Türk Dili 2
Deneme Final Sınavı 11
1.

“Şiirde dizelerin hece sayısına veya hecelerin ses değerine göre bir uyum içinde olması” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Ölçü
Soru Açıklaması

Ölçü, şiirde dizelerin hece sayısına veya hecelerin ses değerine (açıklık-kapalılık, uzunluk-kısalık) göre bir uyum içinde olmasıdır. Şiirde ritmi sağlar.

2.

Hangisi okuma sürecinde dikkat edilmesi gereken okumanın beş temel ilkesinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Okuma en çok sabahları yapılmalıdır.
Soru Açıklaması

Okuma sürecinde dikkat edilmesi gereken okumanın beş temel ilkesinden söz edilebilir:1. Okuma anlam kurma sürecidir. Hiçbir yazılı kaynak kendini ifade edici değildir. Okuyucu ön bilgilerini kullanarak onu çözmeye çalışır.2. Okuma akıcı olmalıdır. Akıcı okuma; noktalama işaretleri, vurgu ve tonlamalara dikkat edilen, geriye dönüş ve kelime tekrarına yer verilmeyen, heceleme ve gereksiz duruşlar yapılmayan, anlam ünitelerine dikkat edilerek, konuşurcasına yapılan okumaya denir.3. Okuma stratejik olmalıdır. Stratejik okuma; okuyucunun konuyla ilgili ön bilgilerini harekete geçirmesi, okuma türüne en uygun amaç ve yöntemi kullanarak okuma eylemini gerçekleştirmesi, zaman ve enerjiden tasarruf sağlamasıdır.4. Kişi okumaya güdülenmelidir. Okuma eyleminde güdülenmenin önemli bir yeri vardır. Güdülenme bireysel farklılıklar gözetilerek çok çeşitli yollardan yapılabilir.5. Okuma yaşam boyu devam etmelidir. Okuma yaşam boyu devam eden bir etkinliktir. Günlük yaşamın bir bölümü düzenli olarak okuma etkinliğine ayrılmalıdır.

3.

Sahip olduğu belirli bir renk ile başkaları tarafından duyulan ham ses vücutta ilk olarak nerede oluşur?

Doğru Cevap: "E" Gırtlak
Soru Açıklaması
4.

Üslubu belirlemede etkili olan fikirlerin, hazırlığın hatta planın ve daha pek çok şeyin konuşmanın akışına feda edildiği üslup çeşidi hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Çenebaz üslup
Soru Açıklaması

Kişinin konuya ve amaca göre seçeceği üslup çeşitlerini Cosson şu şekilde sıralar:- Üslubu belirlemede etkili olan fikirlerin, hazırlığın hatta planın ve daha pek çok şeyin konuşmanın akışına feda edildiği çenebaz üslup.- Konuşmacının sıklıkla duraklaması, boğazının gıcıklanması, her cümlesinin adeta koşudaki bir engel gibi önünde durması şeklinde kendisini gösteren çekingen üslup.- Başkaları üzerinde bıraktığı etki tartışılamayacak, bu şekilde konuşanları içerisinde bulundukları grupların başına getiren, kişinin kendisine duyduğu güvenin ve kendisine dair övgülerin dinleyicinin hürmetini kazanmaya engel oluşturmaması gereken övünme üslubu.- Sesin niteliği ve niceliği bakımından kuvvetsizkonuşmanın sonucu ortaya çıkan, bazen konuşmacınınmizacının etkisiyle kendisini gösteren monoton üslup.- Cümlelerin genellikle uzun ve bazı belirli maddelereayrılarak ortaya konulduğu, içeriğinde hiç eğlendiriciunsur bulunmayan, ağır ve âlimane konuşmaya dayalıağır üslup.

