Türk Dili 2
Deneme Ara Sınavı 6
1.
Aşağıdakilerden hangisi büyük harfle yazma kurallarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Birleşik yapıdaki kişi ad ve soyadları, yer adlarının yazımı
Soru Açıklaması
• Bütün özel isimler-kişi adları ve soyadları, ülke, millet, dil, din, mezhep, gezegen, yer, bölge, yerleşim birimleri, kurum, kuruluş, eser, gazete, dergi, kanun, tüzük, dönem, mevsim (belirli bir tarih bildiren)ay ve gün, bayram, toplantı vb. isimleri- büyük harfle başlatılır.
• Birtakım kısaltmaların tamamı veya ilk harfleri büyük harfle yazılır.
• Bütün cümleler ile şiirlerde dizeler büyük harfle yazılır.
• İki noktadan sonra veya tırnak içinde verilen cümlelerin ilk kelimesi büyük harfle başlar ve sonuna ilgili noktalama işareti konur.
• Unvanlar ve lakap gibi kullanılan akrabalık sözleri büyük harfle yazılır.
• Hitap sonrası kullanılan unvanlar büyük harfle yazılır.
• Kitap, dergi, bildiri vb. gibi çalışmalarda, yazı başlıkları ve çizelge, şema vb. ile ilgili
2.

I- İnsanları bir konu üzerinde düşündürmeyi, tartışmayı, bu yolla gerçeklere ulaştırmayı amaçlar.II- Türk edebiyatında Batılı anlamda düşünce yazılarının ortaya çıkışı Cumhuriyetin ilanıyla birliktedir.III- Düşünce yazıları sanatsal boyutlu yazarlar değildir.IV- Düşünce yazılarında yazarlar genellikle sözcüklerin mecaz anlamlarını kullanırlar.Yukarıda düşünce yazıları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması

İnsanları, bir konu üzerinde düşündürmeyi, tartıştırmayı, bu yolla gerçeklere ulaştırmayı amaçlayan yazı türlerine düşünce yazıları denir. Türk edebiyatında Batılı anlamda düşünce yazılarının ortaya çıkışı Tanzimat’la birliktedir. Yazarın sanatlı anlatım kaygısı yoktur. Genelde sözcüklerin ilk anlamlarıyla oluşturulan düşünce yazılarında, okurda bıraktığı izlenimin kişiden kişiye değişmeyeceği varsayılır.

3.

Atatürk’ü dünyaya ve Türkiye’ye tanıtan ‘Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal’le Mülakat’ isimli ilk röportaj örneği kime aittir?

Doğru Cevap: "B" Ruşen Eşref Ünaydın
Soru Açıklaması

Tüm seçenekler röportaj türünün temsilcilerindendir. Ancak ilk röportaj örneği Ruşen Eşref Ünaydın’a aittir.

4.

Aşağıda verilenlerden hangisi makale ve deneme arasındaki farkı açıklar?

Doğru Cevap: "A" Deneme herhangi bir konuyu kişisel görüşlerle açıklar. Deneme yazarı kişisel görüşlerini kanıtlamak için belge ve tanıklara yer vermez. Makalede ise yazar, bilimsel görüşlerini ortaya konulan sonuçlarla kanıtlma amacı güder.
Soru Açıklaması

Deneme ve makalenin her ikisi de düşünce yazısıdır. Denemede yazar, anlattığı konu hakkında dikkat çekmeyi, okuyucuyu düşündürmeyi amaçlar. Makalede yazar nesnel bir dil kullanırken, denemede öznel bir dil kullanılır. Makalede anlatım yalın ve yoğunken, denemede gelişigüzel bir anlatım vardır.

