Türk Dili 2
Deneme Ara Sınavı 7
1.
6- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” nin yazımında yanlışlık yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Onun ki biraz fazla değil mi?
Soru Açıklaması
İki cümleyi bağlayan yani bağlaç olan ki ayrı yazılır.
2.

Düşünce yazısının bir türü olan deneme için aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Yazar düşüncelerini kesin yargılara bağlayarak okuyucuya bazı fikirler aşılamaya çalışır.
Soru Açıklaması

Deneme türünde yazar kesin yargılara varmaktan kaçınarak, okuyucunun dolaylı olarak sonuca varmasını ister.

3.

Annem inledi ( ) ( ) Fakat ( ) Ben ( ) Ben bilmiyorum ki ( ) ne duydunuz( )Yukarıdaki cümlede parantez ile belirtilmiş yerlere getirilecek noktalama işaretleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru sırada verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" (:) (-) (…) (…) (,) (?)
Soru Açıklaması

Annem inledi: - Fakat... Ben... Ben bilmiyorum ki, ne duydunuz?

4.
Türkçede sesteş olan üç ayrı ki vardır ve her biri işlevine bağlı olarak ayrı ya da bitişik yazılır. Buna göre aşağıdaki örneklerden hangisinde ki eki doğru yazılmamıştır?
Doğru Cevap: "E" Bu sorunun çözümü o yazıdaki, onu okumalısın.
Soru Açıklaması
İki cümleyi bağlayan yani bağlaç olan ki ayrı yazılır.
5.

Kompozisyonun türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Yazılı ve sözlü
Soru Açıklaması

Kompozisyonun iki türü vardır: Yazılı kompozisyon ve sözlü kompozisyon. Yazılı kompozisyon yazılı anlatım içinde bir bütünlük gerektirirken sözlü kompozisyon konuşma içinde bütünlüğü gerektirir.

6.

Aşağıdakilerden hangisi konu başlığıyla ilgili doğru bir bilgidir?

Doğru Cevap: "D" Konu ile başlık arasında bir bağlantı aranmaz.
Soru Açıklaması

Bir yazının, bir kitabın bölümlerinin başına konulan ve konuyu kısaca tanıtan ibaredir başlık. Kompozisyonun bölümlerinden biri olan başlık, yazıda düzeni sağlayan ögelerden biridir. Başlıktan başlayarak sonuç cümlesine kadar yazılanlar bir düzen ve bütünlük göstermelidir. Adından da anlaşılacağı gibi başlık, yazının başında yer alır ama başarılı bir kompozisyon yazarı hiçbir zaman başlığı koyarak yazmaya başlamaz. Kompozisyon yazılıp, birkaç kez okunup gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra konu, ana düşünce ve varılan sonuç göz önünde bulundurularak yazının başlığı belirlenir. Konu ile başlık arasında bir bağlantı bulunmalıdır. Başlık, ana düşünce ile çelişmemelidir.

7.
Aşağıdakilerden hangisi fıkranın özelliklerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Yazar düşüncelerini ayrıntılarıyla ifade etmelidir
Soru Açıklaması
Fıkra yazılarında yazar düşüncelerini ayrıntıya girmeden, yalın bir dille anlatır. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneğidir.
8.
Kompozisyonun kaç türü vardır?
Doğru Cevap: "B" İki
Soru Açıklaması
Kompozisyonun iki türü vardır: Yazılı kompozisyon ve sözlü kompozisyon. Yazılı kompozisyon yazılı anlatım içinde bir bütünlük gerektirirken sözlü kompozisyon konuşma içinde bütünlüğü gerektirir.
9.

“Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay ve durum” kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Konu
Soru Açıklaması

Konu en kısa tanımıyla konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce olay ve durum olarak tanımlanmaktadır.

10.
5- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "C" Bugün sinemaya gidelim, yarında size geliriz.
Soru Açıklaması
Türkçede bağlaç olarak kullanılan dA ile bulunma hali (+DA) eki zaman zaman karışmaktadır. Bunlar› ayırmanın en kolay yolu, cümleden çıkardığımızda anlam bozuluyorsa bu ektir ve birleşik yazılmalıdır; anlam bozulmuyorsa bağlaçtır, ayrı yazılmalıdır.
11.
I. Okuma dil becerisini de geliştirirII. Dilin kurallı yazma ve konuşma becerileri elde edilirIII. Yazma yeteneğini geliştirirIV. Dağarcığa yeni sözcükler eklenirYukarıdakilerden hangisi okuma eyleminin getirilerindendir?
Doğru Cevap: "D" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
Okuma eylemi dil becerilerinin geliştirilmesinde yukarıdaki tüm maddelerde kişinin kendisini geliştirmesini sağlar. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir.
12.

