Türk Dili 2
Deneme Final Sınavı 12
1.

“Okurların yazılı metinden anlam çıkardıkları ya da yorumlarda bulundukları, ön bilgilerini kullandıkları, yazar ve okur arasındaki etkileşime dayalı, uygun bir yöntem ve amaç doğrultusunda düzenli bir ortamda gerçekleştirilen anlam kurma süreci” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Okuma
Soru Açıklaması

Okuma okurların yazılı metinden anlam çıkardıkları ya da yorumlarda bulundukları, ön bilgilerini kullandıkları, yazar ve okur arasındaki etkileşime dayalı, uygun bir yöntem ve amaç doğrultusunda düzenli bir ortamda gerçekleştirilen anlam kurma sürecidir. Bir diğer tanıma göre okuma insanların kendi aralarında önceden kararlaştırdıkları özel sembollerin duyu organları yoluyla algılanıp beyin tarafından yorumlanarak değerlendirilmesidir.

2.
3. Aşağıdakilerden hangisi doğru, güzel, iyi bir sesin sahip olması gereken temel fiziksel özelliklerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Tını
Soru Açıklaması
Doğru, güzel, iyi bir sesin sahip olması gereken temel fiziksel özellikler işitilebilirlik, esneklik, akıcılık ve hoşagiderliktir.
3.

Aşağıdakilerden hangisi daha çok psikoloji, eğitim ve diğer sosyal bilimlerdeki bilimsel yazıların hazırlanmasında tercih edilen bir yazım stilidir?

Doğru Cevap: "D" APA
Soru Açıklaması

APA (Amerikan Psikoloji Birliği-American Psychological Association) daha çok psikoloji, eğitim ve diğer sosyal bilimlerdeki bilimsel yazıların hazırlanmasında tercih edilen bir yazım stilidir.

4.

Noktalı virgül ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Cümleden sonra, cümle ilgili yapılacak açıklamadan önce kullanılır.
Soru Açıklaması

Cümleden sonra, cümle ilgili yapılacak açıklamadan önce iki nokta kullanılır.

5.
I. Düşünsel bir plan hazırlanmalıdır II. Yapıt ile ilgili yargılar, yapıttan örneklere dayandırılarak sunulmalıdır. III. Eleştiride öznellik ön planda tutulmalıdır. IV. Yargılar, kırıcı ve yıkıcı değil; yapıcı ve yol gösterici olmalıdır. Yukarıdakilerden hangileri eleştiri yazmada uygulanacak adımlardır?
Doğru Cevap: "B" I, II ve IV
Soru Açıklaması
Eleştiride öznellikten kaçınılmalı, peşin yargılare yer verilmemelidir. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneğidir.
6.

Bilim ve sanat alanlarında genel veya belirli bir tema etrafında sunum yapmak üzere bir araya gelen alan uzmanlarının topluluk karşısında gerçekleştirdikleri konuşma türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Sempozyum
Soru Açıklaması

Münazara önceden belirlenen bir konuda karşıt iki görüşün izleyiciler önünde tartışıldığı konuşma türüdür. Kurultay kurum ve kuruluşların amaçları ve beklentileri çerçevesinde belirledikleri temel konuları ele almak üzere seçilen uzman kişilerin ve katılımcıların, görüşlerini bu toplantılarda paylaştıkları konuşma türüdür. Seminer çalışılan konuyla ilgili elde edilen sonuçların sunulduğu, tartışıldığı konuşma türüdür. Konferans ise uzmanlık gerektiren bir konuda, içeriği anlayabilecek ve sorular yöneltebilecek bir kitle karşısında yapılan konuşmadır.

7.

Türk edebiyatındaki ilk Türkçe roman aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
Soru Açıklaması

Tanzimat döneminde yani 1860’lı yıllarda gazetecilik ve tercüme alanında yürütülen çalışmalar, Türk romanının ortaya çıkışında etkili olmuştur. İlk Türkçe roman Şemsettin Sami’nin Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat (Talat ve Fitnat’ın Aşkları) adlı eseridir.

8.

Metnin tamamı okunmadan sözcükler üzerinde durulmadan yapılan okuma türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Göz atarak okuma
Soru Açıklaması

Göz atarak okuma metnin tamamı okunmadan sözcükler üzerinde durulmadan yapılan okumadır. Genellikle bir kitap okunup anlaşılmak istendiği zaman değil de bir konu hakkında genel bilgiler edinmek amacıyla yapılır.

9.

Aşağıdaki paragraftaki hata nedir?"Vakit gece yarısını geçmiş olmalıydı. Annem ve kız kardeşlerim çoktan uyumuşlardı. Arada, dışarıdan babamın kalın öksürüğü geliyordu. Biz Niyaziyle koyun koyuna, usul usul konuşuyorduk. (Orhan Kemal, Baba Evi)"

Doğru Cevap: "D" "Niyazi'yle" şeklinde yazılmalıdır.
Soru Açıklaması

"Vakit gece yarısını geçmiş olmalıydı. Annem ve kız kardeşlerim çoktan uyumuşlardı. Arada, dışarıdan babamın kalın öksürüğü geliyordu. Biz Niyazi'yle koyun koyuna, usul usul konuşuyorduk. (Orhan Kemal, Baba Evi)"

10.

