Türk Dili 2
Deneme Ara Sınavı 9
1.

Tarihsel Eleştiri ve Toplum Bilimsel Eleştiri hangi eleştiri türü içinde ele alınır?

Doğru Cevap: "B" Topluma dönük eleştiri
Soru Açıklaması

Topluma dönük eleştiri; eleştirmenin değerlendirme yapacağı yapıtın ortaya konduğu dönemdeki toplumsal ve tarihsel özelliklerin yapıta etkileri gözlenir. Yapıt, toplumsal bir belge olarak görülür. Bu tür eleştiride yapıt, estetik yönden çok; yapıtı etkileyen toplumsal ve tarihsel koşullar belirlenerek değerlendirilir. Tarihsel eleştiri ve toplum bilimsel eleştiri bu tür içinde ele alınır.

2.
Aşağıdakilerden hangisi kompozisyonda ele alınan konuyla ilgili yanlış bir değerlenmedir ?
Doğru Cevap: "D" Çokça işlenen konulardan uzak durulur .
Soru Açıklaması
Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum konu olarak adlandırılır. Kompozisyonda ise üzerinde yazı yazılan her şey konudur. Bir özdeyiş, bir atasözü, bir deyim, birkaç dize, bir olay hatta bir sözcük konuyu oluşturabilir. Kompozisyon yazmak üzere bunlardan biri bir konu olarak verilebilece¤i gibi konunun doğrudan doğruya belirlenmesi de istenebilir.
3.

Aşağıda yazarlarıyla verilen eserlerden hangisi özyaşamöyküsü/otobiyografi türüne ait bir eserdir?

Doğru Cevap: "E" Halikarnas Balıkçısı- Mavi Sürgün
Soru Açıklaması

Türk edebiyatında özyaşamöyküsü türünde yapıtlar oldukça azdır. Bunlar arasında Muallim Naci’nin Ömer’in Çocukluğu (1889), Yusuf Akçura’nın Ta Kendim yahut Defter-i Amalim (1944), Nigâr Hanım’ın Nigâr binti Osman: Hayatımın Hikâyesi (ölümünden sonra yayımlandı 1959), Halikarnas Balıkçısı’nın Mavi Sürgün (1961) anı yönleri ağır basmasına karşın öz yaşam öyküleri arasında da sayılabilir.

4.

Aşağıda yazarlarıyla beraber verilen eserlerdenhangisi Batı edebiyatında anı türünün ilk örnekleriarasında gösterilmektedir?

Doğru Cevap: "A" Julius Sezar-Gallia Savaşı
Soru Açıklaması

Anı türünün geçmişi Batı edebiyatında çokeskilere uzanır. Batı’da Julius Sezar’ın kendini savunmakdüşüncesiyle yazdığı Gallia Savaşı adlı eseri ilkörneklerden biri olarak kabul edilir.

5.

Aşağıdakilerin hangisinde ünlü düşmesinden kaynaklanan yazım yanlışı yapılmıştır?

Doğru Cevap: "E" Bütün gün halk âşıklarının saz çalmalarını hayran hayran seyir ettik.
Soru Açıklaması

Bütün gün halk âşıklarının saz çalmalarını hayran hayran seyir ettik.

6.

Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcüğün büyük ünlü uyumuna uymayış nedeni diğerlerinden farklıdır?

Doğru Cevap: "E" Seninle meslektaşız demek, diye karşısındaki adamı uzun uzun süzdü.
Soru Açıklaması

Büyük Ünlü Uyumu, Türkçe sözcüklerdeki ünlülerin kalınlık-incelik bakımından uyumudur. Diğer seçeneklerde sözcüğün kökü Büyük Ünlü Uyumuna uymazken meslektaş sözcüğünden ek uyumu bozmuştur.

7.

Aşağıda verilen isimlerden hangisinin yazımı doğrudur?

Doğru Cevap: "E" Osmaneli
Soru Açıklaması

Birleşik yapıdaki kişi ad ve soyadları, yer adları, kurum adları bitişikyazılır.Gülenay, Alper, Songül, Birol, Ertan, Ertürk, Türker, Akbay, Erdemir; Kırklareli,İçel, Çanakkale, Kırıkkale, Karadeniz, Kocatepe, Uludağ, Yenişehir, Yeşilırmak, Osmaneli; Yükseköğretim Kurumu, Açıköğretim Fakültesi, Genelkurmay, OsmangaziÜniversitesi vb.

Doğru cevap E seçeneğidir.

8.

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

Doğru Cevap: "A" beşyüz bin
Soru Açıklaması

Ondan itibaren birleşik rakamlar yazıyla verildiğinde bunlar ayrı ayrı yazılır. Bu nedenle A seçeneği “beş yüz bin” şeklinde yazılmalı. Diğer seçeneklerde herhangi bir yazım yanlığı yoktur. Doğru cevap A’dır.

9.

Aşağıdakilerden hangisi makale türünde yazı yazılırken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Yazar savunduğu düşünceyi açık olarak yazmamalı ve dolaylı anlatımlara yer vermelidir.
Soru Açıklaması

Makale yazımında dikkat edilmesi gereken temel noktalardan biri de üsluptur. Makale yazarken yazar savunduğu düşünceyi açık olarak yazmalı dolaylı anlatım ve söz oyunlarına yer vermemelidir.

10.

Ayraç/Parantez ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

Doğru Cevap: "D" Eski dillere ait metinleri inceleyen bilimselçalışmalarda, metinde okunamayan yerlerhakkında yazarın bir tahmini varsa bunlar ayraçiçinde gösterilir.
Soru Açıklaması

Eski dillere ait metinleri inceleyen bilimselçalışmalarda, metinde okunamayan yerler hakkındayazarın bir tahmini varsa bunla parantez değil köşeliparantez içinde gösterilir.

