Türk Dili 2
Deneme Final Sınavı 1
1.
Aşağıdaki maddelerden hangisi eleştirel okumayla örtüşmez?
Doğru Cevap: "C" Konuya önyargılı yaklaşılmalıdır.
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisinde iki nokta yanlış kullanılmıştır?

Doğru Cevap: "E" Ayşe’nin: Murat’ın, Selma’nın, Ali’nin okumadığı kitapları okuması şaşırtıcıydı.
Soru Açıklaması

Aynı eki alan kelimeler virgülle art arda sıralandığında oluşabilecek anlam karışıklığını önlemek için noktalı virgül kullanılır.

3.
Seçeneklerden hangisi dinleme sürecini etkileyen konuşmacı temelli bir faktördür?
Doğru Cevap: "A" Ses tonu
Soru Açıklaması
Diğer seçeneklerde yer alan ifadeler, dinlemeyi etkeleyen faktörlerden dinleyici ve çevre ortam kaynaklı faktörler arasında yer alır. Doğru cevap A seçeneğidir.
4.

Bir sesi başka seslerden ayırmamızı sağlayan fiziksel niteliğe ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Tını / Renk
Soru Açıklaması

Bir sesi başka seslerden ayırmamızı sağlayan fiziksel niteliğe tını ya da renk denir. Bir sesin tınısı, sadece o sesi diğer seslerden ayırma noktasında değil, aynı zamanda kişinin sesine kattığı tını sayesinde konuşmanın içeriğine göre güzel, etkili, kalıcı izler bırakmasını da sağlar.

5.

Bir ulusun başından geçen olayları, savaşları, büyük göçleri, ayaklanmaları, toplumla ilgili sorunları, olağan üstü olayları ve bu tür olaylarda kahramanlık gösterenleri, yurt sevgisini coşkulu bir dille anlatan şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Epik şiir
Soru Açıklaması

Bir ulusun başından geçen olayları, savaşları, büyük göçleri, ayaklanmaları, toplumla ilgili sorunları, olağan üstü olayları ve bu tür olaylarda kahramanlık gösterenleri, yurt sevgisini coşkulu bir dille anlatan uzunca şiirlere epik şiir denir. Diğer türlere göre epik şiir daha toplumsal bir türdür.

6.
Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Tragedyanın başlıca niteliklerindendir? 1.Konusunu tarihten ve mitolojiden alması 2. Erdemin ve ahlaksal değerlerin ele alınması 3. Kahramanlarının sıradan insanlar yerine seçkin ya da olağanüstü kişiler olması 4. Durumların gülünç yönlerini genellikle eleştirel bir bakış açısı ile ele almak
Doğru Cevap: "A" 1,2,3
Soru Açıklaması
Konusunu tarihten ve mitolojiden alması, erdemin ve ahlaksal değerlerin ele alınması, kahramanlarının sıradan insanlar yerine seçkin ya da olağanüstü kişiler olması, kanlı, çirkin, korkunç sahnelere, kaba sayılabilecek sözlere yer verilmemesi, klasik bir dil ve üslup anlayışıyla yazılması, yazımında üç birlik kuralına uyulmasıdır
7.
Aşağıdakilerden hangisi dinleme sürecinin aşamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Soru-cevap
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi dinleme sürecinin etkileyenfaktörlerden kaynak (konuşmacı) temelli faktörlerdendir?

Doğru Cevap: "E" Konuşma bozuklukları
Soru Açıklaması

Kaynak temelli faktörler: mesajda kullanılansözcükler ve yanlış anlaşılmaya yol açacak yapılar,konuşma bozuklukları, konuşma hızı, ses tonu, jest vemimikler, bilgi birikimi, konuyla ilgili yapılan hazırlık vekonunun sunuluş şeklidir.

9.

Eleştirmenin değerlendirmek için ele aldığı yapıtı özellikle sanatçının varlığını ölçü alarak yaptığı eleştiri türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Sanatçıya dönük eleştiri
Soru Açıklaması

Sanatçıya dönük eleştiri; eleştirmenin değerlendirmek için ele aldığı yapıtı özellikle sanatçının varlığını ölçü alarak yapmasıdır. Eleştirmen yapıtı açıklamak için yazarı ile ilgi kurar, sanatçının hayatını ve kişiliğini inceler.

10.
Seçeneklerden hangisi sanatsal yazı türlerine örnek gösterilemez?
Doğru Cevap: "C" Bildiri
Soru Açıklaması
Sanatsal yazılar, edebi, yazınsal metinler veya kurmaca, kurgusal metinler olarak da ifade edilmektedir. Seçeneklerde yer alan "bildiri" bu özellikler açısından değerlendirildiğinde, sanatsal yazı türü arasında yer almaz
11.

Aşağıdakilerden hangisinde düzeltme işareti (^) diğerlerinden farklı bir amaçla kullanılmıştır?

