğru Cevap: "D" Örneklendirme
Soru Açıklaması

Örnekler vermek konuyu daha anlaşılır duruma getireceği gibi düşünceye açıklık ve somutluk kazandırır.

2.

Kompozisyonun türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Yazılı ve sözlü
Soru Açıklaması

Kompozisyonun iki türü vardır: Yazılı kompozisyon ve sözlü kompozisyon. Yazılı kompozisyon yazılı anlatım içinde bir bütünlük gerektirirken sözlü kompozisyon konuşma içinde bütünlüğü gerektirir.

3.

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin yükleminde ünlü daralması yoktur? 

Doğru Cevap: "E" Yanında bir arkadaşını getiriyor.
Soru Açıklaması

Sonu e / a ile biten fiillerde – yor şimdiki zaman eki geldiğinde geniş olan e / a daralır ve ı / i / u / ü olur. Suluyor, suçluyor, uğramıyor, gözlüyor fiillerinde daralma görülürken getiriyor fiilinde fiille şimdiki zaman eki arasına – i yardımcı sesi getirilmiştir, ünlü türemesi vardır.

4.

Belirli nesne, olay veya bireylerin iç dünyamızda uyandırdığı izlenimlerin, heyecanların egemen olduğu, betimlemelerimizin yer aldığı yazılar … plan ile yazılır. Yukarıdaki tanım aşağıdaki plan türlerinden hangisini açıklar?

Doğru Cevap: "C" Duyguya dayalı
Soru Açıklaması

Belirli nesne, olay veya bireylerin iç dünyamızda uyandırdığı izlenimlerin, heyecanların egemen olduğu, betimlemelerimizin yer aldığı yazılar duyguya dayalı plan ile yazılır. Duyguların egemen olduğu yazılarda, karşılaştığımız olayların hayal dünyamızda bıraktığı izler, bizde uyandırdığı düşünceler egemendir.

5.
12 Aralık 1928 yılında basılan İmla Lügati hangi yıla kadar basın-yayın ve eğitim kurumlarında kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" 1941
Soru Açıklaması
6.

Belli ki anasından, atasından, obasından kopmak kolay değildi. Yüreğinin bir yanı usul usul sökülüyordu. (Murathan Mungan, Lal Masallar)

Yukarıda verilen cümlede koyu olarak yazılmış olan ifade aşağıdaki hangi kurala örnektir?

Doğru Cevap: "D" Bütün ikilemeler ayrı ve araya herhangi bir noktalama işareti konulmadan yazılır.
Soru Açıklaması

Bütün ikilemeler ayrı ve araya herhangi bir noktalama işareti konulmadan yazılır. renk renk, hızlı hızlı, düşe kalka, koşa koşa, açık seçik, büyük büyük, çarşı pazar, eğri büğrü, çoluk çocuk, tek tük, pat küt, gümbür gümbür, masa filan, falan falan, falan filan, defter mefter, yol mol vb.

Belli ki anasından, atasından, obasından kopmak kolay değildi. Yüreğinin bir yanı usul usul sökülüyordu. (Murathan Mungan, Lal Masallar)

7.

Aşağıdakilerin hangisinde düzeltme işaretinin kullanılmamasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

Doğru Cevap: "D" Yıllarca süregelen davamızda hakim nihayet bugün kararı açıklayacak.
Soru Açıklaması

Yargıç anlamındaki hâkim, düzeltme işaretiyle yazılır.

8.

Kişilerin, nesnelerin, olayların veya olguların benzer veya ayrı yanlarının ortaya konularak oluşturulmuş paragraf çeşidine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Karşılaştırma
Soru Açıklaması

Düşünce öbeği olan paragrafta okuyucunun zihninde karşılaştırma yapmasını sağlayarak konunun kavranmasına yardımcı olmak mümkündür. Karşılaştırma kişilerin, nesnelerin, olayların ve olguların benzer veya ayrı yanlarını incelemek için yapılan kıyaslamadır.

9.

Hitap sonrası kullanılan unvanların yazımı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Sevgili Babacığım
Soru Açıklaması

Hitap sonrası kullanılan unvanlar büyük harfle yazılır.Sayın Başkan, Saygıdeğer Meslektaşlar, Aziz Dostum, Sevgili Babacığım, Muhterem Dedeciğim;

Doğru cevap C seçeneğidir.

10.

Yazarın konuyu hoşça vakit geçirtme amacıyla kaleme aldığı izlenimi yaratan, içten bir söyleyişin hakim olduğu deneme türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Klasik Deneme
Soru Açıklaması

Klasik deneme; yazarın konuyu hoşça vakit geçirtme amacıyla kaleme aldığı izlenimi yaratan içten bir söyleyişin hâkim olduğu deneme türüdür. Yazar, iç dünyasını içtenlikle gözler önüne sererken özdeyişlerden, şiirden, deneyimlerden bol bol yararlanır.

11.

Şu bölgede altın varmış denildi mi, halk deliye dönüyor. Şarlo’nun “Altına Hücum” filmi, mezar taşıdır.

Yukarıdaki cümlede büyük harf yazımı ile ilgili hangi kuralı görüyoruz?