11.

Aşağıdakilerden hangisinin yazımı doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Cenevre’deki
Soru Açıklaması

Bütün özel isimler -kişi adları ve soyadları, ülke, millet, dil, din, mezhep, gezegen, yer, bölge, yerleşim birimleri, kurum, kuruluş, eser, gazete, dergi, kanun, tüzük, dönem, mevsim, (belirli bir tarih bildiren) ay vegün, bayram, toplantı vb. isimleri - büyük harfle başlatılır. Doğru cevap A seçeneğidir.

12.

Aşağıdakilerden hangisi yabancı özel isimlerin dilimizde kullanımına göre doğru yazılmıştır?

Doğru Cevap: "B" Colombiya
Soru Açıklaması

Margaret Thatcher

13.
Aşağıdakilerden hangisinde kısaltmaya getirilen ekin yazılışı doğrudur?(TDK: Türk Dil Kurumu)
Doğru Cevap: "A" TDK'ye
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisinde -ki eki veya bağlaç olan "ki"yle ilgili bir yazım yanlışı vardır?

Doğru Cevap: "C" Sınır ötesi görevinde ki subaylardan haber alınamıyor.
Soru Açıklaması

"görevindeki subaylar" doğrudur. Bu cümlede "ki" ayrı yazılmamalıdır.

15.

Aşağıdakilerden hangisinde ki yazımı yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Sen zaten evde çalışıyorsun, senden önce gelebilmem mümkün değilki!
Soru Açıklaması

Pekiştirme veya şüphe görevinde kullanılan ki sözcüğünün yazımı: Pekiştirme görevindeki ki sözü yüklemlerden sonra kullanılır ve ayrı yazılır. 

16.
Aşağıdakilerden hangisi konuyu ana düşünceden ayıran özelliklerden biri değildir ?
Doğru Cevap: "E" Ana düşünce, konudan önce belirlenmelidir.
Soru Açıklaması
Konu ortak olduğu hâlde ana ve yardımcı düşünceler bireyseldir. Bu bakımdan konu ile ana düşüncenin birbiriyle karıştırılmaması gerekir. Konunun belirlenmesinden sonra yazımızın ana düşüncensini ve bu düşünceyi destekleyecek, açıklayacak, geliştirecek yardımcı düşünceleri bulma adımınınnatılması gerekmektedir.
17.

Paragrafla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisiyanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Paragraf düzeni kompozisyonun düzenindenfarklıdır.
Soru Açıklaması

Paragrafın düzeni kompozisyonun düzenindenfarksızdır. İlk cümle, paragrafa giriş cümlesidir. Bucümle, aynı zamanda paragrafın da konusunu belirler.İzleyen cümleler paragrafın gelişme bölümünü oluşturur.Bu bölümde konu, örneklerle açılabilir. Paragrafın soncümlesi ise sonucu belirler.

18.

Dil becerisini geliştiren en önemli etkinlik hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Okuma
Soru Açıklaması

Dil becerisini geliştiren en önemli etkinlik okumadır. Yazıyı öğrenmekle başlayan okuma sürecinde binlerce sözcükle karşılaşan kişinin bir yandan söz varlığı genişlerken bir yandan da kişi, anlatım gücüne vâkıf olur. Bu süreçte anlamı bilinmeyen sözcükler için sözlüğe bakılması, sözcüklerin gerçek ve yan anlamlarının öğrenilmesine yardımcı olur. Okuma etkinliği, sözlükte birer madde olan sözcüklerin okunan metinlerle canlanmasını, bağlam içerisinde kazandığı anlamın kavranmasını sağlar. Böylece kişi, sözcüklerden anlatımda nasıl yararlanılacağını, doğru sözcüklerle etkili anlatımın nasıl sağlanacağını kavrar.

19.

Şinasi, Namık Kemal ve Ziya Paşa hangi türün öncülerindendir?

Doğru Cevap: "D" Eleştiri
Soru Açıklaması

Türk Edebiyatı’nın klasik dönemi olarak adlandırılan 15. yüzyıldan 19. Yüzyıla kadarki sürecinde şiir önemli bir yer tuttuğu için bütün edebî türler şiirle ilgili kurallar çerçevesinde gelişmiştir. Bu dönemde divan şairlerinin övgü ve yergilerinde, toplumsal sorunlardan şikâyetlerinde eleştirel bir tutum olduğu görülür.Ancak eleştirinin kendine özgü kuralları olan bir anlatım türü olarak benimsenmesinin Tanzimat dönemiyle başladığını görmekteyiz. Tanzimat dönemi edebiyatçılarından Şinasi, Namık Kemal ve Ziya Paşa bu türün öncüleridir.

20.

Yazarın kendi eğilimleri doğrultusunda seçtiği herhangi bir konu hakkındaki görüşlerini, konuşma doğallığı içinde anlatan düşünce yazıları aşağıdaki türlerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Söyleşi
Soru Açıklaması

Söyleşi, yazarın kendi eğilimleri doğrultusundaseçtiği herhangi bir konu hakkındaki görüşlerini, konuşmadoğallığı içinde anlatan düşünce yazılarıdır. Söyleşitüründe yazar bir anısını, bir yazarı, şairi ya da onuneserleri hakkındaki değerlendirmelerini, okuduğu birdergi veya kitapla ilgili görüşlerini okurla paylaşabilir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.