Aşağıdaki fiillerden hangisine -yor eki getirildiğinde ünlü daralması görülmez?

Doğru Cevap: "E" sevilmek
Soru Açıklaması

Sevilmek sözcüğünde fiil kökü sessiz harfle bittiğinden ünlü daralması olmaz, tersine ünlü türemesi olur. (sevil-i-yor).

13.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

Doğru Cevap: "D" Akşam film seyir ettim.
Soru Açıklaması

Türkçeye Arapçadan giren ve geldiği dilde ikinci hecesinde ünlü bulunmayan, ancak Türkçede telaffuz güçlüğünden dolayı ünlü türemesi görülen ömür (< A. ömr), şükür (< A. şükr), akıl (< A. akl), kayıt (< A. kayd), devir (< A. devr), nakil (< A. nakl), seyir (< A. seyr) vb. sözcükler ünlüyle başlayan ek veya ünlüyle başlayan bir yardımcı fiille kullanıldığında ikinci hecelerindeki türeme ünlüler düşer: akıl+a > akla; ömür+ü+m > ömrüm, şükür etmek > şükretmek, kayıt olmak > kaydolmak; devir etmek > devretmek, nakil+i > nakli vd.  Doğru cevap D’dir.

14.

Aşağıdakilerin hangisinde ki bağlacının yazımı yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Ee ne demişler: Evdeki hesap çarşıya uymaz. Kardeşim, ayağını yorganına göre uzatki sonra sen rahat edesin!
Soru Açıklaması

Ee ne demişler: Evdeki hesap çarşıya uymaz. Kardeşim, ayağını yorganına göre uzatki sonra sen rahat edesin!

15.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı yönünden doğrudur?

Doğru Cevap: "B" Öğrenciliğinde Zübeyde Hanım kız öğrenci yurdunda kalmış.
Soru Açıklaması

Kurum adlarının bütün sözcüklerinin ilk harfi büyük yazılmalıdır. Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu

16.

Aşağıdakilerden hangisi paragraflarda kullanılan anlatım biçimlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Kanıtlama
Soru Açıklaması

Örneklendirme, karşılaştırma, tanıklama, tanıtlama ve karşılaştırma paragrafta işlenen konuya veya ele alınan düşünceye göre metni tekdüzelikten kurtarmak için kullanılan anlatım biçimlerindendir. Ancak ele alınan konuyu kanıtlamak bir anlatım biçimi değildir.

17.

Sözün istenmeyen şekilde bittiğini, kesik cümlelerde okuyana bırakılan parçayı göstermede, ayıp karşılanan kelimelerin yerine, metinlerin okunamayan yerlerini göstermede kullanılan yardımcı işaret aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Üç nokta
Soru Açıklaması

Sözün istenmeyen şekilde bittiğini, kesik cümlelerde okuyana bırakılan parçayı göstermede, ayıp karşılanan kelimelerin yerine, metinlerin okunamayan yerlerini göstermede kullanılan yardımcı işaret üç noktadır.

18.
Bir duyguyu, düşünceyi, bilgiyi, dileği, öneriyi ya da olayı, olaydan alınmış bir kesiti yalnız bir yönüyle tam olarak çözümleyen, açıklayan, tartışan, öyküleyen cümleler bütününe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Paragraf
Soru Açıklaması
Doğru seçenek C'dir.
19.
Herhangi bir konuda bilgi vermek, bir düşünce yada konuya açıklık getirmek, yeni bir görüş veya düşünceyi ileri sürmek, ele alınan konu üzerinde inceleme ve araştırma sonuçlarına göre kanıtlar sunarak bu yeni görüş ve düşünceleri desteklemek ve doğruluğını kanıtlamak amacıyla kaleme alınana bilimsel ağırlıklı gazete ve dergi yazılarına ne denir?
Doğru Cevap: "B" makale
Soru Açıklaması
Herhangi bir konuda bilgi vermek, bir düşünce yada konuya açıklık getirmek, yeni bir görüş veya düşünceyi ileri sürmek, ele alınan konu üzerinde inceleme ve araştırma sonuçlarına göre kanıtlar sunarak bu yeni görüş ve düşünceleri desteklemek ve doğruluğını kanıtlamak amacıyla kaleme alınana bilimsel ağırlıklı gazete ve dergi yazılarına ne denir?
20.
I. Olaya dayalı planII. Düşünceye dayalı planIII. Duyguya dayalı planIV. Tecrübeye dayalı planYukarıdakilerden hangisi komposizyon yazmada kullanılan plan türlerindendir?
Doğru Cevap: "A" I, II, III
Soru Açıklaması
Kompozisyonda plan türleri olaya, duyguya ve düşünceye olarak üçe ayrılır. Bu nedenle doğru seçenek A şıkkıdır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.