Aşağıdaki yazımlardan hangisinde bağlaç vardır?

I. Sende mi Brütüs?

II. Sen de mi Brütüs?

III. Sende de mi Brütüs?

Doğru Cevap: "E" II, III
Soru Açıklaması

Türkçede bağlaç olarak kullanılan dA ile bulunma hâli (+DA) eki zaman zaman karışmaktadır. Bunlardan ek olan birleşik, bağlaç olan ise ayrı yazılmaktadır. Doğru cevap E’ dir.

11.

Bir kişinin duygu ve düşüncelerini anlayabilmek içinkendimizi onun yerine koyarak yaptığımız dinleme türüaşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Empatik dinleme
Soru Açıklaması

Bir kişinin duygu ve düşüncelerini anlayabilmekiçin kendimizi onun yerine koyarak yaptığımız dinlemeempatik dinlemedir. Kişiyi anlamak için yapılan aktifdinleme de denilebilir.

12.

Bilimsel bir araştırmada dil ve anlatım nasıl olmalıdır?

Doğru Cevap: "A" Akademik üslup
Soru Açıklaması

Bilimsel araştırmalarda düşüncelerin hangi kelimelerle ifade edileceği önemli bir konudur. Akademik üslup, bilimsel araştırmalarda tercih edilmesi gereken bir üsluptur. Yazar, bu üslup çerçevesinde, kişisel ifadelerden ve günlük konuşma dilinde tercih edilen polemik üslubundan kaçınmalıdır. Aynı zamanda genelleyici ve belirsiz ifadeler ve kanıtlanamayacak düşüncelerin de akademik üslupta yeri yoktur.

13.
Aşağıdakilerden hangisi Türk romanı yazarlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Mehmet Akif Ersoy
Soru Açıklaması
Mehmet Akif Ersoy romancılardan değildir.
14.

Yazarın kendi eğilimleri doğrultusunda seçtiği herhangi bir konu hakkındaki görüşlerini, konuşma doğallığı içinde anlatan düşünce yazıları aşağıdaki türlerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Söyleşi
Soru Açıklaması

Söyleşi, yazarın kendi eğilimleri doğrultusunda seçtiği herhangi bir konu hakkındaki görüşlerini, konuşma doğallığı içinde anlatan düşünce yazılarıdır. Söyleşi türünde yazar bir anısını, bir yazarı, şairi ya da onun eserleri hakkındaki değerlendirmelerini, okuduğu bir dergi veya kitapla ilgili görüşlerini okurla paylaşabilir.

15.
Aşağıdakilerden hangileri beden dilinin özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Vücut hareketleri herkesçe ortak anlaşılabilir.
Soru Açıklaması
Beden dilinin kullanılırken vücut hareketlerinin ortak olarak tanınmasında kültürel kalıplar çok önemlidir. Aynı vücut hareketleri başka kültür ortamlarında aynı tepkileri göremeyebilir. Konuşma öncesinde dinleyicileri bu özellikleri ile de tanımak ve beden dilini ona göre kullanmak gereklidir. Dolayısıyla doğru cevap A seçeneğidir.
16.

Aşağıdaki tiyatro eserlerinden hangisi Trajedi (Tragedya) türüne örnek bir eserdir?

Doğru Cevap: "B" Romeo ve Juliet
Soru Açıklaması

Latin edebiyatı döneminde Shakespeare’in Romeo ve Juliet, Hamlet, Kral Lear adlı eserleri ve Klasik dönemde (17. yüzyılda) Corneille’nin Le Cid ve Horace adlı eserleri ile Racine’nin Andromak, Phedre adlı eserleri tragedya türünün önemli eserleridir.

17.
Aşağıdaki eserlerden hangisi tiyatro türünde verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Cimri 
Soru Açıklaması
18.

Gözle algılanan sözcüklerin zihinde anlamlandırılmasıolarak tanımlanan okuma çeşidi hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Sessiz okuma
Soru Açıklaması

Sessiz okuma, gözle algılanan sözcüklerinzihinde anlamlandırılmasıdır. Sesli okumadan daha sonrakazanılan bir beceri olmasına rağmen en çok kullanılanokuma türüdür. Sessiz okumada amaç, bireyin akıcı vehızlı okumasını sağlamaktır. Göz hareketlerine ve beyindemeydana gelen okuma sürecine dayanır. Sessiz okumadaha hızlı gerçekleşmektedir, bu nedenle de sesli okumayagöre daha fazla tercih edilen bir okuma türükonumundadır.

19.
4- Metinde işlenen konuyla ilgili bilgi, duygu ve düşüncelerin başkalarıyla paylaşılması türündeki okumalara ne denir?
Doğru Cevap: "A" Tartışarak okuma
Soru Açıklaması
Metnin sesli ya da sesiz okunmasından sonra, metinde ele alınan olay ya da düşüncelerin tartışılması esasına dayanan okumadır.
20.
Aşağıdakilerden hangisi hazırlıklı konuşmalar sınıfında değerlendirilemez?
Doğru Cevap: "D" İş görüşmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.