5.
Yayımlanmayan araştırma hakkındaki durum nedir?
Doğru Cevap: "A" Yarım kalmış demektir.
Soru Açıklaması
Yayımlanmamış araştırma yarım kalmış demektir.
6.
I. Dinleyiciyi sıkmayacak, eğlenceli ve mizahi bir anlatım diline sahip olabilmek.II. Sunumu aynı ses tonunda değil içerik, ses ve beden dili uyumuyla dinamik bir yapıda yapmak.III. Sunum öncesinde dinleyici kitlenin yaş, cinsiyet, eğitim, sosyal statü ile ilgili özellikleri hakkında bilgi almak IV. Sunum sırasında, orada bulunanların okuma yapmak üzere değil konuşma dinlemek üzere gelmiş kişiler olduklarını bilerek sunum yapmakV. Sunum sonrasında dikkatin yoğun olduğunu bilerek önemli mesajları bu sırada iletmek.Yukarıdakilerden hangileri başarılı bir sözlü sunum yapabilmek için gereken özelliklerdendir?
Doğru Cevap: "E" II, III, IV, V
Soru Açıklaması
İyi bir sunum yapabilmenin mizahi bir anlatım diline sahip olmakla alakası yoktur. Sunumlar ciddi, bilimsel, siyasi vb. konularla ilgili olabilirler. Sunumda mizah ve komiklik aranmaz, bilgi ve içerik önemlidir.
7.

Bir yazının biçimsel içerikle ilgili özelliklerine göreayrılması” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerdenhangisidir?

Doğru Cevap: "B" Metin türü
Soru Açıklaması

Bir yazının biçimsel içerikle ilgili özelliklerinegöre ayrılmasına metin türü denir. Eleştirel okumadametnin türü belirleyicidir.

8.
Bilgilendirme, öğüt verme, bir düşünceyi açıklama amacı güden şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Didaktik
Soru Açıklaması
Bilgilendirme, öğüt verme, bir düşünceyi açıklama amacı güden şiirlere didaktik şiir denir.
9.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Tamamen büyük harflerden oluşan kısaltmalarda nokta kullanılır
Soru Açıklaması
Nokta, anlatılmak istenenleri sırasıyla vermeyi sağlayan sözlerin sırasını gösterir. TDK’nin Yazım Kılavuzu’na göre tamamen büyük harflerden oluşan kısaltmalarda esas olarak nokta kullanılmaz: TBMM, DDY, BMT, ABD, AB, MÖ, MS, İTÜ vb. Ancak T.C., T. vb. bu durumun istisnalarıdır. Bu konuyla ilgili olarak Yazım Kuralları ünitesindeki Kısaltmalar bölümünü okuyabilirsiniz.
10.

Bir kimseyi, bir düşünceyi, bir durumu açık ya da kapalı biçimde, iğneli bir dille, eleştirme yönü ağır basan şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Satirik şiir
Soru Açıklaması

Bir kimseyi, bir düşünceyi, bir durumu açık ya da kapalı biçimde, iğneli bir dille, eleştirme yönü ağır basan şiirlere satirik şiir denir. Yergide bir uyarı olduğu için didaktik bir yanı da bulunur.

11.

Aşağıdaki sözcüklerin hangisi doğru yazılmıştır?

Doğru Cevap: "D" Mürettebat
Soru Açıklaması

seçeneği ‘gidiş’, B seçeneği ‘tadilat’, C seçeneği ‘bilfiil’, E seçeneği ‘resmigeçit’ şeklinde yazılmalıydı.

12.
Resmi ya da özel kuruluşlara, gerçek ya da tüzel kişilere yazılan, bir dileği, isteği, ihbar ve şikayeti bildirmek üzere ve ya herhangi bir konuda bilgi almak amacıyla yazılan resmi mektup türüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Dilekçe
Soru Açıklaması
Verilen tanım, resmi yazışma türlerinden dilekçedir.
13.
Aşağıdakilerden hangisi doğru ve güzel konuşmanın temel ilkelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Tını/renk
Soru Açıklaması
Tını/Renk konuşmakla ilgili temel kavramlardandır, diğer seçenekler ise "güzel ve doğru konuşmanın" temel kavramlarıdır. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneğidir.
14.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bilimsel araştırma sürecinin aşamaları doğru bir sıralamayla verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" Toplanması, sınıflandırılması, çözümlenmesi, açıklanması, yorumlanması
Soru Açıklaması

Araştırma bir soruna çözüm bulmak için gerekli verilerin planlı ve sistemli bir biçimde toplanması, sınıflandırılması, çözümlenmesi, açıklanması ve yorumlanması sürecidir.