Doğru Cevap: "A" rüzgâr
Soru Açıklaması

Seçeneklerde hâl (durum) – hal (meyve sebze satılan yer), kâr (kazanç) – kar (yağış), âşık (seven) – aşık (eklem kemiği), vâris (mirasçı) – varis (damar genişlemesi) farkını belli etmek amacıyla düzeltme işareti (^) kullanılmıştır ancak rüzgâr sözcüğünde böyle bir amaç yoktur.

12.
Metnin tamamını okumadan, sözcükler üzerinde durmadan, bir konu hakkında genel bilgiler edinmek için yapılan okuma türü seçenektekilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Göz atarak okuma
Soru Açıklaması
Göz atarak okuma, metnin tamamını okumadan, sözcükler üzerinde durmadan yapılan okumadır. Genellikle bir kitap okunup anlaşılmak istenildiği zaman değil de bir konu hakkında genel bilgiler edinmek amacıyla yapılır.
13.
Konuşmacının sıklıkla duraklaması, boğazının gıcıklanması, her cümlesinin adeta koşudaki bir engel gibi önünde durması şeklinde kendini gösteren üslup çeşidi hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Çekingen üslup
Soru Açıklaması
ÜslupKonuşmacının sıklıkla duraklaması, boğazının gıcıklanması, her cümlesinin adeta koşudaki bir engel gibi önünde durması şeklinde kendini gösteren üsluba çegingen üslup denir.
14.
insanları, bir konu üzerinde düşündürmeyi, tartışmayı, bu yolla gerçeklere ulaştırmayı amaçlayan yazı türlerine ne denir?
Doğru Cevap: "A" düşünce yazıları
Soru Açıklaması
insanları, bir konu üzerinde düşündürmeyi, tartışmayı, bu yolla gerçeklere ulaştırmayı amaçlayan yazı türlerine düşünce yazıları denir.
15.

Aşağıdaki kaynakça yazımlarından hangisi doğru olarak yazılmıştır?

Doğru Cevap: "A" Özdemir, Nebi (2012). Kültür Ekonomisi ve Yönetimi. Ankara: Hacettepe Yayınları.
Soru Açıklaması

Kaynakça listesinde yer alacak olan eser tek yazarlı ise ve adı ve soyadı tam olarak biliniyorsa önce soyadı yer alacak şekilde yazılır. Daha sonra tarih ve eserin ismi, basım yeri ve basım evi yazılır.

16.
Aşağıdakilerden hangisi okuma ve dinleme eylemlerinin ortak özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" İkisi de konuyla ilgili hazırlanmayı gerektirir.
Soru Açıklaması
17.

I- Konuşmacı, konuşma yapacağı konuyla ilgili gerekli temel ve akademik bilgiye sahip olmalıdır.II- Konuşmacı, konuşmanın süresini, mantıksal düzenini ve verebileceği örnekleri önceden planlamalıdır.III- Konuşma yapılırken sesler doğru çıkarılmalı, hedef kitlenin yapısı da göz önünde bulundurularak anlaşılır kelimeler kullanılmalıdır.IV- Konuşmacının, görsel ve işitsel materyaller kullanması konuşanın daha etkili olmasını sağlar.Yukarıda verilen açıklamalar güzel, doğru ve etkili bir konuşmanın temel niteliklerinden hangileriyle eşleşir?

Doğru Cevap: "C" I-Konuşmacının bilgi ve donanımı, II-Yöntem ve plan, III-Açıklık, IV- Konuşmayı destekleyen yardımcı unsurlar
Soru Açıklaması

Konuşmacının, konuşma yapacağı konuyla ilgili temel ve akademik birikimi konuşmacının bilgi ve donanımı ile açıklanabilir. Konuşmacının, konuşma süresini, konuyu açıklarken izleyeceği adımları ve verebileceği örnekleri önceden planlaması, konuşmanın yöntem ve planıyla ilgilidir. Konuşmada seslerin doğru çıkarılması, zor konuların dahi sade ve anlaşılır kelimelerle aktarılması konuşmada açıklığı sağlar. Görsel ve işitsel materyallerin kullanılması ise konuşmayı destekleyen yardımcı unsurlardır.

18.
I. Karar yazısının başına sırasıyla tarih, gün, karar numarası, oturum saati ve yeri yazılır. II. Giriş bölümünde toplantının gündemi ve konu belirtilir. III. Üyelerin konuya ilişkin görüşleri ve tartışma sonuçları maddeler halinde yazılır. IV. Kararın sonuna sadece toplantı başkanın adı yazılır. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri karar yazısı yazılırken dikkat edilmesi gereken hususlar arasındadır?
Doğru Cevap: "D" I, II, III
Soru Açıklaması
Karar yazısının sonuna yalnızca toplantı başkanının adının yazılması yeterli değildir, üyelerin adları ve imzaları da gereklidir.
19.
Aşağıdaki okuma ve dinleme süreciyle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Okuma anlama, dinleme ise anlatma sürecini etkiler. 
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi bir kimseyi, düşünceyi, durumu açık ya da kapalı biçimde iğneli bir dille eleştirme yönü ağır basan şiir türlerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Satirik şiir 
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.