Doğru Cevap: "E" Türkçeye eskiden yerleşen yabancı isimler söylendiği gibi yazılır.
Soru Açıklaması

Türkçeye eskiden yerleşen yabancı isimler söylendiği gibi yazılır. Çaykovski, Aristo, Dante, Şarlo, Tokyo, Kolombiya, Çar Nikola, Paris, Nis vb. Şu bölgede altın varmış denildi mi, halk deliye dönüyor. Şarlo’nun “Altına Hücum” filmi, mezar taşıdır. (Melih Cevdet Anday, Ölümsüzlük Ardında Gılgamış)

12.

Yazılı anlatımda okumayı ve anlamayı kolaylaştıran,yazarın okura aktarmak istediği düşünce ya da duygunundoğru ulaşmasına yardımcı olan, sözün vurgu ve ton gibiözelliklerini belirten karakterler aşağıdakilerdenhangisidir?

Doğru Cevap: "A" Noktalama işareti
Soru Açıklaması

Konuşmanın inceliklerini yazıya aktarmak veverilen iletiyi eksiksiz ve doğru olarak okuraulaştırabilmek için yazılı anlatımda birtakım işaretleregereksinim duyulur. Yazılı anlatımda okumayı ve anlamayıkolaylaştıran, yazarın okura aktarmak istediği düşünce yada duygunun doğru ulaşmasına yardımcı olan, sözünvurgu ve ton gibi özelliklerini belirten bu işaretlerenoktalama işaretleri denir.

13.

Aşağıdakilerden hangisi fıkra ve makalelerin benzer özelliğidir?

Doğru Cevap: "B" Yapı özelliği
Soru Açıklaması

Fıkralarda öznel bir anlatım varken makalelerde nesnellik ön plandadır. Makaleler bilimsel ve belgelere dayandırılan düşünce yazılarıyken, fıkralar belgelendirme ve kanıtlama gereği duymadan yazarın konu hakkındaki görüşlerini sunarlar. Fıkra ve makalelerin en benzer özelliği yapı olarak giriş, gelişme ve sonuçtan oluşmasıdır.

14.

I- Anlatımda nesnellik egemendir.II- İroniden geniş ölçülerde yararlanılır.III- Özgün söyleyişlere yer verilir.IV- Üçüncü tekil anlatım kullanılır.Deneme türüyle ilgili verilen yukarıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması

Deneme anlatımında öznellik egemendir. İroniden sıkça yararlanılırken özgün söyleyişlere yer verilir. Senli benli ve içtenlikli bir dil kullanılır. Anlatılanlar iç konuşma tekniğiyle verilir.

15.
Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri virgülün kullanım durumlarındandır?1. Cümlede kelime öbeklerini belirginleştirmek için kullanılır.2. Öznenin yüklemden uzak düştüğü cümlelerde, özneden sonra virgül kullanılır.3. Sıralı, bağlaçlı, girişik gibi birden çok cümlenin birlikte kullanıldığı yapıların öznesi ortak ise kullanılır.
Doğru Cevap: "C" 1,2
Soru Açıklaması
3. seçenekteki durumda noktalı virgül kullanılır
16.

Anlama doğrudan etki eden ve cümlede karışmayı önleyen ayırıcı işaret aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Virgül
Soru Açıklaması

Virgül, anlama doğrudan etki eden ve cümlede karışmayı önleyen ayırıcı işarettir. Okuyana ses tonunu ayarlaması ve yazılanları doğru okuyabilmesi için yol gösterir.

17.

Aşağıdakilerden hangisi doğru yazılmıştır?

Doğru Cevap: "D" hanımeli
Soru Açıklaması

uyuyakalmak, orta oyunu, niçin, hanımeli yok olmak

18.
Aşağıdakilerden hangisi doğru yazılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Yirmi beş sandalye
Soru Açıklaması
Ondan itibaren birleşik rakamlar yazıyla verildiğinde bunlar ayrı ayrı yazılır.
19.

Öznenin yüklemden uzak düştüğü cümlelerde, özneden sonra virgül konur.

Yukarıdaki bilgiyi örnekleyen şık aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Baykuş, Yunan mitolojisinde tanrıça Athena’nın sevdiği hayvan olarak bilinir.
Soru Açıklaması

Öznenin yüklemden uzak düştüğü cümlelerde, özneden sonra virgül konur. Baykuş, Yunan mitolojisinde tanrıça Athena’nın sevdiği hayvan olarak bilinir ve tanrıçanın gözlerinin Baykuş gözü renginde olduğu anlatılırdı.

20.

Kültür kelimesi Latince “ekin ekmek” manasına gelirmiş. Mikrop cinsinden canlı bir varlığın muayyen bir ortam içinde çoğalmasına da kültür denilir. Bir ferdin veya bir milletin manevi kıymetlerini işlemesi, çoğaltması ve geliştirmesi de kültür adını alır. Kültürlü bir insan birçok şeyleri okumuş, düşünmüş ve iyice sindirmiş bir insandır. Kültürlü bir millet, maddi ve manevi imkânlarını geliştirmiş, iptidailikten yüksek bir medeniyet seviyesine ulaşmış olan millettir. İster toprak gibi maddi, ister ilim ve sanat gibi manevi olsun, işlenen ve geliştirilen her şey “kültür” adı altında toplanabilir.Yukarıdaki paragrafta anlatım biçimlerinin hangisinden yararlanılmıştır?

Doğru Cevap: "A" Tanımlama
Soru Açıklaması

Paragrafta Mehmet Kaplan kültür sözünün tanımını yaparak söze girmekte, kültürlü insan ve kültürlü millet kavramlarını tanımlayarak okuyucuyu bir düşünceye ulaştırmaktadır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.