Türk Dili 2
Deneme Final Sınavı 10
1.

Noktalama işaretlerinin Türk Edebiyatında ilk kullanıldığı eser aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Şair Evlenmesi
Soru Açıklaması

Günümüzde kullandığımız noktalama işaretlerinin birçoğu yazı dilimize Batı’dan Tanzimat döneminde geçmiştir. Bu işaretleri bizde ilk olarak Şinasi, şair Evlenmesi adlı tiyatro eserinde kullanmıştır.

2.

MLA hangi alanlarda tercih edilen bir yazım stilidir?

Doğru Cevap: "C" Edebiyat, sanat, yazın, dil ve tarih bilimleri
Soru Açıklaması

Edebiyat, sanat, yazın, dil ve tarih bilimlerinde tercih edilen yazım stili MLA dır.

3.
"Önceden belirlenen bir konuda karşıt iki görüşün izleyiciler önünde tartışıldığı konuşma türüdür. Kura sonucu seçtikleri görüşü araştırıp sunum yapan iki grubun her birinde 3-5 konuşmacı yer alır. Bir yönetici kontrolünde, sırayla sunumunu yapan konuşmacılar aynı zamanda kendilerine yöneltilen sorulara da cevap verirler. Daha önce belirlenen jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda bir grubun üstünlüğü ile sona erer."Yukarıdaki ifade konuşma türlerinden hangisini tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "C" Münazara
Soru Açıklaması
Yukarıdaki ifade hazırlıklı konuşma türlerinden münazarayı tanımlamaktadır. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneğidir.
4.

Aşağıdakilerden hangisi düşünce yazıları için doğrudur?

Doğru Cevap: "B" Düşünce yazıları gözlem, deneyim ya da araştırmaya dayalı yazılardır.
Soru Açıklaması

Türk edebiyatında Batılı anlamda düşünce yazıları Tanzimat’la birlikte ortaya çıkmıştır. Kurmaca, kurgusal yazılar olarak da ifade edilebilen yazı türü sanatsal yazılardır. Öyküleyici anlatım yoğun olarak sanatsal yazılarda kullanılırken, düşünce yazılarında açıklayıcı, tartışmacı ya da betimleyici anlatım biçimleri kullanılır. Düşünce yazılarında yazar sanatlı anlatım kaygısı gütmez.

5.
Aşağıdakilerden hangisi ilk Türkçe roman olarak kabul edilmektedir?
Doğru Cevap: "D" Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
Soru Açıklaması
6.
Seçeneklerden hangisinde ilk Türkçe roman ve yazarı doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat- Şemsettin Sami
Soru Açıklaması
İlk Türkçe roman Şemsettin Sami'nin Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat adlı romanıdır.
7.
"Adı kompozisyon olmasa da yazdığımız pek çok yazıda, raporda, seminerde, hatta dilekçede kompozisyon yazma kurallarını ve yöntemlerini uygularız. Topluluk önünde yaptığımız konuşmalar da kompozisyonun bir başka boyutu olan sözlü kompozisyon ürünüdür. Kompozisyon, sözcük anlamı olarak farklı parçaların bir araya getirilmesiyle oluşturulan bütünü ifade eder."Yukarıda verilen tanıma göre bir kompozisyonda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle aranmaz?
Doğru Cevap: "D" Topluluk önünde konuşma kuralları
Soru Açıklaması
8.
I. Başka dillerden geçen geçen bazı sözcüklerin Türkçede doğru telaffuz edilmesine dikkat edilmelidir.II. Konuşmacının dikkat eksikliği ile de çok yakından ilişkili olduğu bilinen ıı, hı,şey, yani, falan, evet, tamam mı, oldu, işte, artı, dermişim, ondan sonra, neyse, efendime söyleyim gibi asalak seslerden kaçınılmaldır. III. Başka dillerden gelen sözcüklerin, Türkçede karşılığı olanlarını telaffuz ederken Türkçe biçimleri tercih edilmelidir.IV. alkış almak, konuşma yapmak gibi anlam kopyalamalarından kaynaklanan yanlış yardımcı eylemleri kullanmaktan kaçınılmalıdır.Yukarıdakilerden hangileri sözlü iletişimde dikkate alınması gereken söyleyiş özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "D" I, II, III, IV
Soru Açıklaması
Yukarıdaki şıkların hepsi sözlü anlatımda dikkat edilmesi gereken söyleyiş özelliklerindendir. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneğidir.
9.
1- Batılı anlamda noktalama işaretlerini Türkçe’ de ilk kullanan yazar kimdir?
Doğru Cevap: "B" Şinasi
Soru Açıklaması
Batılı anlamda noktalama işaretlerini Türkçe’ de ilk kullanan yazar Şinasi' dir.
10.
Ses özünde nedir?
Doğru Cevap: "A" titreşim
Soru Açıklaması
ses özünde bir titreşimdir.
11.