15.
2- Aşağıdakilerden hangisi okuduğunu anlamanın başlaca şartlarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Geceleri okuma
Soru Açıklaması
Okuduğunu anlama süreci beynin aktif olmasını gerektiren çok boyutlu bir
süreçtir. Okuduğunu anlama, ön bilgilerle ilişkiler kurmayı, dikkatli bir düşünmeyi,
yorumlama becerisini, analiz ve sentezi gerektirir.
16.

Hangi seçenekte noktalama işaretlerinin özellikleri doğru olarak verilmiştir?I. Yazılı anlatımda okumayı ve anlamayı kolaylaştırırlar.II. Yazarın düşüncesinin okura doğru ulaşmasına yardımcı olurlar.III. Sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtirler.IV. Kelimelerin anlamlarını değiştirebilirler.

Doğru Cevap: "C" I-II-III
Soru Açıklaması

Konuşmanın inceliklerini yazıya aktarmak ve verilen iletiyi eksiksiz ve doğru olarak okura ulaştırabilmek için yazılı anlatımda birtakım işaretlere gereksinim duyulur. Yazılı anlatımda okumayı ve anlamayı kolaylaştıran, yazarın okura aktarmak istediği düşünce ya da duygunun doğru ulaşmasına yardımcı olan, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirten bu işaretlere noktalama işaretleri denir.

17.

Diğer şiir türlerine göre daha toplumsal olan şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Epik şiir
Soru Açıklaması

Bir ulusun başından geçen olayları, savaşları, büyük göçleri, ayaklanmaları, toplum ile ilgili sorunları, doğal afetleri, olağanüstü olayları ve bu olaylarda kahramanlık gösterenleri, yurt sevgisini coşkulu bir dille anlatan uzunca şiirlere epik şiir denir. Diğer türlere göre epik şiir daha toplumsal bir türdür.

18.

Bir milletin ortak tarihinde önemli izler bırakan savaş,doğal afet, türeyiş, ölüm ya da yenilgileri ve bu olaylardaönemli rol oynamış büyük kahramanların hayatlarınımanzum hikayeler halinde anlatan metinlere verilen isimaşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Destan
Soru Açıklaması

Destan bir milletin ortak tarihinde önemli izlerbırakan savaş, doğal afet, türeyiş, ölüm, büyük başarı yada yenilgileri ve bu olaylarda önemli rol oynamış büyükkahramanların hayatlarını manzum hikayeler halindeanlatan metinlerdir. Destanlarda topluluğa öncelik verenbir tutum sergilenir.

19.

I- Problem çözmeII- OkumaIII- Hipotez KurmaIV- Akıl yürütmeYukarıdakilerden hangisi veya hangileri eleştirel düşünme sürecinin içerdiği becerilerdendir?

Doğru Cevap: "E" III ve IV
Soru Açıklaması

Eleştirel düşünme sürecinin içerdiği beceriler şunlardır: tanımlama, hipotez kurma, bilgi toplama, yorumlama ve genelleme, akıl yürütme, değerlendirme, uygulama.

20.

I.Metnin yapısı hakkında bilgi edinmeII.Metne yoğunlaşmaIII.Metinle ilgili ön bilgileri hatırlamaIV.Başlıklardan hareket ederek konuyu tahmin etmeOkuma stratejilerinden hangileri okuma öncesindekullanılan stratejiler arasında yer alır?

Doğru Cevap: "C" I- III-IV
Soru Açıklaması

Okuma öncesinde kullanılan stratejiler okumasürecinin en önemli basamağını oluştururlar. Okumaamacının ve metinden ne alınmak istendiğinin belirlendiğiaşamadır. Amaçsız yapılan okumadan istenilen veriminalınması beklenemez. Okuma amacını belirleme, metninyapısı hakkında bilgi edinme, metinle ilgili ön bilgilerihatırlama, başlık ve görsellerden hareket ederek konuyutahmin etme, okuma sırasında nelere dikkat edileceğinekarar verme gibi stratejiler bu bölümde kullanılabilir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.