5.
İnsanları bir konu üzerinde düşündürmeyi, tartıştırmayı, bu yolla gerçeklere ulaştırmayı amaçlayan yazı türlerine ne denir?
Doğru Cevap: "A" Düşünce yazıları
Soru Açıklaması
Bu ünitedeki tüm başlıkları kapsayan genel bir tanımdır.
6.
Bir şeyi kanıtlama amacı taşımaksızın, kanıttan çok içeriğin önemli olduğu, anlatılan olayların mantıksal bir düzen içinde anlatıldığı, öznel ve konuşma diline yakın bir biçimde kaleme alına yazılara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Günlük
Soru Açıklaması
Sorunun yanıtı bir düşünce yazısı türü olarak "günlük"tür.
7.
I.Herhangi bir konuda bilgi vermek, bir düşünce ya da konuya açıklık getirme amacıyla yazılan yazılardır. II. Açıklamaya ve bilgi vermeye dayalı yazı türleridir. III.Birinci tekil anlatımla yazılır. IV.Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur. Yukarıdakilerden hangileri Makale'nin özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "B" I, II ve IV
Soru Açıklaması
Makale üçüncü tekil anlatımla yazılır dolayısıyla doğru cevap B şıkkıdır.
8.

Aşağıdakilerin hangisinde ki sözü yanlış yazılmıştır?

Doğru Cevap: "D" Yolculuğa çıkılacak saat belli, öyleyse ne diye geç kalınırki?
Soru Açıklaması

Yolculuğa çıkılacak saat belli, öyleyse ne diye geç kalınırki?

9.

Batı edebiyatında deneme türünün kurucusu olarak kabul edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Montaigne
Soru Açıklaması

Batı edebiyatında en tanınmış deneme yazarları Fransız edebiyatında, bu türün kurucusu sayılan Montaigne, İngiliz edebiyatında Bacon’dur.

10.
Noktalama işaretlerinin kullanımı ne zamanlara dayanır?
Doğru Cevap: "A" Antik Çağ
Soru Açıklaması
11.

I. Aynen aktarmalar, kelime, kelime öbeği ya dacümle olsun tırnak içinde verilir.II. Cümlede özellikle vurgulanan unsurlar tırnakiçinde verilebilir.III. Düz yazıda yapılan şiir alıntılarında mısralarıbirbirinden ayırmak için kullanılır.IV. Özel isme gelen iyelik, hal ve bildirme eklerindenönce kullanılır.Yukarıda tırnak işaretiyle ilgili verilen bilgilerden hangisiveya hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması

Düz yazıda yapılan şiir alıntılarında mısralarıbirbirinden ayırmak için eğik çizgi; özel isme gelen iyelik,hal ve bildirme eklerinden önce kesme işareti kullanılır.

12.
Herhangi bir konuyu yeni ve kişisel görüşlerle ele alarak etkili bir anlatımla sunan düz yazılara ne denir?
Doğru Cevap: "D" deneme
Soru Açıklaması
Herhangi bir konuyu yeni ve kişisel görüşlerle ele alarak etkili bir anlatımla sunan düz yazılara ne denir?
13.
İmla Lügatı hangi tarihte basılmıştır?
Doğru Cevap: "A" 12 Aralık 1928
Soru Açıklaması
12 Aralık 1928
14.
Aşağıdakilerden hangisi 'ile' sözcüğünün yazım kurallarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Bağımsız kullanılamaz.
Soru Açıklaması
Hem bağlaç hem de edat olarak kullanılan ile, bağımsız veya ekleştirilerek kullanılır.
İle, ekleştiğinde, ünsüzle biten sözcüklere gelince baştaki /i/ sesi düşer; sonu ünlüyle biten sözcüklerde ise /i/ > /y/ olur.
15.

I- Anlatımda nesnellik egemendir.II- İroniden geniş ölçülerde yararlanılır.III- Özgün söyleyişlere yer verilir.IV- Üçüncü tekil anlatım kullanılır.Deneme türüyle ilgili verilen yukarıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması

Deneme anlatımında öznellik egemendir. İroniden sıkça yararlanılırken özgün söyleyişlere yer verilir. Senli benli ve içtenlikli bir dil kullanılır. Anlatılanlar iç konuşma tekniğiyle verilir.

16.

Aşağıdaki yazımlardan hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" DDY’ ye
Soru Açıklaması

Birden çok sözcükten oluşan ülke, devlet, eser, kurum, varlık, kişi, hastalık vb. adların kısaltması, bu sözcüklerin ilk harflerin bir araya getirilmesiyle oluşturulabilir. Bu şekilde tamamı büyük harflerden oluşan kısaltmalarda esasen nokta kullanılmaz. TBMM, AGİK, BM, OTDÜ, ASELSAN, DDY, THY, TDK vb. Ancak nadir de olsa T.C., T. gibi kısaltmalarda nokta işareti bulunmaktadır. Bu tip kısaltmalara ekler, kısaltmanın son harfinin okunuşuna göre getirilir: TDK’den, TBMM’ye, THY’de vb. A, C, D şıklarında ek, kısaltmanın son harfinin okunuşuna göre değil, kısaltmanın açılımının okunuşuna göre seçilmiştir. E şıkkında ise ek doğru seçilmiş fakat nokta gerektiren kısaltma noktasız yazılmıştır. Doğru cevap B’ dir.

17.

Atatürk’ü dünyaya ve Türkiye’ye tanıtan ‘AnafartalarKumandanı Mustafa Kemal’le Mülakat’ isimli ilk röportajörneği kime aittir?

Doğru Cevap: "B" Ruşen Eşref Ünaydın
Soru Açıklaması

Tüm seçenekler röportaj türününtemsilcilerindendir. Ancak ilk röportaj örneği Ruşen EşrefÜnaydın’a aittir.

18.

Aşağıdakilerden hangisi konu başlığıyla ilgili doğru bir bilgidir?

Doğru Cevap: "B" Kompozisyon yazarı hiçbir zaman başlığı koyarak yazmaya başlamaz.
Soru Açıklaması

Bir yazının, bir kitabın bölümlerinin başına konulan ve konuyu kısaca tanıtan ibaredir başlık. Kompozisyonun bölümlerinden biri olan başlık, yazıda düzeni sağlayan ögelerden biridir. Başlıktan başlayarak sonuç cümlesine kadar yazılanlar bir düzen ve bütünlük göstermelidir. Adından da anlaşılacağı gibi başlık, yazının başında yer alır ama başarılı bir kompozisyon yazarı hiçbir zaman başlığı koyarak yazmaya başlamaz. Kompozisyon yazılıp, birkaç kez okunup gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra konu, ana düşünce ve varılan sonuç göz önünde bulundurularak yazının başlığı belirlenir. Konu ile başlık arasında bir bağlantı bulunmalıdır. Başlık, ana düşünce ile çelişmemelidir.

19.
Hangi sözcük birleşik yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Ramazan bayramında en severek yediğim tatlı kalbura bastıdır.
Soru Açıklaması

İki kelime temel anlamını yitirdiğinde birleşik yazılmalıdır. A seçeneğinde köpek balığı kelimesinde anlamını yitirmeyen bir kelime, C şıkkında iç kelime ile oluşan bir tamlama olduğu için, D şıkkındaki çoluk çocuk ikileme , E şıkkında olmak fiiliyle oluşan ses olayı olmayan bir durum olduğu iççin ayrı yazılır. Doğru cevap B şıkkıdır.

20.

Aşağıda yazarlarıyla birlikte verilen eserlerden hangisi parantez içinde gösterilen türde yazılmıştır?

Doğru Cevap: "C" Ömer Seyfettin- Ruzname (gezi yazısı)
Soru Açıklaması

Seyahatname gezi yazısı, Ruzname anı, Dünya Fikir Mimarları yaşam öyküsü, Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal’le Mülakat ise röportaj türünde yazılmış eserlerdir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.