Roman türü hangi yüzyılda altın çağını yaşamıştır?

Doğru Cevap: "C" 19. yy
Soru Açıklaması

19. Yüzyılda roman bir ayna olarak gezdirildiği yol boyunu değil, merkezine yerleştirildiği toplumu ve çağını yansıtmayı üstlenir. Roman bu yüzyılda romantizm ve realizm akımlarıyla altın çağını yaşamıştır.

12.
"Ses veren varlığın titreşim sayısının az ya da çok oluşudur. İletilmek istenen mesajın, duygunun doğru şekilde dinleyiciye ulaşmasına, dinleyici üzerindeki etkisinin artmasına yardımcı olur. Konuşmanın içeriğine uygun coşkun, güçlü, kesin, yumşak, hassas duygular dinleyiciye iletilir."Yukarıdaki ifade konuşma ile ilgili temel kavramlardan hangisini tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "C" Tonlama
Soru Açıklaması
Yukarıdaki ifade tonlamayı tanımlamaktadır. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneğidir.
13.

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir yazının giriş bölümünü içerir?

Doğru Cevap: "B" Çalışma amacının ifade edilmesi
Soru Açıklaması

Bilimsel bir çalışmada giriş bölümü, çalışmanın amacının, konusunun, bilimsel çalışmalara ne kazandırılacağının, dolayısıyla özgünlüğünün ifade edildiği bölümdü. Çalışma amacının ifade edilmesi dışındaki seçenekler bilimsel yazının ana bölümünü oluşturur.

14.
I. OlayII. KişiIII. YerIV. ZamanV. Üç birlik kuralıYukarıda verilenlerden hangisi öykünün öğeleri arasında yer almaz.
Doğru Cevap: "D" V.
Soru Açıklaması
Okura yaşamdan kurgusal bir kesit sunan öykünün dört ögesi vardır: Olay ya da durum, kişiler, yer ve zaman.
15.
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir sunumda bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Konuşmacı, verilen zamanı kullanırken esnek davranmalıdır. 
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisinde mi pekiştirme amacıyla kullanılmıştır?

Doğru Cevap: "B" Güzel mi güzel bir elbise!
Soru Açıklaması

İkilemelerde mi pekiştirme amacıyla kullanılır: Güzel mi güzel bir elbise!

17.
Aşağıdakilerden hangisi, okuduğunu anlama yollarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Metindeki bütün cümlelerin altını çizmek.
Soru Açıklaması
18.

19. Yüzyılda romantizm akımı ile güçlenen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Lirik şiir
Soru Açıklaması

Aşk, özlem, acı, ölüm benzeri duyguları dile getiren lirik şiir dünya edebiyatında olduğu gibi bizim edebiyatımızda da en yaygın şiir türleri içindedir. Avrupa halk şiirinde soneler ve baladlarla oluşan lirik şiir geleneği 19.yüzyılda Romantizm akımı ile güçlenir.

19.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bitişik sözcük doğru yazılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Doğru yolu bulabilmek için kuzeydoğu yönünde ilerlememiz gerekiyor.
Soru Açıklaması

Bitişik Yazılan Sözcükler 1. İki sözcük birlikte kullanıldığında ses düşmesi, türemesi veya değişmesi oluyorsa bitişik yazılır

Birleşik sözcüğü oluşturan sözcüklerin biri ya da ikisi de artık asıl anlamlarını yitirmiş, yeni bir anlam kazanmışlarsa bitişik yazılır. Gerçek anlamı dışında, yardımcı fiil olarak kullanılan, vermek, durmak, yazmak, kalmak, bilmek ve gelmek fiilleri, kendisinden önceki fiile -A, -U, -I zarf-fiil ekleri yardımıyla bağlandığında bitişik yazılır. Fiil çekim eklerinin ve fiilimsilerin kalıplaşmasıyla ortaya çıkan ve yeni anlam taşıyan sözcükler bitişik yazılır. Birleşik yapıdaki kişi ad ve soyadları, yer adları, kurum adları bitişik yazılır. Ara yönleri bildiren sözcükler ile artık somut yer bildirmeyen alt, üst, üzeri sözcükleriyle kurulan birleşik sözcükler bitişik yazılır. Dilimize Arapça ve Farsçadan geçen, tek sözcük gibi düşünülen tamlamalar bitişik yazılır.
20.
7- Aşağıdakilerden hangisi resmi yazışma türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Edebi